Stawka ryczałtu (PKWiU 68.20.11). - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.358.2024.2.MC

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.358.2024.2.MC

Temat interpretacji

Stawka ryczałtu (PKWiU 68.20.11).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 30 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 23 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwania – pismem z 15 maja 2024 r. (wpływ 17 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pani działalność polegającą na najmie miejsc postojowych dla samochodów osób korzystających z lotniska. Miejsca postojowe znajdują się na działce zabudowanej (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej). Właścicielem działki są Pani rodzice we współwłasności małżeńskiej, z którymi podpisała Pani umowę użyczenia. Miejsca postojowe dostępne są w dni, kiedy odbywają się loty pasażerskie, głównie od wiosny do jesieni. Osoby korzystające z lotniska zostawiają auta na określony czas, zazwyczaj kilka dni. Miejsca postojowe są wcześniej rezerwowane. Jeśli chodzi o płatność, jest to stawka za cały postój. Klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności, jak i firmy. Tych ostatnich jest znacznie mniej.

Działalność gospodarczą prowadzi Pani od 2016 r., ale przez parę lat miała ją Pani zawieszoną. Po odwieszeniu, które miało miejsce 31.03.2023 roku, zajęła się Pani wyłącznie najmem miejsc postojowych. W tym celu podpisała Pani z rodzicami umowę użyczenia nieruchomości, czyli placu. Umowa posiada zapisy: „Użyczający wyrażają zgodę na wykorzystywanie nieruchomości do używania i pobierania pożytków” oraz „Biorący do używania może oddać przedmiot użyczenia w najem osobom trzecim”. 

Poza działalnością związaną z wynajmem miejsc postojowych uzyskuje Pani jeszcze przychody ze stosunku pracy.

Korzysta Pani z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Usługi, jakie Pani świadczy, sklasyfikowane są pod symbolem PKWIU 68.20.11 – wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych.

Przychody z najmu miejsc postojowych zalicza Pani do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Najem miejsc postojowych spełnia przesłanki działalności gospodarczej w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani następujące informacje:

W odniesieniu do prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej nie wystąpiły i nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oświadcza Pani, że:

1) nie opłaca ani nie opłacała Pani podatku w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3 (w/w ustawy);

2) nie korzysta ani nie korzystała Pani, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) nie osiąga ani nie osiągała Pani w całości lub w części przychodów z tytułu:

a)   prowadzenia aptek,

b)   (uchylono)

c)   działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)   (uchylono)

e)   (uchylono)

f)    działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) nie wytwarza ani nie wytwarzała Pani wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) nie podejmowała Pani wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)   samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)   w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)   samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)  (uchylony)

przychodów ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które jako podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)   wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)   wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy,

W roku poprzedzającym rok podatkowy ani w tym roku podatkowym nie uzyskała Pani przychodów z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 (art. 8 w/w ustawy).

W latach 2022 i 2023 uzyskała Pani przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Pytanie

Którą stawkę podatku należy zastosować w powyższej sprawie?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, najem miejsc postojowych powinien zostać opodatkowany w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł przychodu oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy złożyła Pani poprzez CEIDG oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym skorzystała Pani z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie uzyskała Pani dochodów przekraczających limit określony w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a cyt. ustawy.

Nie świadczy Pani usług objętych wyłączeniem z zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie zachodzą też żadne inne przesłanki do wyłączenia Pani z ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzona przez Panią działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonała Pani samodzielnie.

Usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej mieszczą się pod symbolem PKWiU 68.20.1 (wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych). Uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł. Natomiast po przekroczeniu tego limitu będzie Pani odprowadzać od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak – jak Pani oświadczyła – nie występują i nie wystąpią negatywne przesłanki, które wykluczałyby Panią z tej formy opodatkowania, a w szczególności wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pani usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 68.20.11 – wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych. W latach 2022 i 2023 uzyskała Pani przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Na podstawie powołanych przepisów i opisu sprawy stwierdzam, że właściwą stawką do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Panią z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 68.20.11 – wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych, jest stawka 8,5% do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując – przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 68.20.11 podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)  z zastosowaniem art. 119a;

2)  w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)  z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).