Brak prawa do odliczenia w związku z realizowanym projektem. - Interpretacja - 0114-KDIP4-1.4012.463.2023.1.RMA

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.463.2023.1.RMA

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia w związku z realizowanym projektem.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), dalej „u.f.p.u.” oraz formą ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), dalej „u.o.p.”. Rodzaj działalności według PKD: 9104Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Do zadań statutowych na podstawie art. 8b u.o.p. należy w szczególności:

1)prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku (...) zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;

2)udostępnienie obszaru parku (...) na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku (...);

3)prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dalej „u.p.t.u.”. Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane podatkiem VAT, jak i korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 u.p.t.u. (...) prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w u.o.p.

Wnioskodawca w procesie realizacji zadań statutowych, o których mowa w pkt 1-3 uzyskuje przychody:

a)opodatkowane: m.in. ze sprzedaży biletów wstępu do parku (...), jego obszarów i obiektów, ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych, wydawnictw edukacyjnych, informacyjnych i naukowych, z najmu i dzierżawy nieruchomości;

b)zwolnione: z najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów na cele rolnicze;

c)związane z wykonywaniem działalności ustawowej zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej ze środków własnych i z dotacji celowych, w tym: z budżetu państwa, ze środków UE, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe.

Wnioskodawca będzie aplikował z wnioskiem na zadanie „(…)” finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2023-2024. W ramach tego zadania zostaną zakupione:

·2 szt. samochodów typu PICK-UP z dodatkowym wyposażeniem, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym oraz specjalistycznym sprzętem gaśniczym,

·ciągnik rolniczy z dodatkowym wyposażeniem, wozem asenizacyjnym, pługiem i kosiarką bijakową,

·2 szt. pojazdów typu UTV z przyczepami do ich transportu i specjalistycznym sprzętem gaśniczym,

·20 szt. radiotelefonów,

·różny sprzęt p-poż: gaśnice, hydronetki plecakowe, tłumice, opryskiwacze spalinowe, pilarka spalinowa, pług, szpadle,

·10 szt. samochodowych płacht gaśniczych.

Zaplanowane przedsięwzięcie zapewni znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez odpowiednie narzędzia do podejmowania skutecznych, szybkich i sprawnych akcji gaśniczych, gaszenia pożarów, dozorowania pożarzysk, przemieszczania się po obszarze Parku w celu szybkiego wykrycia zagrożeń pożarowych, ugaszenia potencjalnego pożaru w zarodku, prewencyjnego patrolowania w okresie zagrożenia pożarowego. Zakupione pojazdy będą wykorzystywane do patroli interwencyjnych, transportu podręcznego sprzętu gaśniczego w miejsce powstania pożaru, dostarczania wody potrzebnej do dogaszania pożarzyska oraz osób w miejsce powstania pożaru.

Zakupione w ramach projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymienione wyżej zakupy będą służyły celom statutowym Wnioskodawcy i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację pojazdów i sprzętu będą przyporządkowane w całości (wraz z podatkiem VAT) do kosztów statutowych z powodu ich wykorzystywania wyłącznie do celów nieopodatkowanych.

Faktury dokumentujące koszty i wydatki majątkowe związane z wyżej wymienionymi zakupami w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na przedsięwzięcie pn.: „(…)” będą wystawione na Wnioskodawcę, a użytkowanie nabytych pojazdów i sprzętu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupami towarów i dostawą usług realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „(…)”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu nabywanych pojazdów z wyposażeniem i sprzętu przeciwpożarowego, ponieważ nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie będzie prowadził w tym zakresie działalności opodatkowanej i nie będzie osiągał z tego tytułu przychodu opodatkowanego, gdyż zakupy ww. będą służyły tylko i wyłącznie na cele statutowe ochrony przyrody, a w szczególności ochrony przed pożarami niszczącymi ekosystemy leśne i nieleśne. Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”:

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupów realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „(...)”.

Należy wskazać, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje.

Jak wynika z okoliczności sprawy, zakupione w ramach projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojazdy i sprzęt będą służyły Państwa celom statutowym i nie będą wykorzystywane przez Państwa do wykonywania czynności opodatkowanych. Koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację pojazdów i sprzętu będą przyporządkowane w całości (wraz z podatkiem VAT) do kosztów statutowych z powodu ich wykorzystywania wyłącznie do celów nieopodatkowanych. Faktury dokumentujące koszty i wydatki majątkowe związane z wyżej wymienionymi zakupami w ramach projektu będą wystawione na Państwa, a użytkowanie nabytych pojazdów i sprzętu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na brak związku nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w ramach przedsięwzięcia pn. „(…)”.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).