W sytuacji wykonywania czynności wpisujących się w definicje dostawy towarów czy świadczenia usług - w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT - w tym również ... - Interpretacja - 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS

www.shutterstock.com

Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS

Temat interpretacji

W sytuacji wykonywania czynności wpisujących się w definicje dostawy towarów czy świadczenia usług - w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT - w tym również w zakresie zbywania mienia, gdy Fundacja będzie dokonywała tych czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel czy rezultat tej działalności, będzie uznana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania fundacji rodzinnej za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia.  

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 94% udziałów („Udziały”) w kapitale zakładowym A sp. z o.o. z siedzibą w (…) („Spółka A”), zaś pozostałe 6% udziałów posiada małżonka Wnioskodawcy oraz niektórzy pracownicy Spółki A.

Przedmiotem działalności Spółki A jest produkcja granulatu, a także przetwórstwo odpadów czystych, poprodukcyjnych, z których produkowany jest wysokojakościowy granulat. Spółka A podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka A powstała z przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „A” M.A.M. - małżonki Wnioskodawcy, która objęła wszystkie udziały Spółki A pokrywając je przekształconym przedsiębiorstwem. Wnioskodawca nabył udziały w kapitale zakładowym Spółki A w drodze darowizny udziałów dokonanej na jego rzecz przez małżonkę Wnioskodawcy w 2016 r. Pomiędzy Wnioskodawcą a jego małżonką panuje ustawowa wspólność majątkowa. Wnioskodawca posiada dwójkę dzieci.

Wnioskodawca planuje przeprowadzić proces sukcesyjny swojego majątku w celu uniknięcia w przyszłości sytuacji, w której jego spadkobiercy będą dzielić majątek i realizować jedynie własne plany co do przeznaczenia otrzymanego majątku, w tym także te niezwiązane z biznesem albo podyktowane sytuacjami losowymi. Zamiarem Wnioskodawcy jest umożliwienie dalszej integracji majątku i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w sferze gospodarczej i dostarczanie środków utrzymania przyszłym pokoleniom. W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza utworzyć fundację rodzinną (dalej jako „Fundacja”) na podstawie przepisów z dnia 23 stycznia 2023 r. o Fundacji Rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

Założenie Fundacji ma na celu stworzenie optymalnych warunków prawnych i gospodarczych do zachowania aktywów dla potrzeb rodziny oraz materialnego wsparcia beneficjentów. Wnioskodawca będzie fundatorem w rozumieniu art. 11 Ustawy o Fundacji Rodzinnej. Wnioskodawca rozważa założenie Fundacji jako fundator samodzielnie albo z małżonką. Wnioskodawca zamierza wnieść do Fundacji mienie w postaci między innymi Udziałów w Spółce A. Na moment wniesienia, wartość nominalna Udziałów będzie niższa niż ich wartość rynkowa. Wartość rynkowa Udziałów, które zostaną wniesione do Fundacji będzie wyższa niż 100.000 zł. Dodatkowo do Fundacji może zostać wniesione inne mienie, np. nieruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy.

Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej. W szczególności, Fundacja będzie mogła nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne, prawa o podobnym charakterze, będzie mogła przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze mających siedzibę w kraju lub za granicą, nabywać nieruchomości i je wynajmować na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub będzie udostępniać mienie do korzystania na innej podstawie. Udziały będą mogły być w przyszłości przedmiotem odpłatnego zbycia przez Fundację, środki pieniężne zaś uzyskane przez Fundację w wyniku zbycia Udziałów w całości lub w części będą mogły zostać przeznaczone na nabycie innego mienia przez Fundację lub na wypłaty dla beneficjentów Fundacji.

Beneficjentami Fundacji będą zstępni Wnioskodawcy, małżonka Wnioskodawcy, jak również sam Wnioskodawca (dalej jako: „Beneficjenci”). Zgodnie ze statutem Fundacji, Beneficjenci będą mogli otrzymać od Fundacji świadczenia w postaci składników majątkowych, w tym środków pieniężnych, rzeczy lub praw, jak również będą mogli otrzymać mienie w związku z rozwiązaniem Fundacji. Fundacja nie będzie osiągać przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez Beneficjentów lub przez podmioty powiązane z Fundacją lub Beneficjentami. Nie jest wykluczone, że w przyszłości, w razie odpłatnego zbycia Udziałów przez Fundację, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu w całości lub w części zostaną przeniesione na rzecz beneficjentów, jako świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy o fundacji rodzinnej. W przypadku rozwiązania Fundacji, środki te zostaną przekazane Beneficjentom jako mienie w związku z rozwiązaniem Fundacji, stosownie do art. 30 ust. 1 Ustawy o fundacji rodzinnej.

Fundacja zostanie zgłoszona niezwłocznie do rejestru fundacji rodzinnych. Na marginesie, Wnioskodawca wskazuje, że ma możliwość złożenia wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do Fundacji, która nie została jeszcze założona. Na dzień złożenia niniejszego wniosku przepisy dotyczące Fundacji rodzinnej w tym stosowne przepisy prawa podatkowego znajdujące zastosowanie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego wskazanego we wniosku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i znajdują się obecnie w okresie vacatio legis.

Pytanie (oznaczone we wniosku nr 4)

Czy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia, Fundacja może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, dalej jako „Ustawa o VAT”) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy zbywanie mienia przez Fundację będzie miało charakter ciągły i będzie dokonane dla celów zarobkowych, to w powyższym zakresie Fundacja powinna być uznana za podatnika VAT. Należy jednak wskazać, że opodatkowanie przez Fundację podatkiem VAT zbycia określonego mienia będzie uzależnione od tego, czy takie zbycie będzie dokonane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą,

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe przepisy pozwalają stwierdzić, że dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika, działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpanie dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1 ze zm.),

„podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

„Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów bądź świadczenie usługi podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy/usługi mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wnika, że zamierza Pan utworzyć fundację rodzinną na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. 2023 poz. 326). Założenie Fundacji ma na celu stworzenie optymalnych warunków prawnych i gospodarczych do zachowania aktywów dla potrzeb rodziny oraz materialnego wsparcia beneficjentów. Rozważa Pan założenie Fundacji jako fundator samodzielnie albo z małżonką. Zamierza Pan wnieść do Fundacji mienie w postaci między innymi Udziałów w Spółce A. Wartość rynkowa Udziałów, które zostaną wniesione do Fundacji będzie wyższa niż 100.000 zł. Dodatkowo do Fundacji może zostać wniesione inne mienie, np. nieruchomości stanowiące Pana własność. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej. W szczególności, Fundacja będzie mogła nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne, prawa o podobnym charakterze, będzie mogła przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze mających siedzibę w kraju lub za granicą, nabywać nieruchomości i je wynajmować na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub będzie udostępniać mienie do korzystania na innej podstawie. Udziały będą mogły być w przyszłości przedmiotem odpłatnego zbycia przez Fundację, środki pieniężne zaś uzyskane przez Fundację w wyniku zbycia Udziałów w całości lub w części będą mogły zostać przeznaczone na nabycie innego mienia przez Fundację lub na wypłaty dla beneficjentów Fundacji. Beneficjentami Fundacji będą Pana zstępni, Pana małżonka, jak również Pan. Zgodnie ze statutem Fundacji, Beneficjenci będą mogli otrzymać od Fundacji świadczenia w postaci składników majątkowych, w tym środków pieniężnych, rzeczy lub praw, jak również będą mogli otrzymać mienie w związku z rozwiązaniem Fundacji. Fundacja nie będzie osiągać przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez Beneficjentów lub przez podmioty powiązane z Fundacją lub Beneficjentami. Nie jest wykluczone, że w przyszłości, w razie odpłatnego zbycia Udziałów przez Fundację, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu w całości lub w części zostaną przeniesione na rzecz beneficjentów, jako świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy o fundacji rodzinnej. W przypadku rozwiązania Fundacji, środki te zostaną przekazane Beneficjentom jako mienie w związku z rozwiązaniem Fundacji, stosownie do art. 30 ust. 1 Ustawy o fundacji rodzinnej.

Pana wątpliwości w tej sprawie dotyczą kwestii, czy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia, Fundacja może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług.

Wskazać należy, że działalność fundacji rodzinnej uregulowana została przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326), zwana dalej ustawą o fundacji rodzinnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy o fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:

1)zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2)najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3)przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4)nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5)udzielania pożyczek:

a)  spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b)  spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c)  beneficjentom;

6)obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7)produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8)gospodarki leśnej.

Na podstawie ust. 2 ww. artykułu,

działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Z kolei stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej:

Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Z cytowanych przepisów ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że fundacja rodzinna tworzona jest w celu gromadzenia majątku rodzinnego przedsiębiorstwa, zarządzania nim oraz  zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentów tej fundacji. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji, dodatkowo przepisy ustawy o fundacji rodzinnej określają również zakres w jakim fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o VAT oraz dyrektywy w zakresie uznania podmiotu za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowią o realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT, wynikającej zarówno z przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenie usług za wynagrodzeniem, jak i zakresu podmiotowego z uwagi na szeroko zakreślony krąg podmiotów uznawanych za podatników VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy ma charakter autonomiczny, oparty na przepisach dyrektywy i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów krajowych, gdyż mogłoby to spowodować naruszenia funkcjonalności systemu VAT. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności a sam fakt jej wykonywania. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty, wystarczy aby było to takie wykorzystywanie składników majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpanie dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. Z założenia fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów, dodatkowo przepisy ustawy o fundacji rodzinnej precyzują zakres prowadzenia przez nią działalności gospodarczej wymieniając szereg czynności jakie fundacja rodzinna może wykonywać w ramach swojej działalności.

Zatem w sytuacji wykonywania czynności wpisujących się w definicje dostawy towarów czy świadczenia usług - w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT - w tym również w zakresie zbywania mienia, gdy Fundacja będzie dokonywała tych czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel czy rezultat tej działalności, będzie uznana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Pana stanowisko jest zatem prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).