Wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. - Interpretacja - 0111-KDSB2-2.4011.218.2023.2.MM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.218.2023.2.MM

Temat interpretacji

Wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 czerwca 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 27 czerwca 2023 r. (ta sama data wpływu) oraz pismem z 29 czerwca 2023 r. (ta sama data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan jedynym właścicielem wolnostojącego, mieszkalnego domu jednorodzinnego oddanego do użytku w roku 2003. Od początku użytkowania głównym źródłem ciepła jest instalacja CO zasilana z pieca spalinowego na paliwo stałe – drewno. Jest to piec zgazowujący drewno, wytwarzający tzw. Holzgas. Od zasiedlenia budynku jest to już 2 piec tego typu. Obecny piec jest wymaganej klasy 5 o znacznej mocy do 25 kW. W okresie grzewczym oraz okresowo poza nim, instalacja ta jest również źródłem ciepłej wody użytkowej CWU. W ciągu ostatnich 20 lat zamieszkiwania tego domu obserwuje Pan jak w wyniku zmian klimatycznych uległa zmianie charakterystyka zapotrzebowania budynku na energię. Początkowo zimy były intensywne i trwały dłużej, podobnie było z okresami letnimi. Okresy tzw. ogrzewania przejściowego w jesieni i na wiosnę były krótkie. Obecnie stwierdza Pan, że całkowita długość okresu grzewczego uległa znacznemu wydłużeniu przy równoczesnym spłaszczeniu krzywej zapotrzebowania w energię cieplną. Zimy są łagodniejsze i krótsze ale równocześnie wydłużyły się okresy przejściowe jesienno-wiosenne, gdy jest za ciepło aby prowadzić stałe opalanie budynku dużym piecem i równocześnie za zimno aby całkowicie zaniechać jego ogrzewania. Wymusza to prowadzenie tzw. krótkiego przepalania, które pod względem energetycznym jest mało efektywne. Wynika to z faktu, iż każdy piec spalinowy najefektywniej funkcjonuje podczas pracy ciągłej, a rozpalanie jest tym etapem w trakcie którego występują największe straty energii.

Podsumowując częste rozpalanie na krótkie okresy równa się duże straty, a tak właśnie jest przy przepalaniu. W związku z powyższym podjął Pan decyzję o konieczności przeprowadzenia modernizacji istniejącego systemu grzewczego i wprowadzeniu mixa ogrzewania opisanego poniżej. Zmiana taka, Pana zdaniem znacząco zmniejszy zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania CO i podgrzewania CWU.

Planowana modernizacja będzie obejmowała zasadniczo trzy zadania:

1)zamontowanie na sąsiednim budynku gospodarczym instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilać dom. Budynek gospodarczy ma dach z korzystną, południową ekspozycją słoneczną, której nie ma na dachu domu mieszkalnego. Budynek gospodarczy wraz z domem jest jedną nieruchomością będącą Pana wyłączną własnością. Inwestycja ta będzie wykonana z dofinansowaniem w ramach programu realizowanego przez Gminę „Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy (...)”. Zgodnie z podpisaną z Gminą umową, częściowo będzie Pan partycypował w kosztach wykonania tej instalacji;

2)zamontowanie zbiornika przepływowego podgrzewającego CWU w oparciu o energię elektryczną głównie poza sezonem grzewczym;

3)zamontowanie w budynku mieszkalnym klimatyzacji z wbudowaną pompą ciepła (funkcja ogrzewania), która podniesie efektywność ogrzewania budynku.

Wszystkie powyższe działania znacząco poprawią efektywność energetyczną budynku.

Głównym celem wykonania poszczególnych instalacji będzie:

-instalacja fotowoltaiczna umożliwi uzyskanie i dostarczenie do domu mieszkalnego „darmowej” energii elektrycznej;

-ogrzewanie CWU energią elektryczną w okresach poza okresem pracy pieca CO wyeliminuje konieczność krótkotrwałego użytkowania dużego pieca CO jedynie do podgrzania CWU. W celu uzyskiwania CWU z energii elektrycznej zostanie zainstalowany przepływowy zbiornik CWU, odpowiednio izolowany termicznie, zaopatrzony w grzałkę elektryczną oraz dodatkowo w wężownicę podgrzewającą wodę użytkową z CO w sezonie grzewczym;

-ogrzewanie domu w oparciu o pompę ciepła działającą na zasadzie „powietrze zewnętrzne/powietrze dom” (klimatyzacja - funkcja grzejąca). Ogrzewanie domu z tego urządzenia będzie realizowane głównie w tzw. okresach przejściowych (jesień/ wiosna), gdy zapotrzebowanie na energię cieplną nie jest duże i korzystanie z dużej mocy pieca opałowego jest nieefektywne/mało ekonomiczne.

Wprowadzenie takiego mixa ogrzewania CO/CWU będzie modernizacją umożliwiającą poprawę efektywności wykorzystywania energii w budynku tym samym zmniejszy jego zapotrzebowanie. Wskazane działania spowodują zmniejszenie zapotrzebowania budynku na drewno opałowe wykorzystywane do ogrzewania CO i CWU przy równoczesnym zmniejszeniu emisji spalin z pieca CO na paliwo stałe. Wynika to głównie z faktu, iż głównym źródłem ciepła w domu jest piec opałowy dużej mocy. Użytkowanie takiego pieca jedynie do podgrzania CWU lub do minimalnego ogrzewania domu w okresach przejściowych jest mało efektywne pod względem energetycznym.

Największym własnym zadaniem z punktu widzenia finansowego będzie montaż dodatkowego ogrzewania domu. Przewidywany wydatek instalacji fotowoltaicznej poniesiony przez Wnioskodawcę wyniesie około 10.000 zł. Natomiast koszt klimatyzacji wyniesie około 15.000 zł, zatem nie zostanie przekroczony próg dopuszczalnej kwoty ulgi termomodernizacyjnej 53.000 zł. Z wagi na znaczną kubaturę budynku planowane jest wykonanie kompleksowej instalacji klimatyzacyjnej złożonej co najmniej z dwóch jednostek zewnętrznych o łącznej mocy grzewczej około 15 kW oraz z kilku jednostek wewnętrznych, co zapewni skuteczne i równomierne ogrzewanie całej przestrzeni mieszkalnej.

Instalowana klimatyzacja będzie zawierała wbudowaną pompę ciepła, która jest podstawowym i niezbędnym elementem dla pracy całej klimatyzacji. Zainstalowane urządzenia będą posiadały współczynnik wydajności ogrzewania COP (Coefficient of Performance) na poziomie co najmniej 3,5 czyli osiąganym przez klasyczne, powietrzne pompy ciepła. Współczynnik ten na poziomie 3,5 wskazuje, że średnio w trakcie roku z 1kW energii elektrycznej zostaną wytworzone 3,5kW energii cieplnej. Zastosowanie takiego rozwiązania bez wątpienia oznacza poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego.

Wydatki poniesione na klimatyzację z wbudowaną pompą ciepła w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby budynku mieszkalnego, Pana zdaniem będą zgodne z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Instalacja klimatyzacji z funkcją grzania nie będzie dofinansowywana z funduszy celowych - to całkowicie własna inwestycja. Poniesiony wydatek nie będzie również zaliczany do kosztu uzyskania przychodu, gdyż nie prowadzi Pan działalności gospodarczej ani takowa nie jest prowadzona w domu obejmowanym opisaną termomodernizacją.

Faktury dokumentujące wydatki związane z termomodernizacją zostaną wystawione na Pana imię i nazwisko przez czynnych podatników podatku od towarów i usług. W roku 2023 uzyskuje Pan dochody z tytułu pracy zawodowej i rozlicza się według skali podatkowej i jeśli planowane, opisane powyżej inwestycje uda się Panu podjąć i zakończyć w 2023 r., to chciałby Pan dokonać odliczeń z tego tytułu od uzyskanego dochodu w zeznaniu rocznym PIT za 2023 r. Wszystkie opisane wyżej, planowane zadania mają w zamyśle poprawę efektywności energetycznej budynku. Zasadniczo montaż instalacji fotowoltaicznych czy modernizacji systemu CWU nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast montaż klimatyzacji z pompą ciepła może budzić pewne wątpliwości z uwagi na brak literalnego wymienienia tego urządzenia w katalogu wydatków podlegających odliczeniu, znajdujących się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi na wezwanie, pismem z 27 czerwca 2023 r. oraz pismem z 29 czerwca 2023 r. doprecyzował Pan wniosek o następujące informacje:

Wydatki które zamierza Pan ponieść związane będą z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na ulepszeniu systemu ogrzewania domu, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania Pana domu mieszkalnego pośrednio wynikające również ze zmniejszenia strat energii w procesie ogrzewania domu paliwem stałym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Jest to budynek wolnostojący, mieszkaniowy w 100% służący zaspokajaniu Pana potrzeb mieszkaniowych.

Na obecną chwilę jest Pan właścicielem opisanego domu i będzie Pan jego właścicielem w momencie dokonywania odliczenia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane - zakończone w okresie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek.

Wydatki poczynione na wskazaną inwestycję termomodernizacyjną nie zostaną zwrócone ani odliczone w innym zakresie niż w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT.

Kwota dokonanego odliczenia z uwzględnieniem tej i innych inwestycji termomodernizacyjnych odliczanych w PIT łącznie nie przekroczy kwoty 53.000 PLN.

Przedmiotem złożonego wniosku jest możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej zakupu klimatyzacji z funkcją ogrzewania powietrza (jednostki zewnętrznej - pompy ciepła oraz wymiennika wewnętrznego) wraz z usługą montażu.

Pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy może Pan odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji z wbudowaną pompą ciepła w przypadku realizacji takiego przedsięwzięcia w sposób i w budynku opisanym w zapytaniu?

Pana stanowisko w sprawie  (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Montaż klimatyzacji z pompą ciepła usprawniający funkcjonowanie systemu ogrzewania domu w skutek czego zmniejszy się ilość energii zużywanej do ogrzewania domu, zmniejszy się również wielkość strat energii, jest działaniem termomodernizacyjnym i poniesione wydatki będzie Pan mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.):

Użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.2)) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);

7)przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1)wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)montaż pompy ciepła;

11)montaż kolektora słonecznego;

12)montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Art. 26h ust. 4 ww. ustawy stanowi:.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Jak wynika z art. 26h ust. 6 ww. ustawy:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

W myśl art. 26h ust. 9 ww. ustawy:

W tym miejscu zauważyć należy, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w części 1 w punkcie 11 została wskazana pompa ciepła wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 10 wskazano montaż pompy ciepła.

Tym samym prawo do ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W konsekwencji - jak wynika z przedstawionych przez Pana informacji – klimatyzacja, którą zamierza Pan zainstalować będzie zawierała wbudowaną pompę ciepła. Wydatki, które zamierza Pan ponieść związane będą z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na ulepszeniu systemu ogrzewania, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania Pana domu mieszkalnego pośrednio wynikające również ze zmniejszenia strat energii w procesie ogrzewania domu paliwem stałym. Poniesione wydatki na zakup i montaż klimatyzacji z wbudowaną pompą ciepła można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w przypadku realizacji takiego przedsięwzięcia może Pan odliczyć ww. wydatki w zeznaniu rocznym składanym za 2023 r.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zakres interpretacji indywidualnej, zdeterminowany jest przede wszystkim przedstawionym przez Pana opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, jak i Pana własnym stanowiskiem w sprawie. Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różniło od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ze zm. – dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).