Określenie stawki ryczałtu - 70.22.20.0, 74.90.19.0. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.205.2024.2.HJ

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.205.2024.2.HJ

Temat interpretacji

Określenie stawki ryczałtu - 70.22.20.0, 74.90.19.0.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 2 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia właściwej stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan pismem z 20 marca 2024 r. oraz – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 15 kwietnia 2024 r. (wpływ 15 kwietnia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 2023 r. pod firmą (…), pod adresem (…), zarejestrowaną w CEiDG pod nr NIP: (…) i nr REGON: (…), pod kodami 70.22.Z i 74.90.Z.

Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Jest Pan czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zawarł Pan umowę pośrednictwa w interesach. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone w terminie.

Pana Zleceniodawcą jest firma usługowa (spółka akcyjna) działająca w branży (…). Nie jest Pan i nigdy nie był wspólnikiem, ani członkiem zarządu tej spółki, ani żadnej innej. Zamierza Pan wykonywać zlecenia projektowe zgodnie z obszarem technologicznym działań spółki oraz zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Pana czynności będą obejmować działania zgodne z zakresem projektowym oraz specyfikacją usług, jakie są wymagane w danej dziedzinie.

Zgodnie z PKWiU 2015 w sekcji M, pod symbolem 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0, nie są świadczone usługi z zakresu doradztwa. Świadczone są usługi zarządzania projektami z wyłączeniem projektów budowlanych. Nie są uzyskane przychody ze świadczenia usług firm centralnych (head-office). W ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, zobowiąże się Pan do świadczenia na rzecz Kontrahenta (zwanego dalej również Zleceniodawcą) usług w zakresie pośrednictwa w interesach.

Przedmiotem Pana działalności jako Pośrednika będzie wyłącznie:

1)systematyczne monitorowanie przebiegu procesów technologicznych dla kontrahentów wskazanych przez Zleceniodawcę;

2)nadzorowanie budżetu, rachunkowości i kosztów, zamówień, planowanie czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców oraz kontrolowaniu jakości przy prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektach;

3)nadzorowanie i wsparcie w zakresie przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez współpracę z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa i koordynację ich działań;

4)stałe monitorowanie rozwoju nowych technologii i proponowanie wdrożeń, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii;

5)przygotowanie planów, budżetów, harmonogramów prac projektowych;

6)zarządzanie przydzielonymi do projektu zasobami IT/koordynowanie codziennej pracy zespołów projektowych;

7)zarządzanie ryzykami i problemami w projekcie, bieżące informowanie Zleceniodawcy o wszelkich problemach/zagrożeniach w projekcie.

Jako formę opodatkowania został wybrany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód ma Pan zamiar opodatkować 8,5% stawką ryczałtu. Ponadto wraz z osiągnięciem pierwszego przychodu, który zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozpocznie Pan prowadzenie ewidencji przychodów, w której to ewidencji są wskazane przychody z poszczególnych tytułów, jak i właściwa dla nich stawka ryczałtu. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie świadczenia, jako kierownik projektu (Art Producer, który naprzemiennie jest nazywany Project Managerem) usługi związanej z zarządzaniem projektami informatycznowdrożeniowymi na potrzeby zleceniodawcy, obejmujące: planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie, określanie zakresu projektu, podział działań i koordynację prac programistów i deweloperów różnych specjalizacji, testerów, administratorów, inżynierów ds. systemów chmurowych, raportowanie postępów, zleceniodawcy, obsługę zmian zakresu projektu, komunikację z partnerami, dostawcami, kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu, utrzymywanie kontaktu z osobami decyzyjnymi, prowadzenie nadzoru nad dokumentacją projektową, monitorowanie działań zespołu projektowego.

Wniosek dotyczy lat 2023-2024. Od 2023 r. są zachowane warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.) oraz nie wystąpiły negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do 1 lutego uzyskuje Pan dochody z tytułu odszkodowania/rekompensaty z powodu objęcia Pana zakazem konkurencji na okres 3 miesięcy przez byłego pracodawcę, z którym rozwiązał Pan umowę o pracę 1 listopada 2023 r.

Usługi świadczone w 2023 r., 2024 r. i w latach przyszłych były i są związane z usługami opisanymi w „Wyjaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)” w sekcji M pod symbolem 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0, nie są świadczone usługi z zakresu doradztwa. Świadczone są usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych. Nie są uzyskane przychody ze świadczenia usług firm centralnych (head-office), tj.: działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie świadczenia, jako kierownik projektu (Art Producer, który na przemiennie jest nazywany Project Managerem) usługi związanej z zarządzaniem projektami informatyczno-wdrożeniowymi na potrzeby zleceniodawcy, obejmujące: planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie, określanie zakresu projektu, podział działań i koordynację prac analityków biznesowych i systemowych, deweloperów różnych specjalizacji, testerów, administratorów, inżynierów ds. systemów chmurowych, raportowanie postępów zleceniodawcy, obsługę zmian zakresu projektu, komunikację z partnerami, dostawcami, kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu, utrzymywanie kontaktu z osobami decyzyjnymi, prowadzenie nadzoru nad dokumentacją projektową, monitorowanie działań zespołu projektowego oraz przeprowadzanie spotkań z klientami.

Świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są według PKWiU pod symbolem 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0 i będą opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1)systematyczne monitorowanie przebiegu procesów technologicznych dla kontrahentów wskazanych przez Zleceniodawcę - PKWiU 74.90.19.0;

2)nadzorowanie budżetu, rachunkowości i kosztów, zamówień, planowanie czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców oraz kontrolowaniu jakości przy prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektach - PKWiU 74.90.19.0;

3)nadzorowanie i wsparcie w zakresie przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez współpracę z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa i koordynację ich działań - PKWiU 74.90.19.0;

4)stałe monitorowanie rozwoju nowych technologii i proponowanie wdrożeń, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii - PKWiU 74.90.19.0;

5)przygotowanie planów, budżetów, harmonogramów prac projektowych – PKWiU 70.22.20.0;

6)zarządzanie przydzielonymi do projektu zasobami IT/koordynowania codziennej pracy zespołów projektowych - PKWiU 70.22.20.0;

7)zarządzanie ryzykami i problemami w projekcie, bieżące informowanie Zleceniodawcy o wszelkich problemach/zagrożeniach w projekcie – PKWiU 70.22.20.0.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że prowadzona przez Pana działalność jest sklasyfikowana pod PKWiU 70.22.20.0 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych i 74.90.19.0 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytanie

Czy usługi sklasyfikowane pod nr PKWiU 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 5 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasadą jest, że w takim przypadku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody.

Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W świetle natomiast art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Odnosząc się do wymienionych w tym przepisie usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70) symbol „ex″oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi wymienione w tym przepisie, tj. usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane są stawką 8,5%. Pozostałe usługi, klasyfikowane według powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów w dziale 70, nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o ryczałcie. Zatem stawką 8,5% opodatkowane będą także usługi mieszczące się w grupowaniu: „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych″ (kategoria 70.22.2, pozycja 70.22.20.0 PKWiU).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi zarządzana projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych. Wybrana przez Pana forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2023 r. Nr 0115-KDIT1.4011.13.2023.1.MST.

Natomiast usługi wykonywane przez Pana, wymienione w pkt 1-4, można zakwalifikować jako pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone kodem PKWiU 74.90.19.0.

W rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi te nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej stawki. Mając na względzie przytoczony opis należy również wskazać, że te usługi nie polegają na bezpośrednim świadczeniu usług o charakterze marketingowym. Ponadto, w oparciu o przedstawiony we wniosku opis można wskazać, że świadczone usługi obejmują nadzór, kontrolę i koordynację poszczególnych etapów działalności przedsiębiorstwa oraz prowadzenie projektów i doradztwo wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności, należałoby wskazać, że nie przewidziano innego rodzaju działalności, który odpowiadałby opisowi działalności gospodarczej przedstawionemu powyżej. Zatem właściwą stawką podatku dla aktywności zarobkowej dla usług świadczonych w ramach PKWiU 74.90.19.0 powinna być stawka 8.5% przychodu. Ponadto, uwzględniając opisane powyżej uregulowania prawne oraz mając na względzie przedstawiony we wniosku opis, należy stwierdzić, że ustawa nie zawiera wyłączenia z tej formy opodatkowania usług, które będą świadczone, polegających na świadczeniu usług o charakterze doradztwa naukowego. Stawką właściwą dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej opisanej we wniosku będzie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, stawka wynosząca 8,5% przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.744.2020.3.JM oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP2-1.4011.179.2022.2.MR.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem: 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych   przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznaczają pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

W odniesieniu do wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70) należy wskazać, że symbol ex oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi wymienione w tym przepisie, tj. usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane będą stawką 8,5%.

Pozostałe usługi, klasyfikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w dziale 70, nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem opodatkowaniu stawką ryczałtu 15% podlegają usługi, tj.:

·klasa 70.10 - Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

·kategoria 70.22.1 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem wraz z zawartymi w klasyfikacji podkategoriami i pozycjami z wyłączeniem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.).

Natomiast stawką 8,5% opodatkowane będą pozostałe usługi wymienione w Dziale 70 niezwiązane z „usługami firm centralnych (head offices)” a także „usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem”, tj.:

·klasa 70.21 - Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,

·kategoria 70.22.2 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,

·kategoria 70.22.3 - Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wskazał Pan, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 2023 r. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone w terminie. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zamierza Pan wykonywać zlecenia projektowe zgodnie z obszarem technologicznym działań spółki z którą współpracuje oraz zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Prowadzona przez Pana działalność jest skalsyfikowana pod PKWiU 70.22.20.0 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych i 74.90.19.0 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane. Świadczone usługi były i są związane z usługami opisanymi w Wyjaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji M pod symbolem 70.22.20.0 oraz 74.90.19.0 (nie są świadczone usługi z zakresu doradztwa). Świadczone są usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych. Przedmiot Pana działalności obejmuje:

·systematyczne monitorowanie przebiegu procesów technologicznych dla kontrahentów wskazanych przez Zleceniodawcę - PKWiU 74.90.19.0;

·nadzorowanie budżetu, rachunkowości i kosztów, zamówień, planowanie czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców oraz kontrolowaniu jakości przy prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektach - PKWiU 74.90.19.0;

·nadzorowanie i wsparcie w zakresie przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez współpracę z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa i koordynację ich działań - PKWiU 74.90.19.0;

·stałe monitorowanie rozwoju nowych technologii i proponowanie wdrożeń, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii - PKWiU 74.90.19.0;

·przygotowanie planów, budżetów, harmonogramów prac projektowych - PKWiU 70.22.20.0;

·zarządzanie przydzielonymi do projektu zasobami IT/koordynowania codziennej pracy zespołów projektowych - PKWiU 70.22.20.0;

·zarządzanie ryzykami i problemami w projekcie, bieżące informowanie Zleceniodawcy o wszelkich problemach/zagrożeniach w projekcie - PKWiU 70.22.20.0.

W ramach Pana działalności nie są uzyskane przychody ze świadczenia usług firm centralnych (head-office), tj.: działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie świadczenia, jako kierownik projektu (Art Producer, który na przemiennie jest nazywany Project Managerem) usługi związanej z zarządzaniem projektami informatyczno-wdrożeniowymi na potrzeby zleceniodawcy, obejmujące: planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie, określanie zakresu projektu, podział działań i koordynację prac analityków biznesowych i systemowych, deweloperów różnych specjalizacji, testerów, administratorów, inżynier ds. systemów chmurowych, raportowanie postępów zleceniodawcy, obsługę zmian zakresu projektu, komunikację z partnerami, dostawcami, kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu, utrzymywanie kontaktu z osobami decyzyjnymi, prowadzenie nadzoru nad dokumentacją projektową, monitorowanie działań zespołu projektowego oraz przeprowadzanie spotkań z klientami.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.19.0 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz 70.22.20.0 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile spełnione zostaną ustawowe warunki opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując, Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nie jestem uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Tak więc interpretację wydałem na podstawie wskazanych przez Pana we wniosku grupowań PKWiU i kwestia ta nie podlegała ocenie.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych zaznaczam, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie mają zastosowania w sprawie będącej przedmiotem Pana wniosku.

Interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sprawy będącej przedmiotem Pana zapytania (określenia stawki ryczałtu). Inne kwestie zawarte w opisie sprawy nie podlegały ocenie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).