Określenie stawki ryczałtu - 62.01.12.0, 85.59.1. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.240.2024.1.HJ

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.240.2024.1.HJ

Temat interpretacji

Określenie stawki ryczałtu - 62.01.12.0, 85.59.1.

Interpretacja indywidualna – stanowisko jest w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest :

·nieprawidłowe – w zakresie określenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0

·prawidłowe – w zakresie określenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.59.1.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 15 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 1 lutego 2021 r. pod firmą (…), pod adresem: (…), zarejestrowaną w CEiDG pod numerem NIP: (…) i numerem REGON: (…). Prowadzony przez Pana rodzaj dokumentacji to ewidencja ryczałtowa. Złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 10 lutego 2022 r. (numer zmiany w CEiDG: (…)). Prowadzi Pan ewidencję przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski.

Do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prowadzona działalność jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Prowadzona jest ewidencja przychodów ,zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W maju 2022 r. podpisał Pan umowę na świadczenie usług jako konsultant. Umowa została zawarta 1 maja 2022 r. na czas nieokreślony. Na koniec każdego miesiąca wystawia Pan fakturę za usługę. Zgodnie z zawartą umową, zajmuje się Pan przygotowywaniem prezentacji, koncepcji oraz ofert dotyczących rozwiązań technologii informatycznych. Pana głównym zadaniem jest projektowanie szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury systemów komputerowych na zlecenie kontrahenta.

Pana zadania to usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych:

·przygotowanie prezentacji, koncepcji, ofert, projektowanie szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych dla Zleceniodawcy lub jego klientów (sklasyfikowane pod PKWiU 62.01.12.0);

·nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji między Zleceniodawcą oraz jego klientami;

·szkolenie pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów oraz innych podmiotów wskazanych przez Zleceniodawcę (PKWiU 62.01.12.0, PKWiU 85.59.1);

·sporządzanie dokumentacji zarządzanych projektów oraz raportów z prowadzonych działań (PKWiU 62.01.12.0);

·udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych (PKWiU 62.01.12.0);

·prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych Zleceniodawcy lub jego klientom (PKWiU 62.01.12.0);

Wytworzone utwory są poradami oraz zaleceniami związanymi z usługami wymienionymi wyżej. Zalecenia są przekazywane Kontrahentowi w formie cyfrowej (prezentacje, grafiki, wiadomości e-mail) lub słownej (na spotkaniach z klientem/klientami klienta). Porady/prezentacje przygotowane w ramach Pana stanowiska, jako konsultanta są dalej przekazywane innym pracownikom technicznym do analizy oraz ewentualnie planowania implementacji.

Nie uzyskuje Pan przychodów z świadczenia usług w zakresie edukacji, klasyfikowanych pod kodem PKWiU z działu 85. Według Pana opinii, jedynie co można zaklasyfikować to szkolenia, które przygotowuje Pan dla pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów oraz innych podmiotów wskazanych przez Zleceniodawcę w ramach Pana roli jako konsultanta.

W celu sprecyzowania zakresu świadczonych usług, złożył Pan wniosek o nadanie PKWiU do odpowiedniego organu (Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (…)). 27 marca 2023 r. dostał Pan odpowiedź z nadanymi grupowaniami. Według statystyka prowadzącego analizę wniosku, wykonywana przez Pana działalność mieści się w PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 85.59.1 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W związku z prowadzeniem usług sklasyfikowanych pod PKWiU 62.01.12.0, według Pana opinii, prawidłowe byłoby zastosowanie stawki 8,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

1 maja 2022 r. zmieniła się Pana rola jako usługodawcy, co spowodowało również zmianę umowy z kontrahentem - stąd też wniosek o nadanie odpowiedniego PKWiU.

Świadczone usługi nie są związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Ponadto, zaznacza Pan, że Pana przychód nie przekroczył w roku poprzednim limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Pan dodatkowych dochodów, poza dochodami z prowadzenia wyżej wymienionej działalności gospodarczej.

Ponadto, świadczone przez Pana usługi, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sklasyfikowane są pod PKWiU 62.01.12.0. Sugeruje się Pan tym symbolem gdyż po zmianie umowy, 1 maja 2022 r., zmieniła się Pana rola i nie było jasne pod jakim symbolem PKWiU sklasyfikowane są świadczone przez Pana usługi.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi udzielił Panu odpowiedzi, że wykonywana przez Pana działalność sklasyfikowana jest pod PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 85.59.1 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wytworzone przez Pana utwory są poradami oraz zaleceniami związanymi z usługami wymienionymi wyżej. Zalecenia są przekazywane kontrahentowi w formie cyfrowej (prezentacje, grafiki, wiadomości e-mail) lub słownej (na spotkaniach z klientem/klientami klienta). Porady/prezentacje przygotowane w ramach Pana stanowiska jako konsultanta są dalej przekazywane innym pracownikom technicznym pracownikom do analizy oraz ewentualnie planowania implementacji.

Zleceniodawcy dla których wykonuje Pan ww. usługi, to niezależne firmy od których otrzymuje Pan zlecenia. Nie jest Pan wspólnikiem, ani członkiem zarządu. Współpracuje Pan na zasadach umowy - kontraktu B2B.

W ciągu roku pojawią się 2-3 zlecenia spoza usług IT, które są sklasyfikowane następująco:

·46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,

·46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

·46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.

Usługi sklasyfikowane pod PKWiU 62.01.12.0 oraz PKWiU 85.59.1 nie są elementem kompleksowym świadczonych usług. Usługi, które Pan świadczy maja formę porady, propozycji, w jaki sposób dane rozwiązanie może być wykonane. Zleceniodawcy wykorzystują Pana usługę jako konsultację - jest to wysokopoziomowe abstrakcyjne planowanie/projektowanie systemu, który jest przedstawiany Zleceniodawcy w formie prezentacji. Po takich konsultacjach Zleceniodawca decyduje, co dalej chce zrobić. Efektem Pana pracy nie jest gotowe rozwiązanie, lecz plan/porada, w jaki sposób można przygotować rozwiązanie.

Pytanie

Czy zakres usług, opisanych w stanie faktycznym, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z informacjami znalezionymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozpatrzonych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioskach, w związku z prowadzeniem usług klasyfikowanych pod PKWiU 62.01.12.0 oraz 85.59.1, prawidłowe byłoby zastosowanie stawki 8,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Na bazową ustawę z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostały nałożone zmiany, tj. „ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.” Treść bazowej ustawy została zaktualizowana w ISAP, na rządowej stronie: https://isap.sejm.gov.pl/.....

Po dodatkowej analizie, w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy, znalazł Pan kilka numerów PKWiU ustalonych dla stawki ryczałtu 12%, nie ma tam numeru nadanego Panu przez GUS: 62.01.12.0.

Na stronie ... znalazł Pan kilka interpretacji, które dotyczyły tego samego numeru PKWiU (przykładowo: 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC), jednakże interpretacje są indywidualne (dotyczą jedynie wnioskodawcy), dlatego chciałby Pan mieć potwierdzenie dotyczące wykonywanych usług.

Nie jest Pan w stanie podać konkretnego podpunktu ustawy, który opisuje stawki ryczałtu dla Pana PKWiU. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą Pan analizował (https://isap.sejm.gov.pl....) w art. 12 określa kody PKWiU dla poszczególnych stawek podatku. Niestety brakuje w niej informacji o PKWiU 62.01.12.0. Uznał Pan, że Pana działalność usługowa mieści się w podpunkcie 5 (przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8).

Dodatkowym źródłem, którym się Pan wspomagał podczas analizy, były rozpatrzone już wnioski, takie jak: Nr 0115-KDIT1.4011.73.2019.1.KK (https.....), które potwierdzały, że dla PKWiU (62.01.12) prawidłowym jest stosowanie stawki 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku:

·jest nieprawidłowe - w zakresie określenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0,

·jest prawidłowe - w zakresie określenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.59.1.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

 - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wskazał Pan, że od 1 lutego 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi Pan ewidencję przychodów zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy. Prowadzona działalność jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Pana przychód nie przekroczył w roku poprzednim limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W maju 2022 r. podpisał Pan umowę na świadczenie usług jako konsultant. Zajmuje się Pan przygotowywaniem prezentacji, koncepcji oraz ofert dotyczących rozwiązań technologii informatycznych. Pana głównym zadaniem jest projektowanie szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury systemów komputerowych na zlecenie Kontrahenta. Pana zadania, sklasyfikowane pod PKWiU 62.01.12.0 to:

·przygotowanie prezentacji, koncepcji, ofert, projektowanie szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych dla Zleceniodawcy lub jego klientów;

·sporządzanie dokumentacji zarządzanych projektów oraz raportów z prowadzonych działań;

·udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych;

·prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych Zleceniodawcy lub jego klientom.

Pana zadania sklasyfikowane pod PKWiU 85.59.1 to szkolenie pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów oraz innych podmiotów wskazanych przez Zleceniodawcę.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego udzielił Panu odpowiedzi, że wykonywana przez Pana działalność sklasyfikowana jest pod PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 85.59.1 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ponadto wskazał Pan, że usługi sklasyfikowane pod PKWiU 62.01.12.0 oraz PKWiU 85.59.1 nie są elementem kompleksowym świadczonych usług oraz, że prowadzi Pan ewidencję przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Analizując przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Pana przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W tym miejscu jednak pokreślić należy, że Objaśnienia do PKWiU z 2015 r., wydane przez Główny Urząd Statystyczny, dla „usług związanych z oprogramowaniem” zawierają następującą charakterystykę: „klasa 62.01 - Usługi związane z oprogramowaniem” obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Klasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

·rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

·pisanie programów na zlecenie użytkownika,

·projektowanie stron internetowych.

Klasa ta nie obejmuje:

·publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29,

·usług związanych z przystosowaniem programów na potrzeby rynku, wykonywanych na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29,

·usług w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanych w 62.02.

W klasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, która obejmuje grupowanie PKWiU 61.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wyjaśnienia do PKWiU z 2015 r. wskazują, że grupowanie to obejmuje:

·usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

·usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Grupowanie to nie obejmuje:

·usług oferowanych w pakiecie z codziennym zarządzaniem siecią klienta, sklasyfikowanych w 62.03.12.0.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania.

Zgodnie z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym, usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Analiza przedstawionego we wniosku opisu sprawy, dotyczącego zakresu wykonywanych przez Pana usług, prowadzi do wniosku, że usługi świadczone przez Pana sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0, są związane z oprogramowaniem, o czym świadczą realizowane przez Pana czynności m.in.: przygotowanie prezentacji, koncepcji, ofert, projektowanie szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury systemów komputerowych, sporządzanie dokumentacji zarządzanych projektów oraz raportów z prowadzonych działań, prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych.

Usługą z grupowania PKWiU 62.01.12.0 związaną z oprogramowaniem, jest usługa związana z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w sieci (a więc zaprojektowanie, rozbudowa i jego wdrożenie).

Przedstawiony opis świadczonych usług wskazuje, że czynności, które wykonuje Pan w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mieszczą się w pojęciu usług „związanych z oprogramowaniem”.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług w zakresie PKWiU 62.01.12.0 - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym, Pana stanowisko w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Natomiast w ramach usług sklasyfikowanych pod PKWiU 85.59.1 świadczy Pan usługi szkolenia pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów oraz innych podmiotów wskazanych przez Zleceniodawcę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i powołane wyżej przepisy prawne wskazać należy, że przychody uzyskiwane w zakresie usług wskazanych w opisie sprawy sklasyfikowanych wg symbolu PKWiU 85.59.1 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - jako przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki ryczałtu 8,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana stanowisko w tym zakresie uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nie jestem uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Tak więc interpretację wydałem na podstawie wskazanych przez Pana we wniosku grupowań PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sprawy będącej przedmiotem Pana zapytania (określenia stawki ryczałtu). Inne kwestie zawarte w opisie sprawy nie podlegały ocenie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).