Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 74.90.20.0. - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.427.2023.1.MK

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.427.2023.1.MK

Temat interpretacji

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 74.90.20.0.

Interpretacja indywidualna                         – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 10 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach tego rodzaju działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał sprzedaży domen internetowych. Po dokonaniu zakupu domeny nie wykonuje i nie będzie wykonywał żadnych czynności, które wpływałyby na formę przedmiotu transakcji. Zakupiona uprzednio domena podlega dalszemu zbyciu i trafia do jej nabywcy w niezmienionej formie. Ze względu na niematerialny charakter domeny oczywistym jest, że dokonywana sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem sieci Internet. Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał sprzedaży domen w sposób detaliczny, tj. w założeniu pojedynczo w stosunku do jednego nabywcy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że poszczególni nabywcy będą chcieli nabyć kilka domen.

Sprzedaż odbywa się poprzez internetowe serwisy aukcyjne oraz sklep internetowy. Domeny pozyskiwane są przez zakup od innych podmiotów, a dowodem ich zakupu jest przelew bankowy i płatności dokonywane poprzez internetowe systemy płatnicze, ewentualnie może to być rachunek bądź faktura w przypadku niektórych transakcji. Wnioskodawca w żaden sposób nie przekształca i nie będzie przekształcał domen, których sprzedaży dokonuje, tj. obecnie oraz w przyszłości nie dojdzie do podejmowania żadnych czynności, w wyniku których dochodziłoby do jakiejkolwiek ich zmiany np. przekształcenia czy też powstania zupełnie nowego wyrobu. Domeny są i będą sprzedawane w takiej formie, w jakiej zostały ówcześnie nabyte. Zapłata za domeny następuje przelewem, za pośrednictwem rachunków bankowych oraz internetowych systemów płatniczych.

Wnioskodawca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tzn. Wnioskodawca złożył prawnie skutecznie oświadczenie o wyborze zasad opodatkowania - ryczałtu ewidencjonowanego, a do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaś limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie został i nie zostanie przekroczony.

Wnioskodawca opłaca od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałt ewidencjonowany od początku działalności gospodarczej, czyli od września 2022, aż po dzień dzisiejszy i planuje go opłacać również w przyszłości. Ten sam stan faktyczny istniał od dnia podjęcia działalności gospodarczej w roku 2022 do dnia złożenia niniejszego wniosku (istniejący stan faktyczny), jak również ten sam stan faktyczny będzie istniał w przyszłości (zdarzenie przyszłe).

W ocenie Wnioskodawcy tego rodzaju działalność gospodarczą należy zaklasyfikować zgodnie z PKWiU do grupowania 74.90.20.0 - pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Taki sam sposób zaklasyfikowania przez Główny Urząd Statystyczny został powołany we wniosku o wydanie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2023 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.538.2023.1.MR.

Pytanie

Czy w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca winien opodatkować przychody ze sprzedaży domen internetowych w formie ryczałtu według stawki podatku w wysokości 3%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem wnioskodawcy przychody ze sprzedaży domen mogą i będą mogły być opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki podatku w wysokości 3% właściwej dla działalności usługowej w zakresie handlu.

Uzasadnienie stanowiska

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, reguluje ona opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w świetle art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz za ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Takie właśnie warunki spełnia pozarolnicza działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W świetle tych warunków działalność gospodarcza Wnioskodawcy może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, zaś przedmiot tej działalności polegający na handlu domenami internetowymi nie stoi temu na przeszkodzie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% w przypadku przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tegoż art. 12 ust.1

Jednocześnie w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową w zakresie handlu rozumie się sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Przez towary, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez towary rozumie się towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,

b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawierają definicji pojęcia „przetwarzania”. Z tego względu należy posłużyć się jego językowym znaczeniem. Zgodnie z definicją słownikową, przetworzyć oznacza przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową (za: Internetowy Słownik Języka Polskiego PNW: https://sjp.pwn.pl/szukaj/przetwarza%C4%87.html). Tym samym, zawarte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sformułowanie „sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym” powinno być rozumiane jako dokonywanie sprzedaży w braku ingerencji w sprzedawany towar, tj. brak zmiany substancji, wyglądu, zawartości, treści itp.

W opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym domeny pozostają w stanie nieprzetworzonym, gdyż Wnioskodawca nie dokonuje żadnej ingerencji w domenę nabytą na poprzednim etapie obrotu, tj. nie są podejmowane żadne czynności, wskutek których dochodziłoby do zmiany czy przekształcenia nabytych uprzednio domen, które zostają odsprzedane w takiej samej formie, w jakiej zostały zakupione.

Zmianie ulega wyłącznie nazwa (czy imię i nazwisko) osoby, której przysługuje prawo do domeny internetowej, ujawnione w odpowiednim rejestrze. Tym samym zasadnym jest stwierdzenie, że skoro Wnioskodawca nie podejmuje żadnych czynności w wyniku, których dochodziłoby do przetworzenia nabytych uprzednio domen, wówczas dla dalszej odsprzedaży powinny być traktowane jako produkty, które wpisują się w zakres definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na sprzedaży domen należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może korzystać podatnik, który nie podlega wyłączeniu z opodatkowania w tej formie na podstawie art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Katalog wyłączeń z opodatkowania ryczałtem przewidzianych w tym przepisie ma charakter zamknięty, zatem podatnicy, którzy nie są objęci tym katalogiem, mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, po spełnieniu innych warunków wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględniając przytoczony powyżej opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należny wskazać, że ani Wnioskodawca ani prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży domen internetowych nie została wymieniona w katalogu wyłączeń z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym możliwe jest zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej sprzedaży domen.

Jednocześnie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog przychodów podlegających opodatkowaniu PIT wskazany został w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach wskazanego katalogu przychodów wymienione zostały m.in. przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu dokonywanej sprzedaży stanowią w ocenie Wnioskodawcy jego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast nie stanowią przychodów z pozostałych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionych okolicznościach stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż stanowi działalność usługową w zakresie handlu w rozumieniu ww. definicji ustawowej.

W rezultacie uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży domen, w ocenie Wnioskodawcy stanowią przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i powinny korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według 3% stawki podatku, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Identyczne stanowisko zostało wskazane w interpretacji z dnia 20 lipca 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.538.2023.1.MR. Identyczne stanowisko w analogicznej sprawie - bo dotyczącej obrotu wirtualnymi przedmiotami w grach komputerowych (które podobnie jak domeny stanowią prawa) - znaleźć można m.in. w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 października 2020 r. 0114-KDWP.4011.73.2020.2.PP, z dnia 13 marca 2018 r. 0112-KDIL3-1.4011.98.2018.2.IM, czy z dnia 23 stycznia 2018 r. 0113-KDIPT2-1.4011.457.2017.1.MM, jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. 1462-IPPB1.4511.973.2016.2.EC czy Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2014 r. ITPB1/415-471/14/MR.

Jest to zatem stanowisko utrwalone w orzecznictwie podatkowym, prezentowane przez organy podatkowe co najmniej od około 10 lat, zatem w świetle art.14 ustawy - Prawo przedsiębiorców Wnioskodawca ma prawo oczekiwać rozpatrzenia niniejszego wniosku w taki sam sposób, jak wniosków wyżej wymienionych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika, że:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania wformie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylona 

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) – e)  uchylona

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4. – 7. (uchylony). 

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z kolei, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod pojęciem usług należy rozumieć:

-wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych – usługi na rzecz produkcji;

-wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Za to wyroby w myśl PKWiU to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów – o ile występują w obrocie.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem w tych przypadkach, kiedy ustawa odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, konieczne jest przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym kwalifikacji tej dokonuje sam Podatnik.

Natomiast, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalności usługowej w zakresie handlu oznacza – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jeżeli chodzi o działalność usługową w zakresie handlu (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) opodatkowaną według stawki 3% od przychodu, ustawodawca nie odwołuje się do żadnej klasyfikacji statystycznej, celem precyzyjnego określenia zakresu przedmiotowego tej działalności. Oznacza to, że każda działalność, która nie spełnia przesłanek zawartych w definicji działalności usługowej w zakresie handlu, niezależnie czy do takiej działalności została zakwalifikowana w PKWiU, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego nie może być uznana za działalność handlową podlegającą opodatkowaniu według stawki 3%.

Użyte w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych produktów (wyrobów) i towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową – „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Brzmienie definicji towarów zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wskazuje aby odnosiło się ono wyłącznie do przedmiotów mających postać fizyczną (przykładowo: oprogramowanie komputerowe, znak towarowy). Istotnym dla działalności w zakresie handlu jest aby towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży pozostały w stanie nieprzetworzonym.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku podjętych czynności nie dochodzi do przetworzenia nabytych uprzednio wyrobów, to wyroby te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako wyroby (towary) – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność polegającą na sprzedaży ww. wyrobów (towarów) należy w tym przypadku zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tego rodzaju działalności gospodarczej dokonuje Pan i będzie dokonywał sprzedaży domen internetowych.

W Pana ocenie tego rodzaju działalność gospodarczą należy zaklasyfikować zgodnie z PKWiU do grupowania 74.90.20.0 - pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Złożył Pan prawnie skutecznie oświadczenie o wyborze zasad opodatkowania - ryczałtu ewidencjonowanego, a do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaś limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie został i nie zostanie przekroczony.

Po dokonaniu zakupu domeny nie wykonuje i nie będzie wykonywał Pan żadnych czynności, które wpływałyby na formę przedmiotu transakcji. Zakupiona uprzednio domena podlega dalszemu zbyciu i trafia do jej nabywcy w niezmienionej formie. Ze względu na niematerialny charakter domeny dokonywana sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem sieci Internet. Dokonuje i będzie dokonywał Pan sprzedaży domen w sposób detaliczny, tj. w założeniu pojedynczo w stosunku do jednego nabywcy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że poszczególni nabywcy będą chcieli nabyć kilka domen. Sprzedaż odbywa się poprzez internetowe serwisy aukcyjne oraz sklep internetowy. Domeny pozyskiwane są przez zakup od innych podmiotów, a dowodem ich zakupu jest przelew bankowy i płatności dokonywane poprzez internetowe systemy płatnicze, ewentualnie może to być rachunek bądź faktura w przypadku niektórych transakcji. W żaden sposób nie przekształca Pan i nie będzie przekształcał domen, których sprzedaży dokonuje, tj. obecnie oraz w przyszłości nie dojdzie do podejmowania żadnych czynności, w wyniku których dochodziłoby do jakiejkolwiek ich zmiany np. przekształcenia czy też powstania zupełnie nowego wyrobu. Domeny są i będą sprzedawane w takiej formie, w jakiej zostały ówcześnie nabyte. Zapłata za domeny następuje przelewem, za pośrednictwem rachunków bankowych oraz internetowych systemów płatniczych.

Skoro zajmuje się Pan zakupem domen internetowych, które następnie są sprzedawane nabywcom w stanie nieprzetworzonym, czyli takim stanie, w jakim zostały nabyte, to usługi świadczone przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy potraktować jako działalność usługową w zakresie handlu, zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, przychody uzyskiwane przez Pana z działalności polegającej na sprzedaży domen internetowych w stanie nieprzetworzonym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego Pana stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

·stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

·zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).