Stawki ryczałtu (ruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności). - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.398.2023.5.IM

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.398.2023.5.IM

Temat interpretacji

Stawki ryczałtu (ruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności).

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

   prawidłowe – w części dotyczącej stawki ryczałtu w odniesieniu do sprzedaży środków trwałych oraz zapasów związanych z działalnością gospodarczą opodatkowaną stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

nieprawidłowe – w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 23 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 5 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwania – pismem z 6 lipca 2023 r. (wpływ 24 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP, w ramach której podlega Pan opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie mają do Pana zastosowania przesłanki negatywne wskazane w art. 8 przywołanej ustawy oraz jest Pan także zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

W ramach działalności prowadził Pan trzy samodzielne X oraz biuro projektowe.

W formie notarialnej umowy sprzedaży dokonał Pan zbycia dwóch X w ramach sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP).

Nadal prowadzi Pan działalność gospodarczą, na którą składa się obecnie biuro projektowe oraz jeden (...). Zgodnie z definicjami zawartymi w umowie ZCP oznacza „funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenie działalności gospodarczej Sprzedającego w formie X, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność i stanowiące ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, obejmujący szczegółowo wymienione poniżej:

prawo własności ruchomości, których lista obejmuje elementy szczegółowo wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy sporządzonym zgodnie z wzorem Inwestora;

prawa z licencji do oprogramowania, których lista stanowi Załącznik nr 3;

prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami, których lista stanowi Załącznik nr 4;

umowy najmu lokalu wskazane w Załączniku nr 5;

prawo własności ruchomości w postaci zapasów (okulary, soczewki, soczewki kontaktowe), których lista stanowi Załącznik nr 6;

przejmowane zobowiązania;

wierzytelności, zobowiązania kredytowe i ratalne wynikające z umów handlowych z kontrahentami, których lista stanowi Załącznik nr 8;

prawa do bazy danych klientów oraz adres email i numery telefonów służące do obsługi klientów, a także wizytówki (...) wchodzących w skład ZCP;

wszelkie wartości niematerialne i prawne oraz tajemnice wchodzące w skład ZCP;

koncepcje prowadzenia ZPC, w tym lista kontrahentów (dostawców), która stanowi Załącznik nr 18;

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem ZCP;

prawo do używania nazwy „(...)” oraz szyldu przez okres 12 miesięcy po zawarciu Umowy”.

Zgodnie z zapisami umowy przywołany Załącznik nr 2 i nr 6 zawierają niezamknięty wykaz elementów ZCP wraz z cenami odpowiednich pozycji, które stanowiły podstawę obliczenia ceny bazowej zakupu.

W ramach zawartej umowy nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy przedmiotem sprzedaży dwóch X byłyruchome składniki majątku wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiące:

a)środki trwałe podlegające ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

c)składniki majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych?

Przedmiotem sprzedaży były:

ruchomości stanowiące środki trwałe ujęte w Ewidencji środków trwałych,

składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, których wartość początkowa przekraczała 1500 zł.

Dla każdej z tych ruchomości w umowie określono odrębną wartość kwotową.

2.Czy przedmiotem ww. sprzedaży były prawa majątkowe lub nieruchomości stanowiące:

a)środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, podlegające ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

c)składniki majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d)składniki majątku stanowiące spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Przedmiotem sprzedaży nie były nieruchomości, natomiast zostały nią objęte prawa majątkowe takie jak:

prawa z licencji oprogramowania komputerowego Windows zainstalowanego w przekazanych komputerach. Komputery te zostały nabyte jako używany sprzęt poleasingowy, ich wartość początkowa nie przekraczała 1500 zł, nie zostały zakwalifikowane jako środki trwałe,

prawa do bazy danych klientów,

adresy email służące do obsługi klienta,

numery telefonów związane z prowadzona działalnością gospodarczą,

wizytówki (...),

tajemnice i koncepcje prowadzenia Przedsiębiorstwa,

prawo do używania dotychczasowej nazwy „(...)”.

W umowie nie określono odrębnej wartości kwotowej dla żadnego z powyższych punktów. Nie można także zakwalifikować ich do żadnego z podpunktów wyszczególnionych w pytaniu 2 wezwania ze względu na brak spełnienia określonych w nich kryteriów.

3.Czy wierzytelności, ujęte na liście w załączniku nr 8 do zawartej umowy sprzedaży dwóch X, są wierzytelnościami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej?

Wierzytelności i zobowiązania objęte umową sprzedaży w całości dotyczyły prowadzonej działalności gospodarczej. We wniosku ORD-IN wskutek pomyłki pisarskiej błędnie wskazano, iż zostały one wyszczególnione w Załączniku nr 8, podczas gdy zostały wykazane w Załączniku nr 7.

4.Czy przedmiotem sprzedaży dwóch X były inne niż wymienione w pkt 1 – 3 tego wezwania składniki majątkowe; jeżeli tak, jaki był ich status w Pana przedsiębiorstwie?

Umową sprzedaży zostały objęte również towary handlowe – dla każdego z punktu został wykonany i wyceniony spis z natury na dzień zbycia ZCP oraz drobne wyposażenie X, które ze względu na niską wartość początkową nie zostało zakwalifikowane jako środek trwały ani wyposażenie i zostało w dacie nabycia ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

5.Jak była sklasyfikowana prowadzona przez Pana działalność gospodarcza będąca przedmiotem zbycia (dotycząca dwóch X) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2015?

PKWIU 47.00.83.0.

6.Według jakiej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowywał Pan przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach zbytych X?

Stosowano następujące stawki ryczałtu:

3% w zakresie sprzedaży akcesoriów do okularów oraz gotowych okularów przeciwsłonecznych, a także soczewek kontaktowych,

5,5% w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych będących wyrobem medycznym,

8,5% w zakresie badań optometrycznych oraz usług wykonywanych na powierzonym przez klienta materiale.

Pytanie

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 3% do wartości sprzedanych zapasów i środków trwałych oraz stawki wynoszącej 10% do pozostałej części ceny sprzedaży ZCP?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera szczególnych regulacji, które odnosiłyby się wprost do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nie wprowadza odrębnej stawki ryczałtu dla takiej transakcji oraz nie wskazuje, że przychód uzyskany z takiej sprzedaży musi być opodatkowany według jednej stawki podatku, w związku z czym dla potrzeb podatku dochodowego sprzedaż ZCP należy traktować jako sprzedaż poszczególnych składników majątku, a podatek należy obliczyć na podstawie stawek wskazanych w art. 12 przywołanej powyżej ustawy.

Pana zdaniem prawidłowe będzie opodatkowanie transakcji według następujących stawek:

wartość wskazaną w Załączniku nr 6 (zapasy towarów) według stawki 3%;

wartość wskazaną w Załączniku nr 2 w części, w jakiej wskazane ruchomości stanowiły środki trwałe, stawką wysokości 3%, natomiast w pozostałej części stawką 10%;

różnicę pomiędzy całkowitą ceną sprzedaży a wartością sprzedanych zapasów (Załącznik 6) oraz środków trwałych (częściowo Załącznik 2) należy opodatkować stawką 10%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest:

prawidłowe – w części dotyczącej stawki ryczałtu w odniesieniu do sprzedaży środków trwałych oraz zapasów związanych z działalnością gospodarczą opodatkowaną stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

nieprawidłowe – w pozostałej części.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Omawiana ustawa nie zawiera szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sprzedaży przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie wprowadza odrębnej stawki ryczałtu dla takiej transakcji. Nie przewiduje również, że przychód uzyskany z takiej sprzedaży musi być opodatkowany według jednej stawki podatku.

Sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części ma być rozliczana jak sprzedaż poszczególnych składników, które tworzyły przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część. Przy czym przychód ze sprzedaży:

·ruchomości, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlega pod stawkę ryczałtu 3%,

·praw majątkowych lub nieruchomości, o których mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy, podlega pod stawkę ryczałtu 10%,

·wierzytelności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, do których odnosi się art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e powołanej ustawy, podlega pod stawkę ryczałtu 3%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% dla przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

1)środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2)składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

3)składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

4)składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

5)składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

– bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Oba powołane przepisy odnoszą się do pojęć uregulowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

I tak, o tym, co jest „środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” rozstrzyga art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem:

Składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Obowiązkowi wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (czyli ujęciu w tej ewidencji) podlegają „składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c”. Do tej kategorii należą:

·środki trwałe podlegające amortyzacji – wskazane w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

·wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji – wskazane w art. 22b tej ustawy;

·środki trwałe niepodlegające amortyzacji oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji – wskazane w art. 22c ustawy.

Obowiązkowi wprowadzania do ewidencji – w drodze wyjątku – nie podlegają składniki majątku wymienione w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to składniki majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, w odniesieniu do których podatnik podjął decyzję o niedokonywaniu odpisów amortyzacyjnych.

Do tego rodzaju składników odnoszą się art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f tiret drugie oraz art. 12 ust. 10 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przy czym przepisy te stanowią, że przychód ze sprzedaży takich składników majątku podlega odpowiednio stawce 3% (w przypadku ruchomości) albo stawce 10% (w przypadku nieruchomości i praw majątkowych), jeśli ich wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, przekracza 1500 zł.

Ponadto wskazuję, że według art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 7ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e stosuje się odpowiednio.

Zatem, co do zasady:

·w przypadku sprzedaży ruchomego składnika majątku określonego w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zastosowanie znajdzie stawka 3%,

·w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku określonych w art. 12 ust. 10 ww. ustawy o ryczałcie – zastosowanie znajdzie stawka 10%,

·do zbywanych wierzytelności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e powołanej ustawy o ryczałcie – zastosowanie znajdzie stawka 3%,

·w przypadku sprzedaży innych składników niż wymienione wyżej, dla których nie ma wprost uregulowania w art. 12, właściwą stawką będą stawki mające zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z którą jest związany zbywany składnik majątku.

Z wniosku wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej działalności prowadził Pan trzy X i biuro projektowe. W formie notarialnej umowy sprzedaży dokonał Pan zbycia dwóch X w ramach sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Wyjaśnił Pan, że przedmiotem tej sprzedaży były:

ruchomości stanowiące środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych oraz składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, których wartość początkowa przekraczała 1500 zł – czyli ruchome składniki majątku wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej, do których odnosi się art. art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

prawa majątkowe, które nie spełniają definicji wskazanej w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

wierzytelności i zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

towary handlowe i drobne wyposażenie.

Jednocześnie wskazał Pan, że do przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach zbytych X stosował Pan następujące stawki ryczałtu:

3% w zakresie sprzedaży akcesoriów do okularów oraz gotowych okularów przeciwsłonecznych a także soczewek kontaktowych,

5,5% w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych będących wyrobem medycznym,

8,5% w zakresie badań optometrycznych oraz usług wykonywanych na powierzonym przez klienta materiale.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane regulacje prawne wskazuję, że w przypadku opisanej transakcji zbycia dwóch X właściwe jest stosowanie stawki ryczałtu 3% w odniesieniu do ruchomych składników majątku stanowiących: środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych oraz składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, których wartość początkowa przekraczała 1500 zł – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W odniesieniu do wierzytelności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej właściwą stawką ryczałtu jest stawka 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ww. ustawy.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych składników majątku należy zastosować stawkę mającą zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, z którą jest związany zbywany składnik majątku. Zatem do zapasów związanych z działalnością opodatkowaną 3% stawką ryczałtu zastosowanie znajdzie 3% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wbrew Pana twierdzeniu w tej sprawie nie znajdzie zastosowania 10% stawka ryczałtu, ponieważ nie nastąpiło zbycie składników majątku określonych w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie ani też nie nastąpiło zbycie składników majątku, które byłyby związane z działalnością opodatkowaną 10% stawką ryczałtu. Jak Pan bowiem wskazał, Pana przychody z prowadzonej działalności gospodarczej były opodatkowane wg następujących stawek ryczałtu: 3%, 5,5% oraz 8,5% przychodów.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).