Dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychod... - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.784.2022.2.KD

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.784.2022.2.KD

Temat interpretacji

Dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 3 listopada 2022 r. (wpływ 7 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce od 10 kwietnia 2022 r. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną 10 kwietnia 2022 r. Uzyskiwany dochód opodatkowany jest ryczałem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm., dalej: u.o.r.) według stawki 8,5%. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów. Jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu w ramach stałej współpracy. Wnioskodawca nie posiada innych źródeł przychodu.

Przedmiotem działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są usługi sklasyfikowane pod symbolami:

PKD 62.01 - Działalność związaną z oprogramowaniem, PKD 62.02 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.03 - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi oraz PKD 62.09 - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Do obowiązków Wnioskodawcy w ramach świadczonych usług należą:

·analiza funkcjonalności systemów informatycznych,

·rozpoznawanie wysokopoziomowych wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy zapotrzebowań biznesowych i technicznych kontrahentów,

·analiza wymagań klientów,

·udzielanie rekomendacji dotyczących rozwiązań informatycznych,

·przygotowywanie propozycji rozwiązań informatycznych w formie plików tekstowych przekazywanych niezależnym zespołom programistów,

·współpraca z innymi zespołami produktowymi w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania i jednolitości organizacyjnej oraz zgodności rozwiązań z wymaganiami kontrahentów,

·oszacowanie wymaganych zasobów do wdrożenia rozwiązania w celu optymalizacji funkcjonalności produktu IT pod kątem wymagań kontrahentów.

Opisane powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę obejmują rozpoznanie potrzeb i wymagań kontrahenta, analizę i przygotowanie propozycji możliwych rozwiązań informatycznych i przekazanie tychże wniosków w formie plików tekstowych pozostałym niezależnym zespołom uczestniczącym w wytwarzaniu produktu, a także zapewnienie odpowiednich warunków merytorycznych dla kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy realizacji projektów IT - tak w całościowym odniesieniu do sieci i systemów komputerowych, jak i dotyczącym jedynie ich elementów. Pozostałe obowiązki Wnioskodawcy wspierają merytorycznie sprawność i rzetelności tworzenia produktu IT zgodnie z oczekiwaniami klienta. Usługi faktycznie świadczone przez Wnioskodawcę zakwalifikować należy pod symbolami 62.01.11.0 (zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm., zwanych dalej PKWiU) - tj. Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania oraz 62.01.12.0 - tj. Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wyjaśnić trzeba, że zakres usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w istocie zależy od aktualnych potrzeb danego kontrahenta, stąd konieczne jest ujęcie aktywności Wnioskodawcy w ramach obydwu cytowanych powyżej grupowań. Podkreślenia przy tym wymaga, że czynności, które wykonuje Wnioskodawca, nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę obejmują stworzenie zarysu możliwych rozwiązań informatycznych odpowiadających oczekiwaniom klientów, przekazywanie ogólnej koncepcji i propozycji w formie plików tekstowych do zespołów programistów, a także stworzenie odpowiednich warunków wsparcia merytorycznego w trakcie trwania poszczególnych faz projektu IT. Działania te nie zawierają znamion działania tworzącego, czy zmieniającego oprogramowanie poprzez wytworzenie kodów programowych. Czynności Wnioskodawcy ograniczają się do przekazania niezależnym zespołom zajmującym się oprogramowaniem stosownych wskazówek będących wynikiem analizy potrzeb biznesowych poszczególnych klientów.

Wnioskodawca, co należy zaznaczyć, nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0). z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), a także związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zakładana wysokość przychodu z prowadzonej działalności pozarolniczej, szacowana w szczególności w oparciu o dochody osiągnięte od początku prowadzania działalności, nie przekroczy 2 000 000 euro w bieżącym roku podatkowym.

W wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 u.o.r. Wnioskodawca nie wykonywał, ani nie wykonuje usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym miałby pozostawać w stosunku pracy, czy w spółdzielczym stosunku pracy. Prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl. art. 4 ust. 1 pkt 1 u.o.r.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że może świadczyć inne usługi zakwalifikowane do innych kodów PKWiU, które są opodatkowane inną stawką podatku ryczałtowego, lecz dokona On odpowiedniego rozdziału tych usług i opodatkuje je właściwym podatkiem, a wniosek nie dotyczy tamtej jedynie potencjalnej części działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca w tym zakresie prowadzić będzie stosowną ewidencję, jeśli zaktualizuje się taka konieczność.

W uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że złożył w przewidzianym przepisami terminie oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Pierwszy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął 29 kwietnia 2022 r.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność nie mieści się w definicji wolnego zawodu.

Nie prowadzi działalności w formie spółki. W roku poprzedzającym rok podatkowy 2022 nie uzyskał żadnych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż działalność swoją rozpoczął 10 kwietnia 2022 r. Wyłączenie przedstawione w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uwagi na treść pkt 2 tego przepisu nie znajduje zastosowania wobec Wnioskodawcy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz (…) sp. z o.o. w (…). Brak jest jakichkolwiek powiązań natury osobistej bądź gospodarczej pomiędzy Wnioskodawcą a Jego zleceniodawcą. Nie jest wspólnikiem (…)  sp. z o.o., ani nie pełni w niej funkcji zarządczych.

Do obowiązków Wnioskodawcy w ramach świadczonych usług należy:

·rozpoznawanie i dokonywanie analizy zapotrzebowań i wymagań biznesowych i technicznych kontrahentów poprzez osobisty kontakt z interesantami oraz określanie wymagań przygotowywanego projektu,

·rozpoznawanie wysokopoziomowych wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy zapotrzebowań biznesowych i technicznych kontrahentów,

·analiza wymagań klientów,

·udzielanie rekomendacji dotyczących rozwiązań informatycznych,

·przygotowywanie propozycji rozwiązań informatycznych w formie plików tekstowych przekazywanych niezależnym zespołom programistów,

·współpraca z innymi zespołami produktowymi w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania i jednolitości organizacyjnej oraz zgodności rozwiązań z wymaganiami kontrahentów,

·oszacowanie wymaganych zasobów do wdrożenia rozwiązania w celu optymalizacji funkcjonalności produktu IT pod kątem wymagań kontrahentów,

·analiza funkcjonalności systemów informatycznych.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę zakwalifikować należy pod symbolem 62.01.11.0, tj.

Usługi związane z projektowaniem programowania i rozwojem oprogramowania.

Wyjaśnienia wymaga, że Wnioskodawca modyfikuje zapytanie sformułowane pierwotnie we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawnej. Oczywistym pozostaje bowiem, że opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy – całokształt świadczonych usług w branży informatycznej – stanowi spójną, stałą działalność o ściśle określonym charakterze, przy czym zmienne są nie tyle działania podejmowane przez Wnioskodawcę, co zakres produktu IT będący przedmiotem projektu, w którym uczestniczy Wnioskodawca.

Dlatego też działalność Wnioskodawcy stanowi jeden stan faktyczny – sekwencję działań, które składają się na szeroko pojętą usługę obejmującą udział w tworzeniu produktu IT  – będący źródłem obowiązku podatkowego. Stosownie do treści pkt 7.6.2. Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) bedacy załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676), gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć odpowiednie zasady klasyfikacji.

Mając je na uwadze Wnioskodawca oświadcza, że świadczone przez Niego usługi zakwalifikować należy do grupowania 62.01.11.0, albowiem symbol ten nadaje jej zasadniczy charakter (zasada nr 2 cytowanego punktu). Zaznaczyć jednocześnie należy, co również akcentowane zostało w złożonym wniosku, że z uwagi na złożoność problematyki branży IT, usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią działania obejmujące rozpoznanie potrzeb i wymagań kontrahenta, analizę i przygotowanie propozycji możliwych rozwiązań informatycznych i przekazanie tychże wniosków w formie plików tekstowych pozostałym niezależnym zespołom uczestniczącym w wytwarzaniu produktu, a także zapewnienie odpowiednich warunków merytorycznych dla kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy realizacji projektów IT – tak w całościowym odniesieniu do sieci i systemów komputerowych, jak i dotyczącym jedynie ich elementów. Nie sposób jednakże rozdzielić działań Wnioskodawcy na dwie osobne grupy usług i wyodrębnić dwa osobne stany faktyczne będące niezależnymi źródłami powstania obowiązku podatkowego. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kompleksową obsługę projektu IT, przy czym– co stanowi kluczową kwestię do rozstrzygnięcia, czy działalność ta powinna być objęta stawką 12% czy też 8,5% - nie dotykają one w żadnej mierze działań tworzących, czy zmieniających oprogramowanie poprzez wytworzenie kodów programowych. Czynności, które wykonuje Wnioskodawca nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Na marginesie Wnioskodawca dodał, że zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie stanowiskiem, podanie symbolu klasyfikacji PKWiU dla konkretnej usługi nie może być uznane za element stanu faktycznego wymagany we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w rozumieniu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 września 2022 r. sygn. akt II FSK 3243/19). Pogląd taki aprobowany był w wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pismach (vide: pismo z 15 września 2022 r. nr 0115-KDIT1.4011.426.2022.2.MK, gdzie wystarczające było wskazanie jedynie grupowania 62.02 PKWiU). Siedmiocyfrowe grupowanie PKWiU zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku, natomiast pojawienie się w dalszej części wniosku niepełnych wskazań symboli PKWiU wynika z oczywistych omyłek pisarskich pozostając bez wpływu na merytoryczną ocenę treści argumentacji.

Nadmienić również należy, że dotychczas ugruntowane było stanowisko organu wydającego decyzję w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych, zgodnie z którym działalność niejednolita pod względem możliwości kwalifikacji pod jeden kod PKWiU opisywana była przez różne siedmiocyfrowe symbole PKWiU, należące do jednego grupowania. W decyzjach tych prezentowany był jednolity pogląd, że działania mogą być wielorodzajowe (stanowiące zespół czynności podlegających pod różne kody PKWiU), a decydujące znaczenie ma wykluczenie możliwości zakwalifikowania tychże usług do grupowań objętych stawką 12% wskazaną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (vide: pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2022 r. w sprawie 0114-KDIP2-2.4011.109.2022.2.AP, z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 0115-KDITI.4011.113.2021.MR, czy z 15 czerwca 2020 r. w sprawie

0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC).

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

·rozpoznawanie wysokopoziomowych wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy zapotrzebowań biznesowych i technicznych kontrahentów,

·analiza wymagań klientów oraz określanie wymagań przygotowywanego projektu IT,

·udzielanie rekomendacji dotyczących rozwiązań informatycznych,

·przygotowywanie propozycji rozwiązań informatycznych w formie plików tekstowych przekazywanych niezależnym zespołom programistów,

·współpraca z innymi zespołami produktowymi w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania i jednolitości organizacyjnej oraz zgodności rozwiązań z wymaganiami kontrahentów,

·oszacowanie wymaganych zasobów do wdrożenia rozwiązania w celu optymalizacji funkcjonalności produktu IT pod katem wymagań kontrahentów,

·analiza funkcjonalności systemów informatycznych,

które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 62.01.11, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód osiągany przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej usługi opisane w stanie faktycznym oraz postawionym pytaniu prawnym, należące do grupowań 62.01.11 oraz 62.01.12 PKWiU, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.o.r.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosownie do art. 1 pkt 1, reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 12 u.o.r. odsyła do definicji pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym, która przez działalność taką rozumie m.in. działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową (art. 5a pkt 6 lit a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) przy jednoczesnym łącznym spełnieniu warunków wskazanych w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Natomiast, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 u.o.r., określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego przepisu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.o.r., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwoty należne, choćby nie zostały taktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 Euro (art. 6 ust. 4 u.o.r). Z racji rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w bieżącym roku podatkowym, wysokość uzyskiwanych przychodów stosownie do treści art. 6 ust. 4 pkt 2 u.o.r. aktualnie pozostaje bez znaczenia dla oceny możliwości korzystania przez niego ze zryczałtowanej formy opodatkowania. W stosunku do Wnioskodawcy nie aktualizują się również wyłączenia wskazane w art. 8 ust. 1 i 2 u.o.r.

Wnioskodawca złożył też stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co stosownie do art. 9 ust. 1 u.o.r., stanowi warunek skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zaznaczenia wymaga, że cechą charakterystyczną formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności. Stawki ryczałtu od przychodów zakwalifikowano zgodnie klasyfikacją PKWiU.

 Zostały one określone w art. 12 ust. 1 u.o.r. Zgodnie z pkt 2b lit. b oraz pkt 5 lit. a tego przepisu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odpowiednio wynosi:

·12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

·8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Należy w tym miejscu podkreślić, że możliwość tak korzystania z tej formy opodatkowania, jak i wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Jak słusznie podkreśla się w ugruntowanej praktyce organów skarbowych, wyrażanej wielokrotnie w wydawanych decyzjach w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych, stosownie do normy interpretacyjnej wyrażonej w art. 4 ust. 4 u.o.r., ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zatem zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania. Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.o.r., obejmuje również usługi sklasyfikowane pod symbolami 62.01.11.0 i 62.01.12.0, jednak znajdujące się przy nich oznaczenie "ex" jednakże oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, co nie aktualizuje się w sytuacji faktycznej Wnioskodawcy, którego działalność nie obejmuje tego rodzaju aktywności. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie dotyczą bowiem czynności związanych z programowaniem, czy też doradztwa w tym zakresie.

Kwestię prawidłowego rozumienia znaczenia „usług związanych z oprogramowaniem” precyzyjnie wyjaśnia stanowisko wyrażone przez Główny Urząd Statystyczny w objaśnieniach do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015 r. 1676 z 23 października 2015 r.), zgodnie z którym przez tego rodzaju usługi należy rozumieć: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przytoczone powyżej stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego, uznać trzeba, że Wnioskodawca nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Co więcej, w razie ewentualności zaistnienia potrzeby rozgraniczenia usług stosownie do różnych stawek opodatkowania, zgodnie z art. 12 ust. 3 u.o.r., ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, czego warunkiem jest prowadzenie ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca, mając świadomość konieczności odpowiedniego zróżnicowania stawek ryczałtu w zależności od faktycznej istoty świadczonych usług, w wypadku zaktualizowaniu się takiej potrzeby, dokona odpowiedniego rozdziału tych usług i opodatkuje je właściwą stawką podatku, czego wyrazem będzie stosowna ewidencja.

Przedstawiona powyżej analiza obecnego stanu prawnego pozwala zatem dojść do przekonania, że stawką 8,5% mogą być opodatkowane tylko te usługi, które nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), ani doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU EX 62.02). Tym samym należy ocenić, że działalność faktycznie prowadzona przez Wnioskodawcę, objęta grupowaniami 62.01.11 oraz 62.01.12, jako de facto niezwiązana z oprogramowaniem, tj. nie miesząca się w definicji usług związanych z oprogramowaniem rozumianych jako projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych, ani też doradztwem w tym zakresie, powinna być objęte stawką ryczałtu 8,5%, jako właściwą dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. I pkt 5 lit. a u.o.r.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie w analizach przedstawionych m.in. pismach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2022 r. w sprawie

0114-KDIP2-2.4011.109.2022.2.AP, z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 0115-KDITI.4011. 13.2021.MR, czy z 15 czerwca 2020 r. w sprawie 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że podtrzymuje swoje stanowisko wskazując, że w świetle wskazanej powyżej argumentacji, świadczone przez Niego usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikować należy pod symbolem 62.01.11.0. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie raz jeszcze podkreślić, że nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1. Działalność faktycznie prowadzona przez Wnioskodawcę, objęta grupowaniem 62.01.11.0, jako de facto niezwiązana z oprogramowaniem, tj. nie mieszcząca się w definicji usług związanych z oprogramowaniem rozumianych jako projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych, ani też doradztwem w tym zakresie, powinna być objęta stawką ryczałtu 8,5% jako właściwą dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie j jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6  ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676). 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

-12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

-8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 kresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 12% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje: „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”. W ramach tego grupowania mieści się:

PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

·projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,

·projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),

·projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,

·wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi obejmujące:

·rozpoznawanie i dokonywanie analizy zapotrzebowań i wymagań biznesowych i technicznych kontrahentów poprzez osobisty kontakt z interesantami oraz określanie wymagań przygotowywanego projektu,

·rozpoznawanie wysokopoziomowych wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy zapotrzebowań biznesowych i technicznych kontrahentów,

·analiza wymagań klientów,

·udzielanie rekomendacji dotyczących rozwiązań informatycznych,

·przygotowywanie propozycji rozwiązań informatycznych w formie plików tekstowych przekazywanych niezależnym zespołom programistów,

·współpraca z innymi zespołami produktowymi w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania i jednolitości organizacyjnej oraz zgodności rozwiązań z wymaganiami kontrahentów,

·oszacowanie wymaganych zasobów do wdrożenia rozwiązania w celu optymalizacji funkcjonalności produktu IT pod kątem wymagań kontrahentów,

·analiza funkcjonalności systemów informatycznych.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę zakwalifikować należy pod symbolem 62.01.11.0, tj.

Usługi związane z projektowaniem programowania i rozwojem oprogramowania.

Czynności, które wykonuje Wnioskodawca nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę obejmują stworzenie zarysu możliwych rozwiązań informatycznych odpowiadających oczekiwaniom klientów, przekazywanie ogólnej koncepcji i propozycji w formie plików tekstowych do zespołów programistów, a także stworzenie odpowiednich warunków wsparcia merytorycznego w trakcie trwania poszczególnych faz projektu IT. Działania te nie zawierają znamion działania tworzącego, czy zmieniającego oprogramowanie poprzez wytworzenie kodów programowych. Czynności ograniczają się do przekazania niezależnym zespołom zajmującym się oprogramowaniem stosownych wskazówek będących wynikiem analizy potrzeb biznesowych poszczególnych klientów.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, wskazać należy, że przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 62.01.11.0 podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były jednak usługami związanymi z oprogramowaniem, bądź związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

·Interpretacja indywidualna dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia stanu faktycznego.

·Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

·Interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie objętym pytaniem dotyczącym ustalenia stawki opodatkowania w zakresie sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0. A zatem, nie odnosi się do innych kwestii zawartych w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie były przedmiotem zapytania.

·Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

·Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na Panu ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).