Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0112-KDIL1-3.4012.337.2023.1.AKR

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.337.2023.1.AKR

Temat interpretacji

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczania podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „(…)”. Uzupełnili go Państwo pismem z 25 lipca 2023 r. (wpływ 25 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

-ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 20xx r. poz. (…) ze zm.),

-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

-ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych.

Rodzaj działalności według PKD 9104Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Zadania Parku zostały sprecyzowane w art. 8b pkt 1 Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. U.20xx r. poz. (…) ze zm.). Do zadań Parku należy w szczególności:

1)prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do realizacji celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobu składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku,

3)prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Park osiąga przychody zarówno opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione, jak i niepodlegające ustawie o podatku od towarów i usług.

I. Przychody opodatkowane to:

1)wpływy z opłat za udostępnianie obszaru parku w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym, tj. opłata za jazdę konną po wyznaczonych szlakach, opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z baz i stacji turystycznych;

2)wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną, za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością oraz ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych, naukowych;

3)wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń,

4)wpływy ze sprzedaży produktów uzyskanych w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, planu zadań ochronnych, tj. drewna, zwierzyny, ryb.

II.Przychody nieopodatkowane to:

1)wpływy z tyt. najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości (dzierżawa gruntu na cele rolnicze, czynsz za najem lokali mieszkalnych).

III. Niepodlegające ustawie o VAT to np.:

1)dotacje z budżetu państwa na wydatki bieżące;

2)dotacje z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne;

3)dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące;

4)dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na inwestycje;

5)dotacje z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wydatki bieżące;

6)środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

7)środki z Funduszu Leśnego na wydatki bieżące;

8)środki z Funduszu Leśnego na inwestycje.

Park dokonuje nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych. Jeśli nie jest możliwe przypisanie danego zakupu do czynności opodatkowanych, gdyż wykorzystywany jest również do czynności zwolnionych, Park dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego wskaźnikiem struktury sprzedaży, ustalanym na dany rok i korygowanym w deklaracji za styczeń roku następnego.

W związku z tym, że Park osiąga przychody ze sprzedaży oraz inne przychody w postaci dotacji, to zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, Park musi określać proporcję, która zapewni dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane czynności opodatkowane.

Wnioskodawca planuje wykonać przedsięwzięcie pn. „(…)”.

Wnioskodawca jest zaliczany do (…) kategorii zagrożenia pożarowego. Sytuacja uwarunkowana jest głównie przez aktualne warunki przyrodniczo leśne oraz czynnik antropogeniczny. W okresach długotrwałej suszy drzewostany są bardzo podatne na pożary. W związku z powyższym wymagana jest modernizacja przestarzałego systemu obserwacyjno- alarmowego oraz zwiększenie zasięgu kontroli zagrożenia pożarowego poprzez budowę dostrzegalni.

Działanie to będzie skutkować rozszerzeniem obserwacji ekosystemów leśnych, sprawne zlokalizowanie zagrożenia pożarowego, minimalizowanie strat w przypadku wystąpienia pożaru, dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego.

W ramach tego zadania Park planuje wybudować dostrzegalnię wyposażoną w system monitoringu przeciwpożarowego wraz z utworzeniem Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego PAD.

Doprecyzowanie opisu sprawy

Zakupy towarów i usług związane z realizacją ww. zadania służą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pytanie

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „(…)” w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, nie może podlegać odliczeniu podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących dokonanie zakupów w celu realizacji zadania „(…)”.

Wymienione wyżej zakupy dotyczą podstawowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody. Zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody do zadań parków narodowych należy w szczególności:

1)prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;

2)udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3)prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Realizacja ww. zadania wynika z art. 8.2 oraz art. 8b 1.1 ustawy o ochronie przyrody oraz Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 r. ws. zadań ochronnych dla Wnioskodawcy na lata 2022-2023 ( Zagrożenia wewnętrzne istniejące – Występowanie pożarów).

Realizacja tego przedsięwzięcia nie wygeneruje przychodów dla Parku i nie jest związana ze sprzedażą.

W związku z tym niemożliwy do odliczenia podatek od towarów i usług będzie stanowić koszt kwalifikowany przedsięwzięcia dofinansowanego przez NFOŚ i GW.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Parku należy w szczególności: prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do realizacji celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobu składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów, udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku, prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca planuje wykonać przedsięwzięcie pn. „(…)”. Park jest zaliczany do (…) kategorii zagrożenia pożarowego. Sytuacja uwarunkowana jest głównie przez aktualne warunki przyrodniczo leśne oraz czynnik antropogeniczny. W okresach długotrwałej suszy drzewostany są bardzo podatne na pożary. W związku z powyższym wymagana jest modernizacja przestarzałego systemu obserwacyjne alarmowego oraz zwiększenie zasięgu kontroli zagrożenia pożarowego poprzez budowę dostrzegalni. Działanie to będzie skutkować rozszerzeniem obserwacji ekosystemów leśnych, sprawne zlokalizowanie zagrożenia pożarowego, minimalizowanie strat w przypadku wystąpienia pożaru, dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego. W ramach tego zadania Park planuje wybudować dostrzegalnię wyposażoną w system monitoringu przeciwpożarowego wraz z utworzeniem Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego PAD.

Zakupy towarów i usług związane z realizacją ww. zadania służą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. Projektu.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nie będą Państwo wykorzystywać towarów i usług nabywanych w trakcie realizacji Zadania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Przedsięwzięcia będą – jak Państwo wskazali – wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w ramach przedsięwzięcia pn. „(…)”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).