Brak prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.179.2024.1.MWJ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.179.2024.1.MWJ

Temat interpretacji

Brak prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 marca 2024 o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP w ….

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Ochotnicza Straż Pożarna w … rozpoczęło działalność w 1930 r., nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570 t. j. ze zm.) z 09 sierpnia 2023 r.

OSP … została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS …), działa w ramach czynności statutowych, posiada osobowość prawną.

Ochotnicza Straż Pożarna w … została oficjalnie założona w .. roku.

Jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (...). Posiada ona specjalizację o profilu ratownictwa technicznego, przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) od.... roku (decyzja nr … KSRG Komendanta Głównego Straży Pożarnej).

Celem OSP w … jest również:

(...)

Dnia ….2023 r. Ochotnicza Straż. Pożarna w … złożyło wniosek o dofinansowanie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w …. Wniosek ten został złożony w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „(…)” Operacja zgodna z celem ogólnym 1 LSR- Społeczeństwo aktywne i zintegrowane, celem szczegółowym 1.4 Tworzenie infrastruktury rekreacyjno- rozrywkowej oraz sportowej, 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej. Operacja ma na celu wspieranie i rozwój na obszarach wiejskich.

Operacja będzie realizowana na terenie LGD … w miejscowości ….

W ramach operacji zostanie zakupiony:

  • (...)

Zakupiony sprzęt będzie służył OSP … do czynności statutowych i nie będzie on wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury związane z zakupem sprzętu będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w ….

Zakupiony sprzęt będzie się znajdował w świetlicy OSP w …, która jest użyczana nieodpłatnie dla miejscowej społeczności (dla Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, na zebrania wiejskie itp.).

Urządzenia te będą służyły zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i nie będą one wykorzystywane przez OSP w … do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat za korzystanie z tego sprzętu.

Operacja wpłynie na doposażenie infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej poprzez co zostanie poszerzona oferta miejsca spotkań rekreacyjnych oraz uprawiania wszelkiego rodzaju aktywności. Obiekt ten jest i będzie ogólnodostępny dla mieszkańców gminy, gmin ościennych, oraz turystów. Projekt ma charakter niedochodowy i będzie z niego mógł skorzystać każdy nieodpłatnie, tym samym nie zostaną uzyskane korzyści ekonomiczne.

Reasumując towary i usługi zakupione w ramach realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności związanych z działalnością gospodarczą, a to jest jeden z podstawowych warunków który musi być spełniony aby ubiegać się o zwrot podatku VAT. Mając powyższe na uwadze Ochotnicza Straż Pożarna w … stoi na stanowisku, iż nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących rzeczonej inwestycji.

Pytanie

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w … będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT w związku z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP w …?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 16 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługobiorców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości materialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

A więc podatnikiem jest każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności.

Reasumując podatnikiem jest każdy podmiot, który prowadzi określoną działalność i występuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym (art. 15 ust. 2 ustawy).

Opodatkowaniu od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zaś zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Według art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o który mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19, art. 124. Kwotą podatku naliczonego jest suma kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty, lub zwrotu różnicy podatku należnego nie mogą stosować podatnicy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96.

Zgodnie z tym prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi te są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podsumowując warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupu towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego powyżej wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w … nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi odpłatnej działalności, a zakupiony sprzęt będzie służył nieodpłatnie zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Zgodnie z przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W tym przypadku warunek ten nie zostanie spełniony, ponieważ podstawowa, najważniejsza zasada mówi o tym, iż nie jest możliwe odliczenie podatku, który nie jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej w … nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, od wydatków związanych z zakupem wyposażenia do budynku OSP w … pełniącego również funkcję świetlicy, ponieważ wydatki te nie będą związane z prowadzona działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej „ustawą”:

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy są spełnione warunki:

·podatek odlicza podatnik podatku od towarów i usług,

·towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Nie można obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które:

·nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

·służą do czynności zwolnionych od tego podatku,

·służą do czynności niepodlegających temu podatkowi.

Art. 86 ust. 1 ustawy, nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczy, że podatnik nabywa towary i usługi w celu ich wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, gdy:

·spełni przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy i

·nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Art. 88 ustawy określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć podatku, który jest należny tylko dlatego, że został wykazany na fakturze. W sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku podatnik nie może odliczyć podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub  usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także  działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w  szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak Państwo wskazali –zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i nie będzie on wykorzystywany przez OSP do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym, nie będzie przysługiwało Państwu z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, nie mają Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1008 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie będą spełniać Państwo tych warunków, nie będą mieli więc Państwo możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzam, że nie mają Państwo prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP w …, ponieważ nabyty sprzęt w ramach ww. zadania nie będzie wykorzystywany przez Państwa do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz nie jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnik podatku VAT.

Tym samym Państwa stanowisko uznaję za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję ponadto, że aktualny publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług to: t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).