Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu. - Interpretacja - 0112-KDIL3.4012.506.2023.1.AW

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.506.2023.1.AW

Temat interpretacji

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(...) (zwana dalej Państwem lub Uczelnią) jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną, stanowiącą część systemu szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm). Działają Państwo na podstawie powołanej ustawy, aktów wykonawczych do niej wydanych oraz statutu. Są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 11 pkt 1-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podstawowymi zadaniami Państwa m.in. są:

1)prowadzenie kształcenia na studiach;

2)prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;

3)prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;

4)prowadzenie kształcenia doktorantów;

5)kształcenie i promowanie kadr uczelni.

Działalność Państwa obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również obszar niepodlegający opodatkowaniu (będący poza zakresem ustawy o VAT) oraz zwolniony z opodatkowania (czynności korzystające ze zwolnienia od podatku VAT).

Działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będąca poza zakresem ustawy o VAT) to przede wszystkim nieodpłatne czynności kształcenia oraz badania własne naukowe finansowane z subwencji oraz innych różnego typu dofinansowań.

Odpłatna działalność Państwa to głównie odpłatne usługi kształcenia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz odpłatne usługi noclegowe świadczone na rzecz Państwa studentów i doktorantów, które także korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Prowadzą Państwo również działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą m.in. na odpłatnym wynajmie lokali użytkowych, odpłatnych badaniach wykonywanych na zlecenie, odpłatnych noclegach świadczonych na rzecz osób innych niż studenci/doktoranci, odpłatnej sprzedaży wydawnictw, czy też innej sprzedaży opodatkowanej tym podatkiem.

Działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług to także tzw. komercjalizacja wyników badań (czyli sprzedaż wyników badań, odpłatne udzielanie licencji do wyników prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, etc. lub też inne formy odpłatnego ich udostępniania).

W zakresie odliczenia podatku naliczonego względem wszelkiego rodzaju wydatków udokumentowanych fakturami związanych z funkcjonowaniem Uczelni stosują Państwo następujący sposób postępowania:

1.Jeżeli nabywają Państwo towar/usługę, które są Państwo w stanie przyporządkować bezpośrednio do jednej z przywołanych powyżej działalności, wówczas:

a)gdy wydatek służy jedynie działalności niegospodarczej – nie dokonują Państwo odliczenia podatku naliczonego,

b)gdy wydatek służy działalności gospodarczej (sprzedaży), ale zwolnionej od podatku od towarów i usług (zw.) – nie dokonują Państwo odliczenia podatku naliczonego,

c)gdy wydatek służy działalności gospodarczej (sprzedaży), ale opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (stawką 0%, 5%, 8% czy 23%) – odliczają Państwo pełną kwotę podatku naliczonego.

2.Jeżeli nabywają Państwo towar/usługę, których nie są Państwo w stanie przyporządkować bezpośrednio jednej z przywołanych powyżej działalności, wówczas:

a)gdy wydatek służy zarówno czynnościom będącym poza reżimem ustawy o VAT (w uproszczeniu czynnościom statutowym, nieodpłatnym), jak i działalności gospodarczej (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług – wówczas odliczają Państwo podatek naliczony tzw. prewspółczynnikiem odliczenia podatku naliczonego (obliczonym na podstawie § 6 rozporządzenia),

b)gdy wydatek służy zarówno czynnościom będącym poza reżimem ustawy o VAT (czynnościom statutowym, nieodpłatnym), jak i działalności gospodarczej (sprzedaży) zwolnionej od podatku od towarów i usług – wówczas nie odliczają Państwo podatku naliczonego,

c)gdy wydatek służy tylko działalności gospodarczej, ale zarówno opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, jak również zwolnionej od podatku od towarów i usług – wówczas odliczają Państwo podatek naliczony tzw. współczynnikiem odliczenia podatku naliczonego (obliczonym na podstawie art. 90 ust. 3 i dalszych ustawy o VAT),

d)gdy wydatek służy zarówno czynnościom będącym poza reżimem ustawy o VAT (czynnościom statutowym, nieodpłatnym), jak i działalności gospodarczej (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (stawką 0%, 5%, 8%, 23%) oraz zwolnionej od podatku od towarów i usług (zw.) – wówczas są Państwo zobligowani, w pierwszej kolejności, zastosować prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego. Następnie, względem pozostałej kwoty, winien zastosować tzw. współczynnik odliczenia podatku naliczonego.

W ramach prowadzonej działalności naukowej wykonują Państwo różnego typu badania. Realizacja badań wymaga ponoszenia znacznych wydatków finansowych. Wydatki te finansowane są najczęściej z subwencji, dotacji lub różnego typu grantów. Wiele instytucji, w tym państwowych agencji rządowych, ogłasza konkursy na finansowanie działalności badawczej (m.in. realizowanej przez uczelnie wyższe). Agencje ogłaszają konkurs, zainteresowane jednostki aplikują w konkursie i po spełnieniu warunków konkursowych otrzymują grant/ dofinansowanie, etc.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program realizuje priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a mianowicie:

1)ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

2)poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;

3)poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;

4)odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;

5)wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;

6)zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Jedną z form realizacji ww. celów jest działanie zatytułowane „Współpraca”. Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (…) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach działania „Współpraca” wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych (…), zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem winno być: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Realizacja działania „Współpraca” winna przyczynić się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów mają (miały) służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom. Agencją dystrybuującą środki finansowe na realizację zadań określonych w działaniu „Współpraca” jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana także ARiMR).

W 2022 r. Państwo wraz z A oraz dwiema osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą (udostępniającymi swoje gospodarstwa rolne w projekcie) utworzyli grupę operacyjną działającą na zasadach konsorcjum nieposiadającego osobowości prawnej pod nazwą „(...)” (dalej także: konsorcjum lub Grupa Operacyjna).

Na moment złożenia wniosku, w skład Grupy Operacyjnej wchodziła jeszcze osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Niemniej jednak, na podstawie porozumienia o wystąpieniu z Grupy Operacyjnej z dnia (...), osoba ta ze skutkiem od dnia (...) wystąpiła z Grupy Operacyjnej.

Państwo (jako lider konsorcjum) złożyli do ARiMR wniosek o przyznanie pomocy w ramach ww. działania „Współpraca”. Projekt został wytypowany przez ARiMR do sfinansowania, wobec czego dnia (...)2023 r. Wnioskodawca wraz z pozostałymi członkami Grupy Operacyjnej podpisała z ARiMR umowę o przyznaniu pomocy.

Grupa Operacyjna została zawiązana mocą umowy konsorcjum Grupy Operacyjnej z dnia (...)2022 r. (zwanej dalej umową konsorcjum).

Jak już wskazano, zostali Państwo wyznaczeni jako lider Grupy Operacyjnej upoważniony m.in. do:

-reprezentowania Grupy Operacyjnej wobec ARiMR w związku z wnioskowaniem o pomoc, zawarciem i wykonywaniem umowy o przyznaniu pomocy, realizacją i rozliczeniem operacji;

-koordynowania przygotowania i złożenia Wniosku i wymaganych zmian tego Wniosku, a także wniosków o płatność i wymaganych zmian tych wniosków;

-zawarcia w imieniu Grupy Operacyjnej i jej członków umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR;

-nadzoru nad pracami badawczymi, opracowywania sprawozdań i wniosków, upubliczniania wyników prac badawczych;

-koordynowania prac poszczególnych członków Grupy Operacyjnej;

-prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, prowadzenia odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi finansowej operacji oraz pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych między ARiMR i członkami Grupy Operacyjnej;

-sporządzania sprawozdań z realizacji prac badawczych;

-identyfikowania potencjalnych problemów i zagrożeń dla realizacji operacji i informowania o nich strony;

-zatwierdzania treści publikacji lub innego sposobu upublicznienia danych;

-prowadzenia obsługi administracyjnej projektu;

-zwoływania i organizowania spotkań Rady Grupy Operacyjnej;

-gromadzenia i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu;

-zawierania w imieniu wszystkich stron ewentualnych umów ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej (§ 3 ust. 2 umowy konsorcjum).

Na podstawie (...) umowy konsorcjum, każda ze stron umowy konsorcjum udzieliła Państwu pełnomocnictwa do jej reprezentacji w wyżej opisanym zakresie.

W stosunkach wewnątrz Grupy Operacyjnej każdy członek odpowiada za realizację przypadających na niego zadań i obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji operacji ((...) umowy konsorcjum).

Zgodnie z (...) umowy konsorcjum, Państwo – jako lider – są odbiorcą dofinansowania z ARiMR na realizację operacji, przekazywanego w formie refundacji. Lider przekazuje pozostałym członkom Grupy Operacyjnej środki finansowe. Strony nie mogą przeznaczyć otrzymanych środków finansowych na cele inne niż związane z realizacją operacji.

Na mocy (...) umowy konsorcjum, prawa do przedmiotów własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, powstałe w wyniku realizacji operacji przysługują tej stronie, która je wytworzyła w zakresie powierzonych jej zadań wynikających z Wniosku i umowy konsorcjum. W razie wspólnego wytworzenia przez strony, w wyniku realizacji projektu, efektu, który może być przedmiotem wniosku o nadanie praw ochronnych na mocy przepisów prawa, stronom, które je wspólnie wytworzyły, przysługuje współwłasność praw do tych wyników w proporcji odpowiadającej udziałowi danej strony ((...) umowy konsorcjum). Prawa własności przemysłowej do wyników prac mających cechy wynalazku wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego uzyskane w ramach realizacji operacji, są własnością strony, która je wytworzyła, a w przypadku wspólnego ich wytworzenia przez strony – udział każdej ze stron jest analogiczny jak określony w (...) umowy konsorcjum ((...) umowy konsorcjum).

Strona albo strony posiadające prawa do wyników badań, które mogą być przedmiotem zgłoszenia do udzielenia ochrony, mają prawo do:

a)dokonywania zgłoszeń patentowych na wynalazek;

b)składania wniosków o uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy;

c)składania wniosków o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Celem operacji jest (...). Dodatkowym celem jest (...).

Realizację projektu podzielono na etapy.

W pierwszej części przewidziano badania, których celem jest uzyskanie danych polowych, niezbędnych do opracowania odpowiednich algorytmów przetwarzania i sterowania oraz do doboru aparatury. Dane polowe stanowić będą zarejestrowane obrazy plantacji z elementami podlegającymi rozpoznawaniu (...).

W drugiej części zostanie zbudowany oraz oprogramowany prototyp systemu pomiarowo-kontrolnego, opartego na technice sztucznej inteligencji, którego zadaniem będzie rozpoznawanie (...) i na tej podstawie takie sterowanie (...). Dodatkową funkcją opracowywanego systemu będzie rozpoznawanie (...). System ten zostanie zaimplementowany na odpowiednio zmodyfikowanym (...) i wyposażonym w funkcje rolnictwa precyzyjnego, traktorze. Następnie, przeprowadzone zostaną eksperymenty polowe mające na celu weryfikację opracowanego narzędzia.

Po rozpoczęciu operacji w obydwu gospodarstwach rolnych uczestniczących w projekcie, zostaną wyodrębnione po 2 działki z przeznaczeniem na plantacje (...). Jedna z tych plantacji uzyska status „plantacji referencyjnej”, a druga „plantacji doświadczalnej”. Plantacje te będą odpowiednio odizolowane od innych plantacji (...). Ocenie porównawczej będą podlegały zebrane plony oraz produkt (...), pozyskiwane oddzielnie z plantacji referencyjnych i doświadczalnych. Ponadto, w bezpośrednim otoczeniu wszystkich uczestniczących w operacji plantacji, umieszczone zostaną (...).

Formalnie operacja została podzielona na 3 etapy:

1)projekt i budowa części badawczej instalacji prototypowej, przeznaczonej do akwizycji danych polowych oraz badania polowe;

2)budowa i testowanie instalacji prototypowej; stosowanie prototypu w warunkach polowych;

3)weryfikacja polowa – badania porównawcze (plantacja referencyjna i doświadczalna), badanie polowe II.

Do zadań Wnioskodawcy w ramach projektu należy:

(...)

Wysokość refundacji otrzymanej od ARiMR na podstawie umowy o przyznaniu pomocy określona została na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji określającego rodzaj wydatku, jego wysokość oraz członka Grupy Operacyjnej, którego wydatek dotyczy (zestawienie to stanowi załącznik do umowy o przyznaniu pomocy). Kwota pomocy dotyczy różnych kategorii kosztów, np. nabycia lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, zakupu badań, usług, wydatków bieżących i ogólnych.

W ramach projektu ponieśli/poniosą Państwo wydatki m.in, na zakup:

-oleju napędowego;

-elementów do budowy prototypu instalacji do badań polowych i systemu kontrolno-pomiarowego;

-usług analizy próbek (...).

Ponadto, poniosą Państwo wydatki na wynagrodzenia specjalistów oraz koszty związane z wyjazdami do 2 gospodarstw rolnych podczas realizacji prac badawczych.

Znaczna część z ww. wydatków dokumentowana jest/będzie fakturami z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług. Otrzymane od ARiMR dofinansowanie jest dofinansowaniem do realizowanego przez Państwa i pozostałych konsorcjantów projektu. Jest to dofinansowanie celowe przeznaczone na wydatki ponoszone w projekcie. W ramach otrzymanego dofinansowania nie świadczą Państwo żadnych usług – ani na rzecz ARiMR, ani żadnych innych podmiotów (pozostałych członków Grupy Operacyjnej czy też innych podmiotów). Są to badania własne Państwa i pozostałych członków Grupy Operacyjnej.

Zgodnie z umową konsorcjum:

-urządzenia, oprogramowania i materiały zakupione w trakcie realizacji projektu przejdą na własność tego członka Grupy Operacyjnej, który finansował ten zakup, a następnie uzyskał refundację z ARiMR;

-urządzenia, oprogramowanie i materiały, które nabędą Państwo przejdą na własność Państwa z możliwością ich udostępniania, na podstawie odrębnej umowy, członkom Grupy Operacyjnej, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą – w celu ewentualnego kontynuowania przez Państwa dalszych prac badawczo-rozwojowych (jak zostanie wykazane poniżej, na tym etapie nie mogą Państwo obiektywnie określić, czy do dalszych prac badawczych – po zakończeniu projektu – w ogóle dojdzie).

W celu zarządzania całością projektu Grupa Operacyjna powołała Radę Grupy Operacyjnej. W jej skład wchodzi pięć osób: dwie osoby z Uczelni oraz po jednej osobie z pozostałych członków Grupy Operacyjnej.

Spodziewanymi rezultatami operacji są:

1)opracowanie i wdrożenie (...);

2)uzyskanie lepszej jakości (...);

3)zmniejszenie zawartości (...);

4)lepszą ochronę (...);

5)zmniejszenie ogólnego skażenia środowiska (...), w tym obniżenie skażenia gleby, wód gruntowych oraz powietrza;

6)zmniejszenie nakładów finansowych na ochronę plantacji;

7)upowszechnienie uzyskanych rezultatów z użyciem takich środków jak strona internetowa projektu, pokazy polowe/konferencja podsumowująca, kontakty bezpośrednie z producentami systemu, broszura informacyjna;

8)publikacje w czasopismach naukowych (...).

Projekt wpisuje się w statutowy typ prac badawczych własnych Państwa. Składając wniosek o dofinansowanie, dokonali Państwo tzw. rozeznania rynku i okazało się, że projekt posiada obecnie mały potencjał komercjalizacyjny (przez potencjał komercjalizacyjny rozumieją Państwo możliwość sprzedaży w przyszłości chronionych prawem praw własności intelektualnej, czy też odpłatne udzielenie licencji na korzystanie z chronionych prawem praw własności intelektualnej). Jest to pierwsza faza badań, która wymaga tzw. sprawdzenia. Przystępując do projektu chcą Państwo potwierdzić (lub zanegować) – w ramach prowadzonych badań – możliwość powstania pewnej innowacji technologicznej. Wykorzystują Państwo w tym przypadku metody badawcze, które wpisują się w zadania badawcze finansowane w ramach programu „Współpraca”. Przy czym, w ramach obecnego projektu powstanie prototyp systemu oraz baza danych do dalszych ewentualnych prac. Wyniki obecnych badań i powstały prototyp obiektywnie nie mogą podlegać tzw. komercjalizacji (rozumianej jako odpłatna sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT).

Prace prowadzone w ramach obecnego projektu mają na celu potwierdzenie lub zanegowanie tezy o obiektywnej możliwości stworzenia innowacji technologicznej. Aby jednak uzyskać pełną gotowość do wdrożenia, prace przewidziane do wykonania w ramach obecnego projektu będą musiały być kontynuowane również po jego zakończeniu. Badania jakie zostaną przeprowadzone w trakcie realizacji projektu, a w szczególności zgromadzone dane z rejestracji polowych (obrazy), dają potencjał do rozszerzenia zakresu zastosowania opracowanej metodyki i rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności. Sam mechanizm przetwarzania danych może w przyszłości pozwolić na zaadoptowanie rezultatów projektu do innych roślin uprawnych.

W chwili obecnej nie mają Państwo jednakże obiektywnej pewności, że ww. potencjał rzeczywiście zaistnieje. Obecne badania stanowią zawężony do jednego typu roślin (...) – początek „drogi badawczej”. Nie mają Państwo obiektywnej pewności, czy wyniki badań będą na tyle obiecujące, że nastąpi ich kolejny rozwój, a tym samym czy opracowana technologia osiągnie w przyszłości potencjał wdrożeniowy (inaczej możliwość przyszłej jej sprzedaży).

Prowadzone badanie wpisuje się we wszystkie warunki otrzymania dofinansowania w ramach programu „Współpraca”. Mamy do czynienia z pracą badawczą, możliwością powstania przyszłej nowej technologii wykorzystywanej w rolnictwie oraz potencjalną możliwością (gdyby projekt potwierdził wskazane z należytą starannością i najlepszą wiedzą założenia) – po przeprowadzeniu dalszych, kolejnych prac badawczych – ewentualnego przyszłego wdrożenia wyników projektu. Nie mają Państwo jednakże obiektywnej pewności, że do dalszych prac badawczych (rozwojowych) w ogóle dojdzie. Jest to bowiem uzależnione od zbyt wielu czynników, na które Państwo nie mają wpływu.

W tej sytuacji uznali Państwo, że nie ma obiektywnych i wystarczających przesłanek do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Na tym etapie nie mogą Państwo jednoznacznie określić, że zmaterializował się u Państwa zamiar przyszłej sprzedaży opodatkowanej.

Opracowana technologia – w ramach obecnego projektu – nie osiągnie potencjału wdrożeniowego (rozumianego jako możliwość opłatnej sprzedaży wyników badań, świadczenia na jej podstawie odpłatnych usług opodatkowanych podatkiem VAT). Dopiero w wyniku dalszych prac, wykonanych po projekcie, taki potencjał wdrożeniowy może zaistnieć. Jednak dopiero po realizacji projektu podejmą Państwo decyzję czy tego typu prace w ogóle podejmą (a w konsekwencji dopiero po jakimś czasie, już po realizacji projektu, może okazać się, że powstaną wyniki mające potencjał wdrożeniowy). Nie mają Państwo także obiektywnej pewności (mimo swojej najlepszej wiedzy), że wytworzona innowacyjna technologia spełni założone oczekiwania i tym samym, będzie dalej rozwijana (już poza projektem).

W ramach projektu nie planują Państwo realizować działalności dydaktycznej (ani odpłatnej ani nieodpłatnej). W ramach przyjętego zakresu prac nie przewidują Państwo zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej. Wyniki projektu zostaną nieodpłatnie opublikowane w czasopismach naukowych. Postępy i rezultaty prac projektowych będą prezentowane pracownikom jednostek badawczych, producentom maszyn rolniczych oraz rolnikom na nieodpłatnej konferencji. Przy czym, będzie to prezentacja samych obecnych wyników pierwszych prac badawczych (prototypu technologii), a nie technologii o potencjale wdrożeniowym (możliwym do sprzedaży). Wyniki projektu zostaną także wykorzystane przez Państwo do dalszych badań własnych nieodpłatnych.

Obecnie Państwo nie mają także zamiaru korzystać z zapisu(...) umowy konsorcjum, który podaje, że ewentualne przekazanie posiadanych praw majątkowych między liderem a członkiem Grupy Operacyjnej następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Jest to umowy zapis hipotetyczny wyrażający ewentualną potencjalną przyszłą możliwość. W chwili obecnej pomiędzy członkami Grupy Operacyjnej nie zostały dokonane jakiekolwiek ustalenia w zakresie ewentualnego późniejszego udostępnienia urządzeń. Nie jest to także przedmiotem obecnych rozważań stron umowy konsorcjum.

Pytanie

Czy względem dokonywanych w ramach opisanego w stanie faktycznym projektu zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Państwa, względem dokonywanych w ramach opisanego w stanie faktycznym projektu zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn., odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest (tylko) związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT W myśl tego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przypadku Państwa, działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, to odpłatne badania wykonywane na zlecenie, tzw. komercjalizacja wyników badań (sprzedaż licencji do uzyskanych w toku prac badawczych wyników badań lub zbycie praw majątkowych do uzyskanych wyników badań) oraz odpłatne usługi kształcenia, odpłatny najem powierzchni, odpłatne usługi zakwaterowania itp.

Natomiast, przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową). W przypadku Państwa to przede wszystkim badania własne naukowe oraz nieodpłatne czynności kształcenia finansowane z subwencji oraz różnego typu dofinansowań celowych (są Państwo jednostką sektora finansów publicznych).

Co jednak ważne, z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dokonanie odliczenia podatku naliczonego warunkowane jest istnieniem związku pomiędzy danym (konkretnym) zakupem, a sprzedażą opodatkowaną. Należy zatem zidentyfikować, czy zakupy finansowane ze środków opisanego w stanie faktycznym projektu mogą być wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc zasadniczo do odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

Dokonują Państwo zakupów, które wykorzystywane są w badaniach realizowanych w ramach projektu. Projekt wpisuje się w statutowy typ Państwa prac badawczych własnych. Składając wniosek o dofinansowanie, dokonali Państwo tzw. rozeznania rynku i okazało się, że projekt posiada obecnie mały potencjał komercjalizacyjny (przez potencjał komercjalizacyjny rozumieją Państwo możliwość sprzedaży w przyszłości chronionych prawem praw własności intelektualnej, czy też odpłatne udzielenie licencji na korzystanie z chronionych prawem praw własności intelektualnej). Jest to pierwsza faza badań, która wymaga tzw. sprawdzenia. Przystępując do projektu chcą Państwo potwierdzić (lub zanegować) – w ramach prowadzonych badań – możliwość powstania pewnej innowacji technologicznej. Wykorzystuje w tym przypadku metody badawcze, które wpisują się w zadania badawcze finansowane w ramach programu „Współpraca”. Przy czym, w ramach obecnego projektu powstanie prototyp systemu oraz baza danych do dalszych ewentualnych prac. Wyniki obecnych badań i powstały prototyp obiektywnie nie mogą podlegać tzw. komercjalizacji (rozumianej jako odpłatna sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT).

Prace prowadzone w ramach obecnego projektu mają na celu potwierdzenie lub zanegowanie tezy o obiektywnej możliwości stworzenia innowacji technologicznej. Aby jednak uzyskać pełną gotowość do wdrożenia, prace przewidziane do wykonania w ramach obecnego projektu będą musiały być kontynuowane również po jego zakończeniu. Badania jakie zostaną przeprowadzone w trakcie realizacji projektu, a w szczególności zgromadzone dane z rejestracji polowych (obrazy), dają potencjał do rozszerzenia zakresu zastosowania opracowanej metodyki i rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności. Sam mechanizm przetwarzania danych może w przyszłości pozwolić na zaadoptowanie rezultatów projektu do innych roślin uprawnych.

W związku z tak dużą ilością opcji jakie mogą wyniknąć w projekcie zasadniczo – w zakresie rozliczeń podatku VAT – należy zawsze określić zamiar z jakim do projektu się przystępuje. Zamiar ten winien być określony na podstawie wszystkich obiektywnych informacji.

Tak też Państwo postąpili. Przystępując do konkursu w ramach programu „Współpraca” – wedle swojej najlepszej wiedzy i staranności – określił cele badawcze, trudności jakie mogą wystąpić w toku realizacji projektu oraz sposoby ich rozwiązania. Projekt wpisuje się w statutowy typ prac badawczych własnych Państwa. Dokonali Państwo tzw. rozeznania rynku i okazało się, że projekt może mieć w dalszej przyszłości potencjał związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. W chwili obecnej nie mają Państwo jednakże obiektywnej pewności, że ww. potencjał rzeczywiście zaistnieje. Obecne badania stanowią zawężony do jednego typu roślin (...) – początek „drogi badawczej”. Nie mają Państwo obiektywnej pewności, czy wyniki badań będą na tyle obiecujące, że nastąpi ich kolejny rozwój, a tym samym czy opracowana technologia osiągnie potencjał wdrożeniowy (inaczej możliwość przyszłej jej sprzedaży).

Prowadzone badanie wpisuje się we wszystkie warunki otrzymania dofinansowania w ramach programu „Współpraca”. Mamy do czynienia z pracą badawczą, możliwością powstania przyszłej nowej technologii wykorzystywanej w rolnictwie oraz potencjalną możliwością (gdyby projekt potwierdził wskazane z należytą starannością i najlepszą wiedzą założenia) – po prowadzeniu dalszych, kolejnych prac badawczych, ewentualnego przyszłego wdrożenia wyników projektu. Nie mają Państwo jednakże obiektywnej pewności, że do dalszych prac badawczych (rozwojowych) dojdzie. Jest to bowiem uzależnione od zbyt wielu czynników, na które nie ma wpływu.

W tej sytuacji uznają Państwo, że nie mają obiektywnych i wystarczających przesłanek do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Na tym etapie nie mogą Państwo jednoznacznie określić, że zmaterializował się u Państwa zamiar przyszłej sprzedaży opodatkowanej.

Opracowana technologia – w ramach obecnego projektu – nie osiągnie potencjału wdrożeniowego (rozumianego jako możliwość opłatnej sprzedaży wyników badań, świadczenia na jej podstawie odpłatnych usług opodatkowanych podatkiem VAT). Dopiero w wyniku dalszych prac, wykonanych po projekcie, taki potencjał wdrożeniowy może zaistnieć. Jednak Państwo dopiero po realizacji projektu podejmą decyzję, czy tego typu prace w ogóle podejmą (a w konsekwencji dopiero po jakimś czasie, już po realizacji projektu, może okazać się, że powstaną wyniki mające potencjał wdrożeniowy). Nie mają Państwo także obiektywnej pewności (mimo swojej najlepszej wiedzy), że wytworzona innowacyjna technologia spełni założone oczekiwania. I tym samym, będzie dalej rozwijana (już poza projektem).

W ramach projektu nie planują Państwo realizować działalności dydaktycznej (ani odpłatnej, ani nieodpłatnej). W ramach przyjętego zakresu prac nie przewidują Państwo zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej. Wyniki projektu zostaną nieodpłatnie opublikowane w czasopismach naukowych. Postępy i rezultaty prac projektowych będą prezentowane pracownikom jednostek badawczych, producentom maszyn rolniczych oraz rolnikom na nieodpłatnej konferencji. Przy czym, będzie to prezentacja samych obecnych wyników pierwszych prac badawczych (prototypu technologii), a nie technologii o potencjale wdrożeniowym (możliwym do sprzedaży). Wyniki projektu zostaną także wykorzystane przez Państwo do dalszych badań własnych nieodpłatnych.

Obecnie nie mają Państwo także zamiaru korzystać z zapisu (...) umowy konsorcjum, który podaje, że ewentualne przekazanie posiadanych praw majątkowych między liderem a członkiem Grupy Operacyjnej następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Jest to umowy zapis hipotetyczny wyrażający ewentualną potencjalną przyszłą możliwość.

Zdaniem Państwa, względem dokonywanych, w ramach opisanego w stanie faktycznym projektu, zakupów towarów i usług, udokumentowanych fakturami, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku – jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w świetle którego:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu wskazać należy, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (lider konsorcjum). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez lidera konsorcjum.

Konsorcjum, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Zatem, przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Oznacza to, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną, stanowiącą część systemu szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do podstawowych Państwa zadań należy m.in. prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. W ramach prowadzonej działalności naukowej wykonują Państwo różnego typu badania. Realizacja badań wymaga ponoszenia znacznych wydatków finansowych. Wydatki te finansowane są najczęściej z subwencji, dotacji lub różnego typu grantów. W roku 2022 Państwo wraz z A oraz dwiema osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą (udostępniającymi swoje gospodarstwa rolne w projekcie) utworzyli grupę operacyjną działającą na zasadach konsorcjum, nieposiadającego osobowości prawnej, pod nazwą „(...)”. Państwo (jako lider konsorcjum) złożyli do ARiMR wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca”. Projekt został wytypowany do sfinansowania, wobec czego dnia (...)2023 r. Wnioskodawca wraz z pozostałymi członkami Grupy Operacyjnej podpisała z ARiMR umowę o przyznaniu pomocy. Grupa Operacyjna została zawiązana mocą umowy konsorcjum Grupy Operacyjnej z dnia (...)2022 r. Każda ze stron umowy konsorcjum udzieliła Państwu pełnomocnictwa do jej reprezentacji. W stosunkach wewnątrz Grupy Operacyjnej każdy członek odpowiada za realizację przypadających na niego zadań i obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji operacji. Zgodnie z umową konsorcjum, Państwo – jako lider – jesteście odbiorcą dofinansowania z ARiMR na realizację operacji, przekazywanego w formie refundacji. Lider przekazuje pozostałym członkom Grupy Operacyjnej środki finansowe. Strony nie mogą przeznaczyć otrzymanych środków finansowych na cele inne niż związane z realizacją operacji. Celem operacji jest (...). Dodatkowym celem jest uzyskanie (...). Otrzymane od ARiMR dofinansowanie jest dofinansowaniem do realizowanego przez Państwo i pozostałych konsorcjantów projektu. Jest to dofinansowanie celowe przeznaczone na wydatki ponoszone w projekcie. W ramach otrzymanego dofinansowania nie świadczą Państwo żadnych usług – ani na rzecz ARiMR, ani żadnych innych podmiotów (pozostałych członków Grupy Operacyjnej, czy też innych podmiotów). Są to badania własne Państwa i pozostałych członków Grupy Operacyjnej. Projekt wpisuje się w statutowy typ prac badawczych własnych Państwa. Składając wniosek o dofinansowanie, dokonali Państwo tzw. rozeznania rynku i okazało się, że projekt posiada obecnie mały potencjał komercjalizacyjny (przez potencjał komercjalizacyjny Państwa rozumie możliwość sprzedaży w przyszłości chronionych prawem praw własności intelektualnej, czy też odpłatne udzielenie licencji na korzystanie z chronionych prawem praw własności intelektualnej). Jest to pierwsza faza badań, która wymaga tzw. sprawdzenia. Przystępując do projektu chcą Państwo potwierdzić (lub zanegować) – w ramach prowadzonych badań – możliwość powstania pewnej innowacji technologicznej. Wykorzystuje w tym przypadku metody badawcze, które wpisują się w zadania badawcze finansowane w ramach programu „Współpraca”. Przy czym, w ramach obecnego projektu powstanie prototyp systemu oraz baza danych do dalszych ewentualnych prac. Wyniki obecnych badań i powstały prototyp obiektywnie nie mogą podlegać tzw. komercjalizacji (rozumianej jako odpłatna sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT). Opracowana technologia – w ramach obecnego projektu – nie osiągnie potencjału wdrożeniowego (rozumianego jako możliwość opłatnej sprzedaży wyników badań, świadczenia na jej podstawie odpłatnych usług opodatkowanych podatkiem VAT). Nie mają Państwo obiektywnej pewności, że wytworzona innowacyjna technologia spełni założone oczekiwania i tym samym, będzie dalej rozwijana (już poza projektem). W ramach projektu nie planują Państwo realizować działalności dydaktycznej (ani odpłatnej, ani nieodpłatnej). W ramach przyjętego zakresu prac nie przewidują Państwo zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej. Wyniki projektu zostaną nieodpłatnie opublikowane w czasopismach naukowych. Postępy i rezultaty prac projektowych będą prezentowane pracownikom jednostek badawczych, producentom maszyn rolniczych oraz rolnikom na nieodpłatnej konferencji. Przy czym, będzie to prezentacja samych obecnych wyników pierwszych prac badawczych (prototypu technologii), a nie technologii o potencjale wdrożeniowym (możliwym do sprzedaży). Wyniki projektu zostaną także wykorzystane przez Państwo do dalszych badań własnych nieodpłatnych.

Państwa wątpliwości dotyczą wskazania, czy przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak Państwo wskazali – projekt wpisuje się w statutowy typ Państwa prac badawczych własnych. Nie świadczą Państwo żadnych usług ani na rzecz ARiMR, ani na rzecz pozostałych członków Grupy Operacyjnej, czy też innych podmiotów. Zatem, ponoszone przez Państwo wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, a efekty operacji nie są tym samym wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu.

Tym samym, stanowisko Państwa należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wydana interpretacja indywidualna dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie, w tym wliczenie otrzymanego przez Państwo dofinansowania w ramach ww. Projektu do podstawy opodatkowania, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Państwo w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja jest zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).