Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję. - Interpretacja - 0111-KDIB3-2.4012.426.2023.2.MGO

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.426.2023.2.MGO

Temat interpretacji

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości od wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „…”. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 4 września 2023 r. (wpływ 4 września 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina zakończyła realizacje robót budowlanych obejmujących „…” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „…”.

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi: budynek kostnicy wraz z salą pożegnań stanowiącą oddzielne pomieszczenie, zagospodarowanie terenu przy budynku (utwardzona nawierzchnia, mała architektura oraz zieleń).

Gmina jest właścicielem działek, na których realizowana jest inwestycja.

Inwestycja obejmuje wydatki:

˗ 2021 r. – … zł (dokumentacja projektowa)

˗ 2022 r. –  …. zł (roboty budowlane, nadzór autorski, inspektor nadzoru)

˗ 2023 r. – … zł (roboty budowlane, nadzór autorski, inspektor nadzoru)

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 1 czerwca 2023 r.

Powstały budynek jest wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z budynku jest płatne zgodnie z przyjętym cennikiem.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury VAT związane ze zrealizowaną inwestycją zostały wystawione na nabywcę tj. Gminę oraz odbiorcę/płatnika tj. Urząd Miejski.

Koszty projektu zostały ujęte w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego.

W związku z powyższym efekt inwestycji przełożył się na powstanie środka trwałego, który został przyjęty w księdze inwentarzowej Urzędu Miejskiego.

Gmina realizując przedmiotową inwestycję ponosiła wydatki z zamiarem przeznaczenia wytworzonego majątku do wykorzystania go na cele podlegające opodatkowaniu VAT. Gmina przekazała w całości powstały majątek do administrowania jednostce organizacyjnej Gminy prowadzonej w formie jednostki budżetowej, która nie posiada osobowości prawnej (Zarząd Zasobów Komunalnych).

Oddanie majątku do administrowania stanowiło czynność nieopodatkowaną, jednakże jednostka budżetowa zarządzająca przekazanym majątkiem wykorzystuje je do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych.

Należy zaznaczyć, iż obydwie jednostki (Urząd Miejski i Zarząd Zasobów Komunalnych) są jednostkami organizacyjnymi Gminy i wspólnie są wykazywane w zbiorczej deklaracji VAT z Gminy, lecz mają różne wartości prewspółczynników rocznych.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

  ˗ powstały obiekt w ramach inwestycji w całości będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych zgodnie z przyjętym cennikiem, który nie przewiduje żadnych zwolnień.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 4 września 2023 r.)

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości od wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania w przypadku, gdy realizującym inwestycje był Urząd Miejski a podmiotem administrującym jest Zarząd Zasobów Komunalnych?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 4 września 2023 r.)

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

W związku z czym, należy stwierdzić, iż Gmina spełnia powyższe przesłanki, tj. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wytworzone mienie posłuży do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych. Tym samym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. 

Gmina może dokonać korekty deklaracji VAT w zakresie poniesionych kosztów na przedmiotową inwestycję.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) dalej zwanej ustawą lub ustawą o VAT:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. gminy, są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zakończyła realizacje robót budowlanych obejmujących „…” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „…”. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi: budynek kostnicy wraz z salą pożegnań stanowiącą oddzielne pomieszczenie, zagospodarowanie terenu przy budynku (utwardzona nawierzchnia, mała architektura oraz zieleń).

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT związane ze zrealizowaną inwestycją zostały wystawione na nabywcę tj. Gminę oraz odbiorcę/płatnika tj. Urząd Miejski. Gmina realizując przedmiotową inwestycję ponosiła wydatki z zamiarem przeznaczenia wytworzonego majątku do wykorzystania go na cele podlegające opodatkowaniu VAT. Gmina przekazała w całości powstały majątek do administrowania jednostce organizacyjnej Gminy prowadzonej w formie jednostki budżetowej, która nie posiada osobowości prawnej (Zarząd Zasobów Komunalnych). Oddanie majątku do administrowania stanowiło czynność nieopodatkowaną, jednakże jednostka budżetowa zarządzająca przekazanym majątkiem wykorzystuje je do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych. Obydwie jednostki (Urząd Miejski i Zarząd Zasobów Komunalnych) są jednostkami organizacyjnymi Gminy i wspólnie są wykazywane w zbiorczej deklaracji VAT z Gminy. Powstały obiekt w ramach inwestycji w całości będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych zgodnie z przyjętym cennikiem, który nie przewiduje żadnych zwolnień.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości od wydatków poniesionych na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Odnosząc się zatem do przedstawionych wątpliwości, powtórzyć należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W omawianej sytuacji należy mieć na uwadze, że jak Państwo wskazali, powstały obiekt w ramach inwestycji w całości będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych zgodnie z przyjętym cennikiem, który nie przewiduje żadnych zwolnień.

Zatem w świetle przedstawionych okoliczności, warunki o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że przysługuje Państwu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn. „…” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „…”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wymienionych w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym Państwa stanowisko, zgodnie z którym mają Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. W szczególności interpretacja nie rozstrzyga kwestii korekty deklaracji VAT w zakresie poniesionych kosztów na inwestycję.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że powstały w ramach inwestycji majątek będzie w całości wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych. Przedmiotem interpretacji nie było zatem określenie prawidłowości wykorzystywania powstałego majątku. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, a w szczególności niewykorzystywania powstałego majątku wyłącznie do czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

    - Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

    - Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  - Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm., dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

         - w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

         - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu),  na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.