Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług według stawki 8,5%. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.481.2023.2.LS

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.481.2023.2.LS

Temat interpretacji

Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług według stawki 8,5%.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 10 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 lipca 2023 r. (wpływ 24 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2023 roku zamierza Pan kontynuować opodatkowanie działalności gospodarczej w oparciu o zasady przewidziane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożone zostanie w terminie ustawowym. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.

Prowadził Pan będzie w 2023 roku jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie koordynowania i inicjowania strategii produktowej w obszarze IT w postaci:

1.Tworzenie strategii i koordynowanie działań (...),

2.Audytowanie stron internetowych,

3.Wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów - uwagi do makiet: co ma się znajdować na stronie,

4.Analiza danych - (...), (...), monitorowanie pozycji fraz kluczowych + jak widoczna jest strona internetowa i jaki generuje ruch,

5.Analiza treści,

6.Analiza konkurencji,

7.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników,

8.Planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej,

9.Wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane,

10.    Analiza linków przychodzących do strony internetowej,

11.    Research fraz kluczowych (...),

12.   Tworzenie audytów contentowych,

13.    Wytyczne odnośnie tworzenia treści,

14.    Uwagi dla copywriterów.

Pana główny PKD to 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Natomiast najbardziej zbliżone PKWiU to 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

W szczególności wskazuje Pan, że podejmowane przez niego czynności nie mają związku z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym w szczególności w 2023 roku z Pana działalności gospodarczej nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy (2022) lub będzie wykonywał w roku podatkowym (2023) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Aktualnie nie uzyskuje Pan przychodów z innych źródeł.

Spełnia Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Nie prowadził Pan w roku poprzedzającym rok podatkowy działalności w formie spółki.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Data wystawienia / wykonania usługi: 31.10.2022 r. / Data zapłaty: 07.11.2022 r.

Symbol PKWiU został wskazany we wniosku o interpretację. PKWiU to 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Nie uzyskuje (uzyska) Pan przychody ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Tworzenie strategii i koordynowanie działań (...) obejmuje:

 • Opracowywanie kompleksowych strategii (...), które obejmują analizę rynku, identyfikację grup docelowych, określanie celów i planów działania.
 • Koordynowanie działań (...) w celu realizacji strategii, w tym nadzór nad optymalizacją stron internetowych, budową profilu linków zwrotnych do strony internetowej i analizą wyników.

Audytowanie stron internetowych obejmuje:

 • Przeprowadzanie kompleksowej analizy strony internetowej w celu identyfikacji słabych punktów i możliwości optymalizacji.
 • Ocena czynników technicznych, takich jak struktura (...), meta tagi, prędkość ładowania strony internetowej, responsywność strony, dostosowanie pod urządzenia mobilne, analiza kodu źródłowego strony internetowej itp.
 • Analiza jakości treści i zgodności z zasadami (...).

Wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów - uwagi do makiet: co ma się znajdować na stronie obejmuje:

 • Przedstawianie wskazówek dotyczących optymalizacji stron pod kątem grafiki, doświadczenia użytkownika (...) i aspektów technicznych.
 • Określenie, jakie elementy powinny znaleźć się na stronie w celu zoptymalizowania widoczności i użyteczności.
 • Analiza danych - (...), (...), monitorowanie pozycji fraz kluczowych + jak widoczna jest strona internetowa i jaki generuje ruch obejmuje:
 • Analiza danych dotyczących ruchu na stronie, takich jak liczba kliknięć / odwiedzin do strony, czas spędzony na stronie, współczynnik odrzuceń itp.
 • Monitorowanie pozycji fraz kluczowych i ocena widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwarek.
 • Analiza treści obejmuje:
 • Badanie jakości treści na stronie pod kątem optymalizacji pod kątem (....).
 • Identyfikacja słów kluczowych, które powinny być uwzględnione w treści i ich optymalne umiejscowienie.
 • Przedstawianie sugestii dotyczących rozwinięcia lub zmiany istniejących treści w celu poprawy widoczności.

Analiza konkurencji obejmuje:

 • Badanie działań konkurencji w obszarze (...).
 • Identyfikacja mocnych stron konkurentów i wypracowywanie strategii mających na celu prześcignięcie ich w wynikach wyszukiwarek.

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników obejmuje:

 • Organizowanie szkoleń dotyczących (...) dla członków zespołu lub klientów, które mają na celu prowadzić do lepszej implementacji strategii (...) i skuteczniejszej optymalizacji witryny.

Planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej obejmuje:

 • Opracowywanie strategii budowy linków w celu zwiększenia autorytetu witryny.
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł linków i nawiązywanie kontaktów w celu uzyskania linków zwrotnych do strony internetowej.

Wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane obejmuje:

 • Określanie rodzajów linków zewnętrznych, które powinny być publikowane na stronie w celu poprawy jej widoczności.
 • Badanie autorytetu witryn i jakości linków w celu zapewnienia zgodności z zasadami (...).

Analiza linków przychodzących do strony internetowej obejmuje:

 • Monitorowanie linków zwrotnych kierujących do strony internetowej.
 • Analiza jakości tych linków i identyfikacja potencjalnych problemów związanych z profilami linków.

Research fraz kluczowych (...) obejmuje:

 • Badanie i analiza popularnych fraz kluczowych w celu identyfikacji słów kluczowych o wysokim potencjale ruchu organicznego.
 • Wybór optymalnych fraz kluczowych, które powinny być uwzględnione w strategii (...).

Tworzenie audytów contentowych obejmuje:

 • Analiza i ocena jakości treści na stronie pod kątem (...).
 • Wskazywanie obszarów do poprawy, takich jak optymalizacja słów kluczowych, struktura nagłówków, długość treści w celu zwiększenia ruchu na stronie internetowej.

Wytyczne odnośnie tworzenia treści obejmuje:

 • Udzielanie wskazówek i sugestii dotyczących tworzenia optymalnej treści pod kątem (...).
 • Określanie struktury treści, umiejscowienia słów kluczowych i liczby znaków co prowadzi do większej widoczności serwisu.

Uwagi dla copywriterów obejmuje:

 • Przedstawianie wskazówek i uwag dotyczących optymalizacji treści redagowanych przez copywriterów pod kątem (...).
 • Pomoc w dostosowywaniu treści do wymagań wyszukiwarek i użytkowników co przyczynia się do lepszych wyników wyszukiwania.

Pytanie

Czy wykonywane w ramach Pana działalności usługi zaklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych szczegółowo opisane w części poświęconej stanowi faktycznemu podlegają opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem prowadzona przez niego działalność gospodarcza w zakresie usług koordynowania i inicjowania strategii produktowej w obszarze IT - klasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – w postaci:

1.Tworzenie strategii i koordynowanie działań (...)

2.Audytowanie strony internetowej:(...)

3.Wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów - uwagi do makiet: co ma się znajdować na stronie

4.Analiza danych - (...), (...), monitorowanie pozycji fraz kluczowych + jak widoczna jest strona internetowa i jaki generuje ruch

5.Analiza treści

6.Analiza konkurencji

7.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników

8.Planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej

9.Wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane

10.    Analiza linków przychodzących do strony internetowej

11.    Research fraz kluczowych (...)

12.    Tworzenie audytów contentowych

13.    Wytyczne odnośnie tworzenia treści

14.    Uwagi dla copywriterów

- może być opodatkowana 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 15 % przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99;
 • 12% przychodów ze świadczenia usług:

a)związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W konsekwencji konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Klasyfikacji do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Mając na uwadze powyższe, Pana zdaniem prowadzona przez niego działalność gospodarcza w zakresie usług koordynowania i inicjowania strategii produktowej w obszarze IT - klasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – w postaci:

1.Tworzenie strategii i koordynowanie działań (...)

2.Audytowanie stron internetowych

3.Wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów - uwagi do makiet: co ma się znajdować na stronie

4.Analiza danych - (...), (...), monitorowanie pozycji fraz kluczowych + jak widoczna jest strona internetowa i jaki generuje ruch

5.Analiza treści

6.Analiza konkurencji

7.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników

8.Planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej

9.Wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane

10.   Analiza linków przychodzących do strony internetowej

11.    Research fraz kluczowych (...)

12.  Tworzenie audytów contentowych

13.    Wytyczne odnośnie tworzenia treści

14.   Uwagi dla copywriterów

- może być opodatkowana 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W szczególności wskazuje Pan, że podejmowane przez Pana czynności nie mają związku z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.)

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne (…) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy:

Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak wskazuje art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.   uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylony 

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) – e)  uchylony 

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu –o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Grupowanie 62.01.12.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DLA SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH - obejmuje:

 • usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,
 • usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

W opisie sprawy wskazał Pan, że:

1)Pierwszy dochód z tytułu działalności o której mowa we wniosku, którą opodatkowuje Pan zryczałtowaną stawką podatku, został osiągnięty 7 listopada 2022 r.

2)Przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

3)Opisane przez Pana usługi sklasyfikowane zostały według kodu PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych polegające na:

a)Tworzenie strategii i koordynowanie działań (...)

b)Audytowanie stron internetowych

c)Wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów - uwagi do makiet: co ma się znajdować na stronie

d)Analiza danych - (...), (...), monitorowanie pozycji fraz kluczowych + jak widoczna jest strona internetowa i jaki generuje ruch

e)Analiza treści

f)Analiza konkurencji

g)Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników

h)Planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej

i)Wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane

j)Analiza linków przychodzących do strony internetowej

k)Research fraz kluczowych (...)

l)Tworzenie audytów contentowych

m)Wytyczne odnośnie tworzenia treści

n)Uwagi dla copywriterów

4)Nie uzyskuje (uzyska) Pan przychody ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

5)Podejmowane przez Pana czynności nie mają związku z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

6)Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług, które są związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i komputerów pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 prowadzi do wniosku, że są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności polegające m.in. na: tworzenie strategii i koordynowanie działań (...), audytowanie stron internetowych, wytyczne dla grafika / (...) oraz deweloperów, analiza danych, analiza treści, analiza konkurencji, prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla współpracowników, planowanie i koordynowanie kampanii link buildingowej, wytyczne jakie linki zewnętrzne na danej stronie powinny zostać opublikowane, analiza linków przychodzących do strony internetowej, research fraz kluczowych, tworzenie audytów contentowych, wytyczne odnośnie tworzenia treści, uwagi dla copywriterów są związane z oprogramowaniem.

Analiza opisanych czynności prowadzi do wniosku, że są one niewątpliwie nakierowane na oprogramowanie, stąd niezasadne jest przyjęcie, że usługi te nie dotyczą oprogramowania. Wskazał Pan, że choć Pana działania nie stanowią usług związanych z oprogramowaniem, rozumianych jako projektowanie, tworzenie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych, to efekt Pana pracy jest wykorzystywany na potrzeby rozwoju systemu komputerowego.

Dlatego też uzyskany przez Pana przychód ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług opisanych we wniosku i sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i komputerów i systemów komputerowych, który osiągnął Pan w 2022 r. i w 2023 r. powinien być opodatkowany 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie podkreślić należy, że Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przez Pana przedstawionego. Tym samym Organ informuje, że nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

 • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego zastosuje się Pan do interpretacji.
 • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

 • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).