Podatek od towarów i usług dotyczący zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 30 przy usługach zakwaterowania w domu studenckim. - Interpretacja - 0112-KDIL3.4012.373.2023.2.MC

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.373.2023.2.MC

Temat interpretacji

Podatek od towarów i usług dotyczący zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 30 przy usługach zakwaterowania w domu studenckim.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, usług zakwaterowania w prowadzonym przez Państwa domu studenckim studentów i doktorantów innej Uczelni, z którą macie Państwo podpisaną umowę.

Uzupełnili go Państwo pismem z 21 sierpnia 2023 r. (wpływ 21 sierpnia 2023 r.) oraz  – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 1 września 2023 r. (wpływ 1 września 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawcą jest Akademia (...) (dalej jako (...) lub Wnioskodawca).

Są Państwo akademicką uczelnią objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz instytutem badawczym. (...) posiada również akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ponadto (...) jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną stanowiącą część systemu szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

(...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) prowadzą Państwo domy studenckie, w których zakwaterowani są przede wszystkim studenci Państwa uczelni.

(...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie umowy zawartej w 2023 r. świadczą Państwo na rzecz innej uczelni (dalej jako Nabywca lub Uczelnia) usługę polegającą na zakwaterowaniu studentów tej Uczelni.

Podstawę zawarcia powyższej umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Usługi zakwaterowania (określone w umowie również jako noclegowe), świadczone są zgodnie z ofertą, jaką złożył Nabywcy w postępowaniu oraz zgodnie z harmonogramem noclegów i szczegółowym opisem zamówienia, który stanowi załącznik do umowy. Załącznik do umowy określa, że przedmiotem umowy jest zabezpieczenie miejsca zakwaterowania bez wyżywienia dla studentów Uczelni będącej Nabywcą usługi.

Usługa świadczona jest w prowadzonym przez (...) domu studenckim.

Umowa przewiduje, że usługa będzie realizowana do dnia (...) 2023 r. dla (...) osób.

Nabywca przed rozpoczęciem świadczenia usługi przekazał Państwa Akademii listę studentów korzystających z usługi.

Umowa określa maksymalną wartość łącznego wynagrodzenia przysługującego Państwa Akademii od Nabywcy w okresie trwania umowy i wskazuje, że jest to kwota zgodna z ofertą złożoną przez (...) i skalkulowana w oparciu o cenę jednostkową za osobonoc.

Usługa jest rozliczana w comiesięcznych okresach rozliczeniowych. Miesięczne wynagrodzenie kalkulowane jest jako iloczyn stawki jednostkowej, liczby dni świadczenia usługi oraz liczby osób rzeczywiście korzystających z usługi w danym okresie.

Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia oraz do naprawy szkód powstałych w obiekcie Państwa Akademii z winy zakwaterowanych osób.

Jak wskazano powyżej, umowa dotycząca przedmiotowych usług została zawarta z inną Uczelnią będącą ich Nabywcą. Nabywca jest podmiotem, który zgłosił zapotrzebowanie na przedmiotowe usługi realizowane przez (...) i wypłaca Państwa Akademii wynagrodzenie  z tytułu ich wykonania.

Bezpośrednim beneficjentem tej usługi jest zatem jej Nabywca, czyli Uczelnia, która zyskuje możliwość zapewnienia swoim studentom i doktorantom zakwaterowania w określonych warunkach. Pośrednio jednak beneficjentami tej usługi będą również studenci i doktoranci Nabywcy, którzy będą korzystali z zakwaterowania. Nie zawierają Państwo jednak  z zakwaterowanymi studentami żadnych odrębnych umów i nie pobierają od nich wynagrodzenia. Państwa Akademii nie łączy żaden stosunek prawny z zakwaterowanymi osobami.

Pytanie

Czy w opisanych we wniosku okolicznościach do usługi świadczonej przez Państwa ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 30 nie ma zastosowania  w przypadku usługi świadczonej przez Państwa, opisanej w stanie faktycznym, gdyż świadczą Państwo tę usługę na rzecz innej Uczelni, a nie na rzecz studentów lub doktorantów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem  ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast, stosownie do treści art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia  1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawki podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o VAT i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. Ponadto ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

System zwolnień z podatku VAT zawarty w art. 43 ustawy o VAT stanowi implementację przepisów Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej: dyrektywą VAT). W art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT przewidziano, że państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Celem ww. regulacji jest zwolnienie z podatku od wartości dodanej, kształcenia na każdym poziomie, wykonywanego głównie przez podmioty prawa publicznego (np. takie jak (...)). Brak obciążenia podatkiem tego typu świadczeń upowszechnia i ułatwia do nich dostęp oraz zmniejsza koszt ich wykonywania.

W założeniach zwolnienie to ma dotyczyć nie tylko samych usług kształcenia, ale również świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z taką działalnością związanych. Efektywne kształcenie nierzadko bowiem wymaga zapewnienia innych świadczeń, ściśle z tym kształceniem związanych. Nieobciążanie ich podatkiem pozwala realizować cele dyrektywy  w jeszcze większym stopniu. Dyrektywa VAT pozwala państwom członkowskim skorzystać ze zwolnienia z VAT również w odniesieniu do świadczenia usług i dostaw towarów ściśle związanych z działalnością w zakresie kształcenia.

Jedną z takich możliwości jest właśnie wprowadzenie zwolnienia z VAT dla usług zakwaterowania, zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT.

Przedmiotowe zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT dotyczy następujących usług zakwaterowania:

a)w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

b)w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,

c)świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem, że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a nie dotyczy zakwaterowania studentów, lecz uczniów, zatem nie ma zastosowania w okolicznościach opisanych we wniosku.

Regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. b i c ustawy o VAT uzależniają możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania usług zakwaterowania od względów podmiotowo-przedmiotowych. Istotny jest zarówno status osoby zakwaterowanej, jak również jej związek z uczelnią na płaszczyźnie edukacyjnej. Powołane powyżej przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że zwolnione są usługi zakwaterowania, w przypadku gdy ich nabywcą jest student, a zakwaterowanie jest realizowane (lit. b) lub organizowane (lit. c) przez uczelnię, na której studiuje.

Punkt b powyższego przepisu dotyczy sytuacji, w której usługa zakwaterowania świadczona jest przez uczelnię prowadzącą dom studencki, w tym domu studenckim, na rzecz jej studentów, zatem nie ma zastosowania w okolicznościach opisanych we wniosku.

Szczególnego rozważenia wymaga natomiast w przedmiotowej sprawie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c. Państwa zdaniem, ze zwolnienia tego można skorzystać, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

-usługi zakwaterowania są świadczone na rzecz studentów i doktorantów;

-uczelnia, na której studiują zakwaterowani studenci i doktoranci, zawarła z usługodawcą umowę dotyczącą zakwaterowania jej studentów,

-usługodawca jest podmiotem innym niż wymieniony w lit. b, czyli nie jest uczelnią prowadzącą dom studencki, której studenci mieliby korzystać z tej usługi zakwaterowania (innymi słowy studenci korzystający z usługi zakwaterowania nie studiują na uczelni, która świadczy usługę zakwaterowania).

W Państwa ocenie, w analizowanej sytuacji nie jest spełniony pierwszy z wymienionych powyżej warunków, ponieważ usługa zakwaterowania będąca przedmiotem wniosku jest świadczona przez Państwa na rzecz innej Uczelni, a nie na rzecz studentów innej uczelni. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że takie usługi zakwaterowania studentów podlegają zwolnieniu, o ile zakwaterowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez ten podmiot z uczelnią danego studenta.

W ocenie Państwa, zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c. sformułowanie „na rzecz studentów  i doktorantów” oznacza, że przepis ten ma zastosowanie, gdy nabywcą usługi jest student. Państwo nie zawierają umów ze studentami, nie pobierają od nich wynagrodzenia, a swoje ewentualne roszczenia związane ze zniszczeniem obiektu kierują do Uczelni, a nie do osób zakwaterowanych.

Zdaniem Państwa, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c mogłoby potencjalnie znaleźć zastosowanie w odniesieniu do usługi zakwaterowania świadczonych na rzecz studentów Uczelni, która zawarła umowę z Państwa Akademią.

Uważają Państwo, że art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c należy rozumieć w ten sposób, że przewiduje on zwolnienie, które mogłoby potencjalnie znaleźć zastosowanie również np. w odniesieniu do usługi zakwaterowania świadczonej przez Uczelnię będącą Nabywcą w opisanym stanie faktycznym na rzecz jej studentów i doktorantów. Uczelnia będąca nabywcą ma bowiem zawartą umowę z Wnioskodawcą (czyli z uczelnią prowadzącą dom studencki) dotyczącą zakwaterowania swoich studentów i doktorantów w Państwa domu studenckim. Uczelnia będąca Nabywcą sprzedając swoim studentom usługi zakwaterowania realizowane w domu studenckim prowadzonym przez Państwa Akademię, realizuje więc hipotezę zawartą  w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c. Uważają Państwo zatem, że art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c może mieć zastosowanie w odniesieniu do wpłat od studentów przyjmowanych za zakwaterowanie.

Stanowisko takie potwierdza pośrednio interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 listopada 2019 r., 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ.  W interpretacji tej organ potwierdza, że analizowane zwolnienie należy rozumieć w ten sposób, że ma ono zastosowanie w powyższej hipotetycznej sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, a nie w przypadku świadczenia usługi zakwaterowania na rzecz innej uczelni: „Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z Uniwersytetem, której przedmiotem jest zapewnienie zakwaterowania studentom Wnioskodawcy. Zatem  w przypadku usług zakwaterowania studentów w domach akademickich, które prowadzone są przez inną niż Wnioskodawca uczelnię (Uniwersytet), będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy”.

Z powyższych względów uważają Państwo, że świadczona przez Państwa usługa nie podlega zwolnieniu przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 30, ze względu na to, że usługa ta jest świadczona na rzecz Nabywcy będącym uczelnią, a nie na rzecz studentów lub doktorantów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów na terytorium kraju;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei na mocy art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy:

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Nie każda jednak czynność stanowiąca usługę, w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Według art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje  w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Należy jednakże zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być opodatkowana właściwą stawką podatku albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania:

a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,

c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Przywołać w tym miejscu należy także ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą: 1) uczelnie;

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;

3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej „PAN”;

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498);

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami międzynarodowymi";

6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098);

6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz";

7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Stosownie do art. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1. Uczelnia posiada osobowość prawną.

2. Uczelnia jest autonomiczna na zasadach określonych w ustawie.

3. Uczelnia prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku.

4. Uczelnia prowadzi działalność w swojej siedzibie, a w przypadku gdy siedziba znajduje się na obszarze związku metropolitalnego – na tym obszarze. Uczelnia może prowadzić działalność poza siedzibą albo tym obszarem – w swojej filii.

5. Organy władzy publicznej mogą podejmować rozstrzygnięcia dotyczące uczelni tylko  w przypadkach przewidzianych w ustawach.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Podstawowymi zadaniami uczelni są:

1) prowadzenie kształcenia na studiach;

2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;

3) prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy  i technologii do gospodarki;

4) prowadzenie kształcenia doktorantów;

5) kształcenie i promowanie kadr uczelni;

6) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,

b) kształceniu,

c) prowadzeniu działalności naukowej;

7) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

8) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

9) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie  i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;

10) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Art. 11 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje, że:

Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności przez tworzenie spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Uczelnia jest:

1)uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa;

2)uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna, zwaną dalej „założycielem”.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo akademicką uczelnią objętą systemem oświaty posiadającą również akredytację w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto Akademia jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną stanowiącą część systemu szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce. Są Państwo, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Prowadzą Państwo domy studenckie w ramach których, na podstawie zawartej umowy Państwa Akademia świadczy również na rzecz innej uczelni usługę polegającą na zakwaterowaniu studentów tej Uczelni.

Usługi zakwaterowania świadczone są zgodnie z ofertą, jaką złożył Nabywca w postępowaniu oraz zgodnie z harmonogramem noclegów i szczegółowym opisem zamówienia, który stanowi załącznik do umowy. Załącznik do umowy określa, że przedmiotem umowy jest zabezpieczenie miejsca zakwaterowania bez wyżywienia dla studentów Uczelni będącej Nabywcą usługi. Usługa świadczona jest w prowadzonym przez Państwa Akademię domu studenckim. Umowa przewiduje, że usługa będzie realizowana dla (...) osób. Nabywca przed rozpoczęciem świadczenia usługi przekazał Państwu listę studentów korzystających z usługi. Umowa określa maksymalną wartość łącznego wynagrodzenia przysługującego Państwa Akademii od Nabywcy w okresie trwania umowy i wskazuje, że jest to kwota zgodna z ofertą i skalkulowana w oparciu o cenę jednostkową za osobonoc. Nabywca usługi zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia.

Państwa wątpliwości dotyczą zastosowania zwolnienia od podatku VAT wynikającego  z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy w związku z opisanymi we wniosku okolicznościami.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy obejmuje usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty, w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie oraz świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają  z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów  i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Zatem, z przepisów ustawy o VAT wynika, że usługi zakwaterowania świadczone m.in. przez domy studenckie podlegają zwolnieniu, tylko w sytuacji jeżeli są świadczone na rzecz ich własnych studentów i doktorantów lub gdy są świadczone na rzecz studentów i doktorantów innych uczelni, pod warunkiem, że uczelnie te mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich studentów i doktorantów.

W tym miejscu należy zauważyć, że przedmiotem Państwa wniosku są usługi zakwaterowania studentów i doktorantów innej Uczelni w prowadzonym przez Państwa Akademię domu studenckim świadczone na podstawie zawartej przez Państwa umowy z tą Uczelnią.

Do świadczonych przez Państwa Akademię ww. usług będących przedmiotem wniosku nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a i b ustawy.  Jak bowiem wskazano wyżej, zwolnienie określone w tym zakresie dotyczy usług zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty oraz w domach studenckich świadczonych na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie.

Z opisu sprawy jednak wynika, że zawarli Państwo umowę z inną Uczelnią, której przedmiotem jest zapewnienie studentom i doktorantom tej Uczelni zakwaterowania  w prowadzonym przez Państwa Akademię domu studenckim.

Podsumowując stwierdzić należy, że świadczone przez Państwa Akademię usługi zakwaterowania studentów i doktorantów innej Uczelni w należącym do Państwa domu studenckim, na podstawie zawartej z tą Uczelnią umową, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy o VAT.

Tym samym Państwa stanowisko uznano za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku.  W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego  w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm. dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).