Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przyjęcia cesji, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Spółkę A. oraz sposób udokum... - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.323.2023.3.JG

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.323.2023.3.JG

Temat interpretacji

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przyjęcia cesji, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Spółkę A. oraz sposób udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przyjęcia cesji, a także w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Spółkę A. oraz nieprawidłowe w zakresie sposobu udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

8 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 7 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przyjęcia cesji, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Spółkę A oraz sposobu udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji.

Uzupełnili go Państwo pismem z 7 sierpnia 2023 r. (wpływ 7 sierpnia 2023 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będąca stroną postępowania:

  • Spółka A.,

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

  • Spółka B.,

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako B.) specjalizuje się w turystyce biznesowej, krajowej dla gości indywidualnych oraz zagranicznej turystyce przyjazdowej. B jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. B świadczyła usługi hotelarskie w obiekcie H. (…), D. (…) („Obiekt”), który był dzierżawiony przez B. do 31 października 2022 r. Na poczet realizacji usług hotelarskich B. pobierała zaliczki od klientów. Pobrane zaliczki były każdorazowo dokumentowane fakturami, fiskalizowane (ewidencjonowane na kasie fiskalnej) i opodatkowywane VAT (VAT należny związany z otrzymywanymi zaliczkami był wykazywany w deklaracjach podatkowych B. zgodnie z obowiązującymi przepisami). Umowa dzierżawy Obiektu przez B. została rozwiązana ze skutkiem od 1 listopada 2022 r. Tym samym, B. utraciła możliwość wywiązania się ze zobowiązań do świadczenia usług hotelarskich w Obiekcie, podjętych wobec klientów, którzy wpłacili zaliczki do B..

W związku z tym, B. zawarła z podmiotem będącym operatorem Obiektu po 31 października 2022 r. (Spółka A., dalej A.) umowę cesji dotyczącą praw i obowiązków wynikających z wszelkich umów o świadczenie usług hotelarskich, których przedmiotem było zakwaterowanie gości (klientów indywidualnych) w Obiekcie, zawartych przez B. i istniejących 31 października 2022 r. o godzinie 14:00 (dalej: „Chwila Przejęcia”), przez które rozumie się rezerwacje dokonane przez klientów przed Chwilą Przejęcia, które nie zostały do Chwili Przejęcia zrealizowane (tj. co do których świadczenie usług hotelarskich do Chwili Przejęcia nie rozpoczęło się lub rozpoczęło się, ale w Chwili Przejęcia nie uległo jeszcze zakończeniu).

B. oraz A. uzgodniły, że w związku z przyjęciem cesji, A. otrzyma od B. wynagrodzenie kalkulowane jako wartość netto (bez części kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT) pobranych przez B. od klientów zaliczek wg stanu na Chwilę Przejęcia, powiększona o VAT. W odniesieniu do klientów, których umowy były przedmiotem przejęcia przez A. (na podstawie umowy cesji o której mowa powyżej), jedynym podmiotem uprawnionym do pobrania należności z tytułu świadczenia usług hotelarskich w Obiekcie był lub będzie A.. A. udzielił lub udzieli klientom o których mowa powyżej, rabatu do wynagrodzenia za usługi hotelarskie w wysokości kwot zaliczek uprzednio wpłaconych przez klientów do B., tj. wynagrodzenie należne A. za świadczenie usług hotelarskich zostało lub zostanie ustalone według stawek wynikających z przejętych przez A. umów o świadczenie usług hotelarskich i zostanie lub zostało pomniejszone o kwotę zaliczek uprzednio wpłaconych przez klientów do B.

W konsekwencji, A. otrzyma lub otrzymało od klientów B. z tytułu świadczenia usług hotelarskich będących przedmiotem umowy cesji, wynagrodzenie kalkulowane jako różnica między wynagrodzeniem uprzednio ustalonym w umowie będącej przedmiotem cesji a kwotą zaliczek wpłaconych przez klientów do B.. Faktury wystawiane przez A. na klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji nie miały i nie będą miały charakteru faktur rozliczeniowych, tj. nie będą stanowiły rozliczenia zaliczek wpłaconych przez klientów do B..

A. jest podatnikiem VAT czynnym.

Przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi hotelarskie w zakresie w jakim były objęte umową między B. a klientem B., tj. klienci B. korzystający z usług A. mieli lub będą mieli możliwość nabycia dodatkowych usług od A. (np. wydłużenie pobytu, skorzystanie z odrębnie płatnych usług A.) co wpłynęło lub wpłynie na wysokość faktury ostatecznie wystawionej lub wystawianej przez A., lecz ów dodatkowy zakres usług A. nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Usługa świadczona przez A. na rzecz B. polega jedynie na przejęciu od B. zobowiązań wobec klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji, co wiąże się ze zwolnieniem B. z obowiązku wyświadczenia tych usług.

Konsekwentnie, A. nie świadczy B. usług hotelarskich. Jedynym podmiotem wobec

którego A. wyświadczyła lub wyświadczy usługi hotelarskie są klienci wobec których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji. Z momentem przyjęcia cesji przez A., B. przestało być stroną umów o świadczenie usług hotelarskich objętych cesją, w związku z czym ani takich usług na podstawie umów objętych cesją nie świadczy ani nie uzyskuje.

Natomiast jedyną przyczyną zawarcia przez B. umowy cesji z A. (a co za tym idzie zaistnienia konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz A. dokumentowanego fakturą) jest uprzednie otrzymanie przez B. zaliczek na poczet usług hotelarskich, które to zaliczki zostały udokumentowane fakturami VAT i uwzględnione w rozliczeniach podatku VAT przez B. W sytuacji braku możliwości wyświadczenia usług hotelarskich po Dacie Przejęcia oraz potencjalnego zaniechania zawarcia umowy cesji z A., B. byłaby zmuszona dokonać zwrotu uprzednio wpłaconych zaliczek i skorygowania swoich rozliczeń w zakresie podatku VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Zainteresowanych, usługa świadczona przez A. na rzecz B. nie jest usługą objętą hipotezą art. 88 ustawy o VAT, a zarazem jej nabycie wykazuje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną B.

Uzyskanie stanowiska Organu w zakresie prawidłowości powyższej kwalifikacji prawnej jest właśnie przedmiotem pytania 2 zadanego we wniosku i jedną z przyczyn złożenia wniosku, w związku z czym Zainteresowani nie mogą uzupełnić stanu faktycznego poprzez wskazanie dokonanej przez siebie kwalifikacji prawnej. Zainteresowani ufają, że powyższe wyjaśnienia co do istoty usługi wykonywanej przez A. na rzecz B. pozwolą Organowi dokonać takowej kwalifikacji prawnej i ocenić zasadność kwalifikacji prawnej przyjętej przez Zainteresowanych.

Pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku)

1.Czy wynagrodzenie A. z tytułu przyjęcia cesji o której mowa w stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu VAT i nie będzie podlegało zwolnieniu z VAT?

2.W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy B. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez A.?

3.Czy przyjęty przez A. sposób ustalania podstawy opodatkowania oraz udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji, z wyłączeniem uwzględnienia wpłaty dokonywanej przez B. jako zaliczki na poczet świadczenia usług hotelarskich (co oznacza, że A. nie wystawi B. faktury dotyczącej usług hotelarskich i nie uwzględni tych kwot w fakturach wystawianych klientom), jest prawidłowy na gruncie ustawy o VAT?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Ad 1. W Państwa ocenie, wynagrodzenie A. z tytułu przyjęcia cesji o której mowa w stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu VAT i nie będzie podlegało zwolnieniu z VAT.

Ad 2. W Państwa ocenie, B. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez A.

Ad 3. W ocenie Zainteresowanych, przyjęty przez A. sposób ustalania podstawy opodatkowania oraz udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji, z wyłączeniem uwzględnienia wpłaty dokonywanej przez B. jako zaliczki na poczet świadczenia usług hotelarskich (co oznacza, że A. nie wystawi B. faktury dotyczącej usług hotelarskich i nie uwzględni tych kwot w fakturach wystawianych klientom), jest prawidłowy na gruncie ustawy o VAT.

Ad 1

W Państwa ocenie, wynagrodzenie A. z tytułu przyjęcia cesji o której mowa w stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu VAT i nie będzie podlegało zwolnieniu z VAT.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na tle takiego brzmienia przepisu ukształtował się pogląd, że w celu stwierdzenia istnienia usługi na gruncie systemu podatku VAT muszą wystąpić łącznie trzy elementy:

  • wynikające z relacji prawnej zobowiązanie do czynienia lub zaniechania - A. na mocy zgodnego oświadczenia woli przejęła od B. zobowiązania wynikające z umów o świadczenie usług hotelarskich zawartych przez B., tym samym zwalniając B. z obowiązku ich wykonania; w Państwa ocenie stanowi to niewątpliwie czynność wynikającą z relacji prawnej;
  • podmiot korzystający (będący konsumentem) z czynności lub zaniechania objętego zobowiązaniem - niewątpliwie konsumentem czynności dokonanej przez A. jest B.; zatem również ten element istnieje w analizowanym stanie faktycznym;
  • wynagrodzenie za czynienie lub zaniechanie objęte zobowiązaniem - zainteresowani (A. i B.) ustalili wynagrodzenie należne A. z tytułu przyjęcia cesji umów o świadczenie usług hotelarskich zawartych przez B.; konsekwentnie, również ten element istnieje w analizowanym stanie faktycznym.

Skoro więc wszystkie elementy niezbędne do stwierdzenia istnienia usługi zaistniały w analizowanym stanie faktycznym, to niewątpliwie w analizowanym stanie faktycznym A. wyświadczyła usługę w rozumieniu ustawy o VAT na rzecz B.

W Państwa ocenie usługa A. będąca przedmiotem niniejszego wniosku nie mieści się w katalogu usług objętych zwolnieniem z VAT, a co za tym idzie nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT.

Stąd, w Państwa ocenie, w przedstawionym stanie faktycznym, nie powinno ulegać wątpliwości, że usługa Zainteresowanych na rzecz B. będzie usługą opodatkowaną VAT i nie będzie podlegać zwolnieniu z VAT.

Ad 2

W Państwa ocenie, B. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez A.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższe oznacza, że istnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest warunkowane istnieniem związku (choćby pośredniego) między świadczeniem udokumentowanym otrzymaną fakturą a czynnościami opodatkowanymi VAT. W analizowanym stanie faktycznym związek między fakturą wystawioną przez A. a sprzedażą opodatkowaną B. jest bezpośredni.

Mianowicie, jedyną przyczyną zawarcia przez B. umowy cesji z A. (a co za tym idzie zaistnienia konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz A. dokumentowanego fakturą) jest uprzednie otrzymanie przez B. zaliczek na poczet usług hotelarskich, które to zaliczki zostały udokumentowane fakturami VAT i uwzględnione w rozliczeniach podatku VAT przez B.. W sytuacji braku możliwości wyświadczenia usług hotelarskich po Dacie Przejęcia oraz potencjalnego zaniechania zawarcia umowy cesji z A., B. byłaby zmuszona dokonać zwrotu uprzednio wpłaconych zaliczek i skorygowania swoich rozliczeń w zakresie podatku VAT.

W świetle powyższego, Państwa zdaniem, bezpośredni związek między świadczeniem A. na rzecz B. (przyjęcie cesji) a sprzedażą opodatkowaną B. jest oczywisty i nie powinien ulegać wątpliwości.

W analizowanym stanie faktycznym, nie zaistniały również żadne okoliczności wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazane w art. 88 ustawy o VAT. W tym miejscu należy zaznaczyć, że A. wyświadczyła B. jedynie usługę przejęcia zobowiązań i nie świadczyła, ani nie świadczy usług hotelarskich dla B..

W konsekwencji, w Państwa opinii, B. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez A..

Ad 3

W Państwa ocenie, przyjęty przez A. sposób udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji, z wyłączeniem uwzględnienia wpłaty dokonywanej przez B. jako zaliczki na poczet świadczenia usług hotelarskich (co oznacza, że A. nie wystawi B. faktury dotyczącej usług hotelarskich i nie uwzględni tych kwot w fakturach wystawianych klientom), jest prawidłowy na gruncie ustawy o VAT.

Na gruncie analizowanego stanu faktycznego prawidłowość sposobu udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji może być rozpatrywana na gruncie ustalenia podstawy opodatkowania VAT oraz na gruncie formalnej poprawności faktury w kontekście wpłaconych przez klientów do B. zaliczek na poczet usług hotelarskich.

W związku z tym należy zauważyć, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W tym kontekście należy ponownie zaznaczyć, że B. nie nabyło od A. usług hotelarskich na rzecz klientów B., lecz przeniosło na A. zobowiązania wynikające z uprzednio zawartych umów o świadczenie usług hotelarskich. W konsekwencji, wynagrodzenie należne A. od B. z tytułu przyjęcia cesji nie może być rozpatrywane jako część wynagrodzenia należnego A. z tytułu świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów B.. Skoro B. w związku z zawarciem umowy cesji wyzbyło się zobowiązań wobec klientów, którzy uprzednio wpłacili zaliczki jak również nie nabyło od A. usług hotelarskich na rzecz klientów B. to nie można wynagrodzenia płaconego przez B. utożsamiać z częścią wynagrodzenia należnego A. z tytułu świadczenia usług hotelarskich. Takie podejście byłoby tym bardziej niezasadne, że wynagrodzenie należne A. z tytułu świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów B. zostanie określone w sposób wyraźnie wyłączający kwoty uprzednio wpłaconych przez klientów B. zaliczek.

Stąd, w Państwa ocenie, całość wynagrodzenia należnego A. z tytułu świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów B., A. otrzymała lub otrzyma od klientów B., a wynagrodzenie należne A. od B. z tytułu przyjęcia cesji, jest rozliczeniem odrębnym i niezależnym od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów B.. Konsekwentnie, uwzględnienie przez A. na fakturach i paragonach fiskalnych dotyczących świadczenia usług hotelarskich będących przedmiotem cesji, wyłącznie kwoty wynagrodzenia ustalonego w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego, było lub będzie prawidłowe w kontekście art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast w kontekście formalnej prawidłowości faktur wystawianych przez A. z tytułu świadczenia usług hotelarskich będących przedmiotem umowy cesji należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 106f ust. 3 ustawy o VAT, który stanowi, że jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika więc wyraźnie, że faktura rozliczeniowa dotyczy wyłącznie przypadków gdy sprzedawca otrzymał uprzednio część należnej zapłaty. W analizowanym stanie faktycznym taka sytuacja nie miała lub nie będzie miała miejsca, bo klienci B. wpłacili zaliczki do B., a nie do A. Skoro A., w analizowanym stanie faktycznym, nie otrzymało żadnych zaliczek od klientów B., to nie może zastosować cytowanego przepisu, a co za tym idzie wystawiona lub wystawiana przez A. faktura za świadczenie usług hotelarskich będących przedmiotem umowy cesji, nie mogła lub nie będzie mogła być fakturą rozliczeniową w rozumieniu art. 106f ust. 3 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, przyjęty przez A. sposób udokumentowania świadczenia usług hotelarskich które były przedmiotem cesji, należy uznać za prawidłowy.

W związku z powyższym Zainteresowani wnoszą o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na względzie wyżej przytoczone przepisy, stwierdzić należy, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z opisu sprawy wynika, że B. zawarła z A. umowę cesji dotyczącą praw i obowiązków wynikających z wszelkich umów o świadczenie usług hotelarskich, których przedmiotem było zakwaterowanie gości w Obiekcie. B. oraz A. uzgodniły, że w związku z przyjęciem cesji, A. otrzyma od B. wynagrodzenie kalkulowane jako różnica między wynagrodzeniem uprzednio ustalonym w umowie będącej przedmiotem cesji a kwotą zaliczek wpłaconych przez klientów do B. Faktury wystawiane przez A. na klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji nie miały i nie będą miały charakteru faktur rozliczeniowych, tj. nie będą stanowiły rozliczenia zaliczek wpłaconych przez klientów do B. A. jest podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi hotelarskie w zakresie w jakim były objęte umową między B. a klientem B.

Mają Państwo wątpliwości m.in.: czy wynagrodzenie A. z tytułu przyjęcia cesji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy zauważyć, że pojęcie świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy, pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu za odpłatnością.

Zgodnie z art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610):

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Przedmiotem przelewu jest prawo majątkowe. Inaczej mówiąc, przedmiotem cesji jest konkretna wierzytelność, czyli dające się precyzyjnie określić prawo majątkowe.

Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta - zbywcę. Przelew powoduje, że cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili dokonania przelewu. Zmienia się tylko osoba wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania spełnienia świadczenia. W konsekwencji, w wyniku dokonania cesji zmieniają się strony umowy.

Wskazaliście Państwo, że w związku z przyjęciem cesji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług hotelarskich, których przedmiotem było zakwaterowanie gości, zawartych przez B., A. otrzyma od B. wynagrodzenie. W związku z powyższym w ramach tej transakcji gospodarczej A. zrealizuje wobec B. świadczenie polegające na uwolnieniu B. ze zobowiązania do świadczenia usług hotelarskich, w zamian za co B. zobowiąże się do zapłaty określonego w umowie cesji wynagrodzenia. Zatem, pomiędzy Spółkami powstanie więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowić będzie świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlegać będzie w myśl art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka A. podejmie bowiem określone działania, za które otrzyma wynagrodzenie.

W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy, należy stwierdzić, że wynagrodzenie za świadczoną przez A. usługę, o której mowa w stanie faktycznym, będzie podlegało opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT i nie będzie korzystało ze zwolnienia z tego podatku, gdyż dla tego rodzaju transakcji ustawa o VAT jak również rozporządzenie wydane do tej ustawy nie przewiduje zwolnienia.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Kolejne Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego przez B. z faktury wystawionej przez A.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy wskazać, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W świetle tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Wskazaliście Państwo, że Spółka B. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z powyższej analizy wynika również, że wynagrodzenie z umowy cesji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi hotelarskie, za które Spółka B. pobierała zaliczki były związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. świadczenie usług hotelowych. Zaliczki te zostały opodatkowane podatkiem VAT. Tym samym, Spółce B. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Spółkę A., o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Mają Państwo również wątpliwości dotyczące prawidłowego sposobu udokumentowania świadczenia usług hotelarskich na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług hotelarskich były przedmiotem cesji, z wyłączeniem uwzględnienia wpłaty dokonywanej przez B. jako zaliczki na poczet świadczenia usług hotelarskich (co oznacza, że A. nie wystawi B. faktury dotyczącej usług hotelarskich i nie uwzględni tych kwot w fakturach wystawianych klientom).

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy:

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy:

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106f ust. 3 ustawy:

Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z brzmienia art. 106f ust. 3 ustawy wynika, że faktura rozliczeniowa dotyczy przypadków, gdy sprzedawca otrzymał uprzednio część należnej zapłaty. W analizowanym przypadku na poczet realizacji usług hotelarskich B. pobierała zaliczki od klientów. Pobrane zaliczki były każdorazowo dokumentowane fakturami i opodatkowywane VAT. Następnie B. zawarła z A. umowę cesji dotyczącą praw i obowiązków wynikających z wszelkich umów o świadczenie usług hotelarskich, których przedmiotem było zakwaterowanie gości (klientów indywidualnych) w Obiekcie, zawartych przez B. i istniejących na 31 października 2022 r. Tym samym Spółka A. weszła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów wobec klientów i stała się na podstawie cesji, usługodawcą. W związku z powyższym, skoro klienci B. byli zobowiązani do zapłaty zaliczki na poczet przyszłego pobytu, nie można traktować tych zaliczek „w oderwaniu” od usług hotelarskich, które zgodnie z umową cesji wyświadczy obecnie Spółka A. Zatem zaliczki na poczet świadczenia usług hotelarskich muszą zostać objęte fakturą rozliczeniową w rozumieniu art. 106f ust. 3 ustawy. W opisanej sytuacji bowiem, z tytułu umowy cesji zmienił się jedynie usługodawca, natomiast nie zmienił się rodzaj świadczonej usługi, nie podpisano odrębnych umów pomiędzy klientem a usługodawcą, jak również nie zwrócono zaliczek klienom. W związku z powyższym faktury wystawione przez A. na rzecz klientów, których umowy o świadczenie usług były przedmiotem cesji będą również stanowiły rozliczenie zaliczek wpłaconych przez klientów na rzecz B.

Natomiast, podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Tym samym, zgodnie z powyższym przepisem, podstawą opodatkowania świadczonych przez A. usług hotelarskich, będzie wynagrodzenie pobrane od klientów, (bez wpłaconych zaliczek) z uwzględnieniem art. 29a ust. 6 ustawy.

W związku z powyższym w zakresie pytania nr 3, oceniając Państwa stanowisko całościowo, należało uznać je za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Ponosicie Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

(…) (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).