W świetle powołanych powyżej przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że świadczone przez Państwa w charakterze podwy... - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.433.2023.1.WH

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 18 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.433.2023.1.WH

Temat interpretacji

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że świadczone przez Państwa w charakterze podwykonawcy usługi polegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tych osób korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług opieki. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz/lub osobami niepełnosprawnymi, zgodnie ze wskazanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej, tj. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z).

Przedmiotem usług opisanych we wniosku są usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Ustawa o VAT definiuje zakres usług opieki poprzez określenie, jakich osób usługi te dotyczą, tj. osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podkreślić należy, że ustawa nie odnosi się do żadnej definicji "usług opieki" zawartej w innych przepisach. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są wykonywane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, nad którymi sprawowana jest opieka. Wnioskodawca działa w charakterze podwykonawcy innego przedsiębiorcy, który jest stroną umowy o świadczenie usług opieki nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tej osoby, zawartej bezpośrednio z tą osobą, ewentualnie z jej opiekunem prawnym.

Wnioskodawca nie jest i nie będzie stroną umowy zawartej z osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku lub ewentualnie z jej opiekunem prawnym. Usługi opieki nie są czynnościami jednorodnymi, lecz w praktyce składać się będą z poszczególnych czynności, które w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i okoliczności mogą przybierać różną formę. Najczęściej w ramach usług opiekuńczych wykonywane będą następujące czynności: pomoc przy czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny ciała (przykładowo kremowanie, mycie, czesanie, zmiana pampersów etc.); oklepywanie i masaż ciała; pomoc przy wstawaniu i kładzeniu się; pomoc przy przemieszczaniu się po mieszkaniu; pranie i  zmiana bielizny osobistej; pranie i zmiana bielizny pościelowej; pranie i zmiana odzieży; pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu; pomoc przy przygotowywaniu posiłków; pomoc przy spożywaniu posiłków; pomoc przy robieniu zakupów; pomoc i towarzyszenie w trakcie spacerów, wizyt towarzyskich, wizyt w placówkach użyteczności społecznej, takich jak fryzjer, urzędy państwowe, kościół; organizowanie i towarzyszenie przy wizytach u lekarza, terapeutów, masażystów etc., wspólne czytanie książek i prasy, czuwanie przy łóżku podopiecznego pod nieobecność członków rodziny.

Poszczególne czynności wykonywane są w różnych porach dnia, w zależności od potrzeb i  stanu zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Celem świadczonych usług jest utrzymanie podopiecznego w dobrej kondycji psychofizycznej, umożliwienie mu pozostania we własnym domu pomimo podeszłego wieku, czy występujących schorzeń.

W ramach działalności opisanej wyżej Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o  następujący schemat:

1)Wnioskodawca zawiera umowę z inną polską spółką lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Kontrahentem), której przedmiotem jest świadczenie opisanych wyżej usług opieki i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej.

2)Kontrahent, z którym została zawarta umowa o świadczenie ww. usług zawiera umowy z osobami fizycznymi, zamieszkałymi w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej zainteresowanymi korzystaniem z usług opieki i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej. W zależności od stanu zdrowia umowa zawierana jest bezpośrednio z podopiecznym lub jego opiekunem prawnym, a Wnioskodawca jest podwykonawcą Kontrahenta przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych.

3)Wnioskodawca nie jest i nie będzie stroną żadnej umowy z osobą fizyczną, nad którą sprawowana jest opieka.

4)Wnioskodawca wykonuje usługę w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, przy pomocy własnego personelu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku.

5)Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wnioskodawca wystawi na rzecz kontrahenta fakturę za świadczenie usługi opiekuńczej.

6)Wnioskodawca nie dokonuje i nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z osobą fizyczną, która jest ostatecznym odbiorcą usługi.

7)W żadnym przypadku przedmiotem umowy między Wnioskodawcą, a Kontrahentem nie jest świadczenie usług pośrednictwa.

Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze VAT ze statusem jako podatnik VAT czynny. Aktualnie Wnioskodawca nie wykonuje działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, co skutkowałoby obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Uzupełniająco wskazują Państwo, że Wnioskodawca nie działa jako:

a)regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, rodzinny dom pomocy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej,

b)wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę: - dom pomocy społecznej prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie wojewody, - placówka opiekuńczo-wychowawcza i ośrodek adopcyjno-opiekuńczy,

c)placówka specjalistycznego poradnictwa,

d)inna niż wymienione w lit. a-c placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e)specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pytanie

Czy opisane wyżej usługi, polegające na sprawowaniu nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania takich osób, które świadczone są na rzecz innego podatnika, dla którego Wnioskodawca działa w charakterze podwykonawcy, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy świadczenie przez niego w charakterze podwykonawcy usług polegających na opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2. eksport towarów;

3. import towarów;

4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28gust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszym przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania opisanych we wniosku usług, które zostało przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt  23 ustawy o VAT.

Stosownie do brzmienia tego przepisu zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w  miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Ustawa oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „opieka”. W związku z tym, przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119) - „opieka” oznacza „troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś, zaspokajanie czyichś potrzeb; strzeżenie, pilnowanie kogoś lub czegoś; dozór, piecza, kuratela (...)”. Zwolnienie ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT ma charakter przedmiotowo- podmiotowy, ale ustawodawca znacznie większy nacisk kładzie na charakter świadczenia niż status świadczącego czy też status odbiorcy usługi.

Regulacja ta przewiduje zwolnienie od podatku dla określonych w niej usług po spełnieniu następujących warunków:

1) przedmiotem świadczenia są usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku;

2) usługi te są wykonywane w miejscu zamieszkania tych osób;

3) świadczącymi są podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22.

Wnioskodawca oraz jego Kontrahent nie mają statusu podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. W związku z powyższym, mając na uwadze treść przywołanych przepisów, stwierdzić należy, że świadczenie przedmiotowych usług przez wszystkie podmioty, które nie zostały wymienione w pkt 22, bez względu na ich formę prawną, formalne kwalifikacje itp., zostanie objęte zwolnieniem.

Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz wskazany wyżej stan prawny należy stwierdzić, że jeśli usługi polegające na opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku wykonywane będą w domu podopiecznego, będą one korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Jak wskazano wyżej, ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług opiekuńczych, co powoduje konieczność odwołania się do potocznego (słownikowego )rozumienia tego pojęcia. Zgodnie zaś ze słownikiem PWN (www.sjp.pwn.pl) „opieka” definiowana jest jako „dbanie o kogoś, o coś”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o wymienione powyżej osoby.

W tym kontekście usługi opiekuńcze świadczone przez Wnioskodawcę, na które składa się szereg drobnych czynności, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować we własnym domu polegają na dbaniu o te osoby, co tym samym wypełnia słownikową definicję usług opiekuńczych, a zatem usługi winny korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Jednocześnie, bez znaczenia dla możliwości skorzystania z ww. zwolnienia od podatku jest okoliczność, że Wnioskodawca wykonuje ww. usługi jako podwykonawca, bowiem Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi opieki domowej w stosunku do podopiecznego, z którym Kontrahent zawiera umowę o świadczenie usług opisanych we wniosku, w miejscu zamieszkania tego podopiecznego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Pod pojęciem usługi należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy.

Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi zatem co do zasady usługę w rozumieniu ustawy, niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie (z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy).

Należy wskazać, że zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W opisie sprawy wskazali Państwo, że rozpoczęli Państwo prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczą usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz/lub osobami niepełnosprawnymi. Usługi świadczone przez Państwa są wykonywane w  miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, nad którymi sprawowana jest opieka. Działają Państwo w charakterze podwykonawcy innego przedsiębiorcy, który jest stroną umowy o świadczenie usług opieki nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tej osoby, zawartej bezpośrednio z tą osobą, ewentualnie z jej opiekunem prawnym. Nie są i nie będą Państwo stroną umowy zawartej z osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w  podeszłym wieku lub ewentualnie z jej opiekunem prawnym. Usługi opieki nie są czynnościami jednorodnymi, lecz w praktyce składać się będą z poszczególnych czynności, które w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i okoliczności mogą przybierać różną formę. Celem świadczonych usług jest utrzymanie podopiecznego w dobrej kondycji psychofizycznej, umożliwienie mu pozostania we własnym domu pomimo podeszłego wieku, czy występujących schorzeń. W żadnym przypadku przedmiotem umowy między Państwem, a Kontrahentem nie jest świadczenie usług pośrednictwa. Nie są Państwo podmiotem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy usługi, polegające na sprawowaniu nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania takich osób, które świadczone są na rzecz innego podatnika, dla którego działają Państwo w charakterze podwykonawcy, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wskazać należy, że zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy rozpatrywać ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a)regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b)wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c)placówki specjalistycznego poradnictwa,

d)inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e)specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. 43 ust. 17a ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Wskazać należy, że analizując możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez dany podmiot usług w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania – należy w pierwszej kolejności zbadać, czy w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, ponieważ w przypadku zastosowania zwolnienia w oparciu o ww. przepis brak jest podstaw do dalszego badania spełnienia, bądź nie, warunków określonych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, gdyż odnosi się on do usług świadczonych przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, będącego ściśle określonym podmiotem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania.

Z treści wniosku wynika, że nie posiadają Państwo statusu podmiotu wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, w związku z tym świadczone przez Państwa usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, ponieważ nie została spełniona przesłanka podmiotowa określona w tym przepisie, na podstawie której możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku.

Odnosząc się natomiast do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy wskazać, że powyższym zwolnieniem są objęte usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „opieka”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119), „opieka” oznacza „troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś, zaspokajanie czyichś potrzeb, strzeżenie, pilnowanie kogoś lub czegoś, dozór, piecza, kuratela (…)”.

Jak wynika z opisu sprawy świadczą Państwo w charakterze podwykonawcy usługi polegające na pomocy osobom w podeszłym wieku i/lub osobom niepełnosprawnym, w  zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Celem wykonywanych czynności jest utrzymanie podopiecznego w dobrej kondycji psychofizycznej, umożliwienia mu pozostania we własnym domu pomimo podeszłego wieku czy występujących schorzeń. Zatem świadczone usługi wypełniają definicję usług opiekuńczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wskazać przy tym należy, że istotny jest cel i charakter świadczonej usługi, a nie fakt jej świadczenia w charakterze podwykonawcy. O zastosowaniu zwolnienia od podatku nie może przesądzać rodzaj prowadzonej działalności.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że świadczone przez Państwa w charakterze podwykonawcy usługi polegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami w  podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tych osób korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).