Stawka podatku od towarów i usług dla usługi transportu międzynarodowego. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-2.4012.266.2023.3.JS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.266.2023.3.JS

Temat interpretacji

Stawka podatku od towarów i usług dla usługi transportu międzynarodowego.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 30 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług dla usługi transportu międzynarodowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z 12 czerwca 2023 r. (wpływ 21 czerwca 2023 r.) oraz z 14 lipca 2023 r. (wpływ 19 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prosi o odpowiedź jaki podatek VAT zastosować na fakturze 23% czy 0%. Prosi o indywidualną interpretację przepisów. Pisze w imieniu firmy transportowej, która wykonała usługę transportową w relacji Wielka Brytania – Polska. Zleceniodawcą była firma z Polski. Towarem były puste palety. Według przepisów puste palety są interpretowane jako opakowania zwrotne, które nie podlegają odprawie celnej, więc przy tym transporcie odprawy celnej nie było.

Według art. 83 par 5 pkt 2, aby zastosować VAT w wysokości 0% przy wystawianiu faktury za usługę transportową w relacji międzynarodowej (w tym przypadku Anglia – Polska) należy posiadać dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Wnioskodawca takiego dokumentu nie posiada, gdyż jak już zostało nadmienione – nie odbyła się żadna odprawa celna tego towaru.

Według informacji otrzymanej na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej należy wystawić FV VAT z wysokością VAT 0%.

W związku z tym Wnioskodawca prosi o jednoznaczną odpowiedź jaką stawkę VAT zastosować do wystawienia faktury za tą usługę transportową pustych palet 23% czy 0%?

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

1.Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2.Działalność gospodarczą prowadzi od 01.06.1990 r.

3.Firma transportowa, która wykonała usługę transportową w relacji Wielka Brytania - Polska jest firma Wnioskodawcy.

4.Zleceniodawcą tej usługi jest firma spedycyjna, która zleciła wykonanie transportu firmie Wnioskodawcy. Jest to firma: Firma ... NIP .... Firma Wnioskodawcy jest zleceniobiorcą. Wnioskodawca załącza zlecenie transportowe od firmy ....

5.Usługa transportowa została wykonana w dniu 27/02/2023.

6.Usługę transportową Wnioskodawca wykonał w swoim imieniu i na własny rachunek na rzecz Firmy ... NIP....

7.Podmiot, na rzecz którego Wnioskodawca świadczył usługę jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług.

8.Wnioskodawca dokonał przewozu pustych palet, swoim środkiem transportu, w relacji Wielka Brytania – Polska.

9.Świadczona usługa transportowa, o której mowa we wniosku, stanowi usługę transportu międzynarodowego. Lecz nie spełnia art. 83 ustępu 5 punkt 2, ponieważ Wnioskodawca nie posiada żadnego dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Gdyż przy tym transporcie nie odbyła się żadna odprawa celna.

10.Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1, jest w posiadaniu dokumentu CMR, który załącza do listu. Lecz nie jest w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 83 ustępu 5 punkt 2, nie posiada żadnego dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, gdyż przy tym transporcie nie odbyła się żadna odprawa celna.

11.Według informacji uzyskanych telefonicznie od zleceniodawcy czyli firmy ... są to opakowania wykorzystane uprzednio do wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tj. opakowania zwrotne.

12.Z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów jednoznacznie wynika, że w związku z przewozem palet z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

a)jest to dokument CMR - międzynarodowy list przewozowy;

b)z tych dokumentów nie wynika, że palety nie podlegają odprawie celnej, informację taką Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy.

13.Wnioskodawca nie posiada konkretnej podstawy prawnej w oparciu, o którą wskazuje, że palety są opakowaniem zwrotnym niepodlegającym odprawie celnej. Wielka Brytania nie wymaga dokumentów celnych do transportu pustych palet. Wszelkie przejazdy są wprowadzane w systemy informatyczne, w których Wnioskodawca zaznacza co wiezie, jaki towar, wagę, wszelką specyfikację oraz uzupełnia o dokumenty celne. W przypadku ich braku pojazd nie zostaje przepuszczony przez granicę z Unią. W przypadku pustych palet dokumenty celne nie są wymagane. Wnioskodawca wprowadza, iż wiezie puste palety i pojazd opuszcza teren Wielkiej Brytanii bez dokumentów celnych.

14.Od momentu rozpoczęcia transportu palet na terytorium Wielkiej Brytanii do momentu dostarczenia ich do Polski, transport ten odbywał się w sposób ciągły. Nie miał miejsca żaden przeładunek, ani żadne wyładowanie/przeładowanie/ magazynowanie. Po załadunku w Wielkiej Brytanii towary (puste palety) zostały dostarczone bezpośrednio do odbiorcy w Polsce.

Pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 12 czerwca 2023 r. oraz z uwzględnieniem uzupełnienia wniosku z 14 lipca 2023 r.)

W dniu 24.02.2023 r. na zlecenie firmy spedycyjnej ... Wnioskodawca załadował puste palety w Wielkiej Brytanii. Przejechał przez granicę bez dokumentów celnych, gdyż Wielka Brytania takowych nie wymaga. Dojechał z tym towarem (z pustymi paletami) do Polski do .... Puste palety zostały rozładowane w ... wg zlecenia w dniu 27.02.2023 r. Wtedy Wnioskodawca zakończył wykonywanie usługi transportowej. Wystawił fakturę za tą usługę na firmę ... na kwotę 800 euro + podatek VAT. Jednakże firma zlecająca ... nie chce zapłacić za wykonaną usługę, gdyż twierdzi, że faktura powinna była zostać wystawiona z VATem 0 zero.

Wnioskodawca prosi zatem o informację jaką fakturę ma wystawić za tą usługę. Czy zastosować VAT 0% czy VAT 23%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli nie posiada dokumentu wymienionego w art. 83 par 5 pkt 2, nie ma prawa wystawić faktury z VAT 0%, gdyż nie spełnia tego punktu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art.  5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają:

1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)eksport towarów;

3)import towarów na terytorium kraju;

4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Przy tym, na mocy art. 2 pkt 1 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.).

W świetle art. 2 pkt 3 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (…).

Stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Według art. 8 pkt 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;

3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy.

Jak stanowi art. 28a ustawy:

Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1)ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a)podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b)osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2)podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy:

W świetle art. 28b ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 28f ust. 1a ustawy:

Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika:

1)posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej;

2)posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy:

Według art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy:

Jak stanowi art. 146ea pkt 1 ustawy:

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy:

Na mocy art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy:

a)z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

b)z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c)z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d)z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy:

Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

1)towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;

2)towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

3)towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;

4)osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonał Pan w swoim imieniu i na własny rachunek usługę transportową 27/02/2023 w relacji Wielka Brytania - Polska. Zleceniodawcą tej usługi jest firma spedycyjna, która zleciła wykonanie transportu Pana firmie z siedzibą na terytorium kraju. Podmiot, na rzecz którego wyświadczył Pan usługę jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy. Dokonał Pan przewozu pustych palet, swoim środkiem transportu. Palety stanowią opakowania wykorzystane uprzednio do wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tj. opakowania zwrotne. Świadczona usługa transportowa stanowi usługę transportu międzynarodowego. Jest Pan w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, jest Pan w posiadaniu dokumentu CMR, lecz nie jest Pan w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy. Nie posiada Pan żadnego dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, gdyż przy tym transporcie nie odbyła się żadna odprawa celna. Z posiadanych przez Pana dokumentów jednoznacznie wynika, że w związku z przewozem palet z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Jest to dokument CMR - międzynarodowy list przewozowy. Od momentu rozpoczęcia transportu palet na terytorium Wielkiej Brytanii do momentu dostarczenia ich do Polski, transport ten odbywał się w sposób ciągły. Nie miał miejsca żaden przeładunek, ani żadne wyładowanie/przeładowanie /magazynowanie. Po załadunku w Wielkiej Brytanii towary (puste palety) zostały dostarczone bezpośrednio do odbiorcy w Polsce.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że – jak wynika z okoliczności sprawy - usługa transportowa była świadczona przez Pana na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy. Zatem na podstawie powołanych przepisów w zakresie miejsca świadczenia usług, należy stwierdzić, że miejscem ich świadczenia i opodatkowania, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, było terytorium Polski, czyli miejsce, w którym znajduje się siedziba nabywcy ww. usługi.

W związku z tym, że towar transportowano z Wielkiej Brytanii (państwa trzeciego) do Polski należy stwierdzić, że świadczona przez Pana usługa – zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy - stanowiła usługę międzynarodowego transportu towarów.

W odniesieniu do kwestii objętej zakresem zadanego przez Pana pytania należy wskazać, że z przepisu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz art. 83 ust. 5 ustawy wynika, że podatnik ma możliwość opodatkowania usług transportowych 0% stawką podatku, spełniających definicje transportu międzynarodowego, pod warunkiem posiadania wskazanych w ustawie dokumentów. Świadczący usługę transportu międzynarodowego towarów importowanych powinien posiadać oprócz dokumentu przewozowego inny dokument potwierdzony przez organy celne, z którego będzie wynikać fakt wliczenia wartości tej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Trzeba przy tym wskazać, że to przepisy celne regulują w sposób szczegółowy formę i treść stosowanych dokumentów celnych, z których powinna wynikać m.in. podstawa opodatkowania importu, bez względu na to, jaka stawka podatku została zastosowana.

Istotne jest zatem, aby dysponował Pan takimi dokumentami, które pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru, identyfikacje towaru, podmiot realizujący transport oraz fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu. W przypadku towarów importowanych prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla świadczonej usługi ma bowiem wyłącznie podmiot, który posiada oprócz dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Stawka 0% może mieć zastosowanie jedynie do tej wartości usługi transportowej, która została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, co powinno mieć odzwierciedlenie w dokumencie celnym. Jeżeli więc – w przypadku przewozu towarów importowanych - podatnik nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, ma obowiązek opodatkować usługę transportu międzynarodowego według stawki właściwej dla tych usług.

W przedmiotowej sprawie, w związku ze świadczeniem opisanej usługi transportu towarów (uznanej za usługę transportu międzynarodowego), jest Pan w posiadaniu dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli dokumentu CMR - międzynarodowego listu przewozowego. Nie posiada Pan żadnego dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że posiadany przez Pana dokument związany z wykonaną usługą transportu towarów, tj. dokument CMR, nie stanowi dla Pana podstawy do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, wynikającej z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania obniżonej stawki 0% do świadczonej usługi transportu towarów importowanych jest posiadanie również dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. W tej sprawie, jak wskazał Pan, warunek ten nie został spełniony. W konsekwencji, w związku z brakiem posiadania dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Reasumując, wystawiając fakturę w związku ze świadczeniem usługi transportu towarów (palet), nie może Pan zastosować stawki podatku w wysokości 0% z powodu braku posiadania dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Zatem na wystawionej fakturze należy zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Pana jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślić należy, iż Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach przedstawionego przez Pana opisu sprawy. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Pełna weryfikacja przedstawionych we wniosku okoliczności możliwa jest jedynie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej, prowadzonej przez uprawnione do tego organy, będących poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie Pana skutków prawnopodatkowych, a zatem nie wywiera skutku prawnego dla Zleceniodawcy.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).