Zasady ustalenia współczynnika struktury sprzedaży. - Interpretacja - 0114-KDIP4-1.4012.604.2022.1.PS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.604.2022.1.PS

Temat interpretacji

Zasady ustalenia współczynnika struktury sprzedaży.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zasad ustalenia współczynnika struktury sprzedaży.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(…) (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest polskim podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność w obszarze:

a)systemu oświaty - tworzenie treści edukacyjnych i wydawanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych, w tym cyfrowych oraz obrót tego typu treściami i produktami; tworzenie i udostępnianie rozwiązań edukacyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, z wyłączeniem usług nauki języków obcych; oraz

b)prowadzenia szkół językowych, tj. prowadzenia grupowych i indywidualnych językowych i niejęzykowych kursów (stacjonarnych i on-line), z wyłączeniem świadczenia usług w związku z podnoszeniem pozajęzykowych kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

W ramach prowadzonej działalności w obszarze systemu oświaty Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jak i zwolnione z VAT, natomiast w zakresie prowadzenia szkół językowych - czynności zwolnione z opodatkowania VAT i opodatkowane. Wnioskodawca realizuje prawo do odliczenia VAT zgodnie z art. 90 ustawy o VAT stosując współczynnik struktury sprzedaży. Współczynnik ten oblicza stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy o VAT jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi Wnioskodawcy nie przysługuje takie prawo.

Akcjonariusz Wnioskodawcy planuje dokonać podziału poprzez wydzielenie (dalej: „Dzień Wydzielenia”) do innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka Przejmująca”) Działu Szkół Językowych (dalej: „Dział Wydzielany”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie akcjonariusz Wnioskodawcy otrzyma udziały Spółki Przejmującej. Podział Wnioskodawcy zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Celem przeprowadzenia podziału jest wydzielenie do odrębnych spółek dwóch niepowiązanych ze sobą funkcjonalnie działów Wnioskodawcy w sposób zapewniający jednocześnie pełną sukcesję prawną.

W wyniku tego podziału, dział wydawniczy (dalej: „Dział Wydawniczy”) zajmujący się działalnością w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. a) powyżej pozostanie w Spółce Dzielonej zaś dział szkół językowych (dalej: „Dział Szkół Językowych”) zajmujący się prowadzeniem kursów językowych oraz innych kursów, to jest działalnością wskazaną w lit. b) powyżej zostanie wydzielony do Spółki Przejmującej.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Wydawniczy oraz Dział Szkół Językowych będą posiadać następujące cechy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej:

1)Po Dniu Podziału, Dział Wydawniczy oraz Dział Szkół Językowych (każdy z osobna) będzie funkcjonował w oparciu o wyodrębnione składniki materialne oraz składniki niematerialne, w tym:

do Działu Wydawniczego zostaną przypisane głównie następujące składniki materialne służące do działalności w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli: telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, routery, modemy, czytniki kodów kreskowych, stacje dokujące, słuchawki, tablety, kamery, twarde dyski, macierze, stacje graficzne, serwery, samochody, meble biurowe, komputery, projektory multimedialne;

do Działu Wydawniczego zostaną przypisane głównie następujące składniki niematerialne służące do działalności w obszarze systemu oświaty oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli: licencja na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych związanych z marką wydawniczą, prawo do sklepu internetowego sprzedającego produkty związane z działalnością wydawniczą, prawa do stron internetowych związanych z działalnością wydawniczą, umowy najmu laptopów, umowy leasingów samochodów, umowy najmu biur i magazynu;

do Działu Szkół Językowych zostaną przypisane następujące składniki materialne służące do prowadzenia szkół językowych: komputery, tablice interaktywne, tablice magnetyczne, projektory, drukarki, monitory ścienne, telewizory, rzutniki, samochody, kasetony reklamowe, wyposażenie meblowe sal lekcyjnych, z uwzględnieniem wyposażenia do nauczania dzieci, radioodtwarzacze, głośniki przenośne, urządzenia sieciowe, kamery, telefony, odtwarzacze DVD;

do Działu Szkół Językowych zostaną przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia szkół językowych: umowy najmu lokalizacji szkół językowych, umowy z lektorami prowadzącymi zajęcia językowe, licencja na programy komputerowe, prawa do znaków towarowych związanych z działalnością szkół językowych, prawo do sklepu internetowego sprzedającego kursy językowe, umowy najmu iPadów.

2)do Działu Wydawniczego oraz do Działu Szkół Językowych (każdego z osobna) będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu Szkół Językowych do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością związaną z prowadzeniem szkół językowych. Dodatkowo do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka Przejmująca jest podmiotem samodzielnie funkcjonującym w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiada autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań. Spółka Przejmująca jest/zostanie zarejestrowana jako odrębny podatnik VAT.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka jest zainteresowana potwierdzeniem stanowiska odnośnie zasad ustalania współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jaki będzie zobowiązana zastosować jako „ostateczny” dla celów wyliczenia kwoty podatku naliczonego za rok, w którym doszło do wydzielenia a także „wstępny” za kolejny rok podatkowy. Spółka pragnie też ustalić, czy i w jakim zakresie będzie zobowiązana dokonać korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 i następne.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dla celów ustalenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT za rok obejmujący Dzień Wydzielenia, Spółka Dzielona powinna uwzględnić jedynie obrót związany z Działem Wydzielanym uzyskany do Dnia Wydzielenia?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia wysokości współczynnika struktury sprzedaży za rok obejmujący Dzień Wydzielenia Spółka Dzielona powinna uwzględnić obrót związany z Działem Wydzielanym jedynie w zakresie, w jakim obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powstanie do Dnia Wydzielenia, tj. bez uwzględnienia czynności związanych z Działem Wydzielanym, w przypadku których obowiązek podatkowy powstanie w Dniu Wydzielenia oraz po Dniu Wydzielenia.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, iż na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Jeżeli zaś nie jest możliwe przyporządkowanie kwot podatku naliczonego do określonego rodzaju sprzedaży, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona w ww. przepisach zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik dokonujący zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku, który nie jest w stanie przyporządkować danego zakupu i kwoty podatku naliczonego do określonego rodzaju sprzedaży, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zobowiązany do zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka Dzielona przyporządkowuje kwoty podatku naliczonego odpowiednio do działalności opodatkowanej albo zwolnionej z opodatkowania. Kwoty podatku naliczonego, które nie mogą zostać przyporządkowane do jednego rodzaju działalności odliczane są przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust 3 ustawy o VAT. Po Dniu Wydzielenia w Spółce Dzielonej będzie występować sprzedaż opodatkowana, w dalszym ciągu także będzie występować sprzedaż zwolniona, tyle że w mniejszym zakresie.

Określenie, obowiązku wykazywania w ewidencjach i deklaracjach VAT czynności związanych z Działem Wydzielanym będzie zależało od momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu konkretnej czynności.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Dzielona będzie zobowiązana do rozpoznania i ujęcia w deklaracji i ewidencji czynności, w przypadku których obowiązek podatkowy powstał do Dnia Wydzielenia (tj. bez uwzględnienia czynności związanych z Działem Wydzielanym, w przypadku których obowiązek podatkowy powstanie w Dniu Wydzielenia oraz po Dniu Wydzielenia) oraz odpowiedniego rozliczenia podatku należnego wynikającego z ww. czynności. Obowiązek ten nie będzie podlegał przeniesieniu na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji.

Zatem kalkulacja współczynnika ustalanego przez Spółkę Dzieloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT właściwego do stosowania w roku następującym po roku, w którym nastąpiło wydzielenie (a jednocześnie kalkulacja współczynnika ostatecznego dla roku obejmującego Dzień Wydzielenia) powinna w ocenie Wnioskodawcy obejmować obrót Działu Wydzielanego osiągnięty wyłącznie do Dnia Wydzielenia tj. do dnia przed dniem podziału.

Zdaniem Wnioskodawcy, obrotem osiągniętym przez Spółkę Dzieloną w roku obejmującym Dzień Wydzielenia będzie zatem wyłącznie obrót, który zostanie wykazany w składanych ewidencjach VAT; nie będzie nim natomiast obrót związany z działalnością Działu Wydzielanego osiągnięty w Dniu Wydzielenia oraz po Dniu Wydzielenia, gdyż zostanie on wykazany przez Spółkę Przejmującą.

Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której Spółka Przejmująca ustalałaby prawo do odliczenia VAT w oparciu o czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstał po stronie Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, za prawidłowe należy uznać podejście, zgodnie z którym dla celów ustalenia współczynnika VAT Spółki Dzielonej za rok obejmujący Dzień Wydzielenia, Wnioskodawca powinien uwzględnić obrót związany z Działem Wydzielanym jedynie w zakresie, w jakim obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, powstanie do Dnia Wydzielenia, tj. bez uwzględnienia czynności związanych z Działem Wydzielanym, dla których obowiązek podatkowy powstanie w Dniu Wydzielenia i dniach kolejnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.