Sprzedaż działki nr 1 nie będzie opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki podstawowe. - Interpretacja - 0114-KDIP1-1.4012.124.2023.3.IZ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 26 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.124.2023.3.IZ

Temat interpretacji

Sprzedaż działki nr 1 nie będzie opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki podstawowe.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 2 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania, iż sprzedaż działki nr 1 nie będzie opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki podstawowej.

Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 12 maja 2023 r. (wpływ 18 maja 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni (J. U.) samodzielnie nabyła przedmiotową działkę nr 1 w dniu 21 marca 1991 r. (vide załączony akt notarialny). Następnie w dniu 28 marca 1995 r. na podstawie Umowy majątkowej małżeńskiej przedmiotowa działka stała się własnością J. i J. U. na prawach wspólności majątkowej - vide informacja w akcie notarialnym z dnia 4 lipca 2011 r. (str.3).

W dniu 4 lipca 2011 r. na podstawie Umowy notarialnej o podział majątku wspólnego i Umowy darowizny (vide załącznik), Wnioskodawczyni otrzymała przedmiotową działkę od męża na własność, w całości i taki stan prawny istnieje w dniu składania niniejszego wniosku.

W okresie posiadania działka nie została uzbrojona w wodociąg i kanalizację, nie ulegała żadnym podziałom, nie wybudowano do niej drogi.

W dniu składania wniosku przedmiotowa działka jest objęta Planem ZP Miasta (...) i nie jest przeznaczona do jakiejkolwiek zabudowy. Jest przeznaczona w Planie pod ZN.6 i może częściowo ZN.27, czyli zieleń nieurządzoną.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest podatnikiem VAT - osiąga przychody z najmu.

Wnioskodawczyni zamierza zbyć te działkę niebudowlaną.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W nadesłanym do wniosku uzupełnieniu w odpowiedzi na pytania Organu wskazała Pani:

1.W jakim celu nabyła Pani działkę nr 1 (proszę się odnieść do 1991 r. i 2011 r.)?.

Odpowiedź: Celem nabycia w roku 1991 było ulokowanie moich wolnych środków finansowych, a w roku 2011 nabyła Pani część tej działki w wyniku podziału majątku wspólnego pomiędzy Panią a Pani mężem. Otrzymała Pani wówczas darowiznę 50% tej działki.

2.W jaki sposób nabyła Pani przedmiotową działkę (umowa kupna, darowizna, inna)?

Odpowiedź: W obu przypadkach było to nabycie w oparciu o akty notarialne - tak w roku 1991, jak i w roku 2011. Jednakże w dniu 28 marca 1995 r., na podstawie Umowy majątkowej małżeńskiej stała się Pani wspólnie z mężem współwłaścicielem tej działki, a w roku 2011 była to darowizna na Pani rzecz dokonana przez Pani męża. I od tego czasu działka stanowi Pani własność w 100%.

3.W jaki sposób działka była przez Panią wykorzystywana od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży:

a)czy była wykorzystywana w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT, wyłącznie zwolnionej z podatku)?

b)czy działka służyły Pani wyłącznie do zaspokojenia potrzeb osobistych; jeśli tak, to należy wskazać, w jaki sposób zaspokajała/zaspokaja te potrzeby osobiste ?

c)czy działka była/jest/będzie przedmiotem zawartej umowy (była Pani stroną umowy) najmu, dzierżawy, bądź umowy o podobnym charakterze, a jeżeli tak to kiedy te umowy te umowy były/są/będą zawarte ?

d)czy umowa miała/ma/będzie miała charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

e)czy z tytułu zawartej umowy odprowadzano podatki; jeżeli tak, kto je odprowadzał, tj. czy Pani czy inne podmioty?

Odpowiedź:

a)Nie była wykorzystywana w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT, wyłącznie zwolnionej z podatku).

b)Działka zaspokajała Pani potrzeby osobiste polegające na ulokowaniu kapitału.

c), d) i e) Działka nie była przedmiotem zawartej przez Panią odpłatnej umowy najmu, dzierżawy, bądź umowy o podobnym charakterze.

4.Czy w stosunku do sprzedawanej działki poczyniła Pani w całym okresie jej posiadania jakiekolwiek działania mające na celu uatrakcyjnienie i podniesienie jej wartości celem przygotowania do sprzedaży np. poprzez wytyczenie dróg dojazdowych, wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy itp.?

Odpowiedź: Nie poczyniła Pani żadnych tego typu działań.

5.Czy w stosunku do sprzedawanej działki podejmowała Pani jakiekolwiek działania marketingowo- reklamowe w celu znalezienia kupującego typu ogłoszenia w prasie, Internecie, korzystanie z profesjonalnego biura nieruchomości, itp. - proszę o dokładne wyjaśnienie?.

Odpowiedź: Nie podejmowała Pani żadnych takich działań.

6.Czy dokonywała Pani wcześniej - oprócz sprzedaży działki opisanej we wniosku - sprzedaży innych nieruchomości?.

Odpowiedź: Dokonywała Pani wcześniej - oprócz sprzedaży działki opisanej we wniosku - sprzedaży innych nieruchomości.

7.Czy posiada Pani jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży?

Odpowiedź: Posiada Pani jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży, ale niegraniczące z działką nr 1.

8.Czy znalazł się już potencjalny nabywca działki będącej przedmiotem sprzedaży i czy znany jest Pani ewentualny cel, na jaki chce przeznaczyć zakupioną działkę?

Odpowiedź: Znalazł się już potencjalny nabywca działki będącej przedmiotem sprzedaży, to sąsiad i jego znajomy. Nie wie Pani jednak na jaki cel przeznaczą tę działkę.

a)jakie postanowienia dotyczące sprzedaży działki będą wynikały z umowy przedwstępnej, tj.: czy w umowie przedwstępnej są/będą określone warunki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży działki (np. uzyskanie zgód, pozwoleń, opinii, decyzji dot. realizacji zamierzonej inwestycji)?

b)od spełnienia jakich warunków Strony uzależniły zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży działki?

Odpowiedź: Ma Pani zamiar zawrzeć umowę przedwstępną bez żadnych warunków. Działka nie jest budowlana - przeznaczona w planie ZP pod zieleń w parku krajobrazowym - ZN.6. Jedynym warunkiem przeniesienia własności jest zapłata ceny za te działkę.

9.Czy w ramach umowy przedwstępnej lub poza nią udzieliła Pani lub zamierza udzielić przyszłemu nabywcy bądź jego przedstawicielowi pełnomocnictwa, zgody, upoważnienia do działania w Pani imieniu i na Pani rzecz?

Odpowiedź: Nie udzieli Pani żadnego pełnomocnictwa.

10.Czy udzieliła Pani/planuje udzielić potencjalnemu nabywcy/nabywcom zgody na dysponowanie działką będącą przedmiotem przyszłej sprzedaży na cele budowlane?

Odpowiedź: Działka nie jest budowlana - przeznaczona w planie ZP pod zieleń w parku krajobrazowym - ZN.6. Nie udzieli Pani zgody na dysponowanie działką na cele budowlane.

11.Od kiedy jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 18 kwietnia 1994 r.

12.Czy była/jest Pani rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to od kiedy, w jakim okresie?

Odpowiedź: Nie była Pani rolnikiem ryczałtowym.

13.Czy nabycie w 2011 r. działki nr 1 udokumentowane było fakturą z wykazaną kwotą podatku, a jeżeli tak, to czy przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jej nabycia?

Odpowiedź: Nabycie działki nr 1 w 2011 r. nie było udokumentowane fakturą i nie odliczyła Pani żadnego podatku VAT.

14.Czy dla działki została/będzie wydana na dzień sprzedaży decyzja o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: Taka decyzja nie będzie wydana.

15.Jakie konkretnie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenu (zapisy w planie podstawowym i uzupełniającym) przewidziano dla działki, tj. czy dla działki przewidziano możliwość jej zabudowy?

Odpowiedź: Działka nie jest budowlana - przeznaczona jest w planie jako ZP pod zieleń w parku krajobrazowym - ZN.6.

16.Czy w planie wyznaczono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu?

Odpowiedź: Tak

17.Działka nr 1 jest niezabudowana.

Pytania w zakresie podatku VAT

1.Czy sprzedaż tej działki jednej osobie prawnej będzie opodatkowane podatkiem VAT?

2.Czy sprzedaż tej działki jednej osobie fizycznej będzie opodatkowane podatkiem VAT?

Pani stanowisko w sprawie

Sprzedaż tej działki jednej osobie prawnej bądź jednej osobie fizycznej nie będzie opodatkowane podatkiem VAT 23%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Jednocześnie wykorzystywanie składników majątku, tj. takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania, które polega na czerpaniu dochodów ze składnika majątku, wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, wykorzystywanie majątku należącego do danej osoby stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych.

„Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

W niniejszej sprawie należy również odwołać się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10), z którego wynika, że dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Z ww. orzeczenia wynika również, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Inaczej jest natomiast – wyjaśnił Trybunał – w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Wskazać należy, że przyjęcie, iż dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że nabyła Pani niezabudowaną działkę nr 1 na własność w 1991 r. celem ulokowania wolnych środków finansowych, a następnie w 1995 r. działka ta stała się własnością Pani i Pani męża na prawach wspólności majątkowej. W lipcu 2011 r. na podstawie Umowy notarialnej o podział majątku wspólnego i Umowy darowizny otrzymała Pani 50% tej działki od męża na własność i od tego czasu działka stanowi Pani wyłączną własność. Nabycie działki w 2011 r. nie było udokumentowane fakturą i nie odliczyła Pani z tytułu tego nabycia podatku VAT.

Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, ale jest Pani podatnikiem podatku VAT od 1994 r. i osiąga Pani przychody z najmu. Przedmiotowa działka nr 1 nie była jednak wykorzystywana w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT, wyłącznie zwolnionej z podatku) i nigdy nie była przedmiotem zawartej przez Panią odpłatnej umowy najmu, dzierżawy, bądź umowy o podobnym charakterze. Działka zaspokajała Pani potrzeby osobiste polegające na ulokowaniu kapitału. Nie była Pani rolnikiem ryczałtowym.

W całym okresie posiadania działki nie poczyniła Pani żadnych działań mających na celu uatrakcyjnienie i podniesienie jej wartości celem przygotowania do sprzedaży, tj. działka nie została uzbrojona w wodociąg i kanalizację, nie była dzielona na mniejsze, nie wybudowano do niej drogi, nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (na dzień sprzedaży taka decyzja nie zostanie wydana). Nie podejmowała Pani również jakichkolwiek działań marketingowo-reklamowych w celu znalezienia potencjalnego kupującego typu ogłoszenia w prasie, Internecie, skorzystanie z profesjonalnego biura nieruchomości itp.

Znalazł się już potencjalny nabywca tej działki, to sąsiad i jego znajomy, ale nie jest Pani znany cel na jaki ją przeznaczy. Ma Pani zamiar zawrzeć umowę przedwstępną jednakże bez żadnych warunków, przeniesienie jej własności na nabywcę nastąpi wyłącznie po dokonaniu przez niego zapłaty umówionej ceny za te działkę. W ramach umowy przedwstępnej lub poza nią nie udzieliła Pani i nie zamierza udzielić przyszłemu nabywcy bądź jego przedstawicielowi pełnomocnictwa, zgody, upoważnienia do działania w Pani imieniu i na Pani rzecz oraz nie udzieliła Pani i nie planuje udzielić potencjalnemu nabywcy zgody na dysponowanie działką na cele budowlane.

W dniu składania wniosku działka nr 1 nie jest budowlana, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta (...), ale nie jest przeznaczona do jakiejkolwiek zabudowy, bowiem jej podstawowe przeznaczenie w tym planie to ZN.6 - zieleń w parku krajobrazowym i częściowo ZN.27 - zieleń nieurządzona.

Dokonywała Pani wcześniej - oprócz sprzedaży działki opisanej we wniosku - sprzedaży innych nieruchomości i posiada Pani jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży, ale nie graniczą one z działką nr 1.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, Pani wątpliwości dotyczą ustalenia, czy planowana sprzedaż działki nr 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem podstawowej stawki tego podatku.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów dostawa towarów (w tym nieruchomości gruntowej) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe może mieć miejsce również w odniesieniu do czynności dokonanej jednorazowo.

Dla uznania czynności za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej nie ma bowiem znaczenia częstotliwość jej wykonywania, lecz zamiar z jakim została zrealizowana i okoliczności w jakich ją wykonano. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie należy przeanalizować całokształt działań jakie Pani podjęła/podejmie w odniesieniu do planowanej sprzedaży działki.

Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroków TSUE z 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż działki nr 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Panią za podatnika tego podatku.

Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży tej działki będzie Pani działała w charakterze handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem taka Pani aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Nie podjęła Pani ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami, tj. w całym okresie posiadania tej działki nie doprowadziła Pani do niej mediów, nie dzieliła jej Pani na mniejsze, nie wybudowała Pani drogi dojazdowej, nie występowała Pani o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (na dzień sprzedaży taka decyzja nie będzie wydana), nie podejmowała Pani również jakichkolwiek działań marketingowo-reklamowych w celu znalezienia potencjalnego nabywcy. Znalazł sie już potencjalny nabywca (sąsiad i jego znajomy), z którym zamierza Pani zawrzeć umowę przedwstępną, ale jednym warunkiem w niej zawartym, od których uzależnione będzie zawarcie umowy ostatecznej, jest wpłacenie przez nabywcę całej ustalonej ceny za działkę. W ramach tej umowy przedwstępnej nie udzieli Pani i nie zamierza udzielać potencjalnym nabywcom bądź ich przedstawicielom pełnomocnictw, zgód, upoważnień do działania w Pana imieniu i na Pana rzecz, oraz nie udzieliła Pani i nie planuje udzielić potencjalnym nabywcom zgody na dysponowanie działką na cele budowlane. Działkę nabyła Pani w 1991 r. celem ulokowania wolnych środków finansowych. Działka nigdy nie była przedmiotem odpłatnej umowy najmu/dzierżawy, nie była też wykorzystywana w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Wszystko to oznacza, że działka nr 1 nie była i nie jest dla Pani źródłem uzyskiwania potencjalnych korzyści majątkowych i że nie zaangażowała Pani środków podobnych do tych, jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, o których mowa we wskazanym orzeczeniu w sprawach C-180/10 i C-181/10, tj. nie wykazała Pani aktywności w przedmiocie jej zbycia porównywalnej do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. W przedmiotowej sprawie zatem, sprzedaż działki nr 1 nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek do uznania, że mamy tu do czynienia z działalnością o charakterze zawodowym, stałym i zorganizowanym. I nie będzie miało tu znaczenia, że sprzedaży może dokonać Pani albo na rzecz osoby fizycznej albo osoby prawnej, bowiem planując sprzedaż skorzysta Pani z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

W konsekwencji, brak jest tu przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży ww. działki będzie Pani działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym sprzedaż działki nie jest czynnością objętą dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na to, że sprzedaż działki stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodzić należy się z Pani stanowiskiem, że jej sprzedaż nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Wobec powyższego uznaję Pani stanowisko za prawidłowe.

Ze względu na autonomiczność prawa podatkowego i odrębność uregulowań prawnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT rozstrzygnięcie przyjęte w niniejszej interpretacji dot. nieuznania Pani za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działki nr 1 pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie przyjęte w tym zakresie na gruncie przepisów dotyczących podatku dochodowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 3) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie informuję, że wydając interpretacje indywidualne nie jestem uprawiony do oceny dołączonych do wniosku załączników. Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej opiera się jedynie na podstawie przedstawionego we wniosku przez Zainteresowanego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Wskazuję ponadto, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy/stan faktyczny będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Panią we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-        Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

-       Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-     Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).