Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży Przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Prze... - Interpretacja - 0112-KDIL1-3.4012.198.2023.2.KK

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.198.2023.2.KK

Temat interpretacji

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży Przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Przedsiębiorstwa przez Kupującą.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowne Panie,

stwierdzam, że stanowisko Pań w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

21 kwietnia 2023 r. wpłynął Pań wniosek wspólny z 21 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie:

-wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży Przedsiębiorstwa,

-braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Przedsiębiorstwa przez Kupującą.

Uzupełniły go Panie – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 22 czerwca 2023 r. (wpływ 22 czerwca 2023 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowana będąca stroną postępowania:

„A”

2)Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

„B”

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis stanu faktycznego

1.Zainteresowana będąca stroną postępowania (zwana dalej Sprzedającą)

·„A”, występująca w mniejszej sprawie jako zainteresowana będąca stroną postępowania, zwana dalej Sprzedającą:

o      prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 uptu,

o      jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 96 uptu,

o      jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „A” Firma (...), której przedmiotem działalności ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest:

§55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (przeważająca działalność gospodarcza),

§55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

§56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

§66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

§66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

§6.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

·W prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedająca posługiwała się Przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 KC, tj. zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, zwane dalej Przedsiębiorstwem.

·Na moment złożenia wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje informacja o zawieszeniu działalności Sprzedającej.

2.Zainteresowana niebędąca stroną postępowania (zwana dalej Kupującą)

·„B”, występująca w niniejszej sprawie jako zainteresowana niebędąca stroną postępowania, zwana dalej Kupującą:

o      prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 uptu,

o      jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 96 uptu,

o      jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...), której przedmiotem działalności ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest:

§55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

§14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,

§14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

§14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

§45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

§55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

§56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

§68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

§79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

§90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

§90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

§90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

§93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

·Głównym przedmiotem działalności Kupującej jest działalność w zakresie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

3.Odpłatne zbycie Przedsiębiorstwa

·(...) 2023 r. Sprzedająca sprzedała na rzecz Kupującej Przedsiębiorstwo w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zwanej w dalszej części niniejszego wniosku „Umową Sprzedaży”. Przedmiotem Umowy Sprzedaży była sprzedaż przez Sprzedającą na rzecz Kupującej Przedsiębiorstwa. Na moment sprzedaży, działalność gospodarcza Sprzedającej nie była zawieszona.

·Poniżej Sprzedająca i Kupująca (zwane także w dalszej części złożonego wniosku Stronami) podają istotne elementy treści Umowy Sprzedaży:

oW treści Umowy Sprzedaży (§ 1 pkt 1 Umowy) wskazano, że w skład Przedsiębiorstwa wchodzą:

§       prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości (…) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1, na której księga wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym (…); w dziale IV księgi wieczystej ujawnione są hipoteka umowna zwykła o sumie (...) na rzecz banku (...), hipoteka umowna kaucyjna do kwoty (...) na rzecz banku (...) i hipoteka umowna łączna o sumie (...) na rzecz (…);

§       własność ruchomości związanych funkcjonalnie z działalnością Przedsiębiorstwa, w tym budynek mieszkalny (recepcja), domki letniskowe, wyposażenie domków letniskowych i urządzenia wymienione w załączniku do aktu;

§       konta na różnego typu portalach promujących i społecznościowych jak: (...),

§       domena strony internetowej (...),

§       baza dotychczasowych klientów,

§       wszelkie prawa wynikające z umów z odbiorcami, podwykonawcami, dostawcami, klientami lub jakąkolwiek inną osobą trzecią związane z Przedsiębiorstwem, a których stroną jest Sprzedająca, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu domków rekreacyjno-wypoczynkowych posadowionych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 z (...)2021 r. zawartej przez Nią z (…), umowy: na telefonię komórkową, na obsługę księgową, prąd, gaz, wodę, odpady komunalne.

oW treści § 1 pkt 2 Umowy Sprzedaży wskazano, że:

§       celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Sprzedającej przypadają Kupującej w ramach przejścia własności Przedsiębiorstwa jest zasadą, że Kupującej przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa. Na Kupującą zgodnie z powyższym przeniesione zostaną składniki majątku trwałego i wyposażenia wykorzystywane dla celów Przedsiębiorstwa. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz ulg powiązanych z działalnością Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wskutek przejścia własności Kupującej przypadną:

-składniki majątku, prawa, obowiązki, które zostały wymienione wprost w umowie i załącznikach, oraz

-składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zostały wymienione wprost w załącznikach, lecz przypadają Kupującej ze względu na to, że spełniają kryteria, o których mowa w ust. 2 albo w inny sposób są funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa,

-w razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązania, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa, a tym samym, czy przeszło na Kupującą, Strony zawrą dodatkowe porozumienie w formie wymaganej dla danego składnika majątku potwierdzające przejście danego składnika majątku, prawa, obowiązku, należności, zobowiązania, decyzji administracyjnej, ulgi albo zezwolenia na Kupującą,

-dokumentacja prawna i księgowa oraz know-how i tajemnice Przedsiębiorstwa, znajdujące się w posiadaniu Sprzedającej, dotyczące funkcjonowania Przedsiębiorstwa i umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Przedsiębiorstwa, obejmujące w szczególności dokumentację prawną dotyczącą Przedsiębiorstwa i kopie (w tym skany) dokumentacji księgowej dotyczącej Przedsiębiorstwa, dokumenty dotyczące stosunków handlowych sprzedającej, włączając zwłaszcza kluczową korespondencję z odbiorcami i dostawcami, dokumenty dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem będące w posiadaniu Sprzedającej, włączając zwłaszcza kluczową korespondencję z odbiorcami i dostawcami, dokumenty dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem będące w posiadaniu Sprzedającej, wszystkie hasła (kody) i inne instrumenty zabezpieczeń (jeżeli znajdzie to zastosowanie) niezbędne do obsługi i funkcjonowania domeny (...) oraz związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa oraz prawo zarejestrowania Kupującej (lub jakiejkolwiek osoby wskazanej przez Kupującą) jako użytkownika domen,

-dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczące operacji, które zgodnie z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi będą rozliczane przez Kupującą po przeniesieniu Przedsiębiorstwa, listy dostawców i odbiorców, ewentualne inne listy dystrybucyjne, materiały sprzedażowe i promocyjne, instrukcje, korespondencja z odbiorcami i dostawcami, dane kontaktowe (w każdym wypadku w jakiejkolwiek formie albo na jakimkolwiek nośniku),

-roszczenia Sprzedającej (ujawnione i nieujawnione) wynikające z rękojmi przez gwarancji roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, roszczenia z czynów niedozwolonych, wynikające ze stosunków prawnych lub stanów faktycznych, związanych ze składnikami zdobywanego Przedsiębiorstwa, a mające miejsce przed zawarciem niniejszej umowy.

oW § 1 ust. 3 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że:

§       w stosunku do Sprzedającej nie jest prowadzone żadne postępowanie na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ani nie zaistniały przesłanki do składania wniosków w tym zakresie, nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne lub inne mogące mieć wpływ na skuteczność Umowy Sprzedaży,

§       wierzyciel hipoteczny (…) wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki umownej łącznej, a zadłużenie z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą o sumie (...) i hipoteką umowną kaucyjną do kwoty (...) na dzień dzisiejszy wynosi (...), po dokonaniu całkowitej spłaty należności z tytułu kredytu (...) zwraca kredytobiorcy dokumenty związane z prawnymi zabezpieczeniami kredytu oraz pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej; bank nie zawarł z kredytobiorcą umowy kredytu lub pożyczki, w której Strony ustaliły możliwość zastąpienia inną wierzytelnością wierzytelności zabezpieczonej przedmiotową hipoteką, bank nie wykonał wpisu dodatkowej wierzytelności innej wierzytelności do ustanowionej skuteczniej hipoteki zabezpieczającej wierzytelność, której dotyczy wyżej wymieniona umowa kredytu, bank nie dokonał podziału hipoteki zabezpieczającej wyżej wymienioną umową kredytu,

§       składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa nie są obciążone nie ujawnionymi w księdze wieczystej ograniczonymi prawami rzeczowymi ani długami wobec osób trzecich, z ograniczeniami w rozporządzaniu, Sprzedająca nie posiada zadłużeń wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków lub innych danin publicznych, ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych podmiotów publicznych,

§       wszelkie należności związane z zawartymi umowami funkcjonalnie związanymi z Przedsiębiorstwem są uregulowane, Sprzedająca nie ma żadnej zaległości z tytułu powyższych umów, w tym w szczególności zaległości wynikających z obowiązku spełniania świadczeń z tytułu czynszu najmu oraz pozostałych należności na podstawie umowy najmu, nie zostały naliczone w obecnie na podstawie powyższych umów żadne kary umowne ani nie wystąpiono względem niej z roszczeniami odszkodowawczymi,

§       w Przedsiębiorstwie nie ma zatrudnionych żadnych pracowników,

§       nie zostało wydane przez Sąd postanowienie o zabezpieczeniu poprzez zakaz zbycia,

§       Sprzedająca nie jest stroną żadnej niewygasłej lub nie wykonanej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ani też innego aktu urzędowego, na mocy postanowień, których wykonanie jej zobowiązań, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, byłoby niedotrzymaniem takiej umowy, zakazane, niemożliwe lub opóźnione i nie posiada zadłużeń w stosunku do osób trzecich, które umożliwiałyby tym osobom wystąpienie z żądaniem uznania mniejszej umowy za bezskuteczną w stosunku do nich,

§       nie są znane żadne plany wywłaszczania praw własności nieruchomości w całości lub w części i nie ma sporów granicznych z właścicielami sąsiednich nieruchomości,

§       nieruchomość nie jest położona w obszarze rewitalizacji,

§       nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i nie jest objęta decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach i nie ma na niej powierzchniowych wód stojących,

§       nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ani też na obszarze Parku Narodowego.

o      W treści § 1 ust. 4 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że:

§       w ewidencji gruntów i budynków powyższa nieruchomość oznaczona jest jako inne tereny zabudowane, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MU-1 o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z. 0,75, położona jest poldererze, strefa konserwatorska B, na działce numer 1 znajduje się x nietrwale związanych z gruntem domków letniskowych i budynek mieszkalny (recepcja) wraz z wyposażeniem domków letniskowych, wyposażeniem recepcji i urządzeniami wymienionymi w załączniku do aktu,

§       nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej przez część nieruchomości ujawnionej w innej księdze wieczystej zgodnie ze służebnością ustanowioną aktem notarialnym z (...)2023 r.

o      Dalej w treści § 1 ust. 4 Strony oświadczyły, że powyższa nieruchomość wraz z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 2, którą Kupująca zamierza nabyć, tworzą połączone funkcjonalnie kompleks wypoczynkowy pod nazwą (...), na którym prowadzona jest przez Sprzedającą działalność gospodarcza pod nazwą (...).

o       W treści § 1 ust. 6 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

o       W treści § 1 ust. 7 Umowy Sprzedaży Kupująca oświadcza, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

o       W treści § 1 ust. 8 Umowy Sprzedaży Strony oświadczyły, że 31 stycznia 2023 r. zawarły przedwstępną umowę sprzedaży sporządzoną formę aktu notarialnego, na mocy której zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1 wraz z wyposażeniem posadowionych na nich budynków.

o       W treści § 7 Umowy Sprzedaży:

§       w ust. 1 Strony zgodnie postanowiły, że skutkiem przeniesienia Przedsiębiorstwa jest przeniesienie przez Sprzedającą na Kupującą wszelkich praw wynikających z umów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Sprzedaży („przenoszone umowy”), w tym wierzytelności pieniężnych. Przejście praw z przenoszonych umów ma w szczególności taki skutek, że Kupująca stanie się wierzycielem podmiotów trzecich z tych umów;

§       w ust. 2 Strony zgodnie postanowiły, że począwszy od zawarcia umowy będą kierować do dłużników z przenoszonych umów zawiadomienia o przeniesieniu na Kupującą wierzytelności wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w terminach i na warunkach wynikających z powyższych umów,

§       w ust. 3 wskazano, że w przypadku, gdy przeniesienie praw z danej przenoszonej umowy wymaga uzyskania zgody drugiej strony lub osoby trzeciej, a zgoda ta nie została uzyskana przed zawarciem niniejszej umowy, Strony zobowiązują się współdziałać w uzyskaniu zgody na przejście praw wynikających z takiej umowy,

§       w ust. 4 Umowy Sprzedaży wskazano, że gdyby z jakichkolwiek względów przejęcie praw z przenoszonych umów nie doszło do skutku (w szczególności okazało się nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części) oraz, w przypadku gdy dana umowa wymaga zgody na przeniesienie praw z niej płynących, a zgoda taka nie została uzyskana, Sprzedająca zobowiązuje się do wydania Kupującej wszelkich świadczeń, które otrzymała w ramach takiej umowy,

§       w ust. 5 Umowy Sprzedaży wskazano, że jeżeli począwszy od dnia zawarcia umowy, Sprzedająca otrzyma jakiekolwiek świadczenie w wykonaniu wierzytelności, które jako składnik Przedsiębiorstwa przeszły na Kupującą, zobowiązana będzie do wydania Kupującej przedmiotu takiego świadczenia w terminie 30 dni licząc od dnia jego otrzymania.

o      W treści § 8 ust. 4 Umowy Sprzedaży:

§       ust. 1 – Kupująca oświadczyła, że znana jest jej treść art. 554 z Kodeksu cywilnego, na podstawie którego odpowiedzialna będzie solidarnie ze Sprzedającą za zobowiązania związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa w granicach zakreślonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a pełnomocnik Sprzedającej zapewnia, że z Przedsiębiorstwem nie są związane żadne wymagalne zobowiązania,

§       ust. 2 – Strony oświadczyły, że w przypadku gdyby jakakolwiek osoba 3 wystąpiła do Kupującej o wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 554 Kodeksu cywilnego, Kupująca niezwłocznie zawiadomi o takim roszczeniu Sprzedającą i wezwie ją do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni, a w przypadku sporu sądowego – umożliwi Sprzedającej przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego, zaś Sprzedająca będzie zobowiązana do sprawy przystąpić w takim charakterze. W przypadku wykonania przez Kupującą takiego zobowiązania wobec osoby trzeciej, Sprzedająca zwróci Kupującej pełną wartość świadczeń spełnionych na rzecz osoby trzeciej wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami procesu między Kupującą a osobą trzecią, a także z kosztami własnej obsługi prawnej Kupującej,

§        ust. 3 – Strony oświadczyły, że w przypadku zawiadomienia Kupującej o wszczęciu przeciwko niej postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania Sprzedającej stosownie do art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, Kupująca niezwłocznie zawiadomi o tym Sprzedającą. Sprzedająca będzie zobowiązana przedłożyć Kupującej wszelkie informacje, dokumenty i dowody zmierzające do umorzenia wszczętego postępowania w terminie 7 dni od doręczenia jej zawiadomienia Kupującej. W przypadku wydania wobec Kupującej decyzji, o jakiej mowa w art. 108 § 1 w Ordynacji podatkowej, Kupująca zobowiązana jest zaskarżyć tę decyzję do organu drugiej instancji, jednak nie jest zobowiązana do zaskarżenia decyzji organu drugiej instancji do sądu administracyjnego. W razie wydania wobec Kupującej ostatecznej decyzji o odpowiedzialności podatkowej, Sprzedająca będzie zobowiązana zwrócić Kupującej wszelkie kwoty, jakie Kupująca będzie zobowiązana wpłacić tytułem zobowiązania podatkowego Sprzedającej, jak również odsetek, opłaty prolongacyjnej, oprocentowania i kosztów egzekucji,

§       ust. 4 – Strony oświadczyły, że w przypadku spełnienia jakichkolwiek świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, Kupującej przysługuje prawo do potrącenia swojej wierzytelności wobec Sprzedającej o zwrot tych świadczeń z ceną sprzedaży Przedsiębiorstwa, bez składania dodatkowego oświadczenia woli,

§       ust. 5 – wskazano, że Sprzedająca w terminie miesiąca od dnia sporządzenia aktu notarialnego zobowiązuje się uzyskać i doręczyć Kupującej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w trybie art. 306e Ordynacji podatkowej. Sprzedająca wniesie, aby zaświadczenie zawierało również informacje, o których mowa w art. 306e § 4 w Ordynacji podatkowej. W przypadku, jeżeli zaświadczenie to będzie stwierdzać jakiekolwiek zaległości, Sprzedająca będzie zobowiązana zaległość tę niezwłocznie zapłacić albo wykazać, że powstała ona po dacie sporządzenia niniejszego aktu. Do chwili pokrycia zaległości podatkowej albo wykazania, że powstała ona po dacie sporządzenia niniejszego aktu, Kupująca może powstrzymać się z wykonaniem zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży co do kwoty wykazanej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

·Poniżej Sprzedająca podaje istotne elementy stanu faktycznego, które nie zostały wprost wskazane w treści Umowy:

o      Zgodnym zamiarem Stron zawierających Umowę Sprzedaży było sprzedanie przez Sprzedającą na rzecz Kupującej wszystkich składników majątku, które służyły w Przedsiębiorstwie Sprzedającej do działalności gospodarczej pn. „55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania” i które pozwalają na to, aby Kupująca za pomocą tych składników majątku bez dokonywania istotnych modyfikacji mogła kontynuować tę działalność gospodarczą.

o      Przywołana w treści § 1 Umowy Sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedającą a (…) umowa najmu z (...)2021 r. została rozwiązana przed zawarciem Umowy Sprzedaży. W § 1 Umowy Sprzedaży omyłkowo wskazano, że umowa najmu wygaśnie dopiero w związku z przeniesieniem Przedsiębiorstwa. Przyczyną tej omyłki były trwające wiele miesięcy negocjacje w sprawie zawarcia Umowy Sprzedaży. Pierwszy projekt Umowy Sprzedaży powstał jeszcze w chwili, gdy przywołana umowa najmu nadal jeszcze obowiązywała Sprzedającą i (…). W trakcie negocjacji umowa najmu wygasła, o czym na skutek przeoczenia nie wspomniano w treści Umowy Sprzedaży.

o       W związku z działalnością Przedsiębiorstwa Sprzedająca zaciągała i ponosiła zobowiązania.

o      W związku z działalnością Przedsiębiorstwa Sprzedająca ponosiła podatek od nieruchomości w związku z prawem własności nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa.

o      W związku z działalnością Sprzedającej prowadzoną za pomocą Przedsiębiorstwa, Sprzedająca zawarła umowy dotyczące: i) dostarczenia do nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa energii elektrycznej, ii) dostarczenia do nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa wody, iii) odbierania z nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa ścieków, iv) ochrony nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa. Wspólnym zamiarem Stron Umowy Sprzedaży było objęcie stosunków zobowiązaniowych wynikających z wymienionych wyżej umów transakcją zbycia Przedsiębiorstwa.

o       Przedsiębiorstwo Sprzedającej stanowi zorganizowany zespół składników związanych ze sobą w sposób funkcjonalny. Wszystkie one służą prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Sprzedająca prowadziła pod nazwą (...).

o       Przedsiębiorstwo stanowi kompletny zespół składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Po jego zbyciu możliwe jest kontynuowanie przez nabywcę (tu: Kupującą) działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Sprzedającą bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przez Kupującą.

o       W celu kontynuowania działalności gospodarczej, do prowadzenia której służy Przedsiębiorstwo, Kupująca po nabyciu Przedsiębiorstwa nie musi angażować jakichkolwiek dodatkowych własnych aktywów, środków, czynności.

Doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

1.W odpowiedzi na pytanie:„Czy będzie Pani, po dokonaniu opisanej we wniosku sprzedaży Przedsiębiorstwa, nadal prowadziła działalność gospodarczą? Jeśli tak, to w jakim zakresie?”

wskazały Panie: „Bezpośrednio po dokonaniu opisanej we wniosku sprzedaży Przedsiębiorstwa, „A” (Sprzedająca) nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Na dzień (...) 2023 r. Sprzedająca zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Z dniem (...) 2023 r. Sprzedająca:

ozostała wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

ozostała wykreślona z rejestru podatników VAT czynnych; jako przyczynę wykreślenia w rejestrze ujawniono Art. 96 ust. 6-8 uptu”.

2.W odpowiedzi na pytanie: „Czy przedmiotem zbycia będą wszystkie składniki prowadzonego przez Panią Przedsiębiorstwa? Jeśli nie, to jakie pozostaną u Pani”.

wskazały Panie: „Przedmiotem zbycia były wszystkie składniki prowadzonego Przedsiębiorstwa”.

3.W odpowiedzi na pytanie: „Czy Kupująca zamierza kontynuować działalność Sprzedającej w oparciu o nabyte przez Nią Przedsiębiorstwo?”

wskazały Panie: „Kupująca zamierza kontynuować działalność Sprzedającej w oparciu o nabyte przez Nią Przedsiębiorstwo”.

4.W odpowiedzi na pytanie: „Czy Kupująca będzie wykorzystywała nabyte Przedsiębiorstwo wyłącznie do czynności opodatkowanych?”

wskazały Panie: „Kupująca będzie wykorzystywała nabyte Przedsiębiorstwo wyłącznie do czynności opodatkowanych”.

Pytania

1.Czy wobec Sprzedającej (jako zainteresowanej będącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania)?

2.Czy Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej?

Stanowisko Zainteresowanych

Ad 1.

Wobec Sprzedającej (jako zainteresowanej będącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym, nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania).

Ad 2.

Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej.

Uzasadnienie stanowiska własnego

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu).

Przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 uptu).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6) uptu).

Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się jednak m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1) uptu).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają legalnej definicji pojęcia przedsiębiorstwa. W orzecznictwie nie ulega jednak wątpliwości, że termin przedsiębiorstwo na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ma znaczenie nadane mu przez ustawę Kodeks cywilny (dalej: KC): „Rozstrzygając powyższy spór prawny między stronami Sąd wyjaśnia, iż w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług z 2004 r. nie zawarto definicji legalnej przedsiębiorstwa. Dlatego też zarówno w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmuje się, iż nazwę przedsiębiorstwo użytą w ustawie VAT należy tłumaczyć przy zastosowaniu zewnętrznej wykładni systemowej przepisów prawnych i rozumieć ją zgodnie z brzmieniem użytym przez ustawodawcę w art. 55 Kodeksu cywilnego. Definicja legalna przedsiębiorstwa zawarta w Kodeksie cywilnym ujmuje je w sposób przedmiotowy, poprzez przykładowe wykazanie składników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. A więc zgodnie z definicją legalną tam zawartą przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujących m.in. nie tylko własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów, ale i prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości”. Wyrok WSA w Poznaniu z 9 października 2008 r., I SA/Po 638/08.

Stosownie do treści art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1)oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)koncesje, licencje i zezwolenia;

6)patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)tajemnice przedsiębiorstwa;

9)księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pojęcie „transakcja zbycia przedsiębiorstwa”, o której mowa w art. 6 pkt 1) uptu, należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawa towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 uptu:

o„Termin »transakcja zbycia« należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia »dostawy towarów« w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. »zbycie« obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu” (interpretacja indywidualna z 24 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-2.4012.556.2022.1.JO).

Zakres wyłączenia przedsiębiorstwa z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE):

owyrok z 27 listopada 2003 r. (sygn. C-497/01), w którym podkreślono, że wyłączenie ma zastosowanie do wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, przy czym istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego. TSUE podkreślił również, że nabywca musi wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów;

owyrok z 10 listopada 2011 r. (sygn. C-444/10), w którym TSUE wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania. TSUE uznał przy tym, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot transakcji musi stanowić całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym oraz materialnym. Istotna jest także możliwość prowadzenia poprzez przedsiębiorstwo jego działalności po nabyciu przez nabywcę:

o„Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie, ustawy o VAT) jest więc to, że stanowi on »zespół« składników materialnych i niematerialnych o cechach »zorganizowania« oraz »przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej«. Potwierdza to art. 55(2) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i materialnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Przy ocenie, czy składniki majątku powinny być uznane za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, należy więc uwzględnić następujące okoliczności 1) zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji, oraz 2) faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji” (Interpretacja indywidualna z 25 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-1.4012.683.2022.1.AWY).

W świetle przytoczonych wyżej interpretacji indywidualnych dla uznania zespołu zbywanych składników za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1) uptu istotne są:

ozorganizowany charakter zbywanego agregatu składników,

ozwiązki pomiędzy zbywalnymi składnikami majątkowymi czyniące z nich zespół składników,

omożliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa przez nabywcę bez dokonywania w nim istotnych modyfikacji.

Zorganizowany charakter składników Przedsiębiorstwa:

ow świetle przytoczonego wyżej stanu faktycznego, wszystkie składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, stanowią zorganizowany zespół służący do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obiektów turystycznych i krótkotrwałego zakwaterowania.

Funkcjonalny związek pomiędzy składnikami Przedsiębiorstwa:

ow świetle przytoczonego wyżej stanu faktycznego, składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, nie są przypadkowym zbiorem elementów; wszystkie one służyły prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie obiektów turystycznych i krótkotrwałego zakwaterowania.

Możliwość kontynuowania działalności Przedsiębiorstwa:

ow świetle przytoczonego wyżej stanu faktycznego, Kupująca może kontynuować działalność Przedsiębiorstwa bez dokonywania w nim modyfikacji.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, przytoczone przepisy oraz interpretacje indywidualne należy stwierdzić, że nabyte przez Kupującą od Sprzedającej stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji:

owobec Sprzedającej (jako zainteresowanej będącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym, nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu Sprzedaży Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania), i

oKupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiły Panie we wniosku wspólnym jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast w świetle art. 2 pkt 6 ustawy:

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), zgodnie z którym:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)koncesje, licencje i zezwolenia;

6)patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)tajemnice przedsiębiorstwa;

9)księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sformułowanie zawarte w zacytowanym art. 55¹ Kodeksu cywilnego „obejmuje ono w szczególności”, pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się z niektórych tylko elementów wyliczenia zawartego w art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie, ustawy o podatku od towarów i usług) jest więc to, że stanowi on „zespół” składników materialnych i niematerialnych o cechach „zorganizowania” oraz „przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej”.

Potwierdza to art. 55² Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jest nie tylko sumą składników materialnych i niematerialnych, lecz ich zorganizowanym zespołem, tzn. składniki te powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie tylko o zbiorze pewnych elementów. „Czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników, umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewnej całości” – wyrok NSA z 27 marca 2008 r. (sygn. II FSK 1896/11).

Przy ocenie, czy składniki majątku powinny być uznane za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, czy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, uwzględnić ponadto należy następujące okoliczności:

-zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

-faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności. Aby zatem ocenić, czy w danej, konkretnej sytuacji mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, należy dokładnie przeanalizować zarówno to jakie składniki majątku będą przedmiotem transakcji, ale także, czy istniejące między nimi funkcjonalne zależności pozwolą na kontynuowanie działalności zbywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przy dokonaniu tej analizy pomocne, a czasami nawet niezbędne mogą okazać się orzeczenia TSUE.

W zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r., w sprawie C-497/01 Zita Modes Sarl, w którym stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

W wyroku z 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christel Schriever, TSUE wywiódł, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje natomiast samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W wyroku tym Trybunał wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

Z opisu sprawy wynika, że Sprzedająca:

oprowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 uptu,

ojest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 96 uptu,

ojest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „A” Firma (...), której przedmiotem działalności ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest:

§55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (przeważająca działalność gospodarcza),

§55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

§56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

§66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

§66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

§66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

W prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedająca posługiwała się Przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 KC, tj. zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, zwane dalej Przedsiębiorstwem. Kupująca:

oprowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 uptu,

ojest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 96 uptu,

ojest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...), której przedmiotem działalności ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest:

§55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

§14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,

§14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

§14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

§45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

§55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

§56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

§68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

§79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

§90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

§90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

§90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

§93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

Głównym przedmiotem działalności Kupującej jest działalność w zakresie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

(...)2023 r. Sprzedająca sprzedała na rzecz Kupującej Przedsiębiorstwo w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zwanej w dalszej części niniejszego wniosku „Umową Sprzedaży”. Przedmiotem Umowy Sprzedaży była sprzedaż przez Sprzedającą na rzecz Kupującej Przedsiębiorstwa. Na moment sprzedaży, działalność gospodarcza Sprzedającej nie była zawieszona.

Poniżej Sprzedająca i Kupująca (zwane także w dalszej części złożonego wniosku Stronami) podają istotne elementy treści Umowy Sprzedaży:

oW treści Umowy Sprzedaży (§ 1 pkt 1 Umowy) wskazano, że w skład Przedsiębiorstwa wchodzą:

§       prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości (…) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1, na której księga wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sławnie; w dziale IV księgi wieczystej ujawnione są hipoteka umowna zwykła o sumie (...)na rzecz banku (...), hipoteka umowna kaucyjna do kwoty (...) na rzecz banku (...) i hipoteka umowna łączna o sumie (...) na rzecz (…);

§       własność ruchomości związanych funkcjonalnie z działalnością Przedsiębiorstwa, w tym budynek mieszkalny (recepcja), domki letniskowe, wyposażenie domków letniskowych i urządzenia wymienione w załączniku do aktu;

§       konta na różnego typu portalach promujących i społecznościowych jak: (...),

§       domena strony internetowej (...),

§       baza dotychczasowych klientów,

§       wszelkie prawa wynikające z umów z odbiorcami, podwykonawcami, dostawcami, klientami lub jakąkolwiek inną osobą trzecią związane z Przedsiębiorstwem, a których stroną jest Sprzedająca, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu domków rekreacyjno-wypoczynkowych posadowionych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 z (...)2021 r. zawartej przez Nią z (…), umowy: na telefonię komórkową, na obsługę księgową, prąd, gaz, wodę, odpady komunalne.

oW treści § 1 pkt 2 Umowy Sprzedaży wskazano, że:

§       celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Sprzedającej przypadają Kupującej w ramach przejścia własności Przedsiębiorstwa jest zasadą, że Kupującej przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa. Na Kupującą zgodnie z powyższym przeniesione zostaną składniki majątku trwałego i wyposażenia wykorzystywane dla celów Przedsiębiorstwa. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz ulg powiązanych z działalnością Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wskutek przejścia własności Kupującej przypadną:

-składniki majątku, prawa, obowiązki, które zostały wymienione wprost w umowie i załącznikach, oraz

-składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zostały wymienione wprost w załącznikach, lecz przypadają Kupującej ze względu na to, że spełniają kryteria, o których mowa w ust. 2 albo w inny sposób są funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa,

-w razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązania, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie związane z działalnością Przedsiębiorstwa, a tym samym, czy przeszło na Kupującą, Strony zawrą dodatkowe porozumienie w formie wymaganej dla danego składnika majątku potwierdzające przejście danego składnika majątku, prawa, obowiązku, należności, zobowiązania, decyzji administracyjnej, ulgi albo zezwolenia na Kupującą,

-dokumentacja prawna i księgowa oraz know-how i tajemnice Przedsiębiorstwa, znajdujące się w posiadaniu Sprzedającej, dotyczące funkcjonowania Przedsiębiorstwa i umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Przedsiębiorstwa, obejmujące w szczególności dokumentację prawną dotyczącą Przedsiębiorstwa i kopie (w tym skany) dokumentacji księgowej dotyczącej Przedsiębiorstwa, dokumenty dotyczące stosunków handlowych sprzedającej, włączając zwłaszcza kluczową korespondencję z odbiorcami i dostawcami, dokumenty dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem będące w posiadaniu Sprzedającej, włączając zwłaszcza kluczową korespondencję z odbiorcami i dostawcami, dokumenty dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem będące w posiadaniu Sprzedającej, wszystkie hasła (kody) i inne instrumenty zabezpieczeń (jeżeli znajdzie to zastosowanie) niezbędne do obsługi i funkcjonowania domeny (...) oraz związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa oraz prawo zarejestrowania Kupującej (lub jakiejkolwiek osoby wskazanej przez Kupującą) jako użytkownika domen,

-dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczące operacji, które zgodnie z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi będą rozliczane przez Kupującą po przeniesieniu Przedsiębiorstwa, listy dostawców i odbiorców, ewentualne inne listy dystrybucyjne, materiały sprzedażowe i promocyjne, instrukcje, korespondencja z odbiorcami i dostawcami, dane kontaktowe (w każdym wypadku w jakiejkolwiek formie albo na jakimkolwiek nośniku),

-roszczenia Sprzedającej (ujawnione i nieujawnione) wynikające z rękojmi przez gwarancji roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, roszczenia z czynów niedozwolonych, wynikające ze stosunków prawnych lub stanów faktycznych, związanych ze składnikami zdobywanego Przedsiębiorstwa, a mające miejsce przed zawarciem niniejszej umowy.

oW § 1 ust. 3 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że:

§       w stosunku do Sprzedającej nie jest prowadzone żadne postępowanie na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ani nie zaistniały przesłanki do składania wniosków w tym zakresie, nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne lub inne mogące mieć wpływ na skuteczność Umowy Sprzedaży,

§       wierzyciel hipoteczny (…) wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki umownej łącznej, a zadłużenie z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą o sumie (...) i hipoteką umowną kaucyjną do kwoty (...) na dzień dzisiejszy wynosi (...), po dokonaniu całkowitej spłaty należności z tytułu kredytu (...) zwraca kredytobiorcy dokumenty związane z prawnymi zabezpieczeniami kredytu oraz pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej; bank nie zawarł z kredytobiorcą umowy kredytu lub pożyczki, w której Strony ustaliły możliwość zastąpienia inną wierzytelnością wierzytelności zabezpieczonej przedmiotową hipoteką, bank nie wykonał wpisu dodatkowej wierzytelności innej wierzytelności do ustanowionej skuteczniej hipoteki zabezpieczającej wierzytelność, której dotyczy wyżej wymieniona umowa kredytu, bank nie dokonał podziału hipoteki zabezpieczającej wyżej wymienioną umową kredytu,

§       składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa nie są obciążone nie ujawnionymi w księdze wieczystej ograniczonymi prawami rzeczowymi ani długami wobec osób trzecich, z ograniczeniami w rozporządzaniu, Sprzedająca nie posiada zadłużeń wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków lub innych danin publicznych, ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych podmiotów publicznych,

§       wszelkie należności związane z zawartymi umowami funkcjonalnie związanymi z Przedsiębiorstwem są uregulowane, Sprzedająca nie ma żadnej zaległości z tytułu powyższych umów, w tym w szczególności zaległości wynikających z obowiązku spełniania świadczeń z tytułu czynszu najmu oraz pozostałych należności na podstawie umowy najmu, nie zostały naliczone w obecnie na podstawie powyższych umów żadne kary umowne ani nie wystąpiono względem niej z roszczeniami odszkodowawczymi,

§       w Przedsiębiorstwie nie ma zatrudnionych żadnych pracowników,

§       nie zostało wydane przez Sąd postanowienie o zabezpieczeniu poprzez zakaz zbycia,

§       Sprzedająca nie jest stroną żadnej niewygasłej lub nie wykonanej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ani też innego aktu urzędowego, na mocy postanowień, których wykonanie jej zobowiązań, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, byłoby niedotrzymaniem takiej umowy, zakazane, niemożliwe lub opóźnione i nie posiada zadłużeń w stosunku do osób trzecich, które umożliwiałyby tym osobom wystąpienie z żądaniem uznania mniejszej umowy za bezskuteczną w stosunku do nich,

§       nie są znane żadne plany wywłaszczania praw własności nieruchomości w całości lub w części i nie ma sporów granicznych z właścicielami sąsiednich nieruchomości,

§       nieruchomość nie jest położona w obszarze rewitalizacji,

§       nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i nie jest objęta decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach i nie ma na niej powierzchniowych wód stojących,

§       nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ani też na obszarze Parku Narodowego.

oW treści § 1 ust. 4 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że:

§       w ewidencji gruntów i budynków powyższa nieruchomość oznaczona jest jako inne tereny zabudowane, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem (…) na działce numer 1 znajduje się x nietrwale związanych z gruntem domków letniskowych i budynek mieszkalny (recepcja) wraz z wyposażeniem domków letniskowych, wyposażeniem recepcji i urządzeniami wymienionymi w załączniku do aktu,

§       nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej przez część nieruchomości ujawnionej w innej księdze wieczystej zgodnie ze służebnością ustanowioną aktem notarialnym z (...)2023 r.

oDalej w treści § 1 ust. 4 Strony oświadczyły, że powyższa nieruchomość wraz z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 2, którą Kupująca zamierza nabyć, tworzą połączone funkcjonalnie kompleks wypoczynkowy pod nazwą (...), na którym prowadzona jest przez Sprzedającą działalność gospodarcza pod nazwą (...).

oW treści § 1 ust. 6 Umowy Sprzedaży Sprzedająca oświadczyła, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

oW treści § 1 ust. 7 Umowy Sprzedaży Kupująca oświadcza, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

oW treści § 1 ust. 8 Umowy Sprzedaży Strony oświadczyły, że (...)2023 r. zawarły przedwstępną umowę sprzedaży sporządzoną formę aktu notarialnego, na mocy której zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1 wraz z wyposażeniem posadowionych na nich budynków.

oW treści § 7 Umowy Sprzedaży:

§       w ust. 1 Strony zgodnie postanowiły, że skutkiem przeniesienia Przedsiębiorstwa jest przeniesienie przez Sprzedającą na Kupującą wszelkich praw wynikających z umów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Sprzedaży („przenoszone umowy”), w tym wierzytelności pieniężnych. Przejście praw z przenoszonych umów ma w szczególności taki skutek, że Kupująca stanie się wierzycielem podmiotów trzecich z tych umów;

§       w ust. 2 Strony zgodnie postanowiły, że począwszy od zawarcia umowy będą kierować do dłużników z przenoszonych umów zawiadomienia o przeniesieniu na Kupującą wierzytelności wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w terminach i na warunkach wynikających z powyższych umów,

§       w ust. 3 wskazano, że w przypadku, gdy przeniesienie praw z danej przenoszonej umowy wymaga uzyskania zgody drugiej strony lub osoby trzeciej, a zgoda ta nie została uzyskana przed zawarciem niniejszej umowy, Strony zobowiązują się współdziałać w uzyskaniu zgody na przejście praw wynikających z takiej umowy,

§       w ust. 4 Umowy Sprzedaży wskazano, że gdyby z jakichkolwiek względów przejęcie praw z przenoszonych umów nie doszło do skutku (w szczególności okazało się nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części) oraz, w przypadku gdy dana umowa wymaga zgody na przeniesienie praw z niej płynących, a zgoda taka nie została uzyskana, Sprzedająca zobowiązuje się do wydania Kupującej wszelkich świadczeń, które otrzymała w ramach takiej umowy,

§       w ust. 5 Umowy Sprzedaży wskazano, że jeżeli począwszy od dnia zawarcia umowy, Sprzedająca otrzyma jakiekolwiek świadczenie w wykonaniu wierzytelności, które jako składnik Przedsiębiorstwa przeszły na Kupującą, zobowiązana będzie do wydania Kupującej przedmiotu takiego świadczenia w terminie 30 dni licząc od dnia jego otrzymania.

oW treści § 8 ust. 4 Umowy Sprzedaży:

§        ust. 1 – Kupująca oświadczyła, że znana jest jej treść art. 554 z Kodeksu cywilnego, na podstawie którego odpowiedzialna będzie solidarnie ze Sprzedającą za zobowiązania związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa w granicach zakreślonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a pełnomocnik Sprzedającej zapewnia, że z Przedsiębiorstwem nie są związane żadne wymagalne zobowiązania,

§        ust. 2 – Strony oświadczyły, że w przypadku gdyby jakakolwiek osoba 3 wystąpiła do Kupującej o wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 554 Kodeksu cywilnego, Kupująca niezwłocznie zawiadomi o takim roszczeniu Sprzedającą i wezwie ją do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni, a w przypadku sporu sądowego – umożliwi Sprzedającej przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego, zaś Sprzedająca będzie zobowiązana do sprawy przystąpić w takim charakterze. W przypadku wykonania przez Kupującą takiego zobowiązania wobec osoby trzeciej, Sprzedająca zwróci Kupującej pełną wartość świadczeń spełnionych na rzecz osoby trzeciej wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami procesu między Kupującą a osobą trzecią, a także z kosztami własnej obsługi prawnej Kupującej,

§        ust. 3 – Strony oświadczyły, że w przypadku zawiadomienia Kupującej o wszczęciu przeciwko niej postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania Sprzedającej stosownie do art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, Kupująca niezwłocznie zawiadomi o tym Sprzedającą. Sprzedająca będzie zobowiązana przedłożyć Kupującej wszelkie informacje, dokumenty i dowody zmierzające do umorzenia wszczętego postępowania w terminie 7 dni od doręczenia jej zawiadomienia Kupującej. W przypadku wydania wobec Kupującej decyzji, o jakiej mowa w art. 108 § 1 w Ordynacji podatkowej, Kupująca zobowiązana jest zaskarżyć tę decyzję do organu drugiej instancji, jednak nie jest zobowiązana do zaskarżenia decyzji organu drugiej instancji do sądu administracyjnego. W razie wydania wobec Kupującej ostatecznej decyzji o odpowiedzialności podatkowej, Sprzedająca będzie zobowiązana zwrócić Kupującej wszelkie kwoty, jakie Kupująca będzie zobowiązana wpłacić tytułem zobowiązania podatkowego Sprzedającej, jak również odsetek, opłaty prolongacyjnej, oprocentowania i kosztów egzekucji,

§       ust. 4 – Strony oświadczyły, że w przypadku spełnienia jakichkolwiek świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, Kupującej przysługuje prawo do potrącenia swojej wierzytelności wobec Sprzedającej o zwrot tych świadczeń z ceną sprzedaży Przedsiębiorstwa, bez składania dodatkowego oświadczenia woli,

§        ust. 5 – wskazano, że Sprzedająca w terminie miesiąca od dnia sporządzenia aktu notarialnego zobowiązuje się uzyskać i doręczyć Kupującej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w trybie art. 306e Ordynacji podatkowej. Sprzedająca wniesie, aby zaświadczenie zawierało również informacje, o których mowa w art. 306e § 4 w Ordynacji podatkowej. W przypadku, jeżeli zaświadczenie to będzie stwierdzać jakiekolwiek zaległości, Sprzedająca będzie zobowiązana zaległość tę niezwłocznie zapłacić albo wykazać, że powstała ona po dacie sporządzenia niniejszego aktu. Do chwili pokrycia zaległości podatkowej albo wykazania, że powstała ona po dacie sporządzenia niniejszego aktu, Kupująca może powstrzymać się z wykonaniem zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży co do kwoty wykazanej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

·Poniżej Sprzedająca podaje istotne elementy stanu faktycznego, które nie zostały wprost wskazane w treści Umowy:

o       Zgodnym zamiarem Stron zawierających Umowę Sprzedaży było sprzedanie przez Sprzedającą na rzecz Kupującej wszystkich składników majątku, które służyły w Przedsiębiorstwie Sprzedającej do działalności gospodarczej pn. „55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania” i które pozwalają na to, aby Kupująca za pomocą tych składników majątku bez dokonywania istotnych modyfikacji mogła kontynuować tę działalność gospodarczą.

o      Przywołana w treści § 1 Umowy Sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedającą a (…) umowa najmu z 31 grudnia 2021 r. została rozwiązana przed zawarciem Umowy Sprzedaży. W § 1 Umowy Sprzedaży omyłkowo wskazano, że umowa najmu wygaśnie dopiero w związku z przeniesieniem Przedsiębiorstwa. Przyczyną tej omyłki były trwające wiele miesięcy negocjacje w sprawie zawarcia Umowy Sprzedaży. Pierwszy projekt Umowy Sprzedaży powstał jeszcze w chwili, gdy przywołana umowa najmu nadal jeszcze obowiązywała Sprzedającą i (…). W trakcie negocjacji umowa najmu wygasła, o czym na skutek przeoczenia nie wspomniano w treści Umowy Sprzedaży.

o      W związku z działalnością Przedsiębiorstwa Sprzedająca zaciągała i ponosiła zobowiązania.

o      W związku z działalnością Przedsiębiorstwa Sprzedająca ponosiła podatek od nieruchomości w związku z prawem własności nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa.

o       W związku z działalnością Sprzedającej prowadzoną za pomocą Przedsiębiorstwa, Sprzedająca zawarła umowy dotyczące: i) dostarczenia do nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa energii elektrycznej, ii) dostarczenia do nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa wody, iii) odbierania z nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa ścieków, iv) ochrony nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa. Wspólnym zamiarem Stron Umowy Sprzedaży było objęcie stosunków zobowiązaniowych wynikających z wymienionych wyżej umów transakcją zbycia Przedsiębiorstwa.

o       Przedsiębiorstwo Sprzedającej stanowi zorganizowany zespół składników związanych ze sobą w sposób funkcjonalny. Wszystkie one służą prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Sprzedająca prowadziła pod nazwą „A” Firma (...).

o       Przedsiębiorstwo stanowi kompletny zespół składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Po jego zbyciu możliwe jest kontynuowanie przez nabywcę (tu: Kupującą) działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Sprzedającą bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przez Kupującą.

o      W celu kontynuowania działalności gospodarczej, do prowadzenia której służy Przedsiębiorstwo, Kupująca po nabyciu Przedsiębiorstwa nie musi angażować jakichkolwiek dodatkowych własnych aktywów, środków, czynności.

Bezpośrednio po dokonaniu opisanej we wniosku sprzedaży Przedsiębiorstwa, Sprzedająca nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Na dzień (...)2023 r. Sprzedająca zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Z dniem (...)2023 r. Sprzedająca:

ozostała wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

ozostała wykreślona z rejestru podatników VAT czynnych; jako przyczynę wykreślenia w rejestrze ujawniono Art. 96 ust. 6-8 uptu.

Przedmiotem zbycia były wszystkie składniki prowadzonego Przedsiębiorstwa.

Kupująca zamierza kontynuować działalność Sprzedającej w oparciu o nabyte przez Nią Przedsiębiorstwo.

Kupująca będzie wykorzystywała nabyte Przedsiębiorstwo wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Pań w opisanej sprawie w pierwszej kolejności dotyczą wskazania, czy wobec Sprzedającej (jako zainteresowanej będącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującej.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku informacji, Sprzedająca sprzedała Kupującej Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem zbycia były wszystkie składniki prowadzonego Przedsiębiorstwa. Bezpośrednio po dokonanej sprzedaży Przedsiębiorstwa, Sprzedająca nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Kupująca zamierza kontynuować działalność Sprzedającej w oparciu o nabyte przez Nią Przedsiębiorstwo.

Zatem, skoro przedmiotem sprzedaży jest Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to dostawa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do dostawy tej ma zastosowanie uregulowanie zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji, sprzedaż Przedsiębiorstwa jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, wobec Sprzedającej (jako zainteresowanej będącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania).

Tym samym stanowisko Pań w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

W dalszej kolejności wątpliwości Pań dotyczą wskazania, czy Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, faktura musi dokumentować czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak rozstrzygnięto wyżej, sprzedaż Przedsiębiorstwa jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, zatem nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym w analizowanej sprawie nie powstanie podatek, który mógłby zostać odliczony.

Zatem mając na uwadze powołany art. 86 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, Kupującej nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że Kupującej (jako zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony w związku z zakupem Przedsiębiorstwa od Sprzedającej.

Zatem stanowisko Pań w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Panie przedstawiły i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pań sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogły skorzystać Te z Pań, które zastosują się do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

„A” (Zainteresowana będąca stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).