Skutki podatkowe przekazania darowizny w transzach na konto dewelopera. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4015.149.2023.2.JKU

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.149.2023.2.JKU

Temat interpretacji

Skutki podatkowe przekazania darowizny w transzach na konto dewelopera.

Interpretacja indywidualna  – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 lipca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 24 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych od rodziców przekazanych bezpośrednio na konto dewelopera. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – w piśmie: opatrzonym datą 13 września oraz w pismach z 13 i 14 września 2023 r. (wpływ 12, 13 i 14 września 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczynią jest Pani (…), legitymująca się dowodem o numerze (…).

(…) 2023 r. dzięki rodzicom (…), nabyła Pani mieszkanie drogą kupna, poprzez środki pieniężne mające być przedmiotem darowizny, przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy dewelopera.

Pani rodzice kilka miesięcy wcześniej podjęli decyzję o zakupie mieszkania dla Pani. Zważywszy na duże koszty wynajmu mieszkania, które wynajmowała Pani sama, w pewnym sensie chcieli Panią odciążyć. Gdy znaleźli Państwo odpowiednie do zakupu dla Pani mieszkanie – (…) 2023 r. – zawarli Państwo umowę między Panią a rodzicami, w której uwzględnili Państwo, że pieniądze na zakup mieszkania trafią prosto z ze wspólnego konta Pani rodziców na konto dewelopera, działającego w imieniu i na rzecz spółki pod firmą (…) z siedzibą w (…). Z tym dniem rodzice zapłacili zaliczkę za mieszkanie.

Następnie (…) 2023 r. Pani rodzice przelali kolejną sumę a końcowy przelew poszedł (…) 2023 r. Tego też dnia został sporządzony akt notarialny w obecności notariusza, na podstawie którego mieszkanie miało być przepisane umową notarialną na Panią. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że jest to błędny krok. Około dwa tygodnie później, wraz z rodzicami, udała się Pani do urzędu skarbowego poinformować o przekazanej darowiźnie. Tam dowiedzieli się Państwo, że pieniądze przelane na konto dewelopera za mieszkanie nie zostaną uznane jako darowizna. Zaczęli więc Państwo szukać wyjścia z zaistniałej sytuacji. Urząd Skarbowy nie wszczął żadnych działań podatkowych w Pani kierunku.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że (…) została zawarta umowa przedwstępna z deweloperem w sprawie kupna mieszkania i została zapłacona pierwsza zaliczka w kwocie (…) zł. W tym dniu zawarła Pani umowę w formie pisemnej z rodzicami (…), że z ich konta wspólnego zostaną przelane pieniądze na konto dewelopera.

W dniu (…) 2023 r. został sporządzony akt notarialny u notariusza między Panią i deweloperem (…) w (…). W tym dniu (…) zł zostało przelane na rachunek bankowy spółki o numerze (…) wyodrębniony na Pani rzecz przez dewelopera.

W dniu (…) bieżącego roku sporządzono ostateczny akt notarialny u notariusza i przelano ostatecznie (…) zł. Tego dnia stała się Pani właścicielem mieszkania.

Stwierdzenie, że mieszkanie miało być przepisane umową notarialną na Panią oznacza, że podpisała Pani umowę z deweloperem przenoszącą własność mieszkania z dewelopera na Panią.

Środki pieniężne, które otrzymała Pani w darowiźnie od rodziców były przelane bezpośrednio na rachunek bankowy wyodrębniony przez dewelopera (tzw. subkonto).

Pytanie

Czy w Pani przypadku jest możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku?

Pani przeformułowane stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, w tej sprawie jest całkowite zwolnienie z podatku, w związku z brakiem takiej kwoty do zapłacenia.

Mieszka Pani sama, sama też utrzymuje Pani mieszkanie. Jest Pani osobą niepełnosprawną, wkrótce czeka Panią bardzo kosztowna operacja oczu. Wie Pani, że rodzice chcieli dla Pani dobrze i chcieli Pani pomóc, jednak nie zostali Państwo poinformowani o odpowiedniej procedurze przekazania środków pieniężnych na poczet darowizny. Notariusz sprawdzając czy wszystkie przelewy są zgodne i prawidłowe, nie uświadomił Pani, że jest to niezgodne z procedurami.

Jednakże, dowiedziała się Pani że z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest możliwość zwolnienia z podatku przy spełnieniu warunków. Dodaje Pani, że Urząd Skarbowy w Przysusze nie naliczył żadnej kwoty. Żadne postępowanie nie jest wszczęte.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i  polecenia darczyńcy.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia „darowizna”. Z tego względu, celem ustalenia tej definicji, należy sięgnąć do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak stanowi natomiast art. 890 § 1 cyt. Kodeksu:

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie to ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia  w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarciu umowy darowizny podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli obdarowanego  o przyjęciu darowizny.

Stosownie do treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje, przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Przy czym, zgodnie z art. 6 ust. 1a przedmiotowej ustawy:

Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze omawianej ustawy:

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Jak wynika z art. 14 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

W myśl natomiast art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2)w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Z treści wniosku wynika, że (…) 2023 r. została zawarta umowa przedwstępna z deweloperem w sprawie kupna mieszkania i została zapłacona pierwsza zaliczka w kwocie (…) zł. W tym dniu zawarła Pani umowę darowizny w formie pisemnej z rodzicami, że z ich konta wspólnego zostaną przelane pieniądze na rachunek bankowy wyodrębniony na Pani rzecz przez dewelopera. W dniu (…) 2023 r. został sporządzony akt notarialny u notariusza między Panią i deweloperem oraz zostało przelane (…) zł. (…) 2023 r. sporządzono ostateczny akt notarialny u notariusza i przelano ostatecznie (…) zł. Tego dnia stała się Pani właścicielem mieszkania.

Należy zauważyć, że – co do zasady – stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na obdarowanym.

Niezależnie od powyższego, w ww. ustawie przewidziano sytuacje, w których nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest zwolnione z opodatkowania, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w tym przepisie.

Pani zdaniem, przysługuje Pani całkowite zwolnienie z podatku.

W celu ustalenia, czy w opisanej we wniosku sytuacji spełnione są warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania trzeba przeanalizować przesłanki wskazane w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z treści przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków:

- otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w tym przepisie;

- udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym;

- złożenie w terminie 6 miesięcy zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (poza sytuacją przewidzianą w art. 4a ust. 4 ustawy, która nie ma tutaj miejsca).

Darowizna środków pieniężnych była dokonana przez Pani rodziców na Pani rzecz czyli pomiędzy osobami należącymi do grupy osób wymienionych w art. 4a ustawy. Spełnia więc Pani przesłankę podmiotową ww. zwolnienia.

W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia – jak już wyżej wskazano – jest także fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Warunek udokumentowania wpłat na rachunek bankowy, określony w ww. przepisie uważa się za spełniony również wtedy, gdy wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy osoby trzeciej, ale na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej. Takie subkonta wyodrębniane są w ramach rachunków prowadzonych dla deweloperów czy spółdzielni mieszkaniowych. Wpłaty środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny, następowały – jak Pani wskazała – na rachunek bankowy wyodrębniony na Pani rzecz przez dewelopera. Zatem w analizowanym przypadku występuje właśnie taka sytuacja.

Ponieważ z treści wniosku wynika, że umowa darowizny między Panią a rodzicami została zawarta w formie pisemnej, a nie w formie aktu notarialnego – stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy powstał w takiej sytuacji z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (z chwilą wykonania darowizny), a zatem wtedy kiedy nastąpiło wydanie obdarowanemu przedmiotu darowizny. W przypadku darowizny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym darczyńcy – wydanie oznacza obciążenie rachunku darczyńcy.

W analizowanej sprawie darowizna została przekazana w trzech częściach. Zatem w tak przedstawionej sprawie obowiązek podatkowy powstał w trzech różnych momentach (datach), tj. oddzielnie dla poszczególnych części darowizny.

W myśl postanowień ww. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn koniecznym jest terminowe zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to, co do zasady winno zostać dokonane wg wzoru określonego rozporządzeniem przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli na druku SD-Z2.

Otrzymując darowiznę pieniężną w trzech różnych dniach, powinna Pani – co do zasady – złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-Z2).Termin 6 miesięcy jest bowiem liczony osobno dla każdej części darowizny – ze względu na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Tym samym, opisana darowizna spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn określone w art. 4a tej ustawy, bo jej dokonanie nastąpiło – zgodnie z wymogami ustawodawcy – między najbliższą rodziną oraz udokumentowana została wpływem na rachunek bankowy dewelopera wyodrębniony dla Pani. Przy czym, by zwolnienie miało miejsce, muszą być spełnione pozostałe przesłanki wskazane w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. dokonanie zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w ustawowym terminie 6 miesięcy – od momentu powstania obowiązku podatkowego (tj. w Pani przypadku obciążenia rachunku darczyńcy).

W związku z powyższym Pani stanowisko należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazała Pani w swojej argumentacji

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.