Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.48.2024.2.DS

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.48.2024.2.DS

Temat interpretacji

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 stycznia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 26 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 27 lutego 2024 r. (wpływ 27 lutego 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Począwszy od 25 października 2017 r. prowadzi ona działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ramach wspomnianej działalności Wnioskodawczyni wykonuje prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (zwane dalej: „Oprogramowaniem”).

Pod pojęciem Oprogramowania i/lub „programu komputerowego” należy ponadto rozumieć programy w jakiejkolwiek formie, w tym aplikacje, oprogramowania, produkty, utwory, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym. Pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe i prace rozwojowe prowadzące do wytworzenia lub rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie.

W okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawczyni zaprojektowała i rozwijała:

(…) .

Prace Wnioskodawczyni koncentrują się także na testach użyteczności oraz wywiadach z obecnymi oraz potencjalnymi użytkownikami aplikacji mobilnej (…).

Wnioskodawczyni samodzielnie tworzy scenariusze badań oraz projektuje nowe, innowacyjne rozwiązania w formie klikalnego prototypu aplikacji mobilnej. Prototyp weryfikuje hipotezy dotyczące zachowań osób badanych, a także intuicyjność nowo zaprojektowanych rozwiązań.

Wnioskodawczyni iteruje i nanosi zmiany na prototypie, aż uzyska satysfakcjonujący efekt podczas badań, czyli łatwość w poruszaniu się po prototypie (UX, czyli user experience to intuicyjność i lekkość w nawigowaniu po aplikacji), a także pełne zrozumienie przedstawianych treści (UX writing).

(…).

Finalny projekt aplikacji mobilnej może zostać wdrożony bez kolejnych poprawek, dzięki pewności, że użytkownicy z łatwością radzą sobie z klikalnym prototypem. Skończony projekt składa się z tzw. (…), czyli mapy wszystkich ekranów aplikacji lub strony internetowej w oprogramowaniu.

Każda interakcja, czyli kliknięcie w aplikacji, jest przedstawione w formie strzałki prowadzącej do kolejnego ekranu. Każdy ekran zawiera finalny layout elementów, odpowiedni (…) zrozumiałe dla użytkowników. Powstała mapa całego oprogramowania pozwala na łatwiejsze wdrożenie oraz pewność, że nie pominięto żadnych szczegółów, np. tzw. egde case’ów (występująco rzadko stanów, które mogą pojawić się podczas mniej standardowej aktywności użytkownika lub błędów oprogramowania). (…).

W ramach opisanego Oprogramowania Wnioskodawczyni:

(...).

Ponadto Wnioskodawczyni zaprojektowała UX aplikacji Z – stworzona od podstaw (…)

Oprogramowanie: X

(…).

Utwory tworzone i rozwijane przez Wnioskodawczynię są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Wskazać należy, że w zakresie rozwoju Oprogramowania, Wnioskodawczyni staje się użytkownikiem takiego na mocy postanowień umowy o świadczenie usług podpisanej ze Zleceniodawcą. Zobowiązuje on Wnioskodawczynię do rozwoju Oprogramowania, które stanowi po implementacji rozwijanych funkcjonalności osobny program komputerowy chroniony nadmienionym art. 74 ust. 1 i 2 pr. aut.

Działalność prowadzona jest przez Wnioskodawczynię w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów.

Działania Wnioskodawczyni zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac twórczych powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) bądź poprzez stworzenie nowego programu komputerowego, bądź poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez klienta Wnioskodawczyni).

Na zakończenie uznać należy, iż projekty polegające na projektowaniu Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Zaprojektowanie funkcjonalności Oprogramowania wymaga wiedzy, która nie jest powszechna i jest wynikiem wielu lat doświadczenia w projektowaniu Oprogramowania, zarówno w agencjach, software house, jak i większych firmach zajmujących się budowaniem własnych produktów cyfrowych.

Rozpoczęcie procesu wiąże się z zaplanowaniem konkretnych działań/procesu projektowego.

Trzymanie się określonych kroków w tym procesie jest koniecznie, aby dostarczyć produkt, który spełni nie tylko potrzeby biznesowe klienta, ale również będzie zrozumiały dla użytkowników.

Dodatkowo ważna jest innowacyjność projektu i niekorzystanie z gotowych rozwiązań, tak aby finalny produkt był wyjątkowy i niepowtarzalny. Proces tworzenia praw autorskich polega na rozpoczęciu prac od fazy badań, poznaniu grupy docelowej, przez szkicowanie rozwiązań na papierze, a następnie wykonanie szczegółowego projektu czarno-białych makiet ekranów w Oprogramowaniu X. Ważne, aby makiety łączyły się w logiczną mapę, gdzie Wnioskodawczyni zaznaczyła każde kliknięcie w każdy element ekranu. Wnioskodawczyni tworzy także interaktywny prototyp, aby zbadać zaprojektowane rozwiązanie z użytkownikami i upewnić się, że wszystko jest dla nich zrozumiałe. Aplikacja jest intuicyjna i nie pojawią się problemy z jej użytkowaniem. Na końcu powstaje finalny user interfejs, w kolorach, gotowy do przełożenia na programowania.

Wnioskodawczyni przenosi ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT, za rok 2023, 2024 i w latach kolejnych, w których będzie uzyskiwała dochody w takich samych okolicznościach faktycznych, jak w przedstawionym zdarzeniu.

W pierwszej kolejności, Wnioskodawczyni w prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (prawa IP Box). Wyodrębnionymi Prawami IP Box będą majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

Wnioskodawczyni ponosi i będzie ponosiła szereg kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania takie jak:

-biurko i krzesło gamingowe – jako podstawowe wyposażenie stanowiska pracy Wnioskodawczyni,

-papier, taśma klejąca, plansze do ręcznego szkicowania mapy aplikacji – akcesoria niezbędne do projektowania Oprogramowania,

-telefon, ubezpieczenie telefonu, szkło ochronne na telefon, słuchawki – do komunikowania się Wnioskodawczyni z klientem oraz do łączenia się z serwerami wysyłającymi dane do programu przez Internet, dostępu do wiedzy i narzędzi programistycznych, komunikacji elektronicznej, tworzenia i rozwijania Oprogramowania,

-koszty samochodowe (paliwo, koszty serwisów i napraw) – w celu dojazdu Wnioskodawczyni do klienta oraz uczestników badań użyteczności Oprogramowania,

-koszty biletów komunikacji publicznej – jako alternatywnego dla samochodu źródła transportu – w celu dojazdu Wnioskodawczyni do klienta oraz uczestników badań użyteczności Oprogramowania,

-koszty usług księgowych – związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością programistyczną. Księgowość wskazuje jakie koszty są kosztami poniesionymi w danym okresie, wskazuje prawidłowość przyporządkowania ze strony księgowej danych kosztów do IP oraz umożliwia rozdział faktury za usługi, ponadto wskazuje pod którą pozycją dany koszt znajduje się w KPiR,

-koszty składek ubezpieczenia społecznego ZUS – koszt obowiązkowy w prowadzonej działalności, gospodarczej Wnioskodawczyni, polegającej na realizacji prac rozwojowych, zaliczany przez Wnioskodawczynię jako koszt uzyskania przychodów, w skład którego mieści się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Z punktu widzenia prawnego, umowy zawierane przez Wnioskodawczynię z klientami, w ramach których Wnioskodawczyni zobowiązuje się wytworzyć i przenieść na klientów prawa do Oprogramowania (Umowy) kwalifikowane są jako umowy o świadczenie usług. Efektem, do stworzenia którego zobowiązuje się Wnioskodawczyni na podstawie zawieranych Umów, jest dedykowane Oprogramowanie. Celem umożliwienia korzystania klientowi z wytworzonego Oprogramowania, Wnioskodawczyni przenosi na klienta całość autorskich praw majątkowych do tworzonego Oprogramowania.

Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazać należy, że ponosi on również normalną kodeksową odpowiedzialność kontraktową wynikającą z art. 471 i n. kc. W szczególności umowa łącząca ze Zleceniodawcą nie nosi znamion umowy o pracę w tym Wnioskodawczyni nie działa pod kierownictwem i w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ogranicza się do wskazania ogólnych kierunków działań Wnioskodawczyni i oczekiwań oraz ram czasowych, w których zobowiązana jest ona skończyć dany projekt.

Różnica pomiędzy ustalonymi w powyższy sposób Przychodami IP Box oraz Kosztami IP Box stanowić będzie dochód z Praw IP Box (Dochód IP Box).

Jak zostało już wspomniane, Wnioskodawczyni wyodrębnia w prowadzonej ewidencji pozarachunkowej, Prawa IP Box (prawa autorskie do Oprogramowania), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o PIT. Wnioskodawczyni w przedmiotowej ewidencji dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wnioskodawczyni dokonuje również wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Rozwiązanie ewidencyjne umożliwia ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ewidencja taka jest będzie prowadzona na bieżąco od 1 stycznia 2023 r.

W piśmie z 27 lutego 2024 r. uzupełniła Pani opis okoliczności sprawy o następujące informacje:

Wnioskodawczyni w pierwszej kolejności precyzuje, że prowadzi ona działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej począwszy od 25 lipca 2019 r. a nie jak wskazano we wniosku od 25 października 2017 r.

1)w odniesieniu do Pani działalności, w ramach której tworzy Pani i rozwija „Oprogramowania” proszę wyjaśnić:

a)jakimi zasobami wiedzy dysponuje Pani przed rozpoczęciem realizacji poszczególnego „Oprogramowania”?

Odpowiedź:

Przed rozpoczęciem realizacji „Oprogramowania” Wnioskodawczyni dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu projektowania doświadczeń użytkowników, architektury informacji interfejsu i jego intuicyjności, jak i bazową wiedzą z zakresu programowania wystarczającą do zaprojektowania oprogramowania, które będzie możliwe do wdrożenia technologicznie.

b)jaki rodzaj wiedzy i umiejętności wykorzystuje i rozwija Pani w ramach tej działalności? Przy użyciu jakich „innowacyjnych technologii” powstają poszczególne innowacyjne rozwiązania, jakie nowe zastosowania i usprawnienia odróżniają tworzone oprogramowania od już istniejących?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni wykorzystuje i rozwija wiedzę z zakresu projektowania użytecznego, intuicyjnego interfejsu, jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, skalowania produktów cyfrowych na urządzeniach różnego typu: telefon (…), tablet, desktop. Poszczególne innowacyjne rozwiązania powstają przy zastosowaniu metod warsztatowych we wczesnych fazach budowania rozwiązań, tj. budowanie (…) funkcji na podstawie ich wartości dla użytkowników vs trudności wdrożenia programistycznego. Wynik wymienionych metod tworzenia rozwiązań jest wyjątkowy i specyficzny dla danego produktu cyfrowego i problemu użytkowników jaki Wnioskodawczyni w swojej działalności rozwiązuje.

Ekrany aplikacji powstają na bazie design systemu, czyli podstawowych, (…) elementów interfejsu, które usprawniają pracę nad produktem nie tylko ze strony projektowej, ale również programistycznej. Design system jest projektowany w oprogramowaniu X, gdzie każdy ma dostęp do kodu dotyczącego danego komponentu interfejsu. Dostępne są języki, tj.: (…).

Nowe zastosowania oraz usprawnienia oprogramowania odróżniają się od już istniejących rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby określonej grupy użytkowników. (….).

Zaprojektowanie takiego rozwiązania jest jedyne i niepowtarzalne, a żaden inny produkt w Polsce nie oferuje takiego zakresu funkcji, które zostały zaprojektowane przez Wnioskodawczynię.

c)jakie produkty, usługi, procesy oferowała/oferuje Pani dotychczas w swojej działalności?

Odpowiedź:

Dotychczas w swojej działalności Wnioskodawczyni oferowała:

-Proces projektowania całej usługi tworzenia oprogramowania, od pomysłu do wdrożenia i publikacji w sklepach (…) czy na web,

-Projektowanie interfejsów aplikacji mobilnych oraz stron internetowych, w tym stworzenie rzadko występujących stanów oprogramowania wynikających z błędów systemu,

-Stworzenie design systemu produktu cyfrowego, dzięki czemu produkt można szybciej wdrożyć (krótszy czas programowania, szybsze przełożenie komponentów na język programowania),

-Przekazanie projektu w oprogramowaniu, które pozwala przełożyć elementy interfejsu na kod programistyczny.

d)na jakich rozwiązaniach wiedzowych, technicznych, technologicznych, czy programistycznych oparte są te produkty, usługi, procesy?

Odpowiedź:

Rozwiązania wiedzowe opierają się na specjalistycznej literaturze (książek oraz najnowszych artykułów) dotyczącej projektowania użytecznych interfejsów oraz na wiedzy Wnioskodawczyni wynikającej z doświadczenia, które zdobyła na przestrzeni ostatnich x lat. Wnioskodawczyni zdobywała wiedzę o projektowaniu rozwiązań cyfrowych dla użytkowników (interakcji człowiek-maszyna-środowisko) w takich instytucjach jak: (…).

Rozwiązania opierają się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Każdy produkt ma swoją specyfikę i zaprojektowanie najlepszych rozwiązań polega na połączeniu odpowiednich, pasujących do produktu technologii, tj. wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z pracą moderatora, które wchodzi w interakcje z użytkownikiem. W przykładzie oprogramowania dla firmy Y sztuczna inteligencja ma pomóc dietetykom stworzyć jak najbardziej dopasowaną dietę dla ich podopiecznych. Rozwiązania są projektowane w oprogramowaniu X, a wdrażane dla platform(…) oraz web. Kod do zaprojektowanych rozwiązań jest dostępny w oprogramowaniu X dla języków, tj.: (…). Testy dostępności oprogramowania odbywają się za pomocą technologii (…).

e)co Pani zaplanowała i jakie cele Pani postawiła?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni na kolejne lata działalności planuje dalsze prace nad produktami cyfrowymi dotyczącymi zdrowia i nie tylko. Każde zlecenie jest na swój sposób wyjątkowe, bo dopasowane do grupy odbiorców, wymagań biznesu, budżetu oraz zmieniających się możliwości technologicznych.

Tym samym każde kolejne zlecenie dotyczące wytwarzania oprogramowania daje możliwość stworzenia produktu jakiego nie ma jeszcze na rynku.

Jednocześnie Wnioskodawczyni zaplanowała dalszą specjalizację w obszarze (…), badań oraz wdrażania cyfrowych rozwiązań, pogłębianie wiedzy dzięki poszerzaniu literatury, ale także aktywnemu zdobywaniu doświadczenia we współpracy z organizacjami zarządzającymi/planującymi stworzenie produktów cyfrowych.

f)co jest efektem działań, tj. jakie nowe zastosowanie powstało przy realizacji opisanego projektu?

Odpowiedź:

Efektem działań jest każdorazowo powstanie nowego, nieistniejącego wcześniej programu komputerowego.

g)w jaki sposób realizowała Pani zaplanowane przedsięwzięcie?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni realizowała zaplanowane przedsięwzięcie na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

2)w czym przejawia się twórczy charakter działalności opisanej we wniosku w odniesieniu do „Oprogramowania”, których dotyczy wniosek?

Należy wyjaśnić jakie konkretne działania podejmowała/podejmuje Pani w celu opracowania nowego/rozwijanego „Oprogramowania”, a w szczególności:

Odpowiedź:

Działalność Wnioskodawczyni, w ramach której tworzy ona i rozwija Oprogramowanie ma charakter twórczy o indywidualnym charakterze, jest wyrazem własnej twórczości indywidualnej, posiada charakter kreatywny, nowatorski, oryginalny w pomyśle, jest nastawiony na tworzenie nowych oryginalnych rozwiązań o charakterze unikatowym. Wnioskodawczyni tworzy i projektuje Oprogramowanie tak, aby zaspokoić potrzeby istniejących jak i potencjalnych Klientów.

Wnioskodawczyni jest w stanie stwierdzić, że tworzenie programów komputerowych ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności gospodarczej, w ramach której prowadzi ona prace w sposób systematyczny, zaplanowany i metodyczny w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Wnioskodawczyni wykorzystuje przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Niniejsze przesądza m.in. o elemencie „twórczym” owej działalności tzn. są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia.

a)jakie konkretne działania zmierzające do usprawnienia wytworzonego już wcześniej w praktyce gospodarczej „Oprogramowania”, zostały podjęte w celu realizacji zlecanych zadań?

Odpowiedź:

(…).

-Badania ilościowe na użytkownikach strony internetowej poprzez (…).

b)w oparciu o jakie technologie zostało wytworzone/rozwinięte przez Panią „Oprogramowanie”? Jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pani praktyce gospodarczej zastosowano?

Odpowiedź:

„Oprogramowanie” zostało wytworzone/rozwinięte w oparciu o narzędzia/technologie, tj.: (…).

Zastosowano rozwiązania pasujące do potrzeb danego klienta i użytkowników jego aplikacji oraz strony internetowej, co sprawia, że są wyjątkowe, niepowtarzalne i wcześniej niewystępujące w praktyce gospodarczej Wnioskującej. (…).

Połączenie funkcji niewystępujących na rynku w tym samym produkcie wiązało się z zaprojektowaniem i wdrożeniem innowacyjnego projektu.

c)co powoduje, iż wytworzone nowe „Oprogramowanie”, różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pani? Na czym polega oryginalność tego „Oprogramowania”?

Odpowiedź:

Wytworzone nowe „Oprogramowanie”, różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Wnioskodawczyni, ponieważ zawiera element zmiany lub ulepszenia niewystępujący wcześniej, co stanowi także o jego oryginalności.

d)zastosowanie jakich technologii (rozwiązań, narzędzi) powoduje, iż „Oprogramowanie”, po jego wytworzeniu lub rozwinięciu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pani?

Odpowiedź:

To nie zastosowanie konkretnych technologii (rozwiązań, narzędzi) powoduje, iż „Oprogramowanie”, po jego wytworzeniu lub rozwinięciu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Wnioskodawczyni, a połączenie pracy skupionej na badaniach ilościowych oraz jakościowych za pomocą narzędzi tj. (...) wraz z pracą projektową, rysowniczą w oprogramowaniu X, z dostępem do pełnego (…) produktu cyfrowego i wszystkich możliwych ścieżek jego użytkowania, z możliwością podejrzenia kodu w trybie programistycznym dla danych elementów interfejsu.

3)wobec wskazania we wniosku, że:

Działalność prowadzona jest przez Wnioskodawczynię w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Działania Wnioskodawczyni zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

proszę wyjaśnić:

a)jakie cele na wstępie postawiła Pani sobie w zakresie poszczególnych realizowanych „Oprogramowań” oraz źródeł finansowania zaplanowanych prac?

Odpowiedź:

Celem jaki na wstępie postawiła sobie Wnioskodawczyni było takie zaimplementowanie rozwiązań, aby były dopasowane do ścisłych wymagań Klienta i jego zaplecza technicznego.

Źródłem finansowania zaplanowanych prac są i będą przychody z faktur wystawianych Zleceniodawcy.

b)jakie konkretnie cele zostały osiągnięte, w ramach jakich zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych nastąpiło opracowanie konkretnego rozwiązania praktycznego problemu lub innowacyjnego rozwiązania?

Odpowiedź:

Zostały osiągnięte konkretne cele – powstały programy komputerowe opisane we wniosku, w ramach własnej pracy twórczej Wnioskodawczyni, sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

Źródłem finansowania są przychody z faktur wystawianych Zleceniodawcy.

c)na czym polega systematyczność w odniesieniu do Pani działań w zakresie wykonywanych przez Panią czynności?

Odpowiedź:

Systematyczność polega na planowaniu prac w okresach dwutygodniowych/miesięcznych wraz ze Zleceniodawcą, z uwzględnieniem jego oczekiwań, bazując na dotychczasowych wynikach prac oraz retrospekcję pozwalającą na wprowadzanie ulepszeń do procesu wytwarzania oprogramowania.

d)jakie harmonogramy w związku z tym zostały opracowane (w jakim okresie), a które z nich zostały faktycznie zrealizowane w stosunku do jakiego programu komputerowego?

Odpowiedź:

W okresie którego dotyczy wniosek Wnioskodawczyni realizuje zaplanowane przedsięwzięcie na podstawie własnego harmonogramu oraz na podstawie oczekiwań stawianych przez Zleceniodawcę.

4)czy wobec zaznaczenia w opisie sprawy, że (…) Utwory tworzone i rozwijane przez Wnioskodawczynię są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) należy rozumieć, że w każdym przypadku – tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów – efekty Pani prac były/są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź:

Wobec zaznaczenia w opisie sprawy, że (...) Utwory tworzone i rozwijane przez Wnioskodawczynię są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) należy rozumieć, że w każdym przypadku – tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów – efekty prac Wnioskodawczyni były/są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5)czy Pani działania polegające na rozwijaniu „Oprogramowania”, zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak, działania Wnioskodawczyni polegające na rozwijaniu „Oprogramowania”, zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania.

6)czy zmiany wprowadzane przez Panią do rozbudowywanego/modyfikowanego/ulepszanego oprogramowania/programu komputerowego miały/mają charakter rutynowych, okresowych zmian?

Odpowiedź:

Zmiany wprowadzane przez Wnioskodawczynię do rozbudowywanego/modyfikowanego/ulepszanego oprogramowania/programu komputerowego nie miały/nie mają charakteru rutynowych, okresowych zmian.

7)czy w przypadku rozwoju „Oprogramowania– efekt Pani pracy w postaci powstałych rozwiązań, bezpośrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacją, stanowią nowe, odrębne od tego oprogramowania, utwory w postaci programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź:

W przypadku rozwoju „Oprogramowania” – efekt pracy Wnioskodawczyni w postaci powstałych rozwiązań, bezpośrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacją, stanowią nowe, odrębne od tego oprogramowania, utwory w postaci programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8)czy efekty Pani pracy, które nazywa Pani „Oprogramowaniem”, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

-zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

-nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

-nie są jedynie „techniczną”, a „twórczą”, realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Zleceniodawcę?

Odpowiedź:

Tak, efekty pracy Wnioskodawczyni, które Wnioskodawczyni nazywa „Oprogramowaniem”, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: - zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej; - nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny; - nie są jedynie „techniczną”, a „twórczą”, realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Zleceniodawcę.

9)czy efekty Pani samodzielnej pracy, które nazywa Pani odpowiednio „Oprogramowaniem”, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Pani osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych „Oprogramowań”?

Odpowiedź:

Efekty samodzielnej pracy Wnioskodawczyni, które Wnioskodawczyni nazywa odpowiednio „Oprogramowaniem”, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawczyni przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych „Oprogramowań”.

10)czy ponosiła/ponosi Pani odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Zleceniodawca)?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni ponosiła/ponosi odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Zleceniodawca).

11)w jaki sposób umowy ze Zleceniodawcą regulują kwestię Pani wynagrodzenia? Czy otrzymywała/otrzymuje Pani wynagrodzenie:

-wyłącznie z tytułu przenoszenia na Zleceniodawcę praw do „Oprogramowania”, (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

-także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich)?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni otrzymywała/otrzymuje wynagrodzenie: - wyłącznie z tytułu przenoszenia na Zleceniodawcę praw do „Oprogramowania”, (autorskich praw majątkowych do programów komputerowych opisanych we wniosku). - nie dotyczy.

12)czy faktury, które wystawiała Pani na rzecz Zleceniodawców wyodrębniają wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pani prac na Zleceniodawcę? Jeśli nie, prosimy by Pani wskazała dlaczego i w jaki sposób określa Pani wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich?

Odpowiedź:

Faktury, które Wnioskodawczyni wystawia na rzecz Zleceniodawców nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów prac Wnioskodawczyni na Zleceniodawcę. Wnioskodawczyni sama wyodrębnia tę kwotę na podstawie prowadzonej na bieżąco ewidencji pozaksięgowej.

13)czy sposób „przeniesienia” każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następowało zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy?

Odpowiedź:

Tak, sposób „przeniesienia” każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego następowało zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy.

14)w jaki sposób poszczególne umowy ze Zleceniodawcą regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Panią na Zleceniodawcę praw do konkretnego stworzonego przez Panią „Oprogramowania? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego „Oprogramowania i przeniesienie praw do tego efektu Pani pracy na Zleceniodawcę (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pani i Zleceniodawca)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź:

Przenoszenie praw majątkowych odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej ze wskazanymi polami eksploatacji, na których następuje takie przeniesienie. Przeniesienie praw majątkowych następuje bez dodatkowych dokumentów w momencie ustalenia utworu, poprzez fizyczne wydanie kodu źródłowego w postaci programu komputerowego. Wyodrębnienie programu komputerowego/oprogramowania komputerowego następuje w momencie jego ukończenia.

Wnioskodawca przekazuje program Zleceniodawcy, a Zleceniodawca go przyjmuje.

15)jaką formę opodatkowania prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej wybrała Pani w okresie, którego dotyczy wniosek?

Odpowiedź:

W prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, w okresie którego dotyczy wniosek Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym.

16)w jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pani poszczególne wydatki z Pani czwartego pytania do działań obejmujących tworzenie i rozwijanie „Oprogramowania? Czy zawsze zalicza Pani do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pani do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego „Oprogramowania? Czy stosuje Pani inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady)?

Odpowiedź:

Wnioskodawczyni przyporządkowuje poszczególne wydatki z czwartego pytania do działań, które traktował jako konkretne prace rozwojowe na podstawie klucza przychodowego.

Wnioskodawczyni nie zawsze zalicza do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego „Oprogramowania”, a jedynie te bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozwijaniem „Oprogramowania” Wnioskodawczyni nie stosuje innych zasad przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus.

17)czy w odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji wyodrębnia Pani koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Odpowiedź:

W odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji Wnioskodawczyni wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Pytania

1.Czy opisane prace wykonywane przez Wnioskodawczynię rozumiane jako całość działalności realizowanej w ramach poszczególnych umów z kontrahentem polegające na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o PIT?

2.Czy Prawa IP Box, tj. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, wskazane w niniejszym wniosku będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT?

3.Czy Dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do programów komputerowych) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%?

4.Czy ustalając wskaźnik Nexus, Wnioskodawczyni będzie miała prawo do uwzględniania kosztów, opisanych w niniejszym wniosku do litery „a” wskaźnika?

Pani stanowisko w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni opisane prace rozumiane jako całość działalności realizowanej w ramach poszczególnych umów ze Zleceniodawcami polegającej na tworzeniu i rozwijaniu Oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o PIT. Wnioskodawczyni posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a ust. 38 ustawy o PIT przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ustawodawca definiując w art. 5a ust. 39 ustawy o PIT termin badania naukowe oraz definiując pojęcie prace rozwojowe odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Tym samym, przez badania naukowe zgodnie z art. 5a ust. 39 w zw. z art. 4 ust. 2 UPSWN, rozumie się: badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a ust. 38 w zw. z art. 4 ust. 3 UPSWN, należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawczyni jest dostawcą usług programistycznych. Wnioskodawczyni wykonuje prace programistyczne zlecane przez klientów, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności.

W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawczyni zaprojektowała i stworzyła nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę, który został opisany we wniosku.

Wyniki te będą wykorzystane i są wykorzystywane na potrzeby działalności Wnioskodawczyni do dalszego tworzenia lub rozwijania Oprogramowania. Wyniki te Wnioskodawczyni wykorzystuje/będzie wykorzystywać we wszystkich efektach swojej pracy. Wnioskodawczyni oferuje i będzie oferować produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w swojej działalności gospodarczej.

W ramach opisanej działalności Wnioskodawczyni nie prowadzi i nie prowadziła badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, natomiast samodzielnie prowadziła i prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy. Prace rozwojowe podejmowane przez Wnioskodawczynię były i są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, których celem jest wytworzenie programu komputerowego. Prace rozwojowe zostały lub zostaną zakończone pozytywnym wynikiem poprzez wytworzenie programu komputerowego, który został opisany we wniosku. Tym samym wyniki prac rozwojowych Wnioskodawczyni mają i będą miały ustaloną formę – gotowego programu komputerowego.

Wyniki prac rozwojowych Wnioskodawczyni są i będą wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, m.in. w celu rozwijania istniejącego programu komputerowego i tworzenia nowych rozwiązań. Wnioskodawczyni oferuje lub będzie oferowała produkty, procesy, usługi, które w stosunku do dotychczasowej działalności Wnioskodawczyni mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, przy czym nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Pani stanowisko w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni Prawa IP Box tj. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, wskazane w niniejszym wniosku będące efektem tworzenia lub rozwijania programów komputerowych, spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Za takie ustawodawca w art. 30ca ust. 1 uPIT traktuje m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest jego ochrona prawna na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W przedmiotowym wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że przejaw jej działań prowadzonych w ramach działalności gospodarczej stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a ust 38 ustawy o PIT. Jej praca spełnia bowiem definicje prac rozwojowych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Wnioskodawczyni wskazuje, że w ramach działalności m.in. „tworzy” i „rozwija” oprogramowanie, co ustawodawca wymaga, aby uznać je za prace rozwojowe.

Prawa autorskie realizowane przez Wnioskodawczynię, są programami komputerowymi, podlegającymi osobnej ochronie, o której mowa w art.. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF do IP BOX (pkt 80), program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Stwierdzono ponadto, że pojęcie to należy traktować szeroko.

Wnioskodawczyni w takim przypadku wytwarza program komputerowy. Nadto jak zostało wyżej podkreślone, podlega ono ochronie prawnej.

Pani stanowisko w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawczyni dochód osiągany z przeniesienia Praw IP Box (autorskich praw majątkowych do programów komputerowych) z tytułu tworzenia i rozwijania programów komputerowych wskazanych we wniosku będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwoju programów komputerowych na zlecenie. Wnioskodawczyni przenosi prawa autorskie do programów wytworzonych na Zleceniodawców za wynagrodzeniem, osiągając dochód z ich sprzedaży.

Wnioskodawczyni ponosi koszty, które mogą być uznane za bezpośrednie bowiem są związane bezpośrednio z tworzeniem i rozwojem Oprogramowania. Wobec czego Wnioskodawczyni jest w stanie ustalić wskaźniki Nexus dla tworzonych IP.

Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności oraz nie działa pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę.

Zarówno tworzone jak i rozwijane (tworzone funkcjonalności implementowane w kod źródłowy) są chronione przez art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest, że podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw. W odesłaniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w art. 1 ustawodawca wskazuje, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję, która umożliwia wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach – tu podatkowych. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni spełnia te wszystkie przesłanki ma prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw autorskich w stawce 5%.

Pani stanowisko w zakresie pytania nr 4.

Zdaniem Wnioskodawczyni ustalając wskaźniki Nexus, Wnioskodawczyni będzie miała prawo do uwzględniania wszystkich kosztów, opisanych w niniejszym wniosku do litery "a" wskaźnika.

Ustawodawca w art. 30ca ust. 4 uPIT, wskazuje, że podatnik chcący skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, zobowiązany jest obliczyć tzw. wskaźnik nexus. Jedną ze składowych mających zastosowanie w przedmiotowym wskaźników, są koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Zastrzeżono przy tym, że nie wszystkie koszty uznać można za kwalifikowane. Nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wartość odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Ustawodawca posłużył się tu katalogiem otwartym takich kosztów. Jednak, wykładnia tego przepisu powinna prowadzić do uznania, że mowa tu o tzw. kosztach pasywnych i to w części finansowej oraz takich, które dotyczą miejsca powstawania prawa własności intelektualnej.

Głównymi kosztami Wnioskodawczyni w prowadzonej działalności są i będą koszty bezpośrednio związane z działalności polegającą na realizacji praw autorskich opisanych szeroko w stanie faktycznym, tj.:

-biurko i krzesło gamingowe – jako podstawowe wyposażenie stanowiska pracy Wnioskodawczyni,

-papier, taśma klejąca, plansze do ręcznego szkicowania mapy aplikacji – akcesoria niezbędne do projektowania Oprogramowania,

-telefon, ubezpieczenie telefonu, szkło ochronne na telefon, słuchawki – do komunikowania się Wnioskodawczyni z klientem oraz do łączenia się z serwerami wysyłającymi dane do programu przez Internet, dostępu do wiedzy i narzędzi programistycznych, komunikacji elektronicznej, tworzenia i rozwijania Oprogramowania,

-koszty samochodowe (paliwo, koszty serwisów i napraw) – w celu dojazdu Wnioskodawczyni do klienta oraz uczestników badań użyteczności Oprogramowania;

-koszty biletów komunikacji publicznej – jako alternatywnego dla samochodu źródła transportu – w celu dojazdu Wnioskodawczyni do klienta oraz uczestników badań użyteczności Oprogramowania,

-koszty usług księgowych – związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością programistyczną. Księgowość wskazuje jakie koszty są kosztami poniesionymi w danym okresie, wskazuje prawidłowość przyporządkowania ze strony księgowej danych kosztów do IP oraz umożliwia rozdział faktury za usługi, ponadto wskazuje pod którą pozycją dany koszt znajduje się w KPiR.

-koszty składek ubezpieczenia społecznego ZUS – koszt obowiązkowy w prowadzonej działalności, gospodarczej Wnioskodawczyni, polegającej na realizacji prac rozwojowych, zaliczany przez Wnioskodawczynię jako koszt uzyskania przychodów, w skład którego mieści się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Żaden z opisanych wydatków, nie był ani nie jest ponoszony wyłącznie w celu prowadzenia przez Wnioskodawczynię konkretnych prac rozwojowych.

Wnioskodawczyni przyporządkowuje poszczególne wydatki do działań, które traktuje jako konkretne prace rozwojowe na podstawie klucza przychodowego. Wnioskodawczyni nie zalicza do wskaźnika nexus wszystkich wydatków, jakie przypisuje ona do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego „programu komputerowego” a jedynie te bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozwijaniem programu komputerowego.

Wyżej opisane koszty uznać więc należy za koszty bezpośrednie, a więc takie, których wartość powinna zostać zaliczona przy obliczaniu wskaźników Nexus. Wnioskodawczyni będzie ustalać odrębne wskaźniki nexus dla poszczególnych „Praw IP Box”.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

b)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

c)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z tym, że przepisy dotyczące IP Box odnoszą się do działalności badawczo-rozwojowej, należy także przytoczyć definicje, które wynikają w tym zakresie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych oznacza to: prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 tej ustawy:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast zgodnie art. 4 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani w sposób systematyczny prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (zwane dalej: „Oprogramowaniem”). W ramach prowadzonych prac zaprojektowała i rozwijała Pani:

(…).

Pani prace koncentrują się także na testach użyteczności oraz wywiadach z obecnymi oraz potencjalnymi użytkownikami aplikacji mobilnej (…). Samodzielnie Pani tworzy scenariusze badań oraz projektuje nowe, innowacyjne rozwiązania w formie klikalnego prototypu aplikacji mobilnej. Prototyp weryfikuje hipotezy dotyczące zachowań osób badanych, a także intuicyjność nowo zaprojektowanych rozwiązań. Iteruje i nanosi Pani zmiany na prototypie, aż uzyska satysfakcjonujący efekt podczas badań, czyli łatwość w poruszaniu się po prototypie (UX, czyli user experience to intuicyjność i lekkość w nawigowaniu po aplikacji), a także pełne zrozumienie przedstawianych treści (UX writing). (…). Samodzielnie przeprowadza Pani prace twórcze i tworzy raport podsumowujący wnioski. Finalny projekt aplikacji mobilnej może zostać wdrożony bez kolejnych poprawek, dzięki pewności, że użytkownicy z łatwością radzą sobie z klikalnym prototypem. Skończony projekt składa się z tzw. (…0, czyli mapy wszystkich ekranów aplikacji lub strony internetowej w oprogramowaniu. Każda interakcja, czyli kliknięcie w aplikacji, jest przedstawione w formie strzałki prowadzącej do kolejnego ekranu. Każdy ekran zawiera finalny layout elementów, odpowiedni (…) zrozumiałe dla użytkowników. Powstała mapa całego oprogramowania pozwala na łatwiejsze wdrożenie oraz pewność, że nie pominięto żadnych szczegółów, np. tzw. egde case’ów (występująco rzadko stanów, które mogą pojawić się podczas mniej standardowej aktywności użytkownika lub błędów oprogramowania). (…).

Pani w ramach opisanego Oprogramowania:

(…).

Ponadto zaprojektowała Pani UX aplikacji Z – stworzona od podstaw, pozwala na (…)

Oprogramowanie: X

(…).

Zarówno w przypadku tworzenia jak i w przypadku rozwijania utworów – efekty Pani pracy są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku rozwijania „oprogramowania” – efekty Pani pracy w postaci powstałych rozwiązań, bezpośrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacją stanowią nowe, odrębne od tego oprogramowania utwory w postaci programu komputerowego, podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pod pojęciem Oprogramowania i/lub „programu komputerowego” należy ponadto rozumieć programy w jakiejkolwiek formie, w tym aplikacje, oprogramowania, produkty, utwory, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym. Pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe i prace rozwojowe prowadzące do wytworzenia lub rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie.

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Panią prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Panią efektów tych prac (programów opisanych we wniosku).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

W opisie sprawy wskazała Pani, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani w sposób systematyczny prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy (zwane dalej: „Oprogramowaniem”). Wskazała Pani również, że prace polegające na projektowaniu Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Nowe zastosowania oraz usprawnienia oprogramowania odróżniają się od już istniejących rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby określonej grupy użytkowników.

W ramach prowadzonych prac twórczych stworzyła Pani lub rozwinęła opisane powyżej programy komputerowe, korzystając z opisanych tam narzędzi informatycznych.

Projekty polegające na projektowaniu Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Pani działalność, w ramach której tworzy i rozwija Oprogramowanie ma charakter twórczy o indywidualnym charakterze, jest wyrazem własnej twórczości indywidualnej, posiada charakter kreatywny, nowatorski, oryginalny w pomyśle, jest nastawiony na tworzenie nowych oryginalnych rozwiązań o charakterze unikatowym. Tworzy i projektuje Pani Oprogramowanie tak, aby zaspokoić potrzeby istniejących, jak i potencjalnych Klientów. Tworzenie programów komputerowych ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności gospodarczej, w ramach której prowadzi Pani prace w sposób systematyczny, zaplanowany i metodyczny w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Wykorzystuje przy tym Pani własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia. Nowe zastosowania oraz usprawnienia oprogramowania odróżniają się od już istniejących rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby określonej grupy użytkowników. Rozwiązania są projektowane w oprogramowaniu X, a wdrażane dla platform (…) oraz web. Kod do zaprojektowanych rozwiązań jest dostępny w oprogramowaniu X dla języków, tj.: (…). Testy dostępności oprogramowania odbywają się za pomocą technologii (…). Zastosowano rozwiązania pasujące do potrzeb danego klienta i użytkowników jego aplikacji oraz strony internetowej, co sprawia, że są wyjątkowe, niepowtarzalne i wcześniej niewystępujące w Pani praktyce gospodarczej.

Zatem prowadzona przez Panią działalność w zakresie tworzenia i rozwijania wymienionych programów komputerowych ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej, jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo „systematyczny” występuje w sformułowaniu „podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny”, a więc odnosi się do „działalności”, czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Wyjaśniła Pani, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani w sposób systematyczny prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Działalność prowadzona jest przez Panią w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Celem jaki na wstępie postawiła sobie Pani było takie zaimplementowanie rozwiązań, aby były dopasowane do ścisłych wymagań Klienta i jego zaplecza technicznego. Źródłem finansowania zaplanowanych prac są i będą przychody z faktur wystawianych Zleceniodawcy. W ramach Pani własnej pracy twórczej, sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu zostały osiągnięte konkretne cele – powstały opisane wyżej programy komputerowe.

Z kolei systematyczność u Pani polega na planowaniu prac w okresach dwutygodniowych/miesięcznych wraz ze Zleceniodawcą, z uwzględnieniem jego oczekiwań, bazując na dotychczasowych wynikach prac oraz retrospekcję pozwalającą na wprowadzanie ulepszeń do procesu wytwarzania oprogramowania.

W okresie, którego dotyczy wniosek realizuje Pani zaplanowane przedsięwzięcie na podstawie własnego harmonogramu z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia oraz na podstawie oczekiwań stawianych przez Zleceniodawcę.

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej, tj. prowadzenie działalności w sposób systematyczny, w odniesieniu do wskazanego przez Panią oprogramowania jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W konsekwencji – głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani w sposób systematyczny prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Pani działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Projekty polegające na projektowaniu Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Zaprojektowanie funkcjonalności Oprogramowania wymaga wiedzy, która nie jest powszechna i jest wynikiem wielu lat doświadczenia w projektowaniu Oprogramowania, zarówno w agencjach, software house, jak i większych firmach zajmujących się budowaniem własnych produktów cyfrowych. Przed rozpoczęciem realizacji „Oprogramowania” dysponuje Pani wiedzą specjalistyczną z zakresu projektowania doświadczeń użytkowników, architektury informacji interfejsu i jego intuicyjności, jak i bazową wiedzą z zakresu programowania wystarczającą do zaprojektowania oprogramowania, które będzie możliwe do wdrożenia technologicznie. Wykorzystuje i rozwija Pani wiedzę z zakresu projektowania użytecznego, intuicyjnego interfejsu, jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, skalowania produktów cyfrowych na urządzeniach różnego typu: telefon (iOS, Android), tablet, desktop. Poszczególne innowacyjne rozwiązania powstają przy zastosowaniu metod warsztatowych we wczesnych fazach budowania rozwiązań, tj. budowanie (…) funkcji na podstawie ich wartości dla użytkowników vs trudności wdrożenia programistycznego. Wynik wymienionych metod tworzenia rozwiązań jest wyjątkowy i specyficzny dla danego produktu cyfrowego i problemu użytkowników jaki Pani w swojej działalności rozwiązuje. Rozwiązania wiedzowe opierają się na specjalistycznej literaturze (książek oraz najnowszych artykułów) dotyczącej projektowania użytecznych interfejsów oraz na Pani wiedzy wynikającej z doświadczenia, które zdobyła na przestrzeni ostatnich x lat. Zdobywała Pani wiedzę o projektowaniu rozwiązań cyfrowych dla użytkowników (interakcji człowiek-maszyna-środowisko) w takich instytucjach jak (…). Rozwiązania opierają się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Każdy produkt ma swoją specyfikę i zaprojektowanie najlepszych rozwiązań polega na połączeniu odpowiednich, pasujących do produktu technologii, tj. wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z pracą moderatora, które wchodzi w interakcje z użytkownikiem. W przykładzie oprogramowania dla firmy X sztuczna inteligencja ma pomóc dietetykom stworzyć jak najbardziej dopasowaną dietę dla ich podopiecznych. Nowe zastosowania oraz usprawnienia oprogramowania odróżniają się od już istniejących rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby określonej grupy użytkowników. Zatem „Oprogramowanie” zostało wytworzone/rozwinięte w oparciu o narzędzia/technologie, tj.: (…). Rozwiązania są projektowane w oprogramowaniu X, a wdrażane dla platform (…) oraz web. Kod do zaprojektowanych rozwiązań jest dostępny w oprogramowaniu X dla języków, tj.: (…). Testy dostępności oprogramowania odbywają się za pomocą technologii (...). Zastosowano rozwiązania pasujące do potrzeb danego klienta i użytkowników jego aplikacji oraz strony internetowej, co sprawia, że są wyjątkowe, niepowtarzalne i wcześniej niewystępujące w Pani praktyce gospodarczej.

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pani istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

-badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

-prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje również prace rozwojowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności – przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik „i” wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

·nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy – w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

·nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

·łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badań rozwojowych;

·kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie „ułożenie” efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

·wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

·planowaniu produkcji oraz

·projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług – od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak wskazuje Pani we wniosku, w ramach prowadzonej działalności rozwojowej podejmuje Pani działalność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, których celem jest wytworzenie programu komputerowego. Prace rozwojowe zostały lub zostaną zakończone pozytywnym wynikiem poprzez wytworzenie programu komputerowego, który został opisany we wniosku. Wyniki Pani prac rozwojowych mają i będą miały ustaloną formę – gotowego programu komputerowego. Działalność prowadzona jest przez Panią w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Pani działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto, projekty polegające na projektowaniu Oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one przymiot indywidualności, innowacyjności oraz niepowtarzalny charakter. Pani działalność, w ramach której tworzy i rozwija Oprogramowanie ma charakter twórczy o indywidualnym charakterze, jest wyrazem własnej twórczości indywidualnej, posiada charakter kreatywny, nowatorski, oryginalny w pomyśle, jest nastawiony na tworzenie nowych oryginalnych rozwiązań o charakterze unikatowym. Tworzy i projektuje Pani Oprogramowanie tak, aby zaspokoić potrzeby istniejących, jak i potencjalnych Klientów. „Oprogramowanie” zostało wytworzone/rozwinięte w oparciu o narzędzia/technologie, tj.: (…). Nowe zastosowania oraz usprawnienia oprogramowania odróżniają się od już istniejących rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby określonej grupy użytkowników. Pani działania polegające na rozwijaniu „Oprogramowania” zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania. Rozwiązania są projektowane w oprogramowaniu X, a wdrażane dla platform (…) oraz web. Kod do zaprojektowanych rozwiązań jest dostępny w oprogramowaniu X dla języków, tj.: (…). Testy dostępności oprogramowania odbywają się za pomocą technologii (…).

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia i rozwijania wymienionego oprogramowania spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Panią ani też całość prowadzonej przez Panią działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu – takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i jego uzupełnieniu i w warunkach działalności wynikających z wniosku i jego uzupełnienia.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, należy stwierdzić, że działalność prowadzona przez Panią polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)patent,

2)prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Zgodnie natomiast z ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Stosownie do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Zatem, podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego IP i decyduje, że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty. Podatnik ma prawo stosować 5% stawkę podatkową do dochodu z tego konkretnego kwalifikowanego IP w okresie, w którym kwalifikowane IP posiada ochronę prawną.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP BOX nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Odnosząc powyższe przepisy podatkowe do przedstawionego opisu sprawy, należy wskazać, że:

-na podstawie umowy o świadczenie usług ze Zleceniodawcą, tworzy Pani oraz rozwija oprogramowanie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-efekty pracy, które nazywa Pani „Oprogramowaniem” zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 tej ustawy;

-przenosi Pani odpłatnie ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy, przeniesienie praw majątkowych na Zleceniodawcę następuje na podstawie pisemnej umowy na wskazanych polach eksploatacji, zawartej z zachowaniem formy wskazanej w art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

-w prowadzonej ewidencji na bieżąco wyodrębnia Pani każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

-prowadzi Pani na bieżąco od 1 stycznia 2023 r. odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także wskazać, że oprogramowanie – definiowane, jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Mając powyższe na uwadze, autorskie prawo do programu komputerowego (Oprogramowanie), tworzone i rozwijane przez Panią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego (Oprogramowania) stanowi/będzie stanowić dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym może Pani zastosować stawkę opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, na podstawie przepisów art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2023 i 2024 oraz lata kolejne, o ile zmianie nie ulegnie przedstawiony stan faktyczny.

Przechodząc do kwestii, które z wydatków ponoszonych przez Panią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są kosztami poniesionymi na prowadzoną bezpośrednio przez Panią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej tutejszy Organ wyjaśnia, co następuje.

Należy przede wszystkim podkreślić, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

-dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

-wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik jest zobowiązany do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

-dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

-wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Z objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. wynika bowiem, że „Obliczając wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który w dalszej kolejności zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus w celu obliczenia końcowego dochodu podlegającego 5% stawce podatku, niezbędne jest określenie związanych z kwalifikowanym IP przychodów oraz kosztów. Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem, dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka sumy przychodów osiągnięta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP”.

Przechodząc do Pani wątpliwości dotyczących uznania ponoszonych przez Panią wydatków za koszty konieczne do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zauważyć, że istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinna Pani również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Przyjąć należy zatem, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez Nią działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez Nią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także zauważyć, że w przypadku poniesienia wydatku na zakup środka trwałego, który podlega amortyzacji podatkowej oraz ma związek z wytworzeniem, rozwojem, ulepszeniem kwalifikowanego IP, cały wydatek nie może zostać uwzględniony we wskaźniku nexus. Uwzględnić można jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w roku podatkowym, w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej.

Reasumując, wydatki ponoszone przez Panią na:

-biurko i krzesło gamingowe,

-papier, taśmę klejącą, plansze do ręcznego szkicowania mapy aplikacji,

-telefon, ubezpieczenie telefonu, szkło ochronne na telefon, słuchawki,

-użytkowanie samochodu (paliwo, koszty serwisów i napraw),

-bilety komunikacji publicznej,

-usługi księgowe,

-składki ubezpieczenia społecznego ZUS,

mogą zostać uznane za koszty do obliczenia wskaźnika nexus, przy zachowaniu właściwej proporcji, o których mowa w lit. „a” wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

-stanów faktycznych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzeń oraz

-zdarzeń przyszłych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zaznaczam, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez Wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).