Obowiązki płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.829.2023.2.EC

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 4 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.829.2023.2.EC

Temat interpretacji

Obowiązki płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny  skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 7 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego  

Opis planowanej transakcji.

Posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce i wystąpienia zdarzenia opisanego we Wniosku będzie polskim rezydentem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych („PIT”) zgodnie z ustawą o PIT.

W okresie do końca 2023 r. zostanie Pan fundatorem oraz beneficjentem założonej przez siebie fundacji rodzinnej, o której mowa w UFR. Wniesie Pan mienie do Fundacji, na pokrycie funduszu założycielskiego Fundacji. Oczekuje Pan otrzymania interpretacji indywidualnej dotyczącej obowiązków podatkowych Fundacji w okresie najwcześniej od września 2023 r.

Fundacja będzie prowadziła bardzo konserwatywną politykę inwestycyjną, gdyż jej głównym celem będzie ochrona kapitału otrzymanego od Fundatora. W związku z czym zyski roczne będą niskie, nie przekroczą 5-7 % zainwestowanego kapitału a będą takie lata, gdzie zyski z inwestycji będą jeszcze niższe lub bliskie zeru. Fundacja będzie prowadziła działalność inwestycyjną w formie:

a) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

b) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

c) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

d) udzielania pożyczek; spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje; spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik oraz beneficjentom;

e) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

Jednym z beneficjentów Fundacji, który zostanie ustanowiony w statucie Fundacji, będzie syn fundatora Fundacji („Beneficjent”) oraz Pan („Fundator”), który również będzie beneficjentem Fundacji.

Będzie Pan pierwszym członkiem zarządu Fundacji. Beneficjent będzie także członkiem zarządu Fundacji. W przyszłości zarząd Fundacji będzie powiększany o kolejnych członków.

Po zarejestrowaniu Fundacji w sądzie rejestrowym, Fundacja zakupi samochód osobowy („Pojazd”) do wyłącznego użytku zarządu Fundacji. Fundacja poza kosztem zakupu Pojazdu będzie ponosiła wydatki na utrzymanie Pojazdu w postaci paliwa, ubezpieczenia, kosztów remontów i napraw. Fundacja będzie także zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonywała odpisów amortyzacyjnych od Pojazdu.

Zarząd Fundacji będzie używał Pojazd dla celów statutowych Fundacji, określonych w art. 2 ust. 1 UFR, tj. Pojazd będzie wykorzystywany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów Fundacji. Powyższy zakres dysponowania Pojazdem, będzie wynikał ze statutu Fundacji oraz innych dokumentów sporządzonych na jego podstawie. Zgodnie ze statutem Fundacja rodzinna będzie pokrywać koszty utrzymania, kształcenia i leczenia beneficjentów. Pojazd będzie zatem wykorzystywany przez Zarząd do spełniania tych trzech rodzajów świadczeń na rzecz beneficjentów. Co ważne Pojazd nie będzie oddany przez Fundację beneficjentom do wyłącznego samodzielnego używania przez beneficjentów.

Fundacja, ani zarząd Fundacji nie będą prowadzić ewidencji przebiegu Pojazdów.

Pytanie

Czy Fundacja będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia PIT, od dochodów beneficjentów Fundacji, z tytułu korzystania z Pojazdów przez członków Zarządu Fundacji?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem,  Fundacja nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia PIT, od dochodów beneficjentów Fundacji, z tytułu korzystania z Pojazdów przez członków Zarządu Fundacji.

Uzasadnienie Pana stanowiska  

W Pana ocenie, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi przychód podatkowy o którym mowa w art. 20 ust. 1g ustawy o PIT. Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o PIT wynika, że zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu jest otrzymanie świadczenia z art. 2 ust. 2 UFR lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej (art. 20 ust. 1g ustawy o PIT). Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 2 UFR przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Z Pojazdu będzie korzystał tylko zarząd i Pojazd nie będzie „oddany beneficjentowi do korzystania przez fundację”. Pojazd będzie wykorzystywany przez Zarząd do spełniania świadczeń w postaci pokrywania kosztów utrzymania, kształcenia i leczenia beneficjentów.

Zastrzeżenia wymaga natomiast, że nawet jeżeli w przedmiotowej sprawie powstaje jakikolwiek przychód podatkowy, to będzie on zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b) ustawy o PIT, z uwzględnieniem proporcji z art. 21 ust. 49 ustawy o PIT. Wynika to ze statusu Fundatora oraz bezpośredniego pokrewieństwa Beneficjenta względem Fundatora.

W konsekwencji, Fundacja, jako płatnik PIT, nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia PIT, od dochodów beneficjentów Fundacji jako świadczeń w rozumieniu art. 2 ust. 2 UFR, z tytułu korzystania z Pojazdów przez członków Zarządu Fundacji na cele związane ze spełnianiem świadczeń na rzecz beneficjentów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W myśl art. 11 ust. 2a cyt. ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT przewiduje następujący katalog źródeł przychodów:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony)

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da;

9) inne źródła.

Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. 2023 r. poz. 326) został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. art. 5a pkt 50, zgodnie z którym:

Ilekroć w ustawie jest mowa o fundacji rodzinnej – oznacza to fundację rodzinną oraz fundację rodzinną w organizacji, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326).

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacji rodzinnej:

Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej:

Przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać koszty jego utrzymania lub kształcenia, a w przypadku beneficjenta będącego organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), prowadzącą działalność pożytku publicznego wspierać działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Zatem w statucie fundacji rodzinnej fundator powinien określić, komu i jakie świadczenia będą przysługiwać od fundacji rodzinnej. W praktyce będą to co do zasady świadczenia pieniężne, albo inne świadczenia o charakterze majątkowym, np. prawo do korzystania z rzeczy. Mogą to być również świadczenia w postaci pokrywania kosztów leczenia, opieki bądź kształcenia czy utrzymania – w przypadku osoby fizycznej. Świadczenia te mają charakter majątkowy i obejmują przekazanie lub oddanie beneficjentowi do korzystania określonych składników, w tym pieniędzy, rzeczy lub praw.  

Zgodnie z art. 5 ufr:

1. Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Z zapisu art. 54 ufr wynika, że:

1. Do zadań zarządu należy:

1) prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej;

2) realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie;

3) podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej;

4) tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie;

5) informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu;

6) spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Ustawodawca w u.f.r. wskazuje wprost zadania zarządu fundacji rodzinnej, które w istotnym zakresie koncentrują się na realizacji celu sukcesyjnego fundacji rodzinnej. Są to zadania zastrzeżone dla zarządu i nie ma możliwości przeniesienia ich na inny organ w fundacji rodzinnej.

Zadania zarządu fundacji rodzinnej zostały uregulowane w art. 54 ust. 1 u.f.r., Na zarząd fundacji rodzinnej został nałożony ogólnie sformułowany obowiązek dbałości o realizację celu określonego przez fundatora poprzez przekazany przez niego majątek. W zestawieniu z innymi zadaniami zarządu fundacji rodzinnej wymienionymi w komentowanym artykule przyjąć należy, że wszelkie czynności podejmowane przez zarząd powinny zmierzać do nadrzędnego zadania fundacji rodzinnej, jakim jest realizacja celu fundatora. ( zobacz: Fundacja Rodzinna. Aspekty prawne i podatkowe. Komentarz Paweł Tomczykowski Art. 54 Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2023 w legalis; )

W komentarzu do ustawy o fundacji rodzinnej. Komentarz Agnieszka Krysik Art. 54 Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2023  wskazuje się, że „Do zadań zarządu należy spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Oznacza to nie tylko poinformowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu, ale i jego prawidłowe zrealizowanie. Po stronie zarządu będzie istniał obowiązek przygotowania uwarunkowań prawnych i faktycznych do należytego spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta. Jeżeli świadczenie spełniane jest na rzecz małoletniego, po stronie zarządu będzie leżał obowiązek prawidłowego powiadomienia opiekuna prawnego lub osoby, której przysługuje zarząd nad przedmiotami przekazanymi małoletniemu beneficjentowi tytułem świadczenia”.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 5 i 6 u.f.r.,  zadaniem zarządu jest informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu oraz następnie spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi. Chodzi tu o rzeczywistą operacyjną obsługę jednego z głównych zadań fundacji rodzinnej, jaką jest spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów zgodnie z wolą fundatora wyrażoną w statucie oraz informacjami zawartymi w liście beneficjentów. (…) Spełnienie świadczenia przysługującego beneficjentowi polega na dokonaniu przeniesienia majątkowego na beneficjenta, w tym środków pieniężnych, rzeczy lub praw, albo oddaniu ich beneficjentowi do korzystania  (art. 2 ust. 2 u.f.r.). Oczywiście wszystkie te czynności muszą odbywać się zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, iż w celu realizacji tego zadania zarząd fundacji może podejmować wszystkie czynności w granicach ustawy i statutu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zostanie Pan fundatorem oraz beneficjentem założonej przez siebie fundacji rodzinnej. Fundacja zakupi samochód osobowy („Pojazd”) do wyłącznego użytku zarządu Fundacji. Zarząd fundacji będzie używał Pojazd wyłącznie dla celów statutowych Fundacji, określonych w art. 2 ust. 1 UFR, tj. Pojazd będzie wykorzystywany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów Fundacji. Powyższy zakres dysponowania Pojazdem, będzie wynikał ze statutu Fundacji oraz innych dokumentów sporządzonych na jego podstawie. Zgodnie ze statutem Fundacja rodzinna będzie pokrywać koszty utrzymania, kształcenia i leczenia beneficjentów. Pojazd będzie zatem wykorzystywany przez Zarząd do spełniania tych trzech rodzajów świadczeń na rzecz beneficjentów. Pojazd nie będzie oddany przez Fundację beneficjentom do wyłącznego samodzielnego używania przez beneficjentów.

Przedmiotem Pana wątpliwości jest ustalenie, czy Fundacja będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia PIT, od dochodów Beneficjentów Fundacji z tytułu korzystania z Pojazdów przez członków Zarządu Fundacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Jeżeli przedmiotem tego świadczenia lub tym mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne, przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie, a w przypadku świadczenia lub mienia przysługującego za okres dłuższy niż miesiąc, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który takie świadczenie lub mienie przysługuje.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-17 oraz art. 30a ust. 1, pkt 1–11 oraz 11b–13  z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21

Przy czym stosownie do art. 41 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli przedmiotem świadczenia lub mieniem, o których mowa w art. 20 ust. 1g, nie są pieniądze lub wartości pieniężne oraz takie świadczenie lub mienie przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość przypadającą na jeden miesiąc.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7b ww. ustawy:

Jeżeli przedmiotem świadczenia lub mieniem, o których mowa w art. 20 ust. 1g, nie są pieniądze lub wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie. Wpłatę tę uznaje się za podatek pobrany przez płatnika.

Art. 30 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu uzyskania przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1g - w wysokości:

a) 10 % przychodów uzyskanych przez osobę będącą w stosunku do fundatora osobą zaliczoną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w części odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu,

b) 15 % przychodów - w zakresie przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie lit. a.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 157:

Wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1g:

a) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043, z 2022 r. poz. 1846 i 2180 oraz z 2023 r. poz. 326), uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

b) beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

- z zastrzeżeniem ust. 49.

 W myśl art. 21 ust. 49 ww. ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 157, stosuje się do części przychodów:

1) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

2) beneficjenta będącego fundatorem albo osobą będącą w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

- odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2021 r. poz. 1043 ze zm.):

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

Stosownie do art. 27 ustawy o fundacji rodzinnej:

1. Prawa majątkowe wniesione przez fundatora albo osoby inne niż fundator do fundacji rodzinnej, ze wskazaniem osoby wnoszącej mienie oraz z określeniem rodzaju i wartości każdego z wniesionych składników mienia, w wysokości określonej według stanu i cen z chwili ich wniesienia oraz ich wartości podatkowej, zamieszcza się w spisie mienia.

2. Fundator sporządza spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego.

3. Zarząd aktualizuje spis mienia i odpowiada za aktualność tego spisu.

4. W spisie mienia zamieszcza się informację o aktualnych proporcjach, o których mowa w art. 28 ust. 1, dla każdego z fundatorów oraz fundacji rodzinnej.

5. Spis mienia sporządza się w formie pisemnej.

Art. 28 ustawy o fundacji rodzinnej stanowi, że:

1. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną.

2. Mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez:

1) fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo ‒ uważa się za wniesione przez fundatora;

2) inne osoby - uważa się za wniesione przez fundację rodzinną.

3. W przypadku gdy do fundacji rodzinnej mienie wnosi wspólny zstępny, wstępny albo rodzeństwo więcej niż jednego fundatora, mienie uważa się za wniesione przez wszystkich tych fundatorów w równych częściach.

Zgodnie z art. 29 ustawy o fundacji rodzinnej:

1. Proporcję, o której mowa w art. 28 ust. 1, określa się w części, w jakiej pozostaje suma wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadająca na tego fundatora lub fundację rodzinną do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną.

2. Proporcję, o której mowa w art. 28 ust. 1, określa się każdorazowo w przypadku wniesienia mienia do fundacji rodzinnej.

Z przepisów ustawy o fundacji rodzinnej wynika zatem, że każdorazowo w przypadku wniesienia mienia do fundacji rodzinnej określa się proporcję. Ta proporcja ma bezpośrednie przełożenie na wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń dokonywanych przez fundację na rzecz beneficjentów.

Zasadą jest zatem, że  świadczenia otrzymywane od fundacji przez:

  • fundatora i jego małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej;
  • a także beneficjenta fundacji z tytułu świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej  jeżeli beneficjentem jest fundator albo jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha,

podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże zakres tego zwolnienia wyznaczony jest stosunkiem wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadającej na tego fundatora lub fundację rodzinną do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną.

Z przepisu art. 21 ust. 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika że zwolnienie, o którym mowa wart. 21 ust. 1 pkt 157, stosuje się do części wskazanych przychodów odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

W analizowanych okolicznościach faktycznych wystąpi  Pan w roli fundatora, członka zarządu Fundacji i beneficjenta. Beneficjentem oraz członkiem zarządu będzie również syn fundatora. W przyszłości zarząd Fundacji będzie powiększany o kolejnych członków. Zarząd Fundacji będzie wykorzystywać zakupiony samochód do spełniania trzech rodzajów świadczeń przewidzianych w statucie dla beneficjentów, tj. pokrycia kosztów utrzymania, kształcenia i leczenia beneficjentów, nie oddając im jednak prawa do wyłącznego samodzielnego używania samochodu.

Mając na uwadze powyższe, członek zarządu przy pomocy składnika majątku Fundacji będzie zatem spełniał świadczenia niepieniężne na rzecz beneficjenta/beneficjentów (w tym dla samego siebie)  a zakres dysponowania pojazdem, będzie wynikał ze statutu Fundacji oraz innych dokumentów sporządzonych na jego podstawie.

W związku z powyższym, wskazać należy, że z tytułu używania samochodu beneficjent/beneficjenci uzyskuje/uzyskują od Fundacji świadczenie niepieniężne w ramach realizacji ww. celów statutowych, a tym samym  przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych art. 30 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, z uwzględnieniem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady więc, od ww. dochodów beneficjentów Fundacja jako płatnik będzie miała obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania podatku, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu  wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).