Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.652.2023.2.MB

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 7 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.652.2023.2.MB

Temat interpretacji

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 sierpnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 28 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 19 października 2023 r. (wpływ 19 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce.

(…) Spółka, jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce.

Wnioskodawca jest Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej ze Spółką.

Spółka ustanowiła program motywacyjny (dalej: „Program Motywacyjny”) skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, w tym Wnioskodawcy (dalej „Uczestnicy Programu”), którego celem jest zapewnienie możliwości dodatkowego premiowania kluczowych osób za ich osobisty wkład w rozwój działalności Spółki.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego powinno zapewnić związanie osób Uczestników Programu ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.

Program Motywacyjny umożliwi nabycie przez Wnioskodawcę prawa do pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 825, dalej: „Akcje Fantomowe”) pod warunkiem spełnienia określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej: „Regulamin”) warunków i celów, których spełnienie implikuje nabycie prawa do objęcia Akcji Fantomowych przez Wnioskodawcę.

Akcje Fantomowe:

·stanowią wyłącznie środek obliczenia przyszłego zmiennego składnika wynagrodzenia,

·nie stanowią akcji w rozumieniu przepisów KSH, w tym nie są akcjami dopuszczonymi do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (...),

·nie dają ich nabywcy żadnych praw udziałowych w stosunku do Spółki, a zatem posiadacz Akcji Fantomowych nie jest uważany za akcjonariusza Spółki, w szczególności Uczestnikowi Programu nie przysługuje z racji posiadania Akcji Fantomowych prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jak również prawo do wypłaty dywidendy;

·stanowią niezbywalne prawo majątkowe przysługujące wyłączenie Uczestnikowi Programu;

·nie podlegają dziedziczeniu, za wyjątkiem roszczenia przysługującego Uczestnikowi Programu wobec Wnioskodawcy o wypłatę kwoty należnej z tytułu wykonania praw z Akcji Fantomowych.

Akcje Fantomowe będą oferowane Wnioskodawcy odpłatne po cenie emisyjnej określonej w Regulaminie.

Realizacja praw Uczestników Programu wynikających z przyznanych im Akcji Fantomowych uzależniona będzie od spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

(…)

Wartość Akcji Fantomowych, o której mowa powyżej, może ulec podwyższeniu w zależności od daty złożenia Wnioskodawcy oświadczenia o wykonaniu praw z Akcji Fantomowych przez Wnioskodawcę.

Nabyte przez Wnioskodawcę Akcje fantomowe podlegają automatycznemu wykupieniu przez Wnioskodawcę w terminach określonych w Regulaminie.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje:

1.Wnioskodawca wyjaśnia, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy zarówno zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.

Utworzony przez (…) Program Motywacyjny został ustanowiony na okres dwóch lat począwszy od 2023 roku. Oznacza to, że Program ten obowiązuje w obecnym roku podatkowym Wnioskodawcy (w tym zakresie Wniosek dotyczy stanu faktycznego), jak również będzie obowiązywał w kolejnym roku podatkowym (w tym zakresie Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego).

2.Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na fakt, iż Program Motywacyjny został przez Spółkę ustanowiony na okres dwóch lat i obowiązuje od 2023 r., lata podatkowe, których dotyczy wniosek to rok 2023 i 2024.

3.Wnioskodawca wyjaśnia, że zakres wniosku dotyczy skutków podatkowych wynikających dla Wnioskodawcy w związku ze zbyciem przez Wnioskodawcę akcji fantomowych na rzecz Spółki.

4.Wnioskodawca wyjaśnia, że pod pojęciem „(…) przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody z kapitałów pieniężnych(…)” należy rozumieć przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z wykonaniem przez Wnioskodawcę praw z Akcji Fantomowych, które nastąpi poprzez rozliczenie pieniężne pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką w kwocie odpowiadającej wartości Akcji Fantomowych podlegających wykupieniu przez Spółkę od Wnioskodawcy. Z uwagi na to, że Akcje Fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2023, poz. 646, ze zm.), przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu rozliczenia Akcji Fantomowych będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

5.Wnioskodawca wyjaśnia, że Akcje Fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2023, poz. 646, ze zm.).

Pytanie

Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT podlegające opodatkowaniu stawką 19%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane przez niego z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnego stanowić będą przychody z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i w konsekwencji będą opodatkowane stawką 19%.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 źródłami przychodów osób fizycznych są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, a więc innych niż:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W ocenie Wnioskodawcy przychody uzyskane przez niego w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie będą stanowiły przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że uprawnienie do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nie wynika z umowy o pracę zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką, uprawnienie to nie jest też zapisane w jakichkolwiek innych dokumentach takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania itp. Dodatkowo przychód, który może osiągnąć Wnioskodawca nie będzie wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 1410/10), który, w odniesieniu do art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. trafnie wskazał, że: „z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, w tym - istotnego dla sprawy niniejszej - stosunku pracy. W przywołanej regulacji prawnej prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: „przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f”.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Wnioskodawca wskazuje, że Akcje Fantomowe stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 825). Tym samym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu rozliczenia Akcji Fantomowych będą stanowiły przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Tym samym dochód Wnioskodawcy z tytuł rozliczenia Akcji Fantomowych podlega opodatkowaniu według 19% stawki, co wynika z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Wnioskodawca wskazuje także, że z uwagi na fakt, że Akcje Fantomowe zostaną nabyte odpłatnie przez niego, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w:

1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 czerwca 2023 r. sygnatura: 0115-KDIT1.4011.161.2023.3.MN, w której wskazano, że: „Mając na uwadze powyższe, nabycie przez Pana Akcji Fantomowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe nie stanowi dla Pana źródła przychodów w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Akcje te były niezbywalne i warunkowe, ich otrzymanie nie wiązało się z przyznaniem Panu praw korporacyjnych. Były one jedynie obietnicą wypłaty wynagrodzenie po spełnieniu określonych w umowie warunków. W odniesieniu natomiast do skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu „rozliczenia” posiadanych Akcji Fantomowych, niewątpliwie stanowi ono dla Pana przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 analizowanej ustawy”.

2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2023 r. sygnatura: 0115-KDIT1.4011.331.2023.2.MN, w której wskazano, że: „Mając na uwadze powyższe, nabycie przez Panią Akcji Fantomowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe nie stanowi dla Pani źródła przychodów w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Akcje te są niezbywalne i warunkowe, ich otrzymanie nie wiązało się z przyznaniem Pani praw korporacyjnych. Były one jedynie obietnicą wypłaty wynagrodzenia po spełnieniu określonych w umowie warunków. W odniesieniu natomiast do skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu „rozliczenia” posiadanych Akcji Fantomowych, niewątpliwie stanowi ono dla Pani przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 analizowanej ustawy. Dochód z realizacji praw wynikających z posiadanych pochodnych instrumentów finansowych podlega opodatkowaniu według 19% stawki, co wynika z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że: od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia (…) pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, (…) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie prawidłowo Pani oceniła, że w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż pochodne instrumenty finansowe nabyła Pani odpłatnie za kwotę 1 zł za każdą przyznaną Akcję fantomową”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że dochody przez niego uzyskane z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i powinny zostać opodatkowane stawką 19% zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada przy tym zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. Ustawodawca tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł przychodów.

Ogólne określenie „przychodów” zawiera art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodami, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie, są:

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Ustawodawca odróżnia przy tym przysporzenia, które mają charakter:

pieniężny – pieniądze i wartości pieniężne;

niepieniężny – świadczenia w naturze (otrzymane rzeczy lub prawa), nieodpłatne świadczenia inne niż świadczenia w naturze (otrzymane usługi lub świadczenia polegające na udostępnianiu rzeczy lub praw).

Zasady ustalania wartości świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych regulują przy tym art. 11 ust. 2-2c.

Źródła przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy. Katalog zawarty w tym przepisie ma charakter rozłączny. To oznacza, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Aby prawidłowo zakwalifikować przychód do konkretnego źródła przychodów należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z jego powstaniem (uzyskaniem).

Źródłami przychodów są m.in.

·stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta(art. 10 ust. 1 pkt 1);

·kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Ustawodawca przewidział również szczególną sytuację przypisania przychodu do odpowiedniego źródła. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy,

przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

O tym, co jest przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, stanowi art. 12 ust. 1 ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Pojęcie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy ma szerokie znaczenie. Obejmuje ono zarówno świadczenia pieniężne, jak i wartość świadczeń niepieniężnych, w tym świadczeń nieodpłatnych. Ustawodawca nie ogranicza omawianego pojęcia do wynagrodzenia za pracę, a wskazany przez niego katalog rodzajów przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych jest jedynie przykładowym wyliczeniem (świadczy o tym użyte sformułowanie „w szczególności”).

O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. Istotne jest także to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy. Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego źródła pracodawca pokrywa wypłatę danych świadczeń dla pracowników – czy pokrywa wypłatę tych świadczeń bezpośrednio ze środków własnych czy pośrednio poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń ze źródeł bezpośrednio z pracodawcą niezwiązanych.

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika (pracownika) powstaniem przysporzenia majątkowego, uzyskane bezpośrednio lub pośrednio od pracodawcy i mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zaliczył m.in.: przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności faktycznych sprawy wynika, że:

·nabył Pan Akcje Fantomowe odpłatnie po cenie emisyjnej określonej w Regulaminie;

·Akcje Fantomowe są pochodnymi instrumentami finansowymi;

·Akcje Fantomowe nie stanowią akcji w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych;

·       Akcje Fantomowe są prawem niezbywalnym, nie podlegają dziedziczeniu (za wyjątkiem roszczenia przysługującego Uczestnikowi Programu o wypłatę kwoty należnej z tytułu wykonania praw z Akcji Fantomowych).

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zbycia posiadanych Akcji Fantomowych, niewątpliwie stanowi ono dla Pana przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 analizowanej ustawy.

Dochód z realizacji praw wynikających z posiadanych pochodnych instrumentów finansowych podlega opodatkowaniu według 19% stawki, co wynika z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że:

od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Jednocześnie prawidłowo Pan ocenił, że w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż pochodne instrumenty finansowe nabył Pan odpłatnie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

·stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia;

·zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzam, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).