Opodatkowanie sprzedaży lokalu w trybie licytacji komorniczej. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-1.4012.60.2024.2.ŻR

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.60.2024.2.ŻR

Temat interpretacji

Opodatkowanie sprzedaży lokalu w trybie licytacji komorniczej.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 26 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży lokalu … w trybie licytacji komorniczej.

Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 21 marca 2024 r. (data wpływu) oraz pismem z 26 marca 2024 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest komornikiem sądowym i prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce ... sp.j. (dalej Dłużnik albo ...) w sprawie Km ... . Dłużniczka ... jest właścicielką nieruchomości położonej we  ... ul. ... klatka A, dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą o nr ... (dalej lokal ...).

Jest to nieruchomość lokalowa usytuowana w budynku wielolokalowym z przeznaczeniem na apartamenty wczasowo/mieszkaniowe, który został wybudowany przez ... w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2014. Lokal mieszkalny będący przedmiotem wniosku składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, korytarza i łazienki o łącznej powierzchni 46,18 m2. Odrębna własność tego lokalu została ustanowiona na rzecz ... w dniu 15.09.2015 roku. Od daty ustanowienia odrębnej własności na rzecz ... nie doszło do przeniesienia własności tego lokalu na osoby uprawnione do tego na podstawie umowy deweloperskiej z 6 września 2013 roku.

W dniu 20.05.2020 roku dokonał Pan oględzin lokalu. W toku tych oględzin komornik stwierdził, że lokal jest przedmiotem najmu od września 2019 roku i jest zamieszkały przez najemcę ... i jego rodzinę. Okazana podczas oględzin umowa najmu została zawarta między nim a spółką ... sp. z o.o. Umowa najmu została zawarta na cele mieszkaniowe. Dokumentacja fotograficzna potwierdza faktyczne korzystanie z lokalu przez najemcę wraz z rodziną.

W lutym 2023 roku Dłużnik został w trybie art. 761 § 1 kpc wezwany przez komornika do  wskazania, czy lokal ... został wydany osobom trzecim do użytkowania, jeśli tak, kiedy  nastąpiło wydanie lokalu oraz czy nastąpiło to w wyniku czynności opodatkowanej VAT. W  dniu 23 lutego 2023 roku pełnomocnik Dłużnika odpowiedział, że lokal będący przedmiotem wniosku został wydany firmie ... do czasowego użytkowania na podstawie umowy. Nie wskazał jednak, od kiedy lokal został przekazany innemu podmiotowi do użytkowania, ani na podstawie jakiej umowy. Niewątpliwie jednak, co zostało naocznie stwierdzone przez Pana w dniu 20 maja 2020 roku, od co najmniej 24  września 2019 roku lokal jest oddany do faktycznego używania osobie trzeciej, co  potwierdza - okazana podczas oględzin - umowa najmu lokalu ... . W dniu 24.04.2023  roku, w wyniku ponownego wezwania pełnomocnik Dłużnika wyjaśnił jednak, że  wydanie lokalu ... firmie ... nie nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanej podatkiem VAT, nadal jednak nie wyjaśniono, jaka to była umowa i kiedy została zawarta oraz dlaczego uznano, że nie podlega ona podatkowi VAT. Pismem z dnia 28.02.2023 r. dłużnik został w trybie art. 761 § 1 kpc wezwany przez komornika do  wskazania, czy w lokalach wymienionych w tym wezwaniu (łącznie 13 lokali) zostały przeprowadzone prace ulepszeniowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które to prace mieściłyby się w pojęciu przebudowy lokalu (wraz z opisem tych prac), a jeżeli tak, to kiedy zostały zakończone oraz jaka była ich łączna wartość, a także czy spowodowała ona wzrost wartości początkowej lokalu. Dłużnik w odpowiedzi udzielił ogólnej informacji, że w latach 2015 - 2022 zostały w tych lokalach przeprowadzone prace polegające na ich ulepszeniu do stanu nadającego się do zamieszkania, w wyniku czego wartość lokali wzrosła o 1.500 zł na 1 m2. Nie wyjaśniono jednak, na czym te prace polegały, ani jaka była ich wartość w przeliczeniu na  poszczególne lokale, w tym lokal ... . W dniu 12.05.2023 roku wezwał Pan posiadacza lokalu firmę ... do złożenia oświadczenia, czy  w lokalu ... zostały przeprowadzone przez ... prace ulepszeniowe w  rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym, które to prace mieściłyby się w pojęciu przebudowy lokalu (wraz  z  opisem tych prac), a jeżeli tak, to kiedy zostały zakończone oraz  jaka była ich łączna wartość a także czy spowodowała ona wzrost wartości początkowej lokalu. Adresat nie  podjął pisma i nie udzielił na nie odpowiedzi.

Doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Na pytanie: Czy dłużnik jest/był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od  towarów i usług? wskazał Pan: Dłużnik jest obecnie wykreślony z rejestru podatników VAT (od 25.04.2023 roku) z powodu zawieszenia działalności gospodarczej. Jednak w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że nie może On - w odniesieniu do sprzedaży lokalu ... – zastosować zwolnienia od podatku, Dłużnik powinien uzyskać ponownie status podatnika VAT czynnego; sprzedaż lokalu będzie bowiem czynnością wykonaną w ramach działalności gospodarczej Dłużnika.

Następnie na pytanie: Czy w związku z wybudowaniem przez Dłużnika budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal ..., Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? odpowiedział Pan: Dłużnik budował budynek położony przy ul. ... w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku. Z treści księgi wieczystej założonej dla lokalu ... wynika, że Dłużnik zawarł umowę deweloperską o budowę i przeniesienie własności lokalu ... . Umowa o wybudowanie lokalu i przeniesienie jego własności na rzecz nabywcy nie jest objęta żadnym zwolnieniem przedmiotowym lub podmiotowym od podatku od towarów i  usług. Umowa taka podlega podatkowi VAT ze stawką 8% (dotyczy bowiem lokalu mieszkalnego). Należy więc uznać, że – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w dacie budowy lokalu Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem tego lokalu.

Na pytanie: Czy lokal ..., będący przedmiotem licytacji, był/jest wykorzystywany przez  Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to z jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywany był/jest ww. lokal, wykonywał Dłużnik – należy podać podstawę prawną zwolnienia? udzielił Pan następującej odpowiedzi: Z informacji uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego wynika, że lokal został wydany innemu podmiotowi do  używania w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. Jak  to  zauważono we wniosku, pełnomocnik Dłużnika wyjaśnił jedynie, że lokal będący przedmiotem wniosku został wydany firmie ... do czasowego użytkowania na podstawie umowy. Niestety nie wskazano, jaka to była umowa. Firma ... jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług zakwaterowania (wg CEIDG - usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania). Jednocześnie pełnomocnik Dłużnika oświadczył, że przekazanie lokalu do użytkowania firmie ... nie zostało opodatkowane podatkiem VAT. W Pana ocenie, brak opodatkowania przez Dłużnika tej czynności nie oznacza jednak, że lokal był przez Dłużnika wykorzystywany na cele działalności zwolnionej od VAT, bowiem wydanie lokalu innemu podmiotowi w sytuacji, gdy Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jest czynnością opodatkowaną, zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.t.u. Ponadto wydanie lokalu innemu podmiotowi oznacza, że nie był on w posiadaniu Dłużnika, nie mógł go więc w  tym czasie wykorzystywać do czynności zwolnionych od VAT.

W dalszej kolejności na pytanie: W jaki sposób Dłużnik wykorzystywał lokal ... przez cały okres jego posiadania? wskazał Pan: Jak to wykazano we wniosku, nie uzyskał Pan dokładnych informacji na ten temat. Wiadomo jedynie, że lokal został wydany przedsiębiorcy firmie ... . Brak jednak informacji, co do okoliczności tego wydania oraz causy prawnej oraz sposobu wykorzystywania lokalu w przeszłości tzn. przed wydaniem lokalu firmie ... .

Następnie na pytanie: Na podstawie jakiej umowy – np. najmu, dzierżawy, użyczenia – Dłużnik wydał lokal firmie ...? odpowiedział Pan: Wnioskodawca nie  uzyskał od Dłużnika takiej informacji, mimo ponawianego dwukrotnie pytania o tę kwestię.

Dalej na pytanie: Czy wydatki ponoszone w latach 2015-2022 dotyczyły również ulepszeń lokalu ...? Jeśli tak, to proszę o wskazanie:

a.kto ponosił wydatki na ulepszenie lokalu ... Dłużnik czy posiadacz lokalu Pan ...?

b. czy wydatki ponoszone na ulepszenie lokalu ... były wyższe niż 30% wartości początkowej ww. lokalu?

c.czy z tytułu poniesionych wydatków Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

d.kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania ww. lokalu po ulepszeniu?

e. czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. lokalu?

f.jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie lokalu po ulepszeniu, to należy wskazać kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)?

g.czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokalu po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

h.w jaki sposób, do jakich czynności dłużnik wykorzystywał ulepszony budynek po  oddaniu go do użytkowania?

odpowiedział Pan: Niestety Wnioskodawcy nie udało się tego ustalić. Jak to opisano we  wniosku, Dłużnik udzielił jedynie ogólnej informacji, że w latach 2015-2022 w kilku lokalach przeprowadził prace polegające na ich ulepszeniu do stanu nadającego się  do  zamieszkania, w wyniku czego wartość każdego lokalu wzrosła o 1.500 zł na 1 m2. Nie  wyjaśniono jednak, na czym te prace polegały, ani jaka była ich wartość w przeliczeniu na poszczególne lokale, w tym lokal ... . Warto jednak zauważyć, że lokal został wydany p. ... kilka lat temu, więc wyjaśnienia Dłużnika o dokonanych ulepszeniach mogą dotyczyć jedynie okresu przed 20 maja 2020 roku, kiedy dokonał Pan oględzin lokalu  i  stwierdził, że został on wynajęty osobom trzecim. Ponadto wezwał Pan w dniu 12.05.2023 roku posiadacza lokalu firmę ... do złożenia świadczenia, czy w lokalu ... zostały przeprowadzone przez ... prace ulepszeniowe w  rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które to prace mieściłyby się w pojęciu przebudowy lokalu (wraz z opisem tych prac), a jeżeli tak, to kiedy zostały zakończone oraz  jaka była ich łączna wartość a także czy spowodowała ona wzrost wartości początkowej lokalu. Niestety Pan ... nie podjął pisma i nie udzielił na nie odpowiedzi.

Następnie na pytanie: Jeśli nie posiada Pan ww. informacji, które są niezbędne dla oceny, czy  w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.  1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to prosimy jednoznacznie wskazać:

-czy ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Pana działań?

-czy działania te zostały udokumentowane?

-czy podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od Dłużnika?

wskazał Pan: Tak, Wnioskodawca wielokrotnie wzywał Dłużnika oraz obecnego posiadacza lokalu do udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia, czy istnieją przesłanki do  zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 lub pkt 10a u.p.t.u. Niestety nie uzyskano w toku postępowania wiarygodnych i kompletnych informacji niezbędnych do zastosowania ww. zwolnień od podatku.

Pytanie

Czy Wnioskodawca ma obowiązek opodatkowania odpowiednią stawką VAT dostawę opisanego we wniosku lokalu w sytuacji, gdy brak informacji zarówno od Dłużnika, jak  obecnego posiadacza lokalu nie pozwala wiarygodnie ustalić, czy po zasiedleniu lokalu doszło do jego ulepszenia (rozumianego jako przebudowa), a jeżeli tak, to ile wyniosły wydatki na to ulepszenie, kiedy zostały zakończone prace, a także czy po zakończeniu tych prac doszło do  ponownego rozpoczęcia używania tego lokalu?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, sprzedaż w drodze licytacji opisanego wyżej lokalu powinna zostać opodatkowana odpowiednią stawką VAT i nie może korzystać z żadnego ze zwolnień od  podatku, które są określone w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 21 u.p.t.u., jeżeli udokumentowane działania komorników sądowych, o  których mowa w art. 18 u.p.t.u, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie  są  spełnione.

W Pana ocenie, nie uzyskał Pan – mimo udokumentowanych działań – wiarygodnych informacji potwierdzających możliwość zastosowania jednego ze zwolnień wymienionych w  ww. przepisie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W ocenie Wnioskodawcy, sytuacja opisana we wniosku nie mieści się w dyspozycji tego przepisu z dwóch powodów.

Po pierwsze: z informacji uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego oraz z treści Działu III księgi wieczystej założonej dla lokalu będącego przedmiotem wniosku wynika, że Dłużnik zawarł z osobami fizycznymi w dniu 6 września 2013 roku umowę deweloperską oraz umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu nr ... oraz przeniesienie jego własności na rzecz tych osób. Umowa deweloperska, tj. umowa o wybudowanie lokalu i  przeniesienie jego własności na rzecz nabywców nie jest objęta żadnym zwolnieniem przedmiotowym lub podmiotowym od podatku od towarów i usług. Umowa taka podlega podatkowi VAT ze stawką 8% (dotyczy bowiem lokalu mieszkalnego). Zgodnie z zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dłużnik ... budował lokal w celu jego zbycia na rzecz osób fizycznych, z którymi zawarł umowę deweloperską – należy więc uznać, że zgodnie z ww. zasadą Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem lokalu będącego przedmiotem wniosku.

Po drugie: lokal nie został sprzedany i nadal pozostaje własnością Dłużnika, ale jak wynika z oświadczenia pełnomocnika ... lokal został wydany firmie ... do czasowego użytkowania na podstawie umowy. Pełnomocnik stwierdził jednocześnie, że ta czynność nie podlegała podatkowi VAT, jednak w Pana ocenie, jest  to  niezgodne z  treścią art. 8 ust. 2 u.p.t.u.

Zgodnie bowiem z tym przepisem za odpłatne świadczenie usług uznaje się:

1)użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2)wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Według oświadczenia pełnomocnika Dłużnika po wybudowaniu lokalu Dłużnik oddał lokal do  „czasowego użytkowania” firmie ... . Firma ... jest to  podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług zakwaterowania (wg CEIDG – usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania). Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.t.u., oddanie towaru handlowego innemu podmiotowi gospodarczemu w celu prowadzenia przez ten inny podmiot działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego towaru stanowi odpłatne świadczenie usług na podstawie ww. przepisu, nie ma bowiem żadnego związku z działalnością gospodarczą Dłużnika, a ponadto Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tego lokalu. Nie można także uznać, że oddanie lokalu firmie ... było czynnością zwolnioną od VAT. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 8.10.2021 roku nr PT1.8101.1.2021 wynajęcie lokalu mieszkalnego podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą w  zakresie usług zakwaterowania nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Podczas oględzin stwierdzono, że osoby przebywające w lokalu nie są związane umową najmu z  Dłużnikiem, nie można więc uznać, że lokal został przez Dłużnika wynajęty na cele mieszkaniowe najemcy, a tylko w takiej sytuacji umowa najmu byłaby objęta zwolnieniem od  podatku. Należy więc uznać, że Dłużnik nie wykorzystywał lokalu wyłącznie do  działalności zwolnionej od podatku, ponieważ umowa zawarta z firmą ... nie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku. Tak więc, w Pana ocenie, sytuacja opisana we wniosku nie mieści się w dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w  związku z czym planowana dostawa nie będzie objęta zwolnieniem określonym w tym przepisie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 14 u.p.t.u. jako oddanie do użytkowania (używania, korzystania) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi albo rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)wybudowaniu lub

b)ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dla oceny, czy dostawa opisanego wyżej lokalu będzie zwolniona od podatku, niezbędne jest więc ustalenie, czy będzie on w chwili dostawy uznany za „zasiedlony” przez okres co  najmniej 2 lat liczonych od wybudowania albo od jego ulepszenia o wartości co najmniej 30% wartości początkowej. Warunkiem zwolnienia od podatku jest bowiem zasiedlenie obiektów budowlanych przez okres co najmniej 2 lat przed dostawą.

W sytuacji będącej przedmiotem wniosku, budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w roku 2014, a w roku 2015 ... ustanowił na swoją rzecz odrębną własność tego lokalu. W maju 2020 roku lokal z pewnością był faktycznie używany, co zostało potwierdzone podczas oględzin nieruchomości dokonanych w dniu 20 maja 2020 roku. Co więcej, osoby trzecie przebywające w tym lokalu potwierdziły podczas oględzin, że lokal został wynajęty na cele mieszkaniowe od 24 września 2019 roku. Co prawda pełnomocnik Dłużnika oświadczył, że lokal został oddany do czasowego użytkowania firmie ..., co musiało nastąpić przed wynajęciem lokalu we wrześniu 2019, jednak nie  wskazał żadnej daty tego wydania, trudno więc ustalić wcześniejszą datę zasiedlenia lokalu. Niewątpliwie jednak w maju 2020 roku lokal był zasiedlony, a więc 4 lata przed planowaną sprzedażą w toku egzekucji. Gdyby jednak doszło w tym 4-letnim okresie do  ulepszenia lokalu o wartość stanowiącą co najmniej 30% jego wartość początkowej, to  dostawa tego lokalu nie mogłaby korzystać ze zwolnienia od podatku w okresie krótszym niż 2 lata od  ponownego zasiedlenia lokalu po zakończeniu tego ulepszenia. Jeżeli bowiem lokal zostałby ulepszony, o co najmniej taką wartość, to zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. zależy od ponownego zasiedlenia lokalu po  zakończeniu takiego ulepszenia i od daty tego ponownego zasiedlenia. Jak to opisano we  wniosku, Wnioskodawca nie uzyskał dokładnych informacji dotyczących ewentualnych ulepszeń lokalu, ich wartości oraz daty przeprowadzenia takich prac. Dłużnik udzielił jedynie ogólnej informacji, że w latach 2015 - 2022 zostały przeprowadzone prace polegające na  ulepszeniu wielu lokali do stanu nadającego się do zamieszkania, w wyniku czego ich  wartość wzrosła o 1.500 zł na 1 m2. Nie wyjaśniono jednak, jakie konkretnie prace zostały przeprowadzone w lokalu ... i jaka była wartość. Wnioskodawca nie uzyskał także odpowiedzi na pytanie o ulepszenia w lokalu zadane ... . W związku z  powyższym, nie można jednoznacznie ocenić, czy lokal ... został ulepszony, jaką wartość miały ewentualne ulepszenia oraz kiedy zakończono prace ulepszające. Można jedynie opierać się na  domniemaniu, że ani Dłużnik, ani obecny posiadacz nie dokonywali takich nakładów na lokal o niewielkiej powierzchni, jednak w art. 43 ust. 21 u.p.t.u. mowa jest  o  udokumentowanych działaniach komornika, nie zaś o domniemaniach. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że jeżeli komornik sądowy nie dysponuje niebudzącymi wątpliwości informacjami, które uzasadniają zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., to ma obowiązek opodatkowania dostawy towarów, o której mowa w art. 18 u.p.t.u., ponieważ ma obowiązek uznania, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Podobnie uznano w licznych interpretacjach prawa podatkowego w podobnych sprawach np. w interpretacji DKIS z 3 lutego 2023 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.587.2022.2.PJ; z 16 stycznia 2023 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.505.2022.2.AKS.

Reasumując, w Pana ocenie, należy uznać, że skoro warunki zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. nie zostały potwierdzone w sposób niebudzący wątpliwości, w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 u.p.t.u. tj. należy uznać, że  warunki zastosowania ww. zwolnienia nie są spełnione.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis odnosi się do dostawy lokali, które są zasiedlone przez sprzedażą przez okres krótszy niż 2 lata. Jednak, aby dostawa była zwolniona od VAT muszą zostać spełnione dwa warunki:

a)prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz 

b)dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak to jednak wyżej wykazano, pierwszy warunek nie jest spełniony ponieważ Dłużnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego; celem budowy osiedla, a w tym także lokalu ..., była - opodatkowana stawką 8% VAT - sprzedaż tych lokali osobom, które zawarły z Dłużnikiem umowy deweloperskie. To zaś oznacza, iż Dłużnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, a więc nie można do dostawy lokalu ... zastosować zwolnienia określonego w tym przepisie. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że informacje pozyskane w toku czynności egzekucyjnych nie pozwalają jednoznacznie ocenić, czy sprzedaż przez Pana w postępowaniu egzekucyjnym lokalu położonego przy ul. ..., może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 10 i 10a u.p.t.u., ponieważ nie uzyskał Pan informacji, o  które wzywał Dłużnika, które są niezbędne do dokonania takiej oceny i zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Jednocześnie brak kompletnych i wiarygodnych informacji, które są niezbędne dla oceny, czy w przedmiotowej sprawie może mieć zastosowanie jedno z wyżej wymienionych zwolnień jest wynikiem podjętych przez Pana udokumentowanych działań potwierdzających brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od  Dłużnika.

W konsekwencji, planowana transakcja sprzedaży lokalu ... w trybie sprzedaży egzekucyjnej nie będzie zwolniona od podatku VAT, lecz będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, stosownie do art. 43 ust. 21 ustawy. Komornik jako płatnik podatku VAT, o  którym mowa w art. 18 ustawy, będzie zobowiązany do opodatkowania dostawy opisanego we wniosku lokalu właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) – zwanej dalej „ustawą”:

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), zgodnie z którym:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to  istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z  dostawą mającą miejsce w ramach egzekucji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do  rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez dostawę towarach rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Należy więc przyjąć, że na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na  podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez  względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że  do  tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby  czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma  charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w  sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on  działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Odnosząc regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy do art. 18 ustawy wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik – właściciel nieruchomości – jest podatnikiem podatku VAT, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy tej nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że prowadzi Pan postępowanie egzekucyjne przeciwko Dłużnikowi ... sp.j. Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość lokalowa … usytuowana w budynku wielolokalowym z przeznaczeniem na apartamenty wczasowo/mieszkaniowe, który został wybudowany przez … w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2014.

Odrębna własność tego lokalu została ustanowiona na rzecz … w dniu 15.09.2015 roku. Od daty ustanowienia odrębnej własności na rzecz … nie doszło do przeniesienia własności tego lokalu na osoby uprawnione do tego na podstawie umowy deweloperskiej z 6 września 2013 roku. Ww. lokal został wydany firmie … do czasowego użytkowania na podstawie umowy, przy czym Dłużnik nie wskazał, od kiedy lokal został przekazany innemu podmiotowi do użytkowania, ani na podstawie jakiej umowy. Od co najmniej 24  września 2019 roku lokal jest oddany do faktycznego używania osobie trzeciej, co  potwierdza - okazana podczas oględzin - umowa najmu lokalu … .  Lokal jest zamieszkały przez najemcę ... i jego rodzinę. Okazana podczas oględzin umowa najmu została zawarta między nim a spółką ... sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz fakt, że Dłużnikiem jest spółka jawna, która prowadziła działalność gospodarczą, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dojdzie do  sprzedaży majątku należącego do przedsiębiorstwa Dłużnika. Zatem przy dostawie nieruchomości Dłużnik będzie podatnikiem podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż będzie dotyczyła składnika majątku przedsiębiorstwa Dłużnika.

W konsekwencji, dostawa ww. nieruchomości lokalowej w drodze licytacji komorniczej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może korzystać ze  zwolnienia od tego podatku albo może być opodatkowana tym podatkiem.

Zakres i zasady zwolnienia dostawy towarów zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)wybudowaniu lub

b)ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na  podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisów tych wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie  ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do  obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W tym miejscu wskazania wymaga, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie  przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazałem wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

1)towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich  przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

2)przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw nieruchomości i ruchomości prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących danej dostawie.

Zauważenia wymaga, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i  nie  podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w  sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i  usług.

Z uwagi na fakt, że ustawa oraz przepisy wykonawcze do  ustawy nie zawierają definicji lokalu, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali:

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału.

Według art. 3 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o własności lokali:

1.W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

2.Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o własności lokali:

1.Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

2.Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Z powyższych przepisów wynika, że odrębną nieruchomość może stanowić samodzielny lokal, a dla powstania odrębnej własności lokali niezbędny jest wpis do księgi wieczystej mający charakter konstytutywny. Bez wpisu do księgi wieczystej odrębna własność lokalu (części budynku) nie może skutecznie powstać. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług lokal ten staje się odrębnym od budynku towarem i stanowi samodzielny przedmiot czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Z opisu sprawy wynika, że wezwał Pan Dłużnika do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedawanej nieruchomości, lecz nie uzyskał Pan od Dłużnika informacji dotyczących ewentualnych ulepszeń lokalu, ich wartości oraz daty przeprowadzenia takich prac, jak również informacji o zasiedleniu lokalu po zakończeniu prac ulepszeniowych. Dłużnik udzielił ogólnej informacji, że w latach 2015 - 2022 w kilku lokalach przeprowadził prace polegające na ich ulepszeniu do stanu nadającego się  do  zamieszkania, nie wyjaśniono jednak, na czym te prace polegały, ani jaka była ich  wartość w przeliczeniu na poszczególne lokale, w tym lokal … . Ponadto wezwał Pan posiadacza lokalu firmę …  do złożenia świadczenia, czy w lokalu … zostały przeprowadzone przez … prace ulepszeniowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które to prace mieściłyby się w pojęciu przebudowy lokalu (wraz z opisem tych prac), a jeżeli tak, to kiedy zostały zakończone oraz jaka była ich łączna wartość, a także czy spowodowała ona wzrost wartości początkowej lokalu. Niestety Pan … nie podjął pisma i nie udzielił na nie odpowiedzi. W związku z  powyższym, nie można jednoznacznie ocenić, czy lokal został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jaką wartość miały ewentualne ulepszenia oraz kiedy zakończono prace ulepszające. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika również, że  Dłużnik budował budynek w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku. Z treści księgi wieczystej założonej dla lokalu … wynika, że Dłużnik zawarł umowę deweloperską o budowę i przeniesienie własności lokalu … . Umowa o  wybudowanie lokalu i przeniesienie jego własności na rzecz nabywcy nie jest objęta żadnym zwolnieniem przedmiotowym lub podmiotowym od podatku od towarów i usług. Umowa taka podlega podatkowi VAT ze stawką 8% (dotyczy bowiem lokalu mieszkalnego). Należy więc uznać, że – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od  towarów i usług - w dacie budowy lokalu Dłużnikowi przysługiwało prawo do  odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem tego lokalu. Ponadto z  informacji uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego wynika, że lokal został wydany innemu podmiotowi do używania w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. Jednocześnie pełnomocnik Dłużnika oświadczył, że przekazanie lokalu do użytkowania firmie … nie zostało opodatkowane podatkiem VAT. W Pana ocenie brak opodatkowania przez Dłużnika tej czynności nie  oznacza jednak, że lokal był przez Dłużnika wykorzystywany na cele działalności zwolnionej od VAT. Ponadto wydanie lokalu innemu podmiotowi oznacza, że nie był on  w  posiadaniu Dłużnika, nie mógł go więc w tym czasie wykorzystywać do czynności zwolnionych od VAT. Jednocześnie wskazał Pan, że nie uzyskał dokładnych informacji, co  do okoliczności wydania oraz sposobu wykorzystywania lokalu w przeszłości tzn. przed wydaniem lokalu.

W przedmiotowej sprawie przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego nie  pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w trybie postępowania egzekucyjnego ww. nieruchomości lokalowej będzie korzystać ze zwolnień od podatku VAT na podstawie art.  43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a i pkt 2 ustawy, gdyż brak jest wszystkich niezbędnych informacji do jednoznacznego dokonania takiej oceny na podstawie ww. przepisów.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że brak informacji, które są niezbędne dla oceny, czy  w  przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art.  43 ust.  1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest wynikiem podjętych przez Pana udokumentowanych działań potwierdzających brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od Dłużnika. Wielokrotnie wzywał Pan Dłużnika oraz  obecnego posiadacza lokalu do udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia, czy  istnieją przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 lub pkt 10a u.p.t.u. Niestety nie uzyskał Pan w toku postępowania wiarygodnych i kompletnych informacji niezbędnych do zastosowania ww. zwolnień od  podatku.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnień nie są spełnione, o ile podjęte przez Komornika udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku.

Zaznaczenia jednak wymaga, że kwestia oceny podjętych przez Pana jako komornika działań nie była przedmiotem interpretacji.

W konsekwencji, planowana przez Pana transakcja sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej we … przy ul. … w trybie licytacji komorniczej nie  będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, lecz będzie opodatkowana podatkiem VAT, stosownie do art. 43 ust. 21 ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Pan jako płatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 18 ustawy, będzie zobowiązany do opodatkowania dostawy opisanego we  wniosku lokalu właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Zatem Pana stanowisko należało więc uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie  mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy  rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się  będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w  złożonym wniosku.

Wydając niniejszą interpretację jako elementy zdarzenia przyszłego przyjąłem wskazane okoliczności, że od daty ustanowienia odrębnej własności na rzecz … nie doszło do  przeniesienia własności ww. lokalu na osoby uprawnione do tego na podstawie umowy deweloperskiej z 6 września 2013 roku oraz że ww. lokal został wydany firmie … do czasowego użytkowania na podstawie umowy.

W  związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze  zm. dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).