Opodatkowanie przychodu w sytuacji braku możliwości realizacji wygranego vouchera. - Interpretacja - 0115-KDIT2.4011.404.2023.1.ENB

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.404.2023.1.ENB

Temat interpretacji

Opodatkowanie przychodu w sytuacji braku możliwości realizacji wygranego vouchera.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 sierpnia 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości otrzymania zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji nieskorzystania z nagrody. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wygrała Pani loterię promocyjną pod nazwą „X” (losowanie z dnia (...) 2023 r.). Loterię organizował A S.A. z siedzibą w V. Wygraną we wskazanej loterii (...) o łącznej wartości x zł każdy. Zgodnie z pkt. (...) Regulaminu ww. loterii laureat zobowiązany był wpłacić kwotę (...) zł, stanowiącą równowartość podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazaną kwotę wpłaciła Pani na rzecz ww. podmiotu w dniu 19 stycznia 2023 r. Ostatecznie na skutek (...) nie mogła Pani (...), co w konsekwencji doprowadziło do niemożliwości zrealizowania wygranego vouchera. Nie otrzymała Pani zwrotu wpłaconej kwoty, a A poinformował o niemożliwości zwrotu wskazanej kwoty, ze względu na jej przekazanie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Pytania

Czy przysługuje Pani zwrot podatku, wpłaconego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z nieosiągnięciem dochodu z loterii (niemożliwość realizacji wygranego vouchera)?

Pani stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu obowiązek podatkowy powstaje w momencie wygrania przez podatnika w konkursie, grze lub zakładzie wzajemnym. W przedmiotowej sprawie wygrała Pani w ww. loterii nagrodę o wartości x  zł - (...). Jednakże z przyczyn obiektywnych (niemożliwość pobrania materiału do badania i przechowywania) nie może Pani skorzystać ze wskazanej nagrody, a zatem w Pani ocenie po Jej stronie nie powstał żaden dochód. Nie skorzysta Pani zatem ze wskazanej wygranej, wobec czego wpłacenie przez Panią podatku dochodowego z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozbawione podstaw prawnych i faktycznych. Innymi słowy nie osiągając dochodu z wygranej, nie ma Pani obowiązku opłacać z tego tytułu podatku, a wpłacona z tego tytułu kwota powinna podlegać zwrotowi.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego – zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika – to wskazać należy, że dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Zatem do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

W opisie zdarzenia wyjaśniła Pani, że wygrała loterię promocyjną pod nazwą „X” (losowanie z x r.). Loterię organizował A. S.A. z siedzibą w V.. Wygraną we wskazanej loterii był voucher (...) o łącznej wartości x zł każdy. Zgodnie z pkt. 10.6 Regulaminu ww. loterii laureat zobowiązany był wpłacić kwotę x zł, stanowiącą równowartość podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazaną kwotę wpłaciła Pani na rzecz ww. podmiotu w dniu 19 stycznia 2023 r. Ostatecznie na skutek (...) nie mogła Pani przekazać materiału do badania i przechowania, co w konsekwencji doprowadziło do niemożliwości zrealizowania wygranego vouchera.

W kontekście powyższego wyjaśnić należy, że do opodatkowania nagród w konkursach i loteriach promocyjnych co do zasady znajduje zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 21 maja 2023 r.:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy:

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W tym miejscu wskazać należy, że o zaliczeniu przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia. Otrzymane świadczenie może być zatem uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem. Zauważyć należy, że podatnik otrzymując voucher nabywa prawo do jego realizacji już w momencie otrzymania vouchera, i od tego momentu uzyskuje możliwość swobodnego nim dysponowania.

W przedstawionej przez Panią sytuacji, otrzymała Pani nagrodę w postaci vouchera o wartości x zł. Oznacza to, że była Pani właścicielem vouchera o skonkretyzowanej wartości i jako osoba nagrodzona mogła Pani z niego skorzystać. Co istotne, dla uznania nagrody za przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - bez znaczenia pozostaje sposób i termin wykorzystania vouchera. Jeśli więc wskutek (...) nie zrealizowała Pani vouchera, nie zmienia to faktu, że voucher został przez Panią wygrany w loterii promocyjnej i w związku z tym, jego wartość podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przychód w tych okolicznościach należy wiązać z otrzymaniem vouchera uprawniającego do skorzystania (...), a nie z ewentualną jego realizacją.

Nagroda w postaci vouchera o wartości x  zł podlegała więc opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i bez względu na niewykorzystanie vouchera nie przysługuje Pani zwrot zapłaconego podatku.

Uznać bowiem należy, że wpłacona przez Panią kwota zryczałtowanego podatku nie stanowiła podatku nienależnego lub podatku zapłaconego w wysokości większej od należnej i w związku z tym nie podlega ona zwrotowi.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.