Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę brytyjską. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.597.2023.2.KF

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 26 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.597.2023.2.KF

Temat interpretacji

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę brytyjską.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę brytyjską. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 września 2023 r. (wpływ 7 września 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Spółka X, z siedzibą w (…), Wielka Brytania (dalej: „X”) organizuje periodycznie kolejne edycje funkcjonującego od lat pracowniczego planu akcyjnego w formie (…), (co można tłumaczyć jako plan dopasowanych akcji; dalej: „Plan”).

Uczestnikami Planu są pracownicy spółek należących do grupy Y, między innymi pracownicy (…) S.A. (dalej: „Spółka”).

X jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.; dalej: „ustawa o rachunkowości”), w stosunku do Spółki.

Plan to nowy program motywacyjny, który zastąpi istniejący do tej pory program, który został przyjęty w (...) r. Plan zostanie zrealizowany na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników i działać będzie na tożsamych zasadach scharakteryzowanych poniżej. Uchwała walnego zgromadzenia wspólników reguluje zasady funkcjonowania Planu i upoważnia X do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia w życie i przeprowadzenia Planu.

Zatwierdzany przez walne zgromadzenie wspólników X regulamin określa m.in. które osoby są uprawnione do uczestnictwa w Planie oraz zasady i ilość przekazywanych uczestnikom Planu akcji X. Wskazanie uczestników w zatwierdzanym uchwałą regulaminie nie następuje z imienia i nazwiska, lecz przez określenie kryteriów, które muszą zostać przez nich spełnione, aby mogli oni przystąpić dla Planu.

Uczestnictwo w Planie jest otwarte dla wszystkich kwalifikujących się do niego pracowników spółek z grupy X. Uczestnictwo w Planie bądź jego brak nie ma żadnego wpływu na zatrudnienie pracownika, jego umowę o pracę ani perspektywy zawodowe. Plan ma być rozwiązaniem obejmującym całą (…) (dalej: „Z”), oferowanym przez spółkę dominującą X, w celu zwiększenia poczucia udziału w działalności grupy.

Uczestnictwo w Planie przez danego pracownika Spółki (dalej: „Uczestnik”) wymaga przystąpienia do Planu, oraz zaangażowania przez niego w Plan określonej liczby zwykłych akcji X (dalej: „Kwalifikowane Akcje”). Kwalifikowane Akcje mogą być nabywane przez Uczestnika z części jego wynagrodzenia netto (po pobraniu stosownych zaliczek na podatek dochodowy) lub Uczestnik może przeznaczyć na poczet Planu akcje już posiadane. Jeżeli Uczestnik nabywa nowe akcje, nabywa je po cenie rynkowej. Kwalifikowane Akcje są przechowywane za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Spółkę (dalej: „Depozytariusz”). Depozytariusz posiada Kwalifikowane Akcje Uczestnika, jednak Uczestnik zachowuje własność Kwalifikowanych Akcji.

Uczestnik posiadający Kwalifikowane Akcje, w ramach Planu otrzymuje prawo (dalej: „Nagroda”) nabycia kolejnych zwykłych akcji X (dalej: „Dopasowane Akcje”) w proporcji nieprzekraczającej jednej Dopasowanej Akcji do jednej Kwalifikowanej Akcji.

Proporcja przyznanych Dopasowanych Akcji może być uzależniona od stażu pracy danego Uczestnika, osiąganych przez grupę X wyników lub innych czynników, które zostaną uznane za istotne. Dopasowane Akcje są nowo wyemitowanymi akcjami X lub są nabywane bezpośrednio lub pośrednio przez X i przeznaczane w różnych formach na potrzeby Planu.

W trakcie trwania Planu, Uczestnik zachowuje swoje prawa wynikające z Kwalifikowanych Akcji (prawo głosu, prawo do dywidendy), natomiast aż do dnia zapadalności Nagrody (czyli do dnia spełnienia warunków otrzymania Dopasowanych Akcji na podstawie Nagrody, polegających w głównej mierze na pozostawaniu zatrudnionym w grupie X oraz nie zbywaniu zdeponowanych Kwalifikowanych Akcji) Uczestnik nie posiada takich praw w odniesieniu do Dopasowanych Akcji.

Nagroda wygasa jeżeli Uczestnik zbędzie Kwalifikowane Akcje zanim Nagroda stanie się zapadalna (przed upływem wskazanego w Planie okresu).

W dniu zapadalności Nagrody, Dopasowane Akcje wraz z Kwalifikowanymi Akcjami są przekazywane bezpośrednio Uczestnikowi bez opłat.

W pewnych okolicznościach, Nagroda może być zapadalna przed upływem jej terminu, na przykład w przypadku zakończenia zatrudnienia z uwagi na stan zdrowa Uczestnika, śmierć, kalectwo, zwolnienia pracownicze lub zbycie spółki, w której Uczestnik jest zatrudniony podmiotowi spoza grupy X. W takim przypadku, wysokość wskazanej Nagrody (ilość przyznanych Dopasowanych Akcji) będzie proporcjonalnie zmniejszona, biorąc pod uwagę czas jaki faktycznie upłynął i jaki upłynąłby gdyby Nagroda zapadła w przewidzianym terminie.

Po zakończeniu Planu, jego byli Uczestnicy mogą bez ograniczeń zbywać Akcje Dopasowane.

Plan zostały opracowany przez X, a jego zasady funkcjonowania wynikają z uchwały walnego zgromadzenia wspólników X, na którym Plan został zatwierdzony. Natomiast administrację poszczególnych edycji Planu prowadzi wyznaczony zewnętrzny podmiot. X finansowało z własnych źródeł funkcjonowanie Planów – począwszy od edycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku ma zamiar jednak obciążać Spółkę jako lokalny podmiot zależny kosztami Planu dotyczącymi pracowników Spółki uczestniczącymi w Planie. X podpisze ze Spółką pisemne porozumienie w sprawie przeniesienia kosztów finansowania Planu z X na Spółkę we wskazanym zakresie.

Opisany we wniosku Plan, w jego poprzedniej wersji – wówczas funkcjonujący na analogicznych zasadach, co przedstawione w opisie stanu faktycznego był już przedmiotem odrębnego wniosku, zakończonych wydaniem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (...).

Obecnie Spółka składa wniosek ze względu na zmianę okoliczności w postaci obciążania lokalnych spółek z grupy, w tym Spółki, których pracownicy uczestniczą w programie – kosztami tego Planu.

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania Planu w zakresie podmiotu ponoszącego koszty finansowania Planu, Spółka pragnie uzyskać potwierdzenie konsekwencji podatkowych dla Spółki wynikających z realizacji kolejnych edycji Planu na opisanych we wniosku zasadach.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku podano, że:

-Plan zastąpi istniejący do tej pory program, który został przyjęty w (...) r. Plan zostanie zrealizowany na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki brytyjskiej, tj. X z siedzibą w (…), zatwierdzającej ustanowienie Planu oraz zasady jego realizacji i funkcjonowania. Na mocy ww. uchwały to Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…) będzie upoważniona do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia w życie i przeprowadzenia Planu. Zasady uczestnictwa w Planie zostaną określone w regulaminie Planu, który zatwierdzany będzie przez walne zgromadzenie wspólników Spółki brytyjskiej, tj. X z siedzibą w (…). Regulamin określał będzie m.in. osoby uprawnione do uczestnictwa w Planie, zasady i ilość przekazywanych uczestnikom Planu akcji. Wskazanie uczestników w zatwierdzanym uchwałą regulaminie nie będzie następować z imienia i nazwiska, lecz przez określenie kryteriów, które będą musiały zostać przez nich spełnione, aby mogli oni przystąpić dla Planu. Uczestnictwo w Planie będzie otwarte dla wszystkich kwalifikujących się do niego pracowników spółek z grupy. Uczestnictwo w Planie bądź jego brak nie będzie miało żadnego wpływu na zatrudnienie pracownika, jego umowę o pracę ani perspektywy zawodowe. Plan ma być rozwiązaniem obejmującym całą Y, oferowanym przez spółkę dominującą, tj. X z siedzibą w (…). Uczestnictwo osób wskazanych we wniosku w Planie nie wynika z treści umów o pracę lub innych umów tych osób zawartych z Wnioskodawcą, czy innych uregulowań prawnych obowiązujących u Wnioskodawcy, a dotyczących wynagradzania pracowników. Nie wynika ono z Regulaminu Pracy Wnioskodawcy czy też Regulaminu Wynagrodzenia Wnioskodawcy.

-Umowy zawarte przez Spółkę z Uczestnikami planu nie wskazują, że plan akcyjny stanowi część pakietu wynagrodzeń lub świadczeń Uczestników.

-Ani Regulamin Pracy, ani też żaden inny dokument wprowadzony w Spółce, który obowiązuje pracowników Spółki, nie wskazuje, że plan akcyjny stanowi element wynagrodzenia Uczestników.

-Stroną umowy planu akcyjnego i innych dokumentów ustanawiających plany i regulujących prawa Uczestników uczestniczących w planach jest Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…), a także pracownicy spółek z Y – w tym także pracownicy Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest stroną Planu ani żadnych umów dotyczących Planu, czy też innych dokumentów.

-Świadczeń na rzecz osób wskazanych we wniosku, tj. Uczestników planu zobowiązana jest dokonywać Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…). Z technicznego punktu widzenia administracją Planu zajmować się będzie zewnętrzny operator. Wnioskodawca nie będzie dokonywać żadnych świadczeń w ramach planu objętego przedmiotem wniosku.

-Przeniesienia prawa własności Akcji Dopasowanych, o których mowa we wniosku na rzecz Uczestników planu, dokonywać będzie Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…). Wnioskodawca nie dokonuje ww. czynności.

Pytania

1)Czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności, czy jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przyznania Uczestnikom Nagrody?

2)Czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności, czy jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przeniesienia na Uczestników Akcji Dopasowanych?

3)Czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności, czy jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia przez Uczestnika Akcji Dopasowanych w przyszłości, po zakończeniu Planu?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółki, nie ciążą na niej obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów. W szczególności Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przyznania Uczestnikom Nagrody, przeniesienia na Uczestników Akcji Dopasowanych lub zbycia przez Uczestników Akcji Dopasowanych w przyszłości, po zakończeniu Planu. Nie jest również zobligowana do przygotowania informacji podatkowych.

Ad. 1.

W ocenie Spółki w chwili, w której Uczestnikowi zostanie przyznana Nagroda przychód w ogóle nie powstaje. W chwili otrzymania przez Uczestnika Nagrody nie ma ona konkretnego wymiaru finansowego, ponieważ nie jest znana wartość Akcji Dopasowanych, które mają być otrzymane w przyszłości, a dodatkowo nie wiadomo czy w ogóle dojdzie do realizacji uprawnienia wynikającego z danej Nagrody – może ona wygasnąć, np. na skutek sprzedaży przez Uczestnika Kwalifikowanych Akcji przed upływem terminu lub zaprzestania pracy na rzecz spółek z grupy z jego własnej inicjatywy. Nagroda nie może być również zbyta czy przeniesiona na osobę trzecią.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w momencie przyznania Nagrody Uczestnikowi, po stronie Uczestnika nie powstaje przychód, a co za tym idzie, w ogóle nie powstaje jakikolwiek obowiązek (w tym po stronie Spółki) dokonania z tego tytułu jakichkolwiek rozliczeń podatkowych.

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.604.2019.1.MG wydana na gruncie innych programów, lecz dotyczących nagród niemających skonkretyzowanego wymiaru finansowego:

„Skoro Spółka nie jest i nie będzie podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz swoich pracowników, pracownicy nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Spółki nie powstają obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwalifikacji podatkowej opisanych świadczeń po stronie pracowników Spółki, jako podatników.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki odnośnie pytania Nr 1, 2 i 3, tj. że:

* Otrzymując Nagrody, jako Uczestnik Planu Pracownik Spółki nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Tożsame wnioski wynikają m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.770.2019.1.RR:

„Otrzymując Nagrody, jako Uczestnik Planu Pracownik Spółki nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ponadto warto wskazać, że w świetle obowiązujących przepisów ewentualny przychód po stronie Uczestników powstaje dopiero w momencie zbycia Akcji Dopasowanych –szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii stanowi własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego w niniejszym wniosku numerem 2 i numerem 3 przedstawione poniżej.

Podsumowując, zdaniem Spółki, nie ciążą na niej obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów. W szczególności Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przyznania Uczestnikom Nagrody.

Ad. 2.

W ocenie Spółki, nie ciążą na niej żadne obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności, Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przeniesienia na Uczestników Akcji Dopasowanych. Nie jest również zobligowana do przygotowania informacji podatkowych.

W ocenie Spółki w chwili, w której na Uczestnika zostaną przeniesione Akcje Dopasowane przychód w ogóle nie powstaje, a co za tym idzie, w ogóle nie powstaje obowiązek (w tym po stronie Spółki) dokonania z tego tytułu jakichkolwiek rozliczeń podatkowych. W świetle obowiązujących przepisów ewentualny przychód po stronie Uczestników powstanie dopiero w momencie zbycia Akcji Dopasowanych.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1)spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2)spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

– podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1)spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2)spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2 (art. 11b ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”) jednostką dominującą jest jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawująca kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

a)posiadająca bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

b)będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

c)będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub

d)będąca udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

e)będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.

Jednocześnie wskazane wyłączenie z opodatkowania objęcia lub nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 24 ust. 12a ustawy o PIT).

Jako że:

-X jest spółką dominującą dla Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości,

-Uczestnik jest pracownikiem Spółki,

-Uczestnik obejmuje lub nabywa akcje X w ramach Planu, który został przyjęty, i którego zasady reguluje uchwała walnego zgromadzenie wspólników spółki dominującej,

-Plan spełnia kryteria programu motywacyjnego w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT,

-Siedziba X znajduje się na terytorium Państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. Wielkiej Brytanii (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.; dalej: „UPO GB’’),

–    opodatkowanie dochodu Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Planie jest odroczone do czasu zbycia akcji nabytych przez uczestnika zgodnie z postanowieniami Planu.

Powyższe konkluzje na gruncie podobnych programów potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.193.2023.2.MN:

„W konsekwencji Plan motywacyjny, w którym uczestniczy Wnioskodawca, spełnia wszystkie warunki przewidziane u art. 24 ust. 11-11b oraz 12a i 12b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie mu instrumentów RSU w ramach uczestnictwa w Planie motywacyjnym, jak również osiągnięcie przez nie momentu wymagalności, jak również otrzymanie akcji z tytułu realizacji tych RSU nie będzie powodowało powstania przychodu do opodatkowania. Przychód do opodatkowania powstanie natomiast w momencie odpłatnego zbycia otrzymanych akcji”.

W związku z powyższym na Spółce w związku z przeniesieniem na Uczestnika Akcji Dopasowanych nie ciążą obowiązki podatkowe. W szczególności Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przeniesienia na Uczestników Akcji Dopasowanych.

Powyższe potwierdza m.in. wydana w podobnych okolicznościach interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2020 r., sygn. 0114-KD1P3-1.4011.604.2019.1.MG:

„Skoro Spółka nie jest i nie będzie podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz swoich pracowników, pracownicy nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Spółki nie powstają obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwalifikacji podatkowej opisanych świadczeń po stronie pracowników Spółki, jako podatników.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki odnośnie pytania Nr 1, 2 i 3. tj. że:

(...)

* Nabywając Akcje w wyniku wykonania Nagród w ramach uczestnictwa w Planie, Pracownik Spółki nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) zgodnie z art. 31 ww. ustawy”.

Tożsame wnioski wynikają m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1145.2022.1.MG:

„W takiej sytuacji nie można stwierdzić, że świadczenia pracowników związane z uczestnictwem w omawianym planie motywacyjnym są przez nich uzyskiwane od Państwa. Skoro Państwo nie są podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz pracowników, po Państwa stronie nie powstają obowiązki płatnika określone w art. 32 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwalifikacji podatkowej opisanych we wniosku świadczeń po stronie Państwa pracowników jako podatników.

Z uwagi na fakt, że Państwo nie są podmiotem dokonującym świadczenia na rzecz pracowników, nie można uznać, że Państwa pracownicy otrzymują świadczenie ze stosunku pracy bądź jakiekolwiek świadczenie od Państwa. Tym samym na Państwu nie ciążą obowiązki płatnika związane z przekazaniem ww. świadczeń ani obowiązki informacyjne”.

Tożsame stanowisko wskazujące na brak obowiązków płatnika w stanie faktycznym zbliżonym do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.770.2019.1.RR:

„Nabywając Akcje w wyniku wykonania Nagród w ramach uczestnictwa w Planie, Pracownik Spółki nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) zgodnie z art. 31 ww. ustawy”.

Podobne stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 11 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.793.2022.1.PSZ; z 19 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1124.2022.1.MG; z 18 lutego 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.771.2019.1.RR; z 18 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.605.2019.1.MG.

Na powyższe nie ma również wpływu fakt, że X ma zamiar obciążać Spółkę jako lokalny podmiot zależny kosztami Planu dotyczącymi pracowników Spółki uczestniczącymi w Planie.

Powyższą tezę potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1018.2022.3.MG, wydana w zbliżonym stanie faktycznym:

„Przez cały okres trwania Programu Motywacyjnego GIP oraz Programu Motywacyjnego ESPP spółka A ponosi bezpośrednio wszelkie koszty ich funkcjonowania. Niewątpliwie głównymi kosztami Programów Motywacyjnych są: koszt nieodpłatnego wydania akcji zwykłych spółki amerykańskiej uprawnionym Uczestnikom (program Jednostek RSU).

Jednocześnie zgodnie z założeniami obu Programów Motywacyjnych, koszty dotyczące uczestnictwa pracowników, dyrektorów lub konsultantów zatrudnionych przez, podmioty zależne lub stowarzyszone (w tym Spółkę) powinny być refakturowane na jednostki z grupy, z którymi związany stosunkiem pracy jest dany Uczestnik. W zakresie kosztów programu, które są związane z B oraz jej spółkami zależnymi, w tym Spółkę, A i B zawarły umowę o zwrocie kosztów związanych z Programami Motywacyjnymi GIP i ESPP. Następnie B (główny udziałowiec Spółki) oraz Spółka zawarli umowę o zwrocie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w Programach Motywacyjnych organizowanych przez A, zarówno poniesionych u przeszłości jak i tych, które zostaną poniesione w przyszłych okresach (dalej: „Reimbursement Agreement”). Na podstawie tej umowy, B będzie przenosił na Spółkę koszty związane z uczestnictwem pracowników Spółki w Programie Motywacyjnym GIP oraz Programie Motywacyjnym ESPP.

(...)

W takiej sytuacji nie można stwierdzić, że świadczenia pracowników związane z uczestnictwem w omawianych programach motywacyjnych są przez nich uzyskiwane od Państwa, jako pracodawcy. Skoro nie są Państwo podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz pracowników, po Państwa stronie nie powstają obowiązki płatnika określone w art. 31 i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwalifikacji podatkowej opisanych we wniosku świadczeń po stronie Państwa pracowników, jako podatników.

Z uwagi na fakt, że nie są Państwo podmiotem dokonującym świadczenia na rzecz pracowników, nie można uznać, że Państwa pracownicy otrzymują świadczenie ze stosunku pracy. Tym samym nie ciążą na Państwu obowiązki płatnika związane z przekazaniem przez spółkę zagraniczną ww. świadczeń”.

Podobne wnioski wynikają również z szeregu innych interpretacjach indywidualnych np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.666.2022.2.JK; z 17 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.4011.684.2022.2.MZ.

Dodatkowo należy wskazać, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Należy jednak podkreślić, że zdaniem Spółki jedynie te wypłaty pieniężne i inne świadczenia stanowią dochód ze stosunku pracy, które są świadczeniami w zamian za pracę i pochodzą od pracodawcy. Powoduje to, że wszelkie świadczenia wynikające z Planów organizowanych przez X oraz ewentualne przychody związane z przeniesieniem na Uczestnika Akcji Dopasowanych nie będą stanowić przychodów Uczestnika ze stosunku pracy. Już sam ten fakt powoduje, że po stronie Spółki nie powstaną żadne obowiązki płatnika związane z przyznaniem Uczestnikom, którzy są pracownikami Spółki Akcji Dopasowanych ramach realizacji Planu.

Na powyższe wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych. Warto wskazać na wyrok NSA z 24 czerwca 2016 r. sygn. II FSK 1554/14:

„Jak słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1428/12, "przywołany przepis stanowi (...) o przychodach ze stosunku pracy, a nie przychodach związanych, towarzyszących albo osiągniętych przy okazji stosunku pracy. Jeżeli zatem pracownik osiągnie przychód pozostający w związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym jest mowa wart. 12 ust. 1 u.p.d.o.f." Wskazana powyżej sytuacja odpowiada okolicznościom faktycznym przedstawionym we wniosku przez Spółkę, w konsekwencji zaś – jako zgodne z prawem materialnym należy uznać stanowisko sądu administracyjnego pierwszej instancji, że przyznanie opcji na udziały nie wynikało w rozpoznawanej sprawie ze stosunku pracy”.

Podsumowując, w ocenie Spółki, nie ciążą na niej żadne obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności, Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przeniesienia na Uczestników Akcji Dopasowanych. Nie jest również zobligowana do przygotowania informacji podatkowych.

W ocenie Spółki, nie ciążą na niej żadne obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności. Spółka nie jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia przez Uczestnika Akcji Dopasowanych w przyszłości, po zakończeniu Planu. Nie jest również zobligowana do przygotowania informacji podatkowych.

Kluczowe jest ustalenie, czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji Dopasowanych nabytych w ramach Planu, po jego zakończeniu wystąpi obowiązek poboru podatku dochodowego (zryczałtowanego) (lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), a jeżeli tak, to kto wystąpi w roli płatnika.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy PIT).

Wskazując na powyższe należy uznać, że Akcje Dopasowane nabywane wskutek realizacji Planu przez Uczestników, są papierami wartościowymi, zatem przychód z ich zbycia powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o PIT).

Jednocześnie po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny – i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 lit. a ustawy o PIT).

Zgodnie z powyższym, w ocenie Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym to Uczestnik (podatnik) sam zobowiązany jest rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w związku ze sprzedażą Akcji Dopasowanych nabytych w ramach Planu.

Powyższe potwierdza m.in. wydana na rzecz Spółki interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 11 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.793.2022.1.PSZ:

„Powyższe powoduje, że sama okoliczność nieodpłatnego objęcia akcji lub ich nabycia po preferencyjnej cenie nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec spełnienia przez opisany we wniosku program legalnych przesłanek programu motywacyjnego nastąpi "przesunięcie" momentu opodatkowania uzyskiwanych w ramach tego programu świadczeń do chwili odpłatnego zbycia przez Pana akcji objętych (nabytych) w wyniku realizacji programu”.

Jednocześnie na Spółce nie będą ciążyć żadne obowiązki w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczek lub rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego przez Uczestników.

Na prawidłowość powyższych konkluzji wskazuje pośrednio również interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.666.2022.2.JK:

„Odnosząc powyższe do Państwa sprawy, należy stwierdzić, że w związku z uczestnictwem Państwa pracownika (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania) w Planie ESPP oraz Planie RSU, przychód podlegający opodatkowaniu i możliwość odliczenia odpowiednio kosztów uzyskania tego przychodu powstanie po stronie Uczestnika ESPP i RSU – stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planów ESPP i RSU akcji. Będzie on podlegał opodatkowaniu – stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w. ustawy. Zatem na Państwie będącym pracodawcą Uczestnika Planu ESPP i Planu RSU nie będą ciążyły obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne w związku z uzyskaniem takiego przychodu przez Państwa pracownika”.

Na powyższe nie ma również wpływu fakt, że X ma zamiar obciążać Spółkę jako lokalny podmiot zależny kosztami Planu dotyczącymi pracowników Spółki uczestniczącymi w Planie.

Powyższe potwierdza również interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1018.2022.3.MG, wydana w zbliżonym stanie faktycznym:

„Przez cały okres trwania Programu Motywacyjnego GIP oraz Programu Motywacyjnego ESPP spółka A ponosi bezpośrednio wszelkie koszty ich funkcjonowania. Niewątpliwie głównymi kosztami Programów Motywacyjnych są: koszt nieodpłatnego wydania akcji zwykłych spółki amerykańskiej uprawnionym Uczestnikom (program Jednostek RSU).

Jednocześnie zgodnie z założeniami obu Programów Motywacyjnych, koszty dotyczące uczestnictwa pracowników, dyrektorów lub konsultantów zatrudnionych przez podmioty zależne lub stowarzyszone (w tym Spółkę) powinny być refakturowane na jednostki z grupy, z którymi związany stosunkiem pracy jest dany Uczestnik. W zakresie kosztów programu, które są związane z B oraz jej spółkami zależnymi, w tym Spółkę, A i B zawarły umowę o zwrocie kosztów związanych z Programami Motywacyjnymi GIP i ESPP. Następnie B (główny udziałowiec Spółki) oraz Spółka zawarli umowę o zwrocie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w Programach Motywacyjnych organizowanych przez A, zarówno poniesionych w przeszłości jak i tych, które zostaną poniesione w przyszłych okresach (dalej: „Reimbursement Agreement”). Na podstawie tej umowy, B będzie przenosił na Spółkę koszty związane z uczestnictwem pracowników Spółki w Programie Motywacyjnym GIP oraz Programie Motywacyjnym ESPP.

(...)

W związku z powyższym, należy uznać, że Program Motywacyjny GIP oraz Program Motywacyjny ESPP utworzone przez SA spełniają definicję programu motywacyjnego i stanowią system wynagradzania w rozumieniu art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT. W konsekwencji, właściwym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie, stosownie do art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, moment odpłatnego zbycia akcji przez Uczestnika. Uczestnicy osiągający dochód z tytułu zbycia akcji, otrzymanych w ramach Programów Motywacyjnych GIP oraz ESPP są zobowiązani do samoobliczenia i odprowadzenia należnego podatku do urzędu skarbowego. Dochód z tytułu zbycia akcji powinien zostać przez nich wykazany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpiło zbycie akcji, tj. w deklaracji PIT-38, składanej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące opodatkowanie”.

Tym samym, zdaniem Spółki, zbycie przez Uczestników Akcji w ramach Planu nie spowoduje, że Spółka będzie miała jakiekolwiek obowiązki podatkowe z tego tytułu oraz w szczególności nie będzie ona zobowiązana do wystąpienia w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)obliczenie,

2)pobranie,

3)wpłacenie

– podatku, zaliczki.

Zgodnie z art. 30 § 1 ww. ustawy:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7: „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”.

Jak wynika z przepisów przywołanego Rozdziału 7, ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez:

-określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

-określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

Podstawowym warunkiem dla rozważań o obowiązkach płatnika jest jednak istnienie relacji: udzielający świadczenia (płatnik) – uzyskujący świadczenie (podatnik).

Stosownie do art. 11 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 cyt. ustawy:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

3)jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Po myśli art. 11 ust. 2b powołanej ustawy:

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Po myśli art. 38 ust. 1 cyt. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 32-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Powołane przepisy dotyczą sytuacji uzyskiwania określonych rodzajów przychodów od zakładów pracy.

Należy więc rozważyć, czy uczestnictwo wskazanych przez Państwo osób w opisanym przez Państwa programie motywacyjnym będzie wiązało się z Państwa obowiązkami jako płatnika, o którym mowa w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla tej oceny istotne jest, czy uczestnicy pozostający z Państwem w stosunku pracy otrzymują opisane świadczenia związane z programem akcyjnym od Państwa, a jeśli tak – czy podstawą dla uzyskiwania tych świadczeń jest stosunek pracy, czy też inna umowa łącząca uczestników z Państwem.

Tymczasem, jak wskazano we wniosku:

-Uczestnictwo osób wskazanych we wniosku w Planie nie wynika z treści umów o pracę lub innych umów tych osób zawartych z Państwa Spółką, czy innych uregulowań prawnych obowiązujących u Państwa, a dotyczących wynagradzania pracowników. Nie wynika ono z Regulaminu Pracy, czy też Regulaminu Wynagrodzenia.

-Umowy zawarte przez Państwa Spółkę z Uczestnikami planu nie wskazują, że plan akcyjny stanowi część pakietu wynagrodzeń lub świadczeń Uczestników. Również Regulamin Pracy, ani też żaden inny dokument wprowadzony w Państwa Spółce, który obowiązuje pracowników Państwa Spółki, nie wskazuje, że plan motywacyjny stanowi element wynagrodzenia Uczestników.

-Stroną umowy planu akcyjnego i innych dokumentów ustanawiających Plan i regulujących prawa Uczestników uczestniczących w Planie jest Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…), a także pracownicy spółek z Y – w tym także Państwa pracownicy. Państwa Spółka nie jest stroną Planu, ani żadnych umów dotyczących Planu, czy też innych dokumentów.

-Świadczeń na rzecz osób wskazanych we wniosku, tj. Uczestników Planu zobowiązana jest dokonywać Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…). Z technicznego punktu widzenia administracją poszczególnych edycji Planu zajmuje się zewnętrzny operator. Państwo nie dokonują żadnych świadczeń w ramach Planu objętego przedmiotem wniosku.

-Przeniesienia prawa własności Akcji Dopasowanych, o których mowa we wniosku na rzecz Uczestników Planu, dokonywać będzie Spółka brytyjska, tj. X z siedzibą w (…).

-Spółka brytyjska finansowała z własnych źródeł funkcjonowanie Planów – począwszy od edycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku ma zamiar jednak obciążać Państwo jako lokalny podmiot zależny kosztami planu dotyczącymi pracowników Spółki uczestniczącymi w Planie.

W konsekwencji w opisanych okolicznościach, nie można stwierdzić, że związane z uczestnictwem w planie akcyjnym:

1)przyznanie Pracownikom Nagród,

2)Przeniesienie Akcji Dopasowanych na rzecz Pracowników na skutek realizacji Nagród,

3)zbycie przez pracowników Akcji Dopasowanych w przyszłości, po zakończeniu Planu

są świadczeniami uzyskiwanymi przez Pracowników od Państwa, w tym od Państwa jako ich zakładu pracy.

Skoro nie są Państwo podmiotem dokonującym opisanych we wniosku świadczeń na rzecz Uczestników, po Państwa stronie – i to niezależnie czy po stronie uczestników powstaje przysporzenie majątkowe, czy też nie – nie mogą powstać obowiązki płatnika określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia kwalifikacja podatkowa opisanych świadczeń lub zdarzeń związanych z uczestnictwem w programie akcyjnym po stronie Uczestników jako podatników.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię braku istnienia po Państwa stronie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja nie rozstrzyga, czy zaistnienie opisanych zdarzeń lub uzyskiwanie przez uczestników opisanych świadczeń związanych z ich uczestnictwem w planie akcyjnym spowoduje po ich stronie jako podatników obowiązki podatkowe. Nie rozstrzyga również, czy opisany plan akcyjny jest programem motywacyjnym w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem nie są Państwo podmiotem, który wypłaca świadczenia z planu akcyjnego, zagadnienia te nie były istotne dla rozstrzygnięcia o Państwa obowiązkach jako płatnika. Nie są również Państwa indywidualną sprawą jako zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Podane przez Państwo interpretacje indywidualne oraz orzeczenie sądu administracyjnego dotyczą indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia Państwa wniosku miałem na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·       w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).