Koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-3.4011.296.2023.2.IR

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.296.2023.2.IR

Temat interpretacji

Koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko w części nieprawidłowe, w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

-nieprawidłowe w części, w jakiej wskazuje Pan, że jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów Spółki może rozpoznać całą wartość (przyjętą dla celów podatkowych) wniesionego aportem przedsiębiorstwa,

-prawidłowe w części, w jakiej wskazuje Pan, że jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów Spółki może Pan proporcjonalnie zaliczyć część wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, który dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa. Wniosek uzupełnił Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 11 lipca 2023 r. (wpływ 12 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.; dalej „ustawa pit”), podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: …

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki działającej pod firmą Y. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla … („Spółka”). Przed dokonaniem transakcji (o której mowa poniżej) Wnioskodawca był jednym wspólnikiem spółki.

W dniu … 2022 r. Wnioskodawca podpisał z inwestorem ze Szwecji, tj. Spółką Z. S.A. z siedzibą w … („inwestor”) zestaw dokumentów inwestycyjnych („dokumenty inwestycyjne”), zgodnie z którymi Wnioskodawca zobowiązał się, między innymi, do wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zamian za co Wnioskodawca otrzyma od Spółki … nowo utworzonych udziałów spółki a inwestor zobowiązał się, między innymi, („transakcja”) do nabycia od Wnioskodawcy … udziałów Spółki za kwotę … złotych („udziały spółki”), pod warunkiem („warunek”), że wyżej wskazany aport zostanie wniesiony do spółki w sposób prawidłowy na podwyższenie kapitału zakładowego, zostanie prawidłowo zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa jdg Wnioskodawcy było bezwzględnym warunkiem transakcji. Zgodnie z dokumentami inwestycyjnymi, gdyby nie spełnienie warunku, inwestor nie nabyłby od Wnioskodawcy udziałów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu … 2022 r. podjęło, zaprotokołowaną u notariusza uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki („akt notarialny”) poprzez utworzenie … udziałów („nowo utworzone udziały”) i zaoferowaniu nowo utworzonych udziałów do objęcia przez Wnioskodawcę, w zamian za co Wnioskodawca wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 551 Kodeksu cywilnego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą X. (NIP: …) („przedsiębiorstwo”) stanowiącego zestaw składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności, o łącznej wartości, określonej w akcie notarialnym … złotych („wartość określona w akcie notarialnym”). Ponad powyższe, oprócz aktu notarialnego Wnioskodawca podpisał ze Spółką umowę przeniesienia przedsiębiorstwa celem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na mocy, której to umowy Wnioskodawca przeniósł własność przedsiębiorstwa w zamian za nowo utworzone udziały. Wspomniane powyżej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało następnie w dniu … 2022 r. zarejestrowane w KRS, co spowodowało spełnienie warunku. Po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach czynności opisanych powyżej Wnioskodawca posiadał … udziałów spółki.

W związku ze spełnieniem się warunku, Wnioskodawca oraz inwestor podpisali umowę sprzedaży udziałów, zgodnie z którą inwestor nabył od Wnioskodawcy … udziałów Spółki za cenę … złotych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Y. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada zakładu na terytorium innego kraju.

Głównym postanowieniem umowy inwestycyjnej było zobowiązanie Wnioskodawcy do wniesienia przedsiębiorstwa jdg do spółki Y… , w zamian za co Inwestor zobowiązał się, między innymi, do nabycia od Wnioskodawcy … udziałów za cenę wskazaną w umowie – oryg. „…;”. Umowa przewiduje również możliwość dokonania przez Inwestora inwestycji w Spółkę, współpracy pomiędzy Spółką a Inwestorem, zarządu Spółki, etc.

Umowa sprzedaży udziałów została podpisania w dniu … 2022 r.

W odniesieniu do postawionego w wezwaniu pytania czy przedmiotem aportu było przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), tj. przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej obejmujący w szczególności składniki wymienione w tym punkcie wezwania

Wnioskodawca odpowiedział twierdząco.

Wnioskodawca określił też, że Przedsiębiorstwo wniesione aportem nie stanowiło zakładu pracy.

Odnośnie kwestii czy przedmiot aportu posiadał potencjalną zdolność do działania jako niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze Wnioskodawca również odpowiedział twierdząco.

Wnioskodawca podał także, że działalność gospodarcza nie została zlikwidowana.  Po wniesieniu aportu zmienił nazwę działalności i podjął się innego rodzaju działalności gospodarczej w ramach jdg.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Spółka kontynuuje działalność w zakresie, w jakim prowadzona była działalność gospodarcza w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym. W ramach rozwoju działalności Spółka rozszerzyła zakres działalności, przy czym na początkowym etapie wykorzystywała jedynie środki wniesionego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do pytania czy wartość aportu określona w akcie notarialnym jest niższą od wartości rynkowej tego wkładu Wnioskodawca odpowiedział przecząco.

Wnioskodawca wyjaśnił również, że powodem dokonania transakcji była realizacja zawartej umowy inwestycyjnej, wobec której w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do Spółki, Inwestor zobowiązał się nabyć od Wnioskodawcy udziały w Spółce oraz wspólnie rozwijać prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą. Inwestor zobowiązał się również do pozyskania nowych kontrahentów dla Spółki oraz kolejnych inwestorów, którzy dokapitalizują Spółkę tak aby pozyskała ona pieniądze na rozwój. Żadnym z celów dokonania czynności nie było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Z uwagi na warunki prowadzenia działalności gospodarczej Inwestor nie zgodził się na nabycie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy natomiast wymogiem rozwijania przedsiębiorstwa był Jego aport do Spółki, tj. preferowanej i znanej przez zagranicznego inwestora konstrukcji prawnej. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest konstrukcją, w której inwestor zewnętrzny może uzyskać udziały za czym wpływać na losy prowadzonego przedsiębiorstwa oraz pobierać z niego zyski.

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1.Czy w myśl art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu sprzedaży … udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zaliczyć całą wartość wniesionego aportem przedsiębiorstwa?

2.Alternatywnie, czy Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien proporcjonalnie zaliczyć część wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedawanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa?

Pana stanowisko w sprawie

W ramach pytania numer 1 Wnioskodawca uważa, że w myśl art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów Spółki może rozpoznać całą wartość (przyjętą dla celów podatkowych) wniesionego aportem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy pit, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, (...) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pit, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy pit, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy pit, przychód określony powyżej, tj. z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy pit, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy pit, dochodem, o którym mowa powyżej jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Zgodnie z powyższym, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów oraz papierów wartościowych są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów oraz papierów wartościowych (...).

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 22 ust. 1f ustawy pit, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w sposób uzależniony od sposobu nabycia tych udziałów.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie mieć pkt 2 wyżej przywołanego ust. 1 f art. 22 ustawy pit, według którego koszty uzyskania przychodu określone są według przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, tj. wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca osiąga przychód ze sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozumiany jest jako prawo udziałowe, które jest prawem podmiotowym stanowiącym składnik treści stosunku prawnego uczestnictwa w spółce, łączącego Wnioskodawcę ze spółką. W konsekwencji udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest ogółem uprawnień korporacyjnych oraz uprawnień majątkowych wnioskodawcy wobec spółki. Na udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być wystawiane dokumenty (papiery wartościowe), za czym nie ma ani technicznej, ani faktycznej możliwości w jakikolwiek sposób oznaczenia udziałów w sposób umożliwiający ich rozróżnienie.

Powyższe oznacza, że w praktyce nie ma możliwości rozróżnienia udziałów nabytych pierwotnie przez Wnioskodawcę w ramach utworzenia spółki w zamian za wkład pieniężny oraz udziałów nabytych przez Wnioskodawcę za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa jdg.

W przedstawionym stanie faktycznym inwestor zobowiązał się kupić … udziałów spółki pod warunkiem wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa jdg, za czym intencją stron transakcji była sprzedaż … udziałów spółki objętych przez Wnioskodawcę za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jdg.

Z uwagi na fakt, iż udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie są w żaden sposób oznaczone (rozróżnialne) oraz mając na względzie, że przepisy prawa podatkowego, a w szczególności art. 22 ust. 1f ustawy pit nie wyznaczają zasady proporcjonalnego rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, należy uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym koszt podatkowy przychodu ze sprzedaży … udziałów spółki powinien wynosić całą przyjętą dla celów podatkowych wartość przedsiębiorstwa.

W ramach pytania numer 2 w przypadku uznania stanowiska numer 1 za nieprawidłowe oraz mając na względzie rozważania przedstawione powyżej, Wnioskodawca uznaje za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym jako koszt uzyskania przychodu sprzedaży … udziałów spółki może proporcjonalnie zaliczyć część przyjętej dla celów podatkowych wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedawanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa, tj. w proporcji ….

W uzupełnieniu wniosku w zakresie własnego stanowiska Wnioskodawca dodał:

W zakresie pytania nr 1 – Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w myśl art. 22 ust. 1 f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów spółki może rozpoznać całą wartość (przyjętą dla celów podatkowych) wniesionego aportem przedsiębiorstwa.

W zakresie pytania nr 2 –Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w pytaniu numer 1 za nieprawidłowe oraz mając na fakt, iż Wnioskodawca za wniesienie przedsiębiorstwa aportem do Spółki uzyskał … udziałów w Spółce, a dokonał sprzedaży tylko … udziałów w Spółce, w myśl art. 22 ust. 1 f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … Udziałów Spółki może proporcjonalnie zaliczyć część wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedawanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa, tj. w proporcji ….

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a powołanej ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Zakresem zastosowania tego przepisu są objęte wszelkie sytuacje odpłatnego zbycia udziałów (akcji) – a więc przeniesienia przez podatnika własności udziałów (akcji) na inny podmiot w zamian za określoną przez strony umowy odpłatność (cenę zbycia).

Zgodnie z art. 17 ust. 1ab pkt 1 ww. ustawy:

Przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Stosownie art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy:

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy:

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Dochód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) ustala się z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów określonych na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c (art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy).

Przepisy art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c różnicują sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od sposobu, w jaki podatnik stał się właścicielem udziałów (akcji).

Do sytuacji udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny odnosi się art. 22 ust. 1f ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1)określonej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca albo art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

1a) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w  zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 109;

2)przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 109.

Wątpliwości Pana budzi kwestia czy w myśl art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszt uzyskania przychodu sprzedaży …udzałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien Pan zaliczyć całą wartość wniesionego aportem przedsiębiorstwa czy powinien Pan proporcjonalnie zaliczyć część wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedawanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów odpłatnego zbycia udziałów należy wziąć pod uwagę wysokość przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa, wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – jeżeli zbywane udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 109.

Podstawą dla ustalenia Pana kosztów uzyskania przychodu ze zbycia udziałów będzie więc:

·wysokość przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa, wynikającej z ksiąg podatkowych, określonej na dzień objęcia tych udziałów,

·nie może być ona wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Skoro odpłatnemu zbyciu podlega jedynie część udziałów objętych przez Pana za wkład w postaci przedsiębiorstwa, to ma Pan prawo rozliczyć tę część kosztów określonych zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy jaka odpowiada proporcji odpłatnie zbytych udziałów (objętych w zamian za przedsiębiorstwo) w stosunku do całości tak objętych udziałów.

Podsumowując, Pana stanowisko w zakresie zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów jest:

-nieprawidłowe w części, w jakiej wskazuje Pan, że jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów Spółki może rozpoznać całą wartość (przyjętą dla celów podatkowych) wniesionego aportem przedsiębiorstwa,

-prawidłowe w części, w jakiej wskazuje Pan, że jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży … udziałów Spółki może Pan proporcjonalnie zaliczyć część wartości przedsiębiorstwa, w proporcji udziałów sprzedanych do udziałów objętych za aport przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).