Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2023.2.NM

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.376.2023.2.NM

Temat interpretacji

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 24 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 16 lipca 2023 r. (data wpływu 16 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym.

Dnia … … 2023 r. zawarł Pan z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ - United Nations) umowę o świadczenie usług jako konsultant (Contract for the Services of a Consultant or Individual Contractor) na rzecz ...

Umowa została zawarta na okres …miesięcy od … … 2023 r. do … … 2024 r.

Zgodnie z warunkami (Terms of reference) zawartymi w oddzielnym dokumencie, ale stanowiącymi nierozerwalną część umowy, Pana obowiązki jako konsultanta obejmują m.in.:

          (...)

Warunki zawierają też wskazanie konkretnych rezultatów działań podejmowanych przez konsultanta, m.in.:

           (...)

Usługi wykonywane w ramach umowy mają być świadczone zdalnie z Polski, ale przewidziane jest również podróżowanie do ... celem przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla urzędników z krajów ....

..., agenda ONZ, jest organizacją międzynarodową udzielającą bezzwrotnej pomocy na realizację programów i projektów w krajach rozwijających się w dziedzinie rozwoju ekonomicznego.

Zawarcie umowy związane jest z projektem, który realizuje ... (dalej: „Projekt”).

Jego celem jest – zgodnie z warunkami:

         (...)

Pana wynagrodzenie, stanowiące część budżetu tego Projektu, wypłacane będzie bezpośrednio przez ONZ (...) z budżetu organizacji, który finansowany jest ze składem Państw Członkowskich oraz dobrowolnych wpłat Państw. Tym samym ..., który zarządza środkami bezzwrotnej pomocy, powierzył Panu bezpośrednią realizację projektu i ponosi Pan za to odpowiedzialność. Wynagrodzenie wypłacane będzie bezpośrednio przez ....

Uzupełnienie stanu faktycznego

Umowa zawarta jest na … miesięcy – między … 2023 r. a … 2024 r. Tym samym wniosek dotyczy roku podatkowego 2023 (… …) oraz 2024 (… …).

Umowa zawarta przez Pana z ONZ jest umową zawierającą w sobie elementy umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług – w tym przypadku usług konsultingowych. Umowa określa konkretne dzieła (np. przygotowanie prezentacji na warsztaty, przygotowanie tekstów i informacji do publikacji departamentu, sporządzenie analizy o portalach informacyjnych i rejestrowych w wybranych krajach, uzupełnienie bazy dotyczącej środków przyjętych przez państwa w zakresie inwestycji zagranicznych), które mają być wykonane przez Pana.

W związku z obowiązkiem ustawowym, prowadzi Pan w Polsce działalność gospodarczą. Niemniej, umowa zawarta przez Pana z ONZ nie wchodzi w zakres prowadzonej przez Pana działalności. Pana działalność jako adwokata związana jest ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów – reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, wsparcie podczas negocjacji biznesowych, przygotowywanie umów i innych dokumentów transakcyjnych. Umowa z ONZ w ogólne nie dotyczy tych zagadnień.

Zgodnie z samą umową i załącznikiem do niej, jej przedmiot obejmuje m.in.:

       (...).

Projekt finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy, a dokładnie dobrowolnej kontrybucji Królewska Niderlandów.

Pytanie

Czy wynagrodzenie, które Pan otrzymuje na podstawie umowy z ONZ (...), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Wynagrodzenie uzyskiwane z ONZ (...) na podstawie umowy o świadczenie usług jako konsultant zawartej dnia … … 2023 r. podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż spełnione zostały kumulatywnie wszystkie warunki przewidziane w rzeczonym zwolnieniu.

Po pierwsze, zostało spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Pana wynagrodzenie za świadczenie usług jako konsultant ONZ otrzymywane jest od organizacji międzynarodowej udzielającej bezzwrotnej pomocy. Środki pochodzą z budżetu ONZ przypisanego do ... i są (będą) wypłacane bezpośrednio przez ONZ.

Po drugie, kryterium bezpośredniości realizacji celu programu finansowego też zostało spełnione.

Zawarł Pan umowę z ONZ i świadczy Pan usługi na rzecz ONZ bezpośrednio realizując cele projektu – zarówno samodzielnie poddaje Pan analizie obowiązujące prawo w wybranych krajach dotyczące zakładania spółek i przyjmowania inwestycji zagranicznych, przygotowuje Pan rekomendacje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych i odpowiednich ulepszeń regulacyjnych, oraz przygotuje i przeprowadzi Pan szkolenie/warsztaty dla urzędników. Tym samym jest Pan osobą, która wykonuje czynności związane z programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy i otrzymuje Pan na ten cel środki od organizacji międzynarodowej.

Stanowisko to jest zgodne z wcześniejszymi interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np.:

·z 8 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.132.2023.3.JM;

·z 5 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.199.2023.3.JM;

·z 17 listopada 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.947.2022.2.JM;

·z 16 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.931.2020.2.KF.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Zgodnie z jego treścią:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powyższego dochody podatnika korzystają z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki, tj.:

-dochody te pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy od podmiotów wskazanych w ww. przepisie (przekazanie tych środków może być dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy),

-podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka wskazana w lit. a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ponadto konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącego, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem”.

Oznacza to, że nie każda osoba realizująca (faktycznie) cel programu będzie korzystała z tego zwolnienia. O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie jednej z nich skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że jest Pan polskim rezydentem podatkowym. … … 2023 r. zawarł Pan z Organizacją Narodów Zjednoczonych umowę o świadczenie usług jako konsultant na rzecz .... Umowa została zawarta na okres … miesięcy od … … 2023 r. do … … 2024 r. Projekt ..., w którym bierze Pan udział polega m.in. na (...). Projekt finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy. Pana wynagrodzenie, stanowiące część budżetu tego Projektu, wypłacane będzie bezpośrednio przez ONZ (...) z budżetu organizacji.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium dotyczące pochodzenia środków finansowych, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie została również spełniona przesłanka wynikająca z lit. b art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak Pan wskazał – ..., który zarządza środkami bezzwrotnej pomocy, powierzył Panu bezpośrednią realizację Projektu i ponosi Pan za to odpowiedzialność. Opisał Pan również we wniosku, w jaki sposób Pan realizuje Projekt oraz jakie cele Projektu Pan realizuje.

Zatem, do otrzymanego przez Pana wynagrodzenia finansowanego z budżetu organizacji międzynarodowej ONZ (...) udzielającej bezzwrotnej pomocy, będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pana stanowisko uznano zatem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych wskazuję, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).