Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.1038.2022.2.MG

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1038.2022.2.MG

Temat interpretacji

Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 15 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. Wniosek został uzupełniony pismem z 7 lutego 2023 r. (data wpływu 17 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan komplementariuszem („Komplementariusz”) w spółce komandytowej („Spółka Komandytowa, czy Spółka”) w której jest obecnie trzech wspólników: dwóch komplementariuszy (w tym Pan) („Komplementariusze”), a także jeden komandytariusz („Komandytariusz”) (dalej razem „Wspólnicy”). Komplementariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”) zamieszkującymi w Polsce oraz podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Komandytariusz jest osobą prawną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) posiadającym siedzibę w Polsce oraz podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka komandytowa ma siedzibę w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wspólnicy zawiązali Spółkę przed dniem w którym Spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment zawiązania Spółki pełnili odmienne role, tj. Komplementariusze (w tym Pan) byli jej komandytariuszami, a Komandytariusz był jej komplementariuszem. Następnie po 1 maja 2021 r. ich rola się zmieniła na obecną opisaną na wstępie. W wyniku planowanych działań restrukturyzacyjnych, możliwe jest, że wspólnicy Spółki dokonają zmian w umowie Spółki Komandytowej, które doprowadzą do tego, że jeden ze wspólników będący obecnie Komplementariuszem (być może Pan) stanie się jej komandytariuszem, a obecny komandytariusz wystąpi ze Spółki bez wypłaty wynagrodzenia, tj. bez wypłacenia wartości wniesionego wkładu, jak również przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, uwzględniając w tym także zyski zatrzymane osiągnięte do 30 kwietnia 2021 r. - momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT) przypadające na niego. Po wystąpieniu obecnego Komandytariusza, pozostali w Spółce wspólnicy planują określić udział w zyskach i stratach Spółki na nowo, metodą podziału zysku (analizą udziału), która ich zdaniem powinna w sposób najbardziej wiarygodny oszacować planowane pełnione przez nich funkcje, zaangażowane aktywa, a także ponoszone ryzyka. W przypadku gdyby wartość wkładu, któregokolwiek ze wspólników odbiegała od ustalonego na nowo podziału zysku lub pokryciu strat Spółki, to zostanie on odpowiednio uzupełniony przez wspólnika (którego udział w zysku okaże się być wyższy po przeprowadzonej analizie), a umowa stosownie zmieniona w tym przedmiocie, aby te proporcje w zakresie wkładu i podziału zysku/strat Spółki pomiędzy wspólnikami stosownie sobie odpowiadały. Wkład występującego Komandytariusza najprawdopodobniej zostanie przeksięgowany na inne kapitały niż podstawowy w ten sposób, żeby nie było wątpliwości, że nie pochodzi od któregokolwiek z pozostających w Spółce wspólników. Wystąpienie obecnego Komandytariusza nastąpi na skutek porozumienia pomiędzy Wspólnikami podjętego w formie uchwały wspólników Spółki skutkującej zmianą umowy Spółki. W wyniku dalszych działań Spółka może się przekształcić na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm., dalej: „k.s.h.”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu Spółka z o.o. będzie kontynuować prowadzenie działalności Spółki najprawdopodobniej w oparciu o opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy CIT. Z dniem przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o., wspólnicy staną się z mocy prawa wspólnikami w Spółce z o.o. (art. 553 § 3 k.s.h.). Po planowanym przekształceniu wartość majątku przekształconej Spółki z o.o. powinna odpowiadać wartości majątku Spółki. Jednocześnie z tytułu przekształcenia Wspólnicy obejmą udziały w Spółce z o.o. o wartości proporcjonalnej do przysługującego im udziału w zysku Spółki występującego na moment przekształcenia. Ponadto środki zgromadzone na kapitałach Spółki zostaną przeniesione z dniem przekształcenia na kapitały Spółki z o.o., w tożsamej wysokości.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Zgodnie z planami co do przekształcenia, kapitał zakładowy w spółce przekształconej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) powinien zostać ustalony w tej samej wysokości co wartość wkładów określona w umowie spółki komandytowej (przekształcanej) przed przekształceniem. Zatem kapitał zakładowy w sp. z o.o. powinien odpowiadać wartości wkładów z umowy spółki komandytowej. Konsekwentnie wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (sp. z o.o.) będzie niższa od wartości całego majątku spółki przekształcanej (spółka komandytowa).

Jeśli chodzi o pozostałe kapitały (tj. zapasowy), to powinny one sobie odpowiadać, tj. kapitały spółki komandytowej na moment przekształcenia powinny odpowiadać kapitałom spółki z o.o., która powstanie w wyniku tego przekształcenia.

Co istotne, całość majątku spółki przekształcanej będzie stanowić majątek spółki po przekształceniu (nie dojdzie do jakiś dodatkowych wkładów ze strony wspólników).

Pytanie:

Czy na skutek przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o. dojdzie u Pana do powstania przychodu podatkowego na gruncie ustawy PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, przekształcenie Spółki w Spółkę z o.o. nie spowoduje u Pana powstania przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Aby ustalić, czy w związku z przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową dojdzie do powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, należy w pierwszej kolejności przeanalizować charakter takiego przekształcenia. Zasady przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową oraz konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i handlowego zostały uregulowane przepisami k.s.h. Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jak stanowi art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Istotny w tym zakresie jest również przepis art. 553 § 1 k.s.h. ustanawiający zasadę sukcesji. Stanowi on, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie z § 3 tego artykułu wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Mając na uwadze treść powyższych przepisów należy stwierdzić, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie powoduje likwidacji tej pierwszej spółki. W wyniku przekształcenia dochodzi do kontynuowania prowadzonej działalności przez ten sam podmiot, jedynie w innej, nowej formie prawnej. Co istotne, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Innymi słowy, przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową polega wyłącznie na modyfikacji formy ustrojowej spółki , a nie na rozwiązaniu (likwidacji) jednej spółki i utworzeniu nowego, całkowicie innego podmiotu. Mamy zatem do czynienia z tym samym podmiotem, działającym jedynie w nowej formie prawnej. Na gruncie prawno-podatkowym, kwestia sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z przekształceniami spółek uregulowana została w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Zatem, również na gruncie podatkowym przekształcenie nie skutkuje likwidacją spółki przekształcanej. Powoduje ono jedynie zmianę formy prowadzenia działalności przez spółkę przekształcaną w następstwie wpisu do rejestru spółki przekształconej, z zachowaniem przez spółkę przekształconą wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej. Analiza przepisów ustawy PIT, regulujących to w jakich sytuacjach dochodzi do powstania przychodu podatkowego nie może zatem być przeprowadzona bez uwzględnienia ww. konkluzji. Natomiast na podstawie art. 5a pkt 28 ustawy PIT, w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to: m.in. spółkę z o.o. i spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy ustawy PIT nie zawierają przy tym szczególnych regulacji dotyczących skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej będącej podatnikiem CIT w spółkę kapitałową, będącą również podatnikiem CIT (jaką jest spółka z o.o.). W Pana ocenie, również żaden z „ogólnych” przepisów regulujących to w jakich sytuacjach dochodzi do powstania przychodów z kapitałów pieniężnych, z udziałów w zyskach osób prawnych, czy z działalności gospodarczej nie znajdzie zastosowania do sytuacji przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o. W konsekwencji, żadne przepisy na gruncie ustawy PIT nie przewidują powstania przychodu po stronie Wspólników w momencie przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Mając na uwadze powyższą regulację oraz przedstawione powyżej przepisy k.s.h. regulujące formę przekształcenia spółki osobowej (w tym komandytowej) w spółkę kapitałową (w tym spółkę z o.o.), należy zauważyć, że proces ten nie dochodzi do skutku w wyniku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci majątku spółki osobowej. Do przekształcenia dochodzi natomiast poprzez przeniesienie majątku spółki osobowej na spółkę będącą jej następcą prawnym. Innymi słowy, w ramach przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową dotychczasowi wspólnicy spółki osobowej nie wnoszą wkładów do spółki kapitałowej w postaci majątku spółki osobowej, a dochodzi niejako z mocy prawa do przeniesienia tego majątku ze spółki osobowej na jej następcę prawnego. W związku z powyższym, zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku nie jest objęte art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Kolejno, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Jak wynika z ww. przepisu, wartość niepodzielonych zysków staje się na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychodem podatkowym, jeśli dochodzi do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Dochód (przychód) taki nie powstaje natomiast w ramach przekształcenia w „drugą stronę”, tj. przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową. Zatem przekształcenie Spółki w Spółkę z o.o. nie będzie objęte zakresem zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT. W związku z powyższym, w wyniku przekształcenia, nie dojdzie po stronie Wspólników do powstania jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Spółka z o.o. nie powiększy swojego majątku w stosunku do tego, który posiadała Spółka. Wręcz przeciwnie, działalność będzie prowadzona z wykorzystaniem tego samego majątku, natomiast Wspólnicy staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki z o.o. W konsekwencji, na moment przekształcenia po Pana stronie nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT, a planowane przekształcenie będzie dla Pana neutralne na gruncie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tytułem przykładu, wskazuje Pan na interpretację wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) z dnia 29 maja 2017 r., nr 0461-ITPB4.4511.112.2017.2.MT, gdzie wskazano: „jeżeli w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wyższa niż wartość udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce jawnej, wówczas po jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Podobne stanowisko organów podatkowych zaprezentowane jest również w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 12 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.543.2019.1.GG.

Organy podatkowe zajmują przy tym analogiczne stanowisko względem skutków podatkowych przekształceń spółek osobowych będących podatnikami CIT. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.323.2019.2.MT, analizował konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę sp. z o.o. W uzasadnieniu swojego stanowiska, organ wskazał przede wszystkim, że: „przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wiązać się z wypłatami na rzecz Wnioskodawcy”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 10 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.567.2018.3.MG, gdzie wskazano, że: „na skutek przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego Wnioskodawca nie osiągnie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu, że wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. będzie odpowiadać sumie wartości kapitału zakładowego SKA, a wartość kapitału zapasowego i rezerwowego SKA zostanie w całości odniesiona na kapitał zapasowy i rezerwowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia SKA, a ponadto w związku z przekształceniem Wnioskodawca przed przekształceniem i na moment przekształcenia nie otrzyma żadnych wypłat ze SKA, ani ze spółki z o.o.”.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną, co oznacza, że następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego.

Na podstawie art. 553 ww. Kodeksu:

§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (…).

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z przekształceniem spółek reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

W świetle art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej:

osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1) przekształcenia innej osoby prawnej,

2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Skoro spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, to w związku z powyższym stanem proces ten nie powinien generować przychodu po stronie wspólnika spółki przekształcanej. Oczywiście dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy przekształcenie spółek nie staje się okazją do przyznania lub wypłaty wspólnikowi jakichkolwiek świadczeń ze spółek z jakiegokolwiek tytułu. Istotne jest bowiem, czy na skutek przekształcenia zachodzi ekwiwalentność wartości posiadanego w spółce przekształcanej udziału z wartością udziałów w spółce przekształconej oraz czy środki zgromadzone na kapitałach spółki przekształcanej zostaną przeniesione w dniu przekształcenia w tożsamej wysokości na odpowiadające im kapitały spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Rozpatrując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do planowanego przekształcenia zauważyć należy, że w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego (…).

Jednakże w wyniku przekształcenia podmiotów nie wystąpi po stronie wspólnika przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa spółki komandytowej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku wspólników tej spółki na inny podmiot będący jej następcą prawnym. W związku z tym, analizowane zdarzenie przyszłe nie mieści się w zakresie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy:

za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały określone w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym przepisem:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

(…)

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;

(…)

8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przepis ten wskazuje, że do omawianej kategorii dochodów (przychodów) są zaliczane dochody (przychody) „faktycznie uzyskane z tego udziału”, a więc takie przychody, które:

·wynikają z posiadania prawa do udziału w zyskach osób prawnych oraz

·zostały faktycznie (rzeczywiście) uzyskane.

Wskazany przepis odnosi się w swojej treści do pojęć: „spółka” oraz „spółka niebędąca osobą prawną”.

W świetle art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Stosownie natomiast do treści art. 5a pkt 28 lit. a) i c) ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a) spółkę posiadającą osobowość prawną (…),

c) spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W przedmiotowej sprawie dojdzie do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o., tak więc sytuacja ta pozostaje poza zakresem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

W sprawie tej nie znajdzie ponadto zastosowania pkt 4 ww. przepisu, bowiem z opisu okoliczności faktycznych nie wynika, aby w związku z przekształceniem miało nastąpić przeznaczenie środków na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. bądź przekazanie na ten kapitał kwot z innych kapitałów takiej spółki.

W konsekwencji, na moment przekształcenia po Pana stronie nie powstanie dochód (przychód) w rozumieniu analizowanej ustawy. Planowane przekształcenie będzie zatem dla Pana neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych, interpretacje te dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Ma Pan prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).