Skutki podatkowe w zakresie nabycia nieruchomości niezabudowanej. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.136.2024.4.BZ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.136.2024.4.BZ

Temat interpretacji

Skutki podatkowe w zakresie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

 Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

21 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 20 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości niezabudowanej. Uzupełnili go Państwo samoistnie – pismem z 20 marca 2024 r. (wpływ 21 marca 2024 r.), pismem z 21 marca 2024 r. (wpływ 21 marca 2024 r.), pismem z 23 maja 2024 r. (wpływ 23 maja 2024 r.) oraz w odpowiedzi na wezwanie pismem z 23 maja 2024 r. (wpływ 23 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będąca stroną postępowania:

X S.A. (Zainteresowany):

NIP: (…)

2) Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

Pani D.J. (Sprzedająca):

NIP: (…)

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowany jest inwestorem, zainteresowanym nabyciem nieruchomości gruntowej (dalej: „Transakcja”) pod inwestycję mieszkaniową (dalej: „Inwestycja”). Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie miejscowości (…) w województwie (…) oraz obejmuje działkę nr (…), obszaru (...) m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW (…) dalej jako „Nieruchomość” lub „Działka”.

Zainteresowany planuje wybudować na Nieruchomości inwestycje mieszkaniową, a następnie wyodrębnić lokale i sprzedać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka stanowi tereny niezabudowane na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w szczególności nie znajdują się na niej jakiekolwiek budynki, budowle lub ich części). Ponadto, Sprzedająca nie wykorzystywała przedmiotu Transakcji wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Dla przedmiotowej Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: „MPZP”), w którym Działka została określone jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (6.MW) oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową/dopuszcza się garaże (7.MW.U).

Sprzedająca jest od (...) 2016 r. zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług pod numerem (…), nie prowadzi zaś pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rejestracja dla celów podatku od towarów i usług Sprzedającej miała związek z dokonaną w przeszłości dostawą innych nieruchomości na rzecz lokalnej gminy oraz innego dewelopera. Dla celów poprzednich transakcji Sprzedająca zaangażowała profesjonalnych doradców (firmę „(…)” - (…) - (…), którzy działając jako pełnomocnicy Sprzedającej dążyli do:

   - uchwalenia MPZP o określonych parametrach przewidującego zabudowę mieszkaniową, obejmującego posiadane przez Sprzedającą nieruchomości (do uchwalenia MPZP nr (…) doszło (...) 2019 r., uchwała weszła w życie (...) 2019 r.),

  - sprzedaży posiadanych przez Sprzedającą nieruchomości na rzecz lokalnej gminy oraz innego dewelopera.

Po uchwaleniu MPZP Sprzedająca dokonała następujących transakcji (dostaw):

   - (...) 2019 r. aktem notarialnym Rep A nr (…) Sprzedająca sprzedała na rzecz dewelopera (…) działkę nr (…) o pow. (...) m². Transakcja została opodatkowana przez Sprzedającą podatkiem od towarów i usług w stawce 23%;

   - (...) 2020 r. aktem notarialnym Rep A nr (…) Sprzedająca sprzedała Gminie (…)  działkę nr (…) o pow. (...) ha oraz działkę (…) o pow. (...) ha. Transakcja została opodatkowana przez Sprzedającą podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Ponadto, Sprzedająca dokonała także dostawy działek na rzecz Gminy w następstwie procedury wywłaszczeniowej, i tak:

   - przed uchwaleniem MPZP z działki nr (…) (z której powstała m.in. działka nr (…) będąca przedmiotem wniosku) została wyodrębniona w trybie procedury szczególnej wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: „ZRID”) działka nr (…) jako poszerzenie drogi gminnej – ul. (…) (decyzja ZRID z 8 marca 2018 r. nr (…), która z mocy prawa – w zamian za odszkodowanie – przeszła na własność Gminy (…). Odszkodowanie należne Sprzedającej zostało ustalone w drodze decyzji administracyjnej, przy czym na dzień dzisiejszy wysokość odszkodowania jest kwestionowana zarówno przez Sprzedającą jak i Gminę (…). Na dzień dzisiejszy – Sprzedającej wypłacono zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 70%.

   - po uchwaleniu MPZP Sprzedająca działając poprzez profesjonalnego pełnomocnika wystąpiła do Wójta Gminy (…) o wydzielenia działek oznaczonych w MPZP jako przeznaczonych pod drogę oznaczoną w MPZP symbolem 6 KDD.

(...) 2019 r. decyzją Wójta Gminy (…) nr (…) zatwierdzony został podział geodezyjny działek (…), (…), (…) obręb (…), gmina (…).

W wyniku podziału powstały następujące działki drogowe (…), (…), (…), (…), które z mocy prawa przeszły na własność Gminy (…). Kwestie odszkodowania ustalono w drodze porozumienia. Sprzedająca weszła w posiadanie Nieruchomości w drodze dziedziczenia i darowizn w kręgu najbliższej rodziny. (...) 1981 r. Sprzedająca wstąpiła w związek małżeński z K.J.. Od tego dnia Sprzedająca wspólnie ze swoim małżonkiem prowadziła gospodarstwo rolne na terenie gminy (…), gospodarstwo to prowadziła na nieruchomościach stanowiących własność jej teściów.

(...) 1993 r. małżonkowie J. (tj. Sprzedająca i K.J.) otrzymali w drodze darowizny, akt notarialny Rep A (…) od rodziców K.J. (teściów Sprzedającej) nieruchomości m.in. działkę nr (…) (z działki tej na późniejszym etapie wyodrębniono działkę (…) będącą przedmiotem wniosku) obszaru (...) ha i działkę nr (…) obszaru (...) ha, na których to gruntach kontynuowali prowadzenie gospodarstwa rolnego aż do śmierci K.J. tj. (...) 2016 r.

Po śmierci męża Sprzedająca prowadziła gospodarstwo rolne samodzielnie. W tym samym czasie Sprzedająca zaangażowała także profesjonalnych doradców, którzy w imieniu Sprzedającej (działając jako pełnomocnicy) dążyli do zmiany MPZP przewidującego zabudowę mieszkaniową, wydzielenia działek pod drogi oraz zbycia części posiadanych nieruchomości. Doradcy prowadzili w tym zakresie negocjacje zarówno z Gminą (…) w zakresie ustalenia odszkodowania jak i z potencjalnymi kupującymi.

Na Działce będącej przedmiotem Transakcji prowadzona była uprawa warzyw. W związku z podjętymi negocjacjami dotyczącymi zbycia Działki na rzecz Zainteresowanego uprawy zakończono w roku 2023 - aktualnie ziemia stoi odłogiem. Nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej ani gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na objęcie Nieruchomości MPZP z przeznaczeniem na cel inne niż rolne.

Na moment złożenia wniosku Sprzedająca nie planuje sprzedaży innych nieruchomości. Sprzedająca i Zainteresowany zawarli umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości, a Sprzedająca przyjęła zadatek z tego tytułu. Zawarcie umowy przyrzeczonej planowane jest na koniec roku 2024.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że Sprzedająca (...) 2017 r. wystąpiła do Wójta Gminy (…) z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr (…), (…), (…) (tj. obszaru obejmującego m.in. obecną Działkę nr (…). Celem działań podejmowanych przez Sprzedającą było objęcie posiadanych przez nią działek miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym zabudowę mieszkaniową. Miejscowy plan, zgodny ze staraniami Sprzedającej, został uchwalony uchwałą Rady Gminy (…) nr (…) z (...) 2019 r. (uchwała weszła w życie (...) 2019 r.). Następnie, (...) 2019 r. Sprzedająca działając przez swoich pełnomocników, złożyła wniosek o podział działki nr (…) (zgodny z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na działki: (…) – droga gminna; (…) – droga gminna; (…) – Działka będąca przedmiotem planowanej sprzedaży.

Działka nr (…) na moment dostawy nie będzie objęta decyzją o warunkach zabudowy, gdyż dla Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym Działka została określone jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (6.MW) oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową/dopuszcza się garaże (7.MW.U).

W umowie przedwstępnej sprzedaży nie ustalono warunków, które muszą zostać spełnione w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, przenoszącej prawo własności Działki nr (…). Sprzedającą, w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej, zobowiązano jedynie do standardowych działań obejmujących m.in. zobowiązanie do: – nieobciążania, niezbywania Działki, – niezawierania żadnych innych umów, na podstawie których mogłoby nastąpić oddanie Działki we współkorzystanie przez inne osoby, w tym w szczególności umowy najmu, dzierżawy, leasingu, – nieprowadzenia na Działce działalności o charakterze rolniczym, – nieudzielania innym osobom zgody na dysponowanie Działką na cele budowlane, – niewystępowania o wydanie dla Działki pozwolenia na budowę, – informowania Kupującej o wszelkich faktach lub okolicznościach, które mogłyby stanowić naruszenie zobowiązań, oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Sprzedającą w umowie przedwstępnej, – przekazania korespondencji z sądów, organów administracji itp. dotyczącej Działki, – zarządzania Działką w zwykły sposób, – niedokonywania fizycznych zmian Działki, – nieprowadzenia na Działce prac budowlanych, – powtórzenia oświadczeń złożonych w umowie przedwstępnej, – dostarczenia aktualnych wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Kupującej zostało udzielone nieodwołalne pełnomocnictwo do uzyskania w imieniu Sprzedającej i na jej koszt, następujących dokumentów: – wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej, – zaświadczenia o przeznaczeniu Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, – zaświadczenia, że Działka nie leży na obszarze rewitalizacji ani na obszarze (…), – zaświadczenia, że Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz nie zostały wydane w stosunku do niej decyzje Starosty określające zadania z zakresu gospodarki leśnej, – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS, zaświadczenia o nie figurowaniu w rejestrze PEFRON. Ponadto Sprzedająca udzieliła pełnomocnictwa doradcy podatkowemu wskazanemu przez Kupującą, celem złożenia wniosku wspólnego o interpretację indywidualna.

Z nieruchomości, z której została wydzielona działka nr (…) będąca przedmiotem planowanej dostawy, były sprzedawane płody rolne opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Działka nr (…) do momentu sprzedaży na rzecz Kupującej nie będzie udostępniana osobom trzecim na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Pytania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy w zakresie, w jakim Transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z towarów i usług, sprzedaż Nieruchomości na rzecz Zainteresowanych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Państwa zdaniem, sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zamiany w zakresie, w jakim są opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem towarów i usług oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Transakcja obejmująca sprzedaż Działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyżej przywołano tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.):

Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Przy umowie sprzedaży – podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Stawki podatku – przy umowie sprzedaży – wynoszą:

 a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

 b) innych praw majątkowych – 1%.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,

 b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

   - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

   - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r.  poz. 931 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4  lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość.

Z opisu wniosku wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Kupujący (Zainteresowany będący stroną postępowania) nabędzie od Sprzedającej (Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania) niezabudowaną nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr (…).  

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej, znak: 0111-KDIB3-1.4012.182.2024.3.MSO wynika, że:

   - planowana Transakcja (umowa sprzedaży) będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;

   - sprzedaż nieruchomości nie będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu właściwej stawki podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro omawiana we wniosku planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg właściwej stawki, to do opisanej transakcji sprzedaży znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku sprzedaż nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – znak: 0111-KDIB3-1.4012.182.2024.3.MSO.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

   - Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

   - Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

„X” S.A. (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

   - w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

   - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy Ordynacja podatkowa.