W zakresie skutków podatkowych przystąpienia do umowy cash poolingu. - Interpretacja - 0111-KDIB2-2.4014.169.2023.2.PB

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.169.2023.2.PB

Temat interpretacji

W zakresie skutków podatkowych przystąpienia do umowy cash poolingu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do umowy cash poolingu. Uzupełnili go Państwo pismem  z 10 sierpnia 2023 r. (wpływ 14 sierpnia 2023 r.) oraz – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 8 września 2023 r. (wpływ 12 września 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka działająca pod firmą S Sp. z o. o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, będącym polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W ramach swojej działalności, Grupa Kapitałowa, której częścią jest Wnioskodawca (dalej: „Grupa Kapitałowa”), wypracowała szereg rozwiązań w postaci (…) (dalej: „Technologia (…)”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia na rzecz klientów usług (…). Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki, skupiające się na tworzeniu i udostępnianiu (…).

Wnioskodawca prowadzi działalność operacyjną polegającą na (…). Co więcej, główne cele świadczonych usług są ukierunkowane na (…).

Spółka wraz z innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej (zarówno podmiotami krajowymi jak i spółkami posiadającymi siedzibę oraz rezydencję podatkową w innych państwach) zamierza przystąpić do umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – centralizacji środków pieniężnych (na koniec dnia zawsze pozostaje ustalony poziom salda minimalnego „target balancing”) (dalej: „Umowa Cash Poolingu”, „Umowa”). Na dzień składania wniosku  o wydanie niniejszej interpretacji indywidualnej planowane jest uczestnictwo w Umowie Cash Poolingu kilkunastu podmiotów z Grupy Kapitałowej, licząc także Spółkę. Podmioty uczestniczące to podmioty mające swoją siedzibę jak i rezydencję podatkową  w szczególności, w takich krajach jak: Polska, (…). Docelowo do Umowy Cash Poolingu mają  w przyszłości przystąpić także inne podmioty z Grupy Kapitałowej (w tym z innych krajów niż wymieniono powyżej), przy czym (zgodnie z postanowieniami Umowy Cash Poolingu) włączenie nowego podmiotu do struktury cash poolingu wymagałoby jedynie zgody banku, ale nie wymagałoby zmiany Umowy Cash Poolingu poprzez jej aneksowanie. Włączenie nowego uczestnika następowałoby na podstawie Zlecenia Włączenia Uczestnika dostarczonego bankowi a podpisanego przez Głównego Agenta czyli Cash – Pool Leadera. Cechą charakterystyczną Umowy Cash Poolingu, która może wyróżniać ją w porównaniu  z innymi umowami tego typu jest będąca jej efektem struktura składająca się z:

1)Agenta – jest to podmiot mający siedzibę w Polsce,

2)trzech Sub-Agentów – są to podmioty mające swoją siedzibę w (…),

3)pozostałych uczestników niepełniących funkcji Agenta bądź Sub-Agentów – są to inne spółki z Grupy Kapitałowej, w tym również Wnioskodawca (dalej pojedynczo określane jako: „Pozostały Uczestnik”).

W rezultacie struktura będzie miała charakter dwupoziomowy: tj. Agent dokonuje transakcji wyłącznie bezpośrednio z konkretnym Sub-Agentem struktury. Innymi słowy, Agent nie dokonuje transakcji z pozostałymi uczestnikami struktury, w tym z Wnioskodawcą, gdyż pomiędzy tymi podmiotami pojawia się podmiot pośredni określony jako Sub-Agent, który  w stosunku do Pozostałych Uczestników – pełni klasyczną rolę agenta w strukturze Cash Poolingu.

Usługa objęta Umową Cash Poolingu świadczona będzie przez bank mający siedzibę  w Polsce. Niniejszym bankiem będzie (…) (dalej: „B” lub „Bank”).

Umowa Cash Poolingu, do której przystąpić zamierza Spółka, jest umową cash poolingu typu rzeczywistego. Co istotne umowa cash poolingu w polskim systemie prawnym nie została ujęta w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 (dalej: „Kodeks cywilny”)), dlatego też należy uznać ją za tzw. umową nienazwaną, której celem jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Dodatkowo taki typ umowy nie jest także umową pożyczki, o której mowa w art. 720 Kodeksu cywilnego, a tym bardziej nie można jej uznać za umowę depozytu nieprawidłowego, o którym mowa  w art. 845 Kodeksu cywilnego. W ramach przedmiotowej Umowy Cash Poolingu nie dochodzi także do zawarcia umowy pożyczek pomiędzy uczestnikami systemu zarządzania płynnością finansową na żadnym jej poziomie.

Głównym celem wdrożenia struktury opartej o rozliczenia typu cash-pooling zarówno Agenta, Sub-Agentów jak i Pozostałych Uczestników (w tym, również Spółki), jest możliwość implementacji procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem spółek tworzących Grupę Kapitałową. Tak zorganizowane zarządzanie zgromadzonymi środkami w znaczny sposób poprawiłoby dostępność do środków pieniężnych oraz umożliwiłoby łatwiejsze zarządzanie bieżącymi przepływami pieniężnymi zarówno pomiędzy członkami Grupy Kapitałowej, jak i jej dostawcami. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki koncentracji środków pieniężnych wszystkich spółek Grupy Kapitałowej (uczestniczących w Umowie Cash Poolingu) na konkretnych rachunkach rozliczeniowych dla każdej waluty, w której będą prowadzone rachunki jak wskazano poniżej.

W przedstawionym systemie zarządzania płynnością finansową, Bank pełni rolę podmiotu zarządzającego saldami na poszczególnych kontach wchodzących w skład struktury, dokonuje przelewów środków, ustala salda poszczególnych Pozostałych Uczestników, Sub-Agentów oraz Agenta. Zgodnie z założeniami Umowy Cash Poolingu, Bank może dokonywać transferu środków w przypadku, gdy saldo jednego z Pozostałych Uczestników ma wartość ujemną (tj. gdy saldo takie spada poniżej poziomu ustalonego w Umowie Cash Poolingu), z rachunku Agenta/Sub-Agenta na rachunek tego konkretnie określonego Pozostałego Uczestnika, zaś gdy dodatnią (tj. gdy wartość salda jest wyższa niż poziom ustalony w Umowie Cash Poolingu) z rachunku tego konkretnego Pozostałego Uczestnika na rachunek Agenta/Sub-Agenta. Przelewy środków pomiędzy Agentem a Sub-Agentami odbywać się będą zgodnie z częstotliwością ustaloną dla każdego Sub-Agenta i może być ona zmieniana w przyszłości. Dodatkowo Bank uprawniony jest do kalkulowania odsetek należnych między Agentem bądź Sub-Agentem, a poszczególnymi Pozostałymi Uczestnikami z tytułu wzajemnych zobowiązań i raportowania tych informacji. W celu realizacji powyższych założeń wykorzystane zostaną rachunki otwarte już przez Bank i będące na moment składania niniejszego wniosku w posiadaniu Spółki, Sub-Agentów jak i Pozostałych Uczestników, lub rachunki, które na dzień składania niniejszego wniosku są (lub będą) otwierane przez Agenta w B, bądź w innych bankach. Rachunek posiadany przez Agenta będzie uznany za Rachunek Główny, zaś inne rachunki będą rachunkami pozostałych podmiotów uczestniczących w strukturze, zarówno Sub-Agentów jak i Pozostałych Uczestników Przedmiotowe rachunki mogą być prowadzone w walucie polskiej – PLN,  w walucie Euro, jak również w USD – dolarze amerykańskim oraz w GBP – funcie brytyjskim. Agent będzie posiadał rachunki w każdej z powyższych walut (PLN, EUR, USD, GBP), natomiast pozostali uczestnicy (w tym Sub-Agenci oraz Pozostali Uczestnicy) mogą posiadać rachunki prowadzone we wszystkich bądź tylko części z tych walut. Umowa dopuszcza również otwarcie rachunków w innych walutach. Wnioskodawca, w momencie przystąpienia do Umowy Cash Poolingu może posiadać rachunki w części bądź wszystkich wskazanych wyżej walutach. Jednocześnie nie wyklucza otwarcia w przyszłości rachunków w innych walutach obcych niż będzie posiadał na dzień przystąpienia. Operacje w ramach niniejszej Umowy Cash Poolingu nie będą odbiegać od typowych rozliczeń cash-poolingowych. Niemniej, struktura wynikająca z Umowy Cash-Poolingu w ramach której pojawią się podmioty o charakterze tzw. Sub-Agentów przyjmie formę dwupoziomową. Oznacza to, że wypłaty pieniężne dokonywane będą z dwóch poziomów.

Niezależnie od powyższego podziału, wpłaty dokonywane na rachunki Pozostałych Uczestników będą zwiększały saldo środków pieniężnych na rachunku jednego z Sub-Agentów (relacja Sub-Agent – Pozostali Uczestnicy), bądź na Rachunku Głównym Agenta (relacja Agent – Sub-Agent). W odniesieniu do relacji Sub-Agent – Pozostali Uczestnicy oraz Agent – Sub-Agent z siedzibą na (…), Bank na koniec dnia będzie przenosił saldo dodatnie znajdujące się na rachunkach poszczególnych uczestników na rachunek odpowiedniego Sub-Agenta (od Pozostałego Uczestnika ) bądź Rachunek Główny (od Sub-Agenta z siedzibą na (…)). Przenoszenie dodatnich sald od Sub-Agentów z (…) na Rachunek Główny Agenta będzie dokonywane dwa razy w miesiącu. Każdorazowe wypłaty  z rachunków Pozostałych Uczestników powodujące przekroczenie ustalonego progu będą zmniejszały saldo środków pieniężnych po stronie Sub-Agentów, natomiast obniżenie salda Sub-Agenta (poniżej ustalonego progu) skutkuje koniecznością zasilenia go przez Spółkę. Przy czym, to na Agencie ciąży obowiązek zabezpieczenia środków na funkcjonowanie całej struktury. Saldo na koniec każdego dnia, w którym będą realizowane rozliczenia będzie zawsze odzwierciedleniem salda pomiędzy Bankiem a posiadaczem tego rachunku, natomiast salda na rachunkach szczegółowych będą odzwierciedleniem salda pomiędzy Agentem a Bankiem i zawsze będą pozostawały na ustalonym poziomie salda minimalnego tzw. „target balancing”. Powyższe rozliczenia obwarowane będą odpowiednimi limitami dziennymi ustalonymi zarówno dla rachunków poszczególnych uczestników (w tym Wnioskodawcy) oraz rachunku Sub-Agentów. Co istotne, będą one procesowane zgodnie  z kolejnością składania dyspozycji przez poszczególnych uczestników. Każdy uczestnik  (np. Spółka) zobowiązuje się spłacić saldo ujemne występujące na jego rachunku w terminie do końca dnia roboczego w którym takie saldo powstało.

Na podstawie ustaleń pomiędzy stronami Umowy Cash Poolingu, B będzie wyliczało  w pierwszej kolejności saldo odsetek należnych/naliczonych na Rachunku Głównym wobec Agenta, a następnie saldo odsetek należnych a obliczonych na podstawie salda wewnątrzgrupowego pomiędzy Rachunkiem Głównym a każdym z rachunków szczegółowych według pionów walutowych. Na podstawie raportu dostarczonego przez B, Agent będzie dokonywał stosownych dyspozycji związanych z pobraniem lub wypłacaniem odsetek na rzecz poszczególnych uczestników (tj. Pozostałych Uczestników, w tym Wnioskodawcy, oraz Sub-Agentów,). Co istotne z uwagi na sposób przekazywania odsetek pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w strukturze cash-poolingu oraz ich dalszej dystrybucji, nie jest możliwe ustalenie ostatecznego beneficjenta takich odsetek. Określić beneficjenta nie będzie w stanie także Bank. Z samej konstrukcji umowy cash poolingu (w tym Umowy Cash Poolingu opisanej wyżej) nie jest możliwe określenie, które kwoty otrzymywanych odsetek i w jakiej wysokości trafiają do poszczególnych odbiorców. Podmiotami uprawnionymi mogą być każdorazowo pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej uczestniczące w systemie zarządzania płynnością finansową, w tym Pozostali Uczestnicy, w tym także Wnioskodawca.

Za czynności wykonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową Bank będzie pobierał wynagrodzenie.

Powyższe będzie wynikało z Umowy Cash Poolingu zawartej pomiędzy Agentem a Bankiem, której kluczowe zapisy będą miały następującą treść:

„Niniejsza umowa koncentracji środków pieniężnych została zawarta pomiędzy „posiadaczem rachunku głównego” a „bankiem głównym”. Zważywszy, że:

A.   W swoim interesie korporacyjnym Posiadacz Rachunku Głównego i inne Spółki Uczestniczące (zdefiniowane poniżej) pragną zoptymalizować zarządzanie swoją płynnością poprzez wdrożenie rozwiązania polegającego na centralizacji środków pieniężnych.

B.   W tym celu Spółki Uczestniczące (zgodnie z definicją poniżej) wyznaczają Bank Główny i Banki Dodatkowe (zgodnie z definicją poniżej) do świadczenia na ich rzecz Usługi (zgodnie z definicją poniżej) na warunkach określonych w niniejszej Umowie (zgodnie z definicją poniżej).

W związku z powyższym uzgadnia się, co następuje:

Artykuł 1 – Definicje i interpretacja.

1.1. Definicje.

Słowa i wyrażenia pisane wielką literą w niniejszej Umowie, które nie zostały zdefiniowane gdzie indziej, mają znaczenie określone poniżej:

„Rachunek”: Rachunek Główny, Rachunek Pomocniczy lub Rachunek Pośredni,

„Usługa Dodatkowych Raportów Dotyczących Rachunku”: Usługa Opcjonalna opisana w Artykule 4.2.2.,

„Usługa Wyciągów po Sweepingu”: Usługa Opcjonalna opisana w Artykule 4.2.2.,

„Umowa”: niniejsza Umowa Koncentracji Środków Pieniężnych wraz z załącznikami,

„Bank”: Bank Główny, Bank Pomocniczy lub Bank Zewnętrzny (przy czym termin „Banki” oznacza dowolne dwa z nich lub ich większą liczbę),

„Bank: Bank S.A.”, spółka prawa (…) z siedzibą pod adresem (…), wpisana do rejestru handlowego w (…) pod numerem (…),

„Grupa Bank”: grupa podmiotów, w skład której wchodzi Bank (w tym każdy z jego oddziałów) oraz każdy podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio sprawujący kontrolę nad Bankiem, znajdujący się pod kontrolą Banku lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Banku, z tytułu udziałów/akcji, umowy czy faktycznej kontroli (w tym każdy z oddziałów takiego podmiotu),

„Banki Grupy Bank”: Bank Główny i Banki Pomocnicze,

„Dzień Roboczy”: dzień, w którym odpowiedni Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności,

„Usługa Dotycząca Środków Wewnątrzgrupowych”: Usługa Opcjonalna opisana w Artykule 4.2.3,

„Formularz Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych”: dokument zasadniczo w formie załącznika nr 5 do niniejszej Umowy,

„Grupa Kapitałowa”: grupa podmiotów znajdujących się pod kontrolą jednego podmiotu prawnego, który niekoniecznie jest stroną niniejszej Umowy, który posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% praw głosu w każdej Spółce Uczestniczącej,

 „Hierarchia”: zbiór Rachunków, z Rachunkiem Głównym na najwyższym poziomie, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,

„Formularz Objęcia Usługą”: dokument zasadniczo w formie załącznika nr 3 do niniejszej Umowy,

„Rachunek Pośredni”: rachunek otwarty w imieniu Spółki Uczestniczącej w księgach Banku Głównego lub Banku Dodatkowego, który znajduje się na pośrednim poziomie Hierarchii, pomiędzy Rachunkiem Głównym a jednym lub większą liczbą innych Rachunków Pośrednich i/lub jednym lub większą liczbą Rachunków Pomocniczych, których szczegóły określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,

„Rachunek Główny”: rachunek otwarty w imieniu Posiadacza Rachunku Głównego w księgach Banku Głównego, który znajduje się na najwyższym poziomie Hierarchii, a którego szczegóły określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,

„Saldowanie Rachunku Docelowego Następnego Dnia”: rodzaj Sweepingu polegający na uznaniu w następnym Dniu Roboczym z góry określonej kwoty na Rachunku poprzez obciążenie kolejnego Rachunku w Hierarchii,

„Usługa Opcjonalna”: Usługa Dodatkowych Raportów Dotyczących Rachunku, Usługa Wyciągów po Sweepingu, Usługa Dotycząca Środków Wewnątrzgrupowych oraz każda inna usługa opcjonalna okresowo udostępniana na podstawie niniejszej Umowy,

„Spółka Uczestnicząca”: Posiadacz Rachunku Głównego lub Spółka Pomocnicza,

„Formularz Uczestnictwa”: dokument zasadniczo w formie załącznika nr 2 do niniejszej Umowy, „Odwrócony Sweeping”: rodzaj Sweepingu polegający na automatycznym odwróceniu każdej transakcji Sweepingu zaksięgowanej na Rachunku w Dniu Roboczym następującym po takiej transakcji,

„Rachunek Pomocniczy”: rachunek otwarty w imieniu Spółki Uczestniczącej w księgach Banku Głównego, Banku Pomocniczego lub Banku Zewnętrznego, który znajduje się na najniższym poziomie Hierarchii, pod Rachunkiem Głównym i Rachunkiem Pośrednim, a którego szczegóły określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,

„Bank Pomocniczy”: członek Grupy Banku, inny niż Bank Główny, który może być oddziałem Banku Grupy Banku, który posiada w swoich księgach jeden lub większą liczbę Rachunków Pomocniczych i/lub Rachunków Pośrednich i który przystąpił do Umowy zgodnie z Artykułem 8.2,

„Spółka Pomocnicza”: spółka należąca do Grupy Kapitałowej inna niż Posiadacz Rachunku Głównego, która przystąpiła do Umowy zgodnie z Artykułem 8.1,

„Usługa”: zautomatyzowana usługa centralizacji środków opisana w niniejszej Umowie, umożliwiająca dokonywanie transakcji Sweepingu pomiędzy Rachunkami, wraz z dowolną Usługą Opcjonalną, przy czym każda z nich udostępniana jest na podstawie Umowy i zgodnie z opisem zawartym w Artykule 4,

„Sweeping (automatyczne przeksięgowania)”: w odniesieniu do Rachunków będących częścią Hierarchii, automatyczne wyzerowanie (lub dowolne inne każdorazowo uzgodnione saldo docelowe) Rachunków Pomocniczych i Rachunków Pośrednich (jeśli istnieją) poprzez ich obciążenie i/lub uznanie, jak opisano w Artykule 4.1,

„Zdarzenie Skutkujące Rozwiązaniem”: którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w Artykule 16.3, „Bank Zewnętrzny”: dowolny bank nienależący do Grupy Banku, który prowadzi jeden lub większą liczbę Rachunków Pomocniczych i w odniesieniu do którego spełnione zostały wymogi Artykułu 5.2.

1.2. Interpretacja.

W niniejszej Umowie:

a)    odniesienia do „Posiadacza Rachunku Głównego”, „Spółki Uczestniczącej”, „Spółki Pomocniczej”, „Banku Głównego” i „Banku Pomocniczego” obejmują ich odpowiednich następców prawnych i/lub dozwolonych cesjonariuszy i nabywców;

b)    odniesienie do „odpowiedniego” Banku w odniesieniu do Spółki Uczestniczącej odnosi się do banku prowadzącego Rachunek (Rachunki) tej Spółki Uczestniczącej;

c)    słowa „obejmuje” i „w tym” wskazują jedynie przykłady i nie ograniczają ogólnego charakteru słów poprzedzających;

d)    o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

      i.        słowa w liczbie pojedynczej obejmują słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie;

    ii.        odniesienia do niniejszej Umowy, załączników lub jakiegokolwiek innego dokumentu są odniesieniami do niniejszej Umowy, załącznika lub tego innego dokumentu, każdorazowo zmienionymi, uzupełnionymi lub zastąpionymi;

   iii.        odniesienia do jakichkolwiek przepisów ustawowych uznaje się za obejmujące odniesienie do wszelkich nowelizacji lub ponownie uchwalonych przepisów obowiązujących w danym czasie, wszystkich przepisów wykonawczych każdorazowo wydanych na ich podstawie oraz wszelkich analogicznych przepisów lub norm wynikających z obowiązującego prawa; oraz

   iv.        nagłówki artykułów zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej Umowy, a odniesienia w niniejszej Umowie do artykułów i załączników będą odniesieniami do artykułów i załączników do niniejszej Umowy; oraz

e)    słowa „obejmuje” i „w tym” wskazują jedynie przykłady i nie ograniczają ogólnego charakteru słów poprzedzających.

Artykuł 2 – Cel i zakres.

Niniejsza Umowa określa zasady, warunki i procedury konfiguracji, działania i zakończenia Usługi.

Artykuł 3 – Zlecenie i upoważnienie.

3.1. Posiadacz Rachunku Głównego i każda ze Spółek Pomocniczych niniejszym zleca Bankom Grupy Banku świadczenie Usługi; oraz

na cały okres swojego uczestnictwa w niniejszej Umowie każda Spółka Uczestnicząca niniejszym upoważnia odpowiedni Bank do przeprowadzania transakcji Sweepingu wraz z wszelkimi innymi transakcjami niezbędnymi do świadczenia Usługi, a każdy Bank Grupy Banku akceptuje takie upoważnienie w odniesieniu do prowadzonych przez niego Rachunku (Rachunków);

w każdym przypadku na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Artykuł 4 – Opis Usługi.

4.1. Usługa zautomatyzowanej centralizacji środków pieniężnych Grupy Banku.

Usługa zautomatyzowanej centralizacji środków pieniężnych Grupy Banku polega na dokonywaniu Sweepingu, w ramach dowolnej Hierarchii i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy (i) pomiędzy Rachunkiem Pomocniczym a danym Rachunkiem Pośrednim (jeśli istnieje) lub bezpośrednio pomiędzy Rachunkiem Pomocniczym a Rachunkiem Głównym, oraz (ii), jeśli istnieje, pomiędzy Rachunkiem Pośrednim a innym Rachunkiem Pośrednim lub bezpośrednio pomiędzy Rachunkiem Pośrednim a Rachunkiem Głównym, w drodze przelewu:

a)    całości lub części salda dodatniego na danym Rachunku Pomocniczym i/lub Rachunku Pośrednim na Rachunek Główny lub, w przypadku dokonywania Sweepingu pomiędzy Rachunkiem Pomocniczym lub Rachunkiem Pośrednim a Rachunkiem Pośrednim, na następny w Hierarchii Rachunek Pośredni, lub

b)    środków wystarczających do pokrycia całości lub części salda ujemnego na danym Rachunku Pomocniczym i/lub Rachunku Pośrednim z Rachunku Głównego lub, w przypadku dokonywania Sweepingu pomiędzy Rachunkiem Pomocniczym lub Rachunkiem Pośrednim a Rachunkiem Pośrednim, na następny w Hierarchii Rachunek Pośredni;

w celu uzyskania na każdym Rachunku Pomocniczym i Rachunku Pośrednim (jeśli istnieje) salda równego zeru lub innego wcześniej ustalonego salda docelowego, które może być każdorazowo wskazane w niniejszej Umowie.

Rachunki prowadzone przez Bank Zewnętrzny mogą zostać włączone do Hierarchii pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Artykule 5.2. Bez uszczerbku dla Artykułu 14, transakcje Sweepingu obejmujące Rachunki prowadzone w Bankach Zewnętrznych będą przeprowadzane na podstawie informacji o saldzie rachunku otrzymanych od takich Banków Zewnętrznych.

Poniższe specyfikacje dotyczące Sweepingu zostaną określone dla każdego Rachunku w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy:

      i.        obowiązująca waluta,

    ii.        odpowiednia częstotliwość transakcji Sweepingu,

   iii.        obowiązujące warunki Sweepingu,

   iv.        specjalne rodzaje Sweepingu, które mogą mieć zastosowanie (takie jak Saldowanie Rachunku Docelowego Następnego Dnia lub Sweeping Odwrotny).

4.2. Usługi Opcjonalne.

4.2.1. Usługa Wyciągów po Sweepingu.

Z zastrzeżeniem wypełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez danego członka grupy Bank, Spółka Uczestnicząca może w dowolnym momencie zażądać otrzymywania wyciągów elektronicznych (w formacie (…), chyba że uzgodniono inaczej) dla Rachunków prowadzonych w Banku Głównym lub Banku Pomocniczym, zawierających szczegóły transakcji Sweepingu dokonanych na takim Rachunku. Takie wyciągi są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie świadczą o ostatecznej pozycji Rachunku w księdze Banku.

4.2.2. Usługa Wyciągów po Sweepingu.

Z zastrzeżeniem wypełnienia załącznika nr 1, Spółka Uczestnicząca może w dowolnym momencie wystąpić do Banku Głównego z wnioskiem o otrzymywanie alertów o saldzie w odniesieniu do odpowiednich Rachunków.

4.2.3. Usługa Dotycząca Środków Wewnątrzgrupowych.

Z zastrzeżeniem wypełnienia Formularza Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych, Spółka Uczestnicząca może w dowolnym momencie (i) zwrócić się do Banku Głównego z wnioskiem o przekazanie określonych raportów dotyczących wewnątrzgrupowych pozycji kredytowych/zadłużenia wynikających z transakcji Sweepingu i/lub zestawień odsetek wewnątrzgrupowych w celu ułatwienia zarządzania wewnątrzgrupowymi pozycjami kredytowymi/zadłużenia danej Spółki Uczestniczącej w ramach Grupy Kapitałowej oraz (ii) zwrócić się do danych Banków Grupy Banku z wnioskiem o rozliczenie kwot odsetek wewnątrzgrupowych obliczonych zgodnie z (i) powyżej zgodnie z instrukcjami określonymi w Formularzu Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych (dalej łącznie: „Usługa Dotycząca Środków Wewnątrzgrupowych”).

Posiadacz Rachunku Głównego przekaże Bankowi Głównemu na piśmie szczegółowe informacje na temat odpowiednich stawek odsetek od salda dodatniego i ujemnego (jak również odpowiednich marż w przypadku, gdy stopy procentowe opierają się na stopach indeksowanych), które będą wykorzystywane do tworzenia wyciągów odsetkowych i obliczania kwot odsetek.

Wyraźnie uzgodniono, że Posiadacz Rachunku Głównego ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie tych stóp procentowych i/lub marż, za ich aktualizację oraz za zapewnienie, że te stopy i/lub marże będą każdorazowo zatwierdzone do stosowania przez wszystkie Spółki Uczestniczące. Wszystkie Spółki Uczestniczące wyraźnie potwierdzają i zgadzają się, że:

             i.        żaden z Banków Grupy Banku nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:

a)    wyboru tych stawek i/lub marż, ani nie ma obowiązku monitorowania, weryfikowania lub doradzania w tym zakresie (w szczególności w zakresie tego, czy te stawki i/lub marże są rozsądne, czy zostały ustalone na warunkach rynkowych lub czy są zgodne z obowiązującymi warunkami rynkowymi lub danymi wymogami regulacyjnymi), niezależnie od metody rozliczenia wybranej w Formularzu Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych; oraz

b)    specyfikacje podatkowe określone w Formularzu Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych lub czy kwoty odsetek podlegają podatkowi u źródła lub jakiemukolwiek innemu rodzajowi opodatkowania, a tym samym wyłączną odpowiedzialnością Spółek Uczestniczących jest i pozostanie zastosowanie i uiszczenie podatku od kwot odsetek obliczonych w ramach Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych; oraz

            ii.        wszelkie informacje (w szczególności stawki lub kwoty podatku u źródła lub jakiegokolwiek innego rodzaju opodatkowania potencjalnie lub faktycznie należnego od jakiejkolwiek płatności odsetek wewnątrzgrupowych) przekazane Bankowi Głównemu w ramach Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych mają wyłącznie umożliwić Bankom Grupy Banku przekazywanie zestawień dotyczących odsetek wewnątrzgrupowych i dokonywanie rozliczeń automatycznych zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych, a zatem są przekazywane na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Spółek Uczestniczących; oraz

           iii.        w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu w związku z Usługą Dotyczącą Środków Wewnątrzgrupowych między Spółkami Uczestniczącymi, Spółki Uczestniczące rozstrzygną ten spór między sobą bez angażowania jakiegokolwiek Banku Grupy Banku i niezwłocznie poinformują Bank Główny o uzgodnionym ewentualnym rozstrzygnięciu sporu.

W celu uniknięcia wątpliwości, „kwota odsetek” w rozumieniu niniejszego artykułu może być wyrażona jako kwota ujemna (niezależnie od tego, że taka kwota może zostać uznana za odsetki lub forma opłaty dla celów podatkowych w danej jurysdykcji), jeśli zostanie to uzgodnione między stronami.

Artykuł 5 – Warunki Zawieszające.

1.    Warunki rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w odniesieniu do Spółki Uczestniczącej, taka Spółka Uczestnicząca przekaże Bankom Grupy Banku takie informacje, dokumenty i potwierdzenia, jakich mogą one zasadnie zażądać, w szczególności informacje, dokumenty i potwierdzenia w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów „poznaj swojego klienta” oraz w odniesieniu do zdolności i uprawnień takiej Spółki Uczestniczącej do zawarcia lub przystąpienia do niniejszej Umowy oraz do wykonywania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności dokumenty założycielskie, uchwały zarządu, schematy organizacyjne i odpowiednie opinie prawne.

2.    Warunki objęcia Usługą Rachunku prowadzonego przez Bank Zewnętrzny Rachunek prowadzony przez Spółkę Uczestniczącą w Banku Zewnętrznym może zostać objęty Usługą jako Rachunek Pomocniczy, pod warunkiem, że:

a)    pomiędzy Bankiem a takim Bankiem Zewnętrznym została podpisana umowa przetwarzania wiadomości za pośrednictwem (…);

b)    pismo z instrukcjami Banku Zewnętrznego, zasadniczo w formie wzoru zawartego w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy, zostało wysłane w odniesieniu do tego Rachunku przez taką Spółkę Uczestniczącą do danego Banku Zewnętrznego i takie pismo nie zostało odwołane ani wypowiedziane; oraz

c)    taki Bank Zewnętrzny potwierdził, że będzie postępował zgodnie z instrukcjami zawartymi w takim piśmie z instrukcjami lub Spółka Uczestnicząca potwierdziła, że taki Bank Zewnętrzny zgodził się postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w takim piśmie z instrukcjami, a taka zgoda nie została odwołana ani wypowiedziana.

Spółki Uczestniczące niniejszym przyjmują do wiadomości, że Banki Grupy Banku nie są zobowiązane do akceptowania jakichkolwiek Rachunków prowadzonych przez Bank Zewnętrzny, które zaproponowano celem objęcia Usługą.

Artykuł 6 – Rola Posiadacza Rachunku Głównego jako Agenta.

1.    Każda Spółka Pomocnicza niniejszym upoważnia Posiadacza Rachunku Głównego do dokonywania w swoim imieniu, w roli agenta, następujących czynności:

a)    udzielenie, zmiana i/lub odwołanie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonego w Artykule 3.2 Bankowi Grupy Banku prowadzącemu jego Rachunek (Rachunki);

b)    wyrażenie zgody na włączenie lub usunięcie Rachunków i/lub na zmiany w kolejności Hierarchii;

c)    zaakceptowanie i wyrażenie zgody na przystąpienie Spółek Pomocniczych i Banków Pomocniczych;

d)    uzgodnienie i podpisanie dowolnego Formularza Uczestnictwa i Formularza Objęcia

e)    Usługą bez dalszego odniesienia do niego lub zgody z jego strony, tak aby Spółka Pomocnicza była związana w taki sposób, jakby sama podpisała taki dokument;

f)     wnioskowanie, zmiana i/lub zakończenie świadczenia dowolnej Usługi Opcjonalnej,

g)    przekazywanie Bankowi wszelkich informacji na swój temat zgodnie z niniejszą Umową;

h)   przekazywanie Bankowi lub otrzymywanie od Banku jakiegokolwiek zawiadomienia, wniosku, żądania lub innego pisma na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, tak, aby Spółka Pomocnicza była związana w taki sposób, jakby sama prawidłowo otrzymała lub wysłała odpowiednie zawiadomienie, wniosek lub inne pismo (a w przypadku sprzeczności między takimi zawiadomieniami lub innymi pismami skierowanymi do Banku przez Posiadacza Rachunku Głównego i jakąkolwiek inną Spółkę Uczestniczącą, pierwszeństwo mają te skierowane przez Posiadacza Rachunku Głównego);

w każdym przypadku, w imieniu i na rachunek danej Spółki Pomocniczej, a Posiadacz Rachunku Głównego niezwłocznie poinformuje taką Spółkę Pomocniczą o takich działaniach, przy czym żaden Bank Grupy Banku nie będzie zobowiązany do weryfikacji tego faktu.

2.    Każda Spółka Pomocnicza przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Posiadacz Rachunku Głównego może w dowolnym momencie zaprzestać pełnienia tej roli i wyznaczyć następcę oraz że taki następca będzie upoważniony do działania w imieniu każdej Spółki Pomocniczej jako jej agent (w sposób określony powyżej); pod warunkiem że taki następca (i) jest członkiem Grupy Kapitałowej oraz (ii) zostanie nowym Posiadaczem Rachunku Głównego. Posiadacz Rachunku Głównego niezwłocznie poinformuje każdą Spółkę Pomocniczą o takim wyznaczeniu, przy czym żaden Bank Grupy Banku nie będzie zobowiązany do weryfikacji tego faktu.

Artykuł 7 – Rola Banku Głównego jako agenta.

1.    Każdy Bank Pomocniczy upoważnia Bank Główny jako swojego agenta do przyjmowania, w jego imieniu i na jego rachunek, instrukcji dotyczących Sweepingu i innych instrukcji (oraz wszelkich zmian do nich) w odniesieniu do Rachunków prowadzonych w takim Banku Pomocniczym, a Bank Główny poinformuje ten Bank Pomocniczy tak szybko, jak to możliwe, o akceptacji takich instrukcji (oraz wszelkich zmian do nich).

2.    Każdy Bank Pomocniczy upoważnia Bank Główny jako swojego agenta do wyrażenia zgody, w jego imieniu i na jego rachunek, na:

             i.        włączenie lub usunięcie Rachunków i/lub na zmiany w kolejności Hierarchii;

            ii.        (przystąpienie Spółek Pomocniczych i innych Banków Pomocniczych; oraz

           iii.        podpisanie dowolnego Formularza Uczestnictwa i Formularza Objęcia Usługą bez dalszego odniesienia do niego lub zgody z jego strony, tak aby Bank Pomocniczy był związany w taki sposób, jakby sam podpisał taki dokument.

3.    Każdy Bank Pomocniczy niniejszym wyznacza Bank Główny na swojego agenta upoważnionego do otrzymywania zawiadomień i pism na podstawie niniejszej Umowy, w związku z czym wszelkie takie zawiadomienia lub pisma doręczone Bankowi Głównemu będą uważane za doręczone pozostałym Bankom Pomocniczym. Żadne z postanowień niniejszego ustępu nie stanowi jednak przeszkody dla doręczenia takiego zawiadomienia lub pisma bezpośrednio danemu Bankowi Pomocniczemu lub przesłania mu kopii takiego zawiadomienia lub pisma.

4.    Każdy Bank Pomocniczy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bank Główny może w dowolnym momencie zaprzestać pełnienia tej roli i wyznaczyć następcę oraz że taki następca będzie upoważniony do działania w imieniu każdego Banku Pomocniczego jako jego agent (w sposób określony powyżej); pod warunkiem że taki następca (i) jest członkiem Grupy Banku oraz (ii) jest posiadaczem Rachunku Głównego.

Artykuł 8 – Rola Banku Głównego jako agenta.

8.1. Przystąpienie Spółek Pomocniczych.

Każdorazowo z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 5.1, przystąpienie Spółki Pomocniczej do niniejszej Umowy następuje poprzez podpisanie i jest uzależnione od podpisania, Formularza Uczestnictwa przez

      i.        Posiadacza Rachunku Głównego (działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Spółek Pomocniczych, które są już stronami Umowy (jeśli istnieją)),

    ii.        Bank Główny (działający w imieniu własnym oraz na rzecz Spółek Pomocniczych, które są już stronami Umowy (jeśli istnieją)),

   iii.        taką Spółkę Pomocniczą oraz

   iv.        odpowiedni Bank Pomocniczy (odpowiednie Banki Pomocnicze) (jeśli istnieją).

8.2. Przystąpienie Banków Pomocniczych.

Banki Pomocnicze przystępują do niniejszej Umowy poprzez podpisanie Formularza Uczestnictwa w momencie przystąpienia Spółki Pomocniczej zgodnie z postanowieniami

Artykułu 8.1 powyżej lub Formularza Przystąpienia w momencie objęcia Rachunku zgodnie z postanowieniami Artykułu 9.1.

Artykuł 9 – Dodawanie i usuwanie Rachunków.

9.1.  Dodawanie nowych Rachunków.

Spółka Uczestnicząca może dodać nowe Rachunki do Usługi pod warunkiem podpisania Formularza Objęcia Usługą przez

      i.        Posiadacza Rachunku Głównego (działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Spółek Pomocniczych, które są już stronami Umowy (jeśli istnieją)),

    ii.        Bank Główny (działający w imieniu własnym oraz na rzecz Spółek Pomocniczych, które są już stronami Umowy (jeśli istnieją)),

   iii.        Spółkę Pomocniczą będącą posiadaczem Rachunku (chyba że Rachunek należy do Posiadacza Rachunku Głównego), oraz

   iv.        odpowiedni Bank Pomocniczy (odpowiednie Banki Pomocnicze) (jeśli istnieją).

9.2. Usuwanie Rachunków.

9.2.1.

Zamknięty Rachunek zostanie usunięty z Usługi tak szybko, jak to praktycznie możliwe.

9.2.2.

Rachunek może również zostać usunięty z Usługi przez Bank Główny lub odpowiedni Bank Pomocniczy ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli Rachunek będzie przedmiotem zamrożenia, zajęcia, blokady, przejęcia, konfiskaty, zastawu lub innego rodzaju obciążenia, cesji lub przeniesienia (z mocy prawa lub z innego tytułu) lub w przypadku, gdy wykonanie któregokolwiek ze zautomatyzowanych uzgodnień dotyczących centralizacji środków pieniężnych przewidzianych w niniejszej Umowie będzie sprzeczne z jakimikolwiek przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

9.2.3. Rachunek może również zostać usunięty po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Banku Głównego przez Posiadacza Rachunku Głównego lub odpowiednią Spółkę Uczestniczącą, w którym to przypadku takie usunięcie będzie skuteczne pięć Dni Roboczych po otrzymaniu takiego zawiadomienia lub w późniejszym terminie wskazanym w takim zawiadomieniu.

9.2.4.

Rachunek prowadzony w Banku Zewnętrznym może również zostać usunięty z Usługi

      i.        przez Bank Główny ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli Bank Zewnętrzny nie wykona należycie swoich zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w Artykule 5.2 lit. a) lub instrukcji Banku Zewnętrznego, o której mowa w Artykule 5.2 lit. b);

    ii.        po zawiadomieniu Banku Głównego, że instrukcje udzielone w piśmie z instrukcjami Banku Zewnętrznego skierowanym do danego Banku Zewnętrznego zostały wypowiedziane, lub

   iii.        w dowolnym czasie za pisemnym zawiadomieniem przekazanym przez Bank Główny z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) dni.

9.2.5.

Od momentu skutecznego usunięcia taki usunięty Rachunek nie będzie już uczestniczyć w Usłudze i zostanie rozliczony zgodnie z ogólnymi warunkami bankowymi dotyczącymi otwierania i prowadzenia rachunków, zawartymi oddzielnie między Spółką Uczestniczącą będącą posiadaczem tego Rachunku a odpowiednim Bankiem. Usunięcie Rachunku nastąpi natychmiast po wykonaniu ostatniej transakcji Sweepingu zgodnie z niniejszą Umową w dniu skutecznego usunięcia.

9.2.6.

Jeżeli Rachunek Pośredni zostanie usunięty z Hierarchii, Usługa będzie kontynuowana poprzez Sweeping odpowiednich Rachunków z kolejnym Rachunkiem w Hierarchii, chyba że Posiadacz Rachunku Głównego wskaże, że inny rachunek zastąpi usunięty Rachunek Pośredni.

9.2.7.

Usunięcie Rachunku Głównego spowoduje zakończenie świadczenia Usługi w odniesieniu do całej Hierarchii, do której należał ten Rachunek Główny, chyba że Posiadacz Rachunku Głównego wskaże, że inny jego Rachunek prowadzony w Banku Głównym zastąpi usunięty Rachunek Główny.

Artykuł 10 – Zobowiązania Posiadacza Rachunku Głównego.

Posiadacz Rachunku Głównego wyraża zgodę i zobowiązuje się:

a)    że na Rachunku Głównym przez cały czas będzie posiadał wystarczające i natychmiast dostępne środki lub upoważnienie do dopuszczalnego debetu na rachunku bieżącym lub inne podobne uzgodnienie (ilekroć może ono zostać udzielone przez Bank Główny Posiadaczowi Rachunku Głównego na podstawie odrębnego porozumienia (jeśli dotyczy)), tak aby transakcje Sweepingu mogły być dokonywane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, oraz że w tym celu będzie monitorował postęp transakcji Sweepingu i dostępne salda na Rachunkach; oraz

b)    do przekazywania, niezwłocznie na wniosek, takich informacji dotyczących Rachunków, Spółek Uczestniczących i/lub Grupy Kapitałowej, o jakie Bank Główny może zasadnie się zwrócić.

Artykuł 11 – Odpowiedzialność solidarna.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rachunek wykazuje saldo debetowe, które jest należne, ale niezapłacone, Posiadacz Rachunku Głównego i inne Spółki Uczestniczące będą solidarnie odpowiedzialne wobec Banków Grupy Banku za takie saldo debetowe i zapłacą na pierwsze żądanie kwotę równą takiemu saldu debetowemu wraz z wszelkimi odsetkami i kosztami na rzecz odpowiedniego Banku.

Odpowiedzialność ta będzie istnieć, a w szczególności nie dojdzie do jej ograniczenia ani wyłączenia z powodu braku w dowolnym momencie kwoty debetowej należnej od Spółki Uczestniczącej na rzecz Banku Grupy Banku lub w wyniku:

a)    jakiegokolwiek braku skuteczności takiego salda debetowego lub jakiejkolwiek zmiany terminu, sposobu lub miejsca płatności lub jakiegokolwiek innego warunku dotyczącego takiego salda debetowego,

b)    jakiegokolwiek zwolnienia lub częściowego zwolnienia jakiejkolwiek innej Spółki Uczestniczącej lub innego dłużnika z tytułu salda debetowego lub zobowiązań jakiejkolwiek Spółki Uczestniczącej wynikających z niniejszej Umowy,

c)    jakiegokolwiek braku zdolności, umocowania, upoważnienia lub osobowości prawnej Spółki Uczestniczącej, rozwiązania lub zmiany statusu Spółki Uczestniczącej,

d)    jakichkolwiek modyfikacji, zmian, zrzeczenia się lub rozszerzenia niniejszej Umowy, jakiejkolwiek umowy lub dokumentu związanego z niniejszą Umową lub jakiejkolwiek umowy lub dokumentu związanego z jakimkolwiek saldem debetowym,

e)    jakiejkolwiek wymiany, zwolnienia lub nieustanowienia lub nieutrzymania zastawu, zabezpieczenia takiego salda debetowego lub jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania działania przez jakikolwiek Bank Grupy Banku w odniesieniu do salda debetowego,

f)     postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania,

g)    któregokolwiek z powyższych, niezależnie od faktu, że Bank Grupy Banku lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot nie zawiadomiły ani nie wystąpiły o zgodę Spółki Uczestniczącej, lub

h)   innych okoliczności, które w innym wypadku mogłyby stanowić okoliczność wyłączającą odpowiedzialność lub zwolnienie z odpowiedzialności Spółki Uczestniczącej na podstawie niniejszej Umowy.

Banki Pomocnicze przystępują do niniejszej Umowy poprzez podpisanie Formularza Uczestnictwa w momencie przystąpienia Spółki Pomocniczej zgodnie z postanowieniami Artykułu 8.1 powyżej lub Formularza Przystąpienia w momencie objęcia Rachunku zgodnie z postanowieniami Artykułu 9.1. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rachunek wykazuje saldo debetowe, które jest należne, ale niezapłacone, Posiadacz Rachunku Głównego i inne Spółki Uczestniczące będą solidarnie odpowiedzialne wobec Banków.

Jeżeli jakakolwiek Spółka Uczestnicząca lub jakakolwiek inna osoba zapłaci taką kwotę, a następnie jakikolwiek Bank Grupy Banku będzie zobowiązany do przekazania kwoty tej płatności syndykowi masy upadłości Spółki Uczestniczącej lub innej osoby lub jakiejkolwiek podobnej osobie na mocy jakiegokolwiek prawa mającego zastosowanie do upadłości lub niewypłacalności, zobowiązania opisane w niniejszej Umowie będą uważane za niezrealizowane na potrzeby egzekwowania niniejszego postanowienia.

Artykuł 12 – Oświadczenia i zapewnienia Spółek Uczestniczących.

Każda Spółka Uczestnicząca oświadcza i zapewnia wobec każdego z Banków Grupy Banku w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub przystąpienia do niej oraz w okresie obowiązywania niniejszej Umowy w każdym dniu, w którym świadczona jest na jej rzecz Usługa, a także przyjmuje do wiadomości, że każdy Bank Grupy Banku zawiera niniejszą Umowę lub przystępuje do niej w oparciu o te oświadczenia i zapewnienia, a mianowicie:

a)    jest osobą prawną należycie utworzoną i ważnie istniejącą zgodnie z prawem jurysdykcji, w której została utworzona, uprawnioną do zawarcia niniejszej Umowy oraz do wykonywania wynikających z niej praw i obowiązków, a wszystkie czynności korporacyjne i inne oraz zatwierdzenia wymagane do zawarcia niniejszej Umowy i wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w szczególności, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, jej zobowiązań wynikających z Artykułu 11 powyżej) zostały należycie podjęte i są w pełni skuteczne;

b)    posiada pełne umocowanie i upoważnienie do posiadania swoich aktywów na własność i prowadzenia działalności w każdej jurysdykcji, w której prowadzi działalność;

c)    zobowiązania wyrażone jako zaciągnięte przez nią w niniejszej Umowie są zgodne z prawem, ważne, wiążące i wykonalne wobec niej zgodnie z ich warunkami. Ponadto zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza pod żadnym względem żadnych przepisów ustawowych lub wykonawczych (w tym przepisów podatkowych) mających do niej zastosowanie, ani żadnego zastawu, umowy lub innego zobowiązania lub dokumentu, którego jest stroną lub które jest wiążące dla niej lub któregokolwiek z jej aktywów i nie będzie wykorzystywać żadnego Rachunku ani Usługi do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która naruszyłaby lub spowodowałaby naruszenie przez Bank obowiązujących przepisów, regulacji lub decyzji, w tym związanych z terroryzmem, praniem pieniędzy, korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków lub sankcjami gospodarczymi i embargami;

d)    zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy jest zgodne z jej celem korporacyjnym i postanowieniami jej umowy spółki lub innych podobnych dokumentów założycielskich oraz upewniła się, że udział w zautomatyzowanej centralizacji środków pieniężnych przewidzianej w niniejszej Umowie i związanych z nią transakcjach będących jej podstawą leży w jej własnym interesie korporacyjnym;

e)    uzgodnienia dotyczące zautomatyzowanej centralizacji środków pieniężnych przewidziane w niniejszej Umowie oraz związane z nimi transakcje będące ich podstawą są i będą przeprowadzane na warunkach rynkowych, bez stawiania w lepszej bądź gorszej sytuacji w porównaniu z innymi Spółkami Uczestniczącymi lub jej wierzycielami;

f)     dokonała wraz z pozostałymi Spółkami Uczestniczącymi wszelkich niezbędnych czynności (w tym m.in. zawarła z pozostałymi Spółkami Uczestniczącymi umowę określającą warunki centralizacji środków pieniężnych Grupy Kapitałowej) w celu nadania należytego i właściwego skutku uzgodnieniom przewidzianym w niniejszej Umowie, przy czym żadna z tych czynności nie ogranicza ani w inny sposób nie wpływa na zdolność Posiadacza Rachunku Głównego lub którejkolwiek ze Spółek Pomocniczych do należytego wypełniania wynikających z niniejszej Umowy wzajemnych zobowiązań lub zobowiązań wobec osób trzecich;

g)    odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych oraz skutków, regulaminów i regulacji, które mogą mieć do niej zastosowanie w związku z jej udziałem w zautomatyzowanej centralizacji środków pieniężnych przewidzianej w niniejszej Umowie;

h)   wszystkie informacje przekazane przez nią w związku z Usługą są zgodne ze stanem rzeczywistym, wyczerpujące i dokładne;

i)     należy do Grupy Kapitałowej;

j)      prowadzi swoje księgi i rejestry zgodnie z zasadami rachunkowości i innymi zasadami mającymi do niej zastosowanie oraz w sposób niezależny, tak aby odzwierciedlały prowadzoną przez nią działalność; oraz

k)    Rachunki są i pozostaną wolne od wszelkich zastawów, cesji, zabezpieczeń lub innych obciążeń, w każdym przypadku innych niż ustanowione wyłącznie na rzecz Banku Grupy Banku.

Każda Spółka Uczestnicząca niezwłocznie poinformuje Bank Główny:

      i.        jeżeli którekolwiek z powyższych oświadczeń nie będzie już zgodne ze stanem faktycznym lub poprawne;

    ii.        naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

   iii.        jeżeli instrukcje zawarte w piśmie z instrukcjami wystosowanym do Banku Zewnętrznego zostaną odwołane lub wypowiedziane; lub

   iv.        wystąpieniu Zdarzenia Skutkującego Rozwiązaniem.

Artykuł 13 – Ustalanie cen i fakturowanie.

Opłaty należne za Usługę i ustalenia dotyczące rozliczeń są wyszczególnione w Załączniku nr 4 lub w innym dokumencie uzgodnionym z Bankami. Opłaty manipulacyjne i opłaty za zarządzanie zmianami w Umowie zostaną uiszczone przez Posiadacza Rachunku Głównego na rzecz Banku Głównego i pobrane z Rachunku Głównego lub innego wyznaczonego rachunku rozliczeniowego uzgodnionego między Posiadaczem Rachunku Głównego a Bankiem Głównym. Opłaty naliczane miesięcznie są obliczane za cały miesiąc kalendarzowy, niezależnie od dnia miesiąca, w którym dany Rachunek został zarejestrowany lub usunięty z Usługi. Opłaty te są należne od Posiadacza Rachunku Głównego na rzecz Banku Głównego (rozliczenia scentralizowane) lub od odpowiedniej Spółki Pomocniczej na rzecz Banku Pomocniczego (rozliczenia zdecentralizowane). Opłaty będą pobierane z Rachunku Głównego (rozliczenia scentralizowane) lub z odpowiednich Rachunków Pomocniczych (rozliczenia zdecentralizowane) lub z dowolnego innego wyznaczonego rachunku rozliczeniowego (rachunków rozliczeniowych) uzgodnionego (uzgodnionych) między odpowiednią Spółką Uczestniczącą a Bankiem Głównym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym opłaty stały się należne. Opłaty mogą zostać zmienione przez Banki Grupy Banku z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.

Wszelkie opłaty i inne kwoty należne od każdej ze Spółek Uczestniczących na rzecz Banku Grupy Banku na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią będą uiszczane bez żadnych ograniczeń, warunków, potrąceń lub roszczeń wzajemnych i będą wolne od wszelkich potrąceń lub potrąceń u źródła z tytułu jakichkolwiek podatków lub innych należności o jakimkolwiek charakterze i powstałych w jakikolwiek sposób („Podatki”). W przypadku konieczności potrącenia lub potrącenia u źródła jakichkolwiek Podatków z jakiejkolwiek płatności należnej od Spółki Uczestniczącej na rzecz Banku Grupy Banku, taka płatność zostanie powiększona o taką kwotę, aby zapewnić, że kwota netto otrzymana i zatrzymana przez taki Bank Grupy Banku będzie pełną kwotą, którą taki

Bank Grupy Banku otrzymałby, gdyby takie potrącenie lub potrącenie u źródła nie zostało dokonane lub nie było wymagane.

Artykuł 14 – Odpowiedzialność i rekompensata; Określone oświadczenia.

14.1. Odpowiedzialność.

14.1.1.

Banki Grupy Banku dołożą należytej staranności i umiejętności przy świadczeniu Usługi, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

14.1.2.

Każda ze Spółek Uczestniczących niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

a)    usługa jest czysto mechanicznym urządzeniem umożliwiającym Spółkom Uczestniczącym automatyczne przeprowadzanie transakcji, które w przeciwnym razie musiałyby przeprowadzać samodzielnie.

b)    Banki Grupy Banku mają prawo polegać na informacjach otrzymanych od Banków Zewnętrznych, w tym m.in. na informacjach dotyczących salda Rachunków prowadzonych przez takie Banki Zewnętrzne, bez dalszej weryfikacji lub odwoływania się do jakiejkolwiek Spółki Uczestniczącej.

c)    żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi oferty zapewnienia finansowania ani nie wymaga od Banków Grupy Banku udostępnienia środków Spółce Uczestniczącej.

d)    Banki Grupy Banku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych spraw, które zostały lub muszą zostać podjęte przez Spółki Uczestniczące (w tym m.in. w odniesieniu do zawierania pożyczek wewnątrzgrupowych oraz korzystania z porad prawno-podatkowych) w celu nadania należytego i właściwego skutku uzgodnieniom przewidzianym w niniejszej Umowie, przy czym żadna z tych kwestii nie będzie ograniczać ani w inny sposób wpływać na odpowiedzialność Posiadacza Rachunku Głównego lub którejkolwiek ze Spółek Pomocniczych w zakresie należytego wypełniania wynikających z niniejszej Umowy wzajemnych zobowiązań lub zobowiązań wobec osób trzecich i niniejszym potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Banki Grupy Banku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie i mają prawo przyjąć, że wszystkie takie kwestie zostały odpowiednio rozwiązane.

e)    Banki Grupy Banku nie są zobowiązane do nadzorowania, zatwierdzania, monitorowania, interpretowania lub egzekwowania transakcji finansowych i/lub podstawowych transakcji lub umów (w tym m.in. pożyczek wewnątrzgrupowych), które mogą być przeprowadzane lub zawierane pomiędzy Spółkami Uczestniczącymi lub pomiędzy Spółkami Uczestniczącymi a osobami trzecimi (w tym m.in. członkami Grupy Kapitałowej, którzy nie są Spółkami Uczestniczącymi).

f)     żaden Bank Grupy Banku nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie skutki podatkowe, księgowe, prawne lub inne skutki wynikające z niniejszej Umowy, a świadczenie Usługi nie stanowi i nie ma na celu stanowić ani zastępować porady podatkowej, księgowej, prawnej lub innej.

g)    wszelkie sprawozdania, wyciągi i/lub alerty wysyłane pocztą elektroniczną w ramach Usług Opcjonalnych lub na innej podstawie (i) będą przekazywane na zasadach komercyjnych, z wyłączeniem odpowiedzialności i wyłącznie w celach informacyjnych oraz że, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Banki Grupy Banku wyłączają wszelką odpowiedzialność, która może wynikać ze świadczenia Usług Opcjonalnych lub w związku z ich świadczeniem, (ii) nie będą miały żadnej wartości dowodowej ani prawnej oraz że wyłącznie oficjalne wyciągi z rachunków dostarczone przez odpowiedni Bank Grupy Banku będą uważane za ostateczne wyciągi o stanie Rachunków prowadzonych w takim Banku Grupy Banku w danym czasie.

h)   żaden Bank Grupy Banku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie (lub zaniechanie), jeśli działa (lub powstrzymuje się od działania) zgodnie z instrukcjami jakiejkolwiek Spółki Uczestniczącej.

i)     w przypadku braku instrukcji od Posiadacza Rachunku Głównego każdy Bank Grupy Banku może podjąć działanie (lub powstrzymać się od działania), które uzna za leżące w interesie Spółek Uczestniczących; oraz

j)      jakakolwiek swoboda decyzyjna lub uprawnienie, które może zostać wykonane, lub jakakolwiek decyzja, która może zostać podjęta przez Bank Grupy Banku, może zostać wykonane lub podjęte według nieograniczonego i nieskrępowanego uznania Banku Grupy Banku, a Bank Grupy Banku nie będzie zobowiązany do podania uzasadnienia.

14.1.3.

Bank Grupy Banku ponosi odpowiedzialność za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wyłącznie w okolicznościach, w których jest to bezpośrednio spowodowane podstępnym działaniem, rażącym niedbalstwem (w odróżnieniu od zwykłego niedbalstwa) lub umyślnym działaniem Banku Grupy Banku. Nie ograniczając powyższego postanowienia, Bank Grupy Banku ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody wynikające bezpośrednio z niewykonania przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, retorsyjne lub inne, a jego odpowiedzialność nie przekroczy miesięcznej kwoty uiszczonej przez Spółkę Uczestniczącą na rzecz odpowiedniego Banku Grupy Banku w odniesieniu do tej części Usługi, która jest przedmiotem roszczenia odszkodowawczego. W żadnym wypadku Bank Grupy Banku nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z działań popełnionych przez inną osobę, taką jak inny Bank Grupy Banku, Bank Zewnętrzny lub jakąkolwiek inną osobę trzecią. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, powództwo lub postępowanie prowadzone przez Spółkę Uczestniczącą w celu wyegzekwowania zobowiązania, obowiązku lub prawa wynikającego z niniejszej Umowy lub przepisów prawa w związku z Rachunkiem lub Usługą musi zostać wszczęte nie później niż rok od dnia powstania podstawy powództwa.

14.1.4.

Ponadto Banki Grupy Banku nie ponoszą odpowiedzialności za:

a)    przerwy, zawieszenia, opóźnienia, zakończenia i/lub nieprawidłowe działanie Usługi lub brak możliwości uzyskania dostępu do niej z powodu wystąpienia siły wyższej. Zdarzenia siły wyższej to zdarzenia lub okoliczności pozostające poza kontrolą Banku Grupy Banku, w tym, bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, pożar, wybuch, brak dostaw energii elektrycznej, awaria sprzętu, oprogramowania

lub sieci komunikacyjnych (w tym Internetu lub (…)), strajki pracownicze lub społeczne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, pandemia i sabotaż spowodowane przez czynniki zewnętrzne w stosunku do Banku Grupy Banku; lub

b)    niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez Bank Zewnętrzny w związku z niniejszą Umową lub umową lub pismem z instrukcjami, o którym mowa w Artykule 5.2, lub za brak dokładności jakichkolwiek informacji otrzymanych od Banku Zewnętrznego.

14.1.5.

Niezależnie od powyższego, Banki Grupy Banku nie wyłączają odpowiedzialności w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może zostać wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

14.2.

Rekompensata.

Spółki Uczestniczące solidarnie zobowiązują się zwolnić każdy z Banków Grupy Banku z odpowiedzialności oraz niezwłocznie zrekompensować im na wniosek wszelkie szkody, straty, koszty i wydatki (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej) poniesione w związku z działaniami, roszczeniami, postępowaniami lub skargami, które zostały lub mogą zostać wniesione przeciwko któremukolwiek z nich, w każdym przypadku wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z (a) działań podjętych lub zaniechanych przez nich zgodnie z niniejszą Umową lub instrukcjami Spółki Uczestniczącej; (b) niewłaściwego korzystania z Usługi; (c) naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub (d) zajęcia, zamrożenia lub w inny sposób przejęcia lub spowodowania przez Bank Grupy Banku przejęcia kontroli nad Rachunkiem lub jakimikolwiek środkami Spółki Uczestniczącej lub Banku w związku z jakimkolwiek rzekomym działaniem lub zaniechaniem ze strony Spółki Uczestniczącej. Powyższe postanowienie nie ogranicza możliwości skorzystania z jakiejkolwiek innej rekompensaty lub podobnego świadczenia przysługującego jakiemukolwiek Bankowi Grupy Banku na podstawie niniejszej Umowy lub udzielonego przez jakąkolwiek Spółkę Uczestniczącą na podstawie jakiejkolwiek innej umowy na rzecz takiego Banku Grupy Banku.

14.3.

Dalsze obowiązywanie postanowień.

Niniejszy Artykuł 14 będzie obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy na korzyść Banków Grupy Banku.

Artykuł 15 – Poufność bankowa i ochrona danych.

15.1. Poufność bankowa i informacje o przetwarzaniu / przekazywaniu danych.

(...)

15.2. Ochrona danych.

(...)

Artykuł 16 – Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.

16.1. Okres obowiązywania.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania zgodnie z jej postanowieniami.

16.2. Rozwiązanie Umowy bez podania przyczyny.

(...)

16.3. Rozwiązanie Umowy z podaniem przyczyny.

(...)

16.4. Skutki rozwiązania Umowy.

(...)

Artykuł 17 – Postanowienia ogólne.

(...)

Artykuł 18 – Zawiadomienia.

(...)

Artykuł 19 – Całość Umowy, klauzula salwatoryjna, brak zrzeczenia się praw.

19.1. Całość Umowy, zmiany Umowy.

Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Spółek Uczestniczących i Banków Grupy Banku. Każdy Rachunek będzie nadal podlegał ogólnym warunkom bankowym i wszelkim innym obowiązującym umowom odpowiedniego Banku Grupy Banku, z tym jednak zastrzeżeniem że w odniesieniu do kwestii związanych z Usługą, w przypadku bezpośredniej sprzeczności lub niespójności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy, postanowienia niniejszej Umowy będą miały pierwszeństwo w zakresie takiej sprzeczności lub niespójności.

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej prawidłowo podpisanej przez Posiadacza Rachunku Głównego (działającego w imieniu własnym i wszystkich innych Spółek Uczestniczących) oraz Bank Główny (działający w imieniu własnym i wszystkich Banków Pomocniczych). Każda ze Spółek Pomocniczych niniejszym wyraża zgodę na niniejszą procedurę i wyznacza Posiadacza Rachunku Głównego do działania w jej imieniu w tym zakresie, a każdy z Banków Pomocniczych niniejszym wyraża zgodę na niniejszą procedurę i wyznacza Bank Główny do działania w jego imieniu w tym zakresie.

19.2. Niezgodność z prawem, częściowa nieważność.

Jeżeli w dowolnym momencie którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem na mocy prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, taka sytuacja nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy ani na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność danego postanowienia na mocy prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Jeżeli, w dowolnym czasie i z jakiejkolwiek przyczyny, jakakolwiek Spółka Uczestnicząca nie jest związana niniejszą Umową (lub jakąkolwiek jej częścią), taka sytuacja nie ma wpływu na zobowiązania każdej innej Spółki Uczestniczącej wynikające z niniejszej Umowy.

19.3. Brak zrzeczenia się praw.

Prawa i środki zaradcze przysługujące Bankom Grupy Banku przewidziane w niniejszej Umowie kumulują się i nie wyłączają praw i środków zaradczych przewidzianych przepisami prawa. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania przez Bank Grupy Banku jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia przyznanego mu na podstawie niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub uprawnienia. Żadne zrzeczenie się przez Bank Grupy Banku jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek naruszenia, które miało miejsce wcześniej, ma miejsce obecnie lub które może mieć miejsce w przyszłości. Zrzeczenie się naruszenia niniejszej Umowy przez Bank Grupy Banku będzie skuteczne wyłącznie w przypadku zachowania formy pisemnej przez taki Bank Grupy Banku.

Artykuł 20 – Odniesienie.

(...)

Artykuł 21 – Podwykonawstwo.

(…)

Artykuł 22 – Zakaz cesji.

(…)

Artykuł 23 – Prawo właściwe i właściwość sądu.

(…)

Artykuł 24 – Egzemplarze.

(...)

Integralną częścią umowy są trzy załączniki tj. Appendix 1 – Cash Pooling Structure – Opis Struktury Cash Poolingu w formacie (…) oraz dwa pozostałe załączniki, których treść została ujawniona poniżej.

Załącznik nr 2: Formularz uczestnictwa.

Pomiędzy:

„Spółką Pomocniczą”;

„Posiadaczem Rachunku Głównego”;

„Bankiem Głównym”;

„Bankiem Pomocniczym”

zważywszy, że:

Posiadacz Rachunku Głównego i Bank Główny zawarli Umowę Koncentracji Środków Pieniężnych z dnia (data) (zwaną dalej „Umową”), a Spółka Pomocnicza pragnie zostać objęta Usługą na warunkach określonych w Umowie.

(Bank Pomocniczy obecnie chce przystąpić do Umowy i związać się jej warunkami)3.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie, mają takie samo znaczenie jak terminy użyte w Umowie.

Uzgadnia się, co następuje:

Artykuł 1 – Przystąpienie Spółki Pomocniczej (i Banku Pomocniczego).

Spółka Pomocnicza zapewnia, że zapoznała się z treścią całej Umowy (termin ten obejmuje załączniki do Umowy wraz ze zmianami wynikającymi z niniejszego załącznika), zrozumiała ją oraz otrzymała kopię Umowy. Podpisując niniejszy Formularz Uczestnictwa, niniejszym wyraźnie przystępuje do Umowy oraz przyjmuje i akceptuje związane z nią wszystkie skutki oraz wyraża zgodę na związanie się i przestrzeganie jej warunków i wszystkich zobowiązań nałożonych na Spółkę Pomocniczą lub Spółkę Uczestniczącą na podstawie Umowy, tak jakby była jej pierwotną stroną, ze skutkiem od momentu podpisania niniejszego Formularza Uczestnictwa.

(Bank Pomocniczy zapewnia, że zapoznał się z treścią całej Umowy i zrozumiał ją. Podpisując niniejszy Formularz Uczestnictwa, niniejszym wyraźnie przystępuje do Umowy oraz przyjmuje i akceptuje związane z nią wszystkie skutki od momentu podpisania niniejszego Formularza Uczestnictwa oraz wyraża zgodę na związanie się i przestrzeganie jej warunków i wszystkich zobowiązań nałożonych na Bank Pomocniczy na podstawie Umowy, tak jakby był jej pierwotną stroną od momentu podpisania niniejszego Formularza Uczestnictwa.)

W braku odmiennych definicji zawartych w niniejszym załączniku lub o ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy użyte w niniejszym Formularzu Uczestnictwa mają takie samo znaczenie jak w Umowie, której stanowi integralną część.

Artykuł 2 – Przystąpienie Spółki Pomocniczej (i Banku Pomocniczego).

2.1. Całość Umowy, zmiany Umowy.

(Należy dodać numer IBAN lub, w razie jego niedostępności, numer BBAN) lub (Należy dodać numer Rachunku i kod BIC oraz nazwę Banku Zewnętrznego)5

2.2. Specyfikacje dotyczące Sweepingu.

Spółka Pomocnicza i Posiadacz Rachunku Głównego (działający w imieniu i na rzecz każdej Spółki Uczestniczącej posiadającej Rachunek zasilający Rachunki, o których mowa w Artykule 2.1 powyżej) zlecają odpowiednim Bankom Grupy Banku przeprowadzanie transakcji Sweepingu zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego załącznika.

2.3. Usługi Opcjonalne.

Spółka Pomocnicza może wybrać określone Usługi Opcjonalne, jak wskazano w Załączniku nr 1 do niniejszego załącznika. Aktywacja takich Usług Opcjonalnych będzie podlegać wszelkim dodatkowym dokumentom wymaganym zgodnie z Artykułem 4.2 Umowy oraz (w odniesieniu do Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych) przekazaniu Bankowi Głównemu wypełnionego Formularza Subskrypcji Usługi Dotyczącej Środków Wewnątrzgrupowych załączonego do niniejszego załącznika jako Załącznik nr 2.

2.4. Warunki finansowe

Opłaty będą należne z tytułu Usługi i każdego Rachunku zgodnie z Artykułem 13 Umowy i załącznikiem nr 4 do Umowy lub inną formą dokumentu uzgodnioną z Bankami.

Artykuł 3 – Poufność bankowa i ochrona danych.

(...)

Artykuł 4 – Upoważnienie dla Banków Grupy Banku i Posiadacza Rachunku Głównego.

(...)

Artykuł 5 – Data wejścia w życie.

Niniejszy Formularz Uczestnictwa wchodzi w życie z chwilą jego podpisania. Rozpoczęcie świadczenia Usługi na rzecz Spółki Pomocniczej będzie uzależnione od zadowalającego otrzymania przez Bank Główny i/lub Bank Pomocniczy (jeśli dotyczy) takich informacji i dokumentacji, jakie mogą być wymagane przez Bank Główny i/lub Bank Pomocniczy zgodnie z postanowieniami Artykułu 5 Umowy.

Artykuł 6 – Zawiadomienia.

(...)

Artykuł 7 – Prawo właściwe i właściwość sądu; postanowienia różne.

(...)

Załącznik nr 3: Formularz objęcia usługą.

(dotyczy objęcia wszystkich Rachunków)

Pomiędzy:

„Spółką Pomocniczą”;

„Posiadaczem Rachunku Głównego”;

„Bankiem Głównym”;

(nazwa osoby prawnej i forma prawna), utworzoną zgodnie z prawem (kraj utworzenia), z siedzibą pod adresem (adres siedziby), zarejestrowaną w (nazwa i miejsce rejestru) pod numerem (numer rejestrowy), działającą za pośrednictwem oddziału (kraj lub państwo oddziału) znajdującego się pod adresem (adres oddziału),

zwaną dalej „Bankiem Pomocniczym”

zważywszy, że:

Posiadacz Rachunku Głównego i Bank Główny zawarli Umowę Koncentracji Środków Pieniężnych z dnia (data) (zwaną dalej „Umową”), a (Spółka Pomocnicza) (Posiadacz Rachunku Głównego) aktualnie chce objąć Usługą dodatkowe Rachunki na warunkach określonych w Umowie. Nowy Rachunek (nowe Rachunki) jest prowadzony (są prowadzone) w Banku Pomocniczym, który chce przystąpić do Umowy i związać się jej warunkami.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie, mają takie samo znaczenie jak terminy użyte w Umowie.

Uzgadnia się, co następuje:

Artykuł 1

1.1. Objęcie nowego Rachunku.

(Spółka Pomocnicza)(Posiadacz Rachunku Głównego) chce objąć Usługą jeden lub większą liczbę nowych Rachunków na warunkach określonych w niniejszym załączniku.

1.2. Przystąpienie Banku Pomocniczego.

Bank Pomocniczy zapewnia, że zapoznał się z treścią całej Umowy i zrozumiał ją. Podpisując niniejszy Formularz Objęcia Usługą, niniejszym wyraźnie przystępuje do Umowy i akceptuje związane z nią wszystkie skutki oraz wyraża zgodę na związanie się i przestrzeganie jej warunków i wszystkich zobowiązań nałożonych na Bank Pomocniczy na podstawie Umowy, tak jakby był jej pierwotną stroną, ze skutkiem od momentu podpisania niniejszego Formularza Objęcia Usługą. W braku odmiennych definicji w niniejszym załączniku lub o ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy użyte w niniejszym Formularzu Objęcia Usługą mają takie samo znaczenie jak w Umowie, której stanowi integralną część.

Artykuł 2 – Warunki.

2.1. Rachunki objęte Usługą.

(należy dodać numer IBAN lub, w razie jego niedostępności, numer BBAN) lub (należy dodać numer rachunku i kod BIC oraz nazwę Banku Zewnętrznego).

2.2. Specyfikacje dotyczące Sweepingu.

(Spółka Pomocnicza i) Posiadacz Rachunku Głównego (działający w imieniu i na rzecz każdej Spółki Uczestniczącej posiadającej Rachunek zasilający Rachunki, o których mowa w Artykule 2.1 powyżej) zleca(-ją) odpowiednim Bankom Grupy Banku przeprowadzanie transakcji Sweepingu zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego załącznika.

Artykuł 3 – Data wejścia w życie.

Niniejszy Formularz Objęcia Usługą wchodzi w życie z chwilą jego podpisania. Rozpoczęcie świadczenia Usługi w odniesieniu do nowych Rachunków prowadzonych przez Banki Zewnętrzne (jeśli istnieją) podlega postanowieniom Artykułu 5.2 Umowy.

Artykuł 4 – Zawiadomienie Banku Pomocniczego.

(…)

Artykuł 5 – Prawo właściwe i właściwość sądu; postanowienia różne.

(…)”.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku podali Państwo dane identyfikacyjne wszystkich podmiotów, które mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą uczestnikami Cash poolingu, zaznaczając, że w dalszej perspektywie mogą zostać dodane do struktury kolejne podmioty z Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka, jednak na moment składania wniosku nie są Państwo wskazać tych podmiotów.

Wyjaśnili Państwo także, że w ramach czynności wykonywanych w ramach Umowy Cash Poolingu Agent będzie dokonywał rozliczeń tylko i wyłącznie z Sub-Agentami. Oznacza to, że nie będzie dochodziło do transferów środków między kontami Agenta a kontami Uczestników innych niż Agent/Sub-Agent.

Pytanie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, zawarcie umowy lub czynności realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy Cash Poolingu, zawartej przez Spółkę z Bankiem będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Państwa stanowisko w sprawie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, zawarcie umowy lub czynności realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy Cash Poolingu, zawartej przez Spółkę z Bankiem nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b)umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c)umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów

i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

d)umowy dożywocia,

e)umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,

f)ustanowienie hipoteki,

g)ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,

h)umowy depozytu nieprawidłowego,

i)umowy spółki.

Ustawodawca formułując w taki sposób treść przepisu prawnego określił enumeratywnie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Innymi słowy, katalog czynności cywilnoprawnych podlegających PCC ma charakter zamknięty. Tezę tę potwierdza jednolite orzecznictwo dotyczące art. 1 ustawy o PCC (np. wyrok NSA  z 8 marca 2018 r., sygn. II FSK 509/16), a także piśmiennictwo w tym zakresie (np. S. Bogucki, K. Winiarski [w:] A. Wacławczyk, S. Bogucki, K. Winiarski, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 1., dostęp elektroniczny/LEX).

Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Oznacza to, że w przypadku czynności zawieranych pomiędzy podmiotami prawa należy mieć na uwadze treść tych stosunków, a w dalszej kolejności pozwala to na określenie, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych czy też nie. Należy przy tym jednak zauważyć, że kluczowe znaczenie, dla ustalenia podlegania pod przepisy ustawy  o PCC, ma fakt istnienia określonych elementów (treści), a nie gospodarczego skutku podjętych działań. Podkreśla to m.in. NSA we wskazanym wyroku z 8 marca 2018 r.,  sygn. II FSK 509/16. Zgodnie z przyjętym tam stanowiskiem: „czynności niewymienione  w katalogu ustawowym nie podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same, bądź podobne do tych, które zostały wymienione.”

Należy wskazać, że regulacje zwarte w ustawie o PCC nie obejmują swoim zakresem expressis verbis umowy cash poolingu. Wiąże się to z faktem, że „cash pooling” nie został faktycznie uregulowany w żadnym przepisie polskiego prawa cywilnego, czy też innej gałęzi prawa. Jednak w oparciu o zasadę swobody umów, jej uczestnicy mogą według własnego uznania ustalać treść powstałego stosunku prawnego, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) danego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Mianem „cash pooling” w praktyce określana jest umowa, istotą której jest wspólne zarządzanie płynnością finansową kilku podmiotów. Jak zostało wskazane, umowa określana mianem cash pooling nie jest normowana w polskim prawie, czyli funkcjonuje jako umowa nienazwana. Ma to kluczowe znaczenie przy wyznaczaniu implikacji podatkowych takiej umowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa cash poolingu jest umową o świadczenie usług finansowych oferowaną przez banki. Usługa ta jest przeznaczona do efektywnego zarządzania środkami finansowymi podmiotów gospodarczych. Głównym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest optymalizacja zarządzania stanem środków pieniężnych na wielu rachunkach bankowych należących do jednej grupy kapitałowej. W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia przynajmniej z trzema podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym  w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Dla wszystkich podmiotów uczestniczących w danej strukturze powstają w tym przypadku określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik systemu zarządzania płynnością, posiadając wolne środki, udostępnia je na swoim rachunku. Następnie środki te są transferowane przez Bank na Rachunek Główny Agenta (bądź rachunki Sub-Agenta). W przypadku natomiast wystąpienia chwilowych niedoborów środków finansowych, uczestnik może skorzystać ze środków udostępnionych przez innych uczestników. Wpłaty i wypłaty dokonywane na rachunki/z rachunków zwiększających/zmniejszających saldo na Rachunku Głównym Agenta (bądź rachunki  Sub-Agenta) nie można łączyć z obowiązkiem ustalenia jakiejkolwiek relacji prawnej, w tym zawarcia umowy pożyczki bądź depozytu nieprawidłowego, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami Umowy cash poolingu. Podkreślić należy, iż elementem analizowanej struktury nie jest umowa pomiędzy danym uczestnikiem, a pozostałymi uczestnikami, lecz pomiędzy Bankiem a Wnioskodawcą (i uczestnikami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, będącymi stroną Umowy Cash Poolingu, którzy przystąpią do Umowy Cash Poolingu).

Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu.”

Ponownie podkreślenia wymaga, że w zamkniętym katalogu z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy  o PCC nie zostało bezpośrednio wymienione kompleksowe zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling (takiej, jak Umowa Cash Poolingu do której przystąpi Wnioskodawca). Mając jednak na uwadze nienazwany charakter takiej umowy oraz uwzględniając jej opisane wyżej cechy konieczna jest weryfikacja, czy nie stanowi ona innej czynności cywilnoprawnej objętej przez ustawodawcę zakresem ustawy o PCC.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC przedmiotem opodatkowania są  m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których  – w myśl art. 720 Kodeksu cywilnego – dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Faktycznie, umowa pożyczki oraz umowa cash poolingu (w tym umowa, której stroną zostanie Wnioskodawca, szczegółowo opisana w opisie zdarzenia przyszłego) posiadają pewne cechy wspólne (np. płatność odsetek), jednak są to nadal dwie różne umowy, które implikują różne skutki podatkowe, m.in. na gruncie ustawy o PCC. Podstawową różnicą pomiędzy wskazanymi czynnościami jest kwestia przeniesienia określonej kwoty na rzecz konkretnego podmiotu. Tego typu czynność stanowi element konieczny (tzw. essentialia negotii) dla umowy pożyczki. Natomiast w umowie cash poolingowej brak jest takiego zdarzenia. Innymi słowy żaden z zapisów nie skutkuje zawarciem lub realizacji umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Żadnej ze stron Umowy cash poolingu nie można określić jako pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy. W ramach Cash poolingu podmioty w nim uczestniczące nie będą wskazywać przez jaki podmiot i w jakiej wysokości środki znajdujące się na rachunku mają zostać wykorzystane, a w przypadku otrzymania środków kompensujących niedobory środków pieniężnych zasadniczo nie będą posiadać informacji, od jakiego Pozostałego Uczestnika pochodzą te środki. W związku z tym, z uwagi na brak spełnienia essentialia negotii umowy pożyczki eliminuję możliwość uznania umowy cash poolingu (takiego jak ten, którego uczestnikiem będzie Wnioskodawca) jako pożyczki.

Pomocniczo wskazać należy również, że umowa pożyczki, jak i umowa cash poolingu mają inne główne cele ekonomiczne. Pierwsza z wymienionych (w przypadku pożyczki środków pieniężnych) ma na celu z jednej strony (dla pożyczkobiorcy) uzyskanie kapitału za opłatą  (w postaci odsetek) za jego korzystania, z drugiej (dla pożyczkodawcy) uzyskanie przychodów w postaci odsetek. Celem cash poolingu jest natomiast zapewnienie płynności finansowej oraz optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych znajdujących się na kontach szerszej grupy podmiotów działających, co do zasady, w jednej grupie kapitałowej.

Zatem, Umowa Cash Poolingu, której stroną będzie Wnioskodawca, nie może być uznana za umowę pożyczki i jako taka nie może podlegać ustawie o PCC. Jednocześnie czynności realizowane w ramach Umowy Cash Poolingu nie mogą być uznane za czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie ustawy o PCC. Wśród czynności cywilnoprawnych wskazanych w katalogu zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, które mogą rodzić ewentualne podobieństwo do cash poolingu, znajduje się również umowa depozytu nieprawidłowego (lit. j) wskazywanej regulacji).

Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego – przez depozyt nieprawidłowy rozumieć należy umowę, zgodnie z którą przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Do tego rodzaju umów stosuje się przepisy o pożyczce. Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Uwzględniając mechanizmy i zasady funkcjonowania umowy cash poolingu, o której mowa  w przedmiotowym wniosku, należy niewątpliwie uznać, że nie wyczerpuje ona elementów koniecznych (essentialia negotii) umowy depozytu nieprawidłowego. Na jej podstawie żaden podmiot (Pozostały Uczestnik, Sub-Agent bądź Agent) nie zawiera umowy, zgodnie z którą może rozporządzać środkami pieniężnymi innego podmiotu uczestniczącego w cash poolingu, ani też nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków.

Powyższe oznacza, że Umowa Cash Poolingu, której stroną będzie Wnioskodawca, nie może być uznana również za umowę depozytu nieprawidłowego i jako taka nie może podlegać ustawie o PCC. Równocześnie działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy nie stanowią depozytu nieprawidłowego.

Reasumując, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jedynie czynności w tymże artykule enumeratywnie wymienione. Oznacza to, że każda czynność prawna, która nie została wymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania tym podatkiem. Celem ustawodawcy tworzącego opisywaną normę prawną w takiej właśnie postaci było precyzyjne określenie czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu.

Umowa cash poolingu nie została wymieniona w tym ustawowym katalogu. Natura umowy cash poolingu, (której stroną będzie Wnioskodawca) wskazuje, że jest to rozbudowany, wielostopniowy system rozliczeń finansowych w obrębie danej grupy kapitałowej. Umowa przewidująca świadczenie tej usługi nie jest jednak tożsama z żadną z czynności wymienionych w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających ustawie  o PCC. Na żadnym etapie jej funkcjonowania nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wykonywane przez Agenta lub spółki  z Grupy Kapitałowej (Pozostałych Uczestników, w tym Wnioskodawcę, bądź Sub-Agentów)  w wykonaniu Umowy Cash Poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej  w art. 720 Kodeksu cywilnego ani umowy depozytu nieprawidłowego z art. 845 Kodeksu cywilnego. Tym samym ani umowa, ani czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Umowy Cash Poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu PCC.

Innymi słowy, w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, czynności realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy Cash Poolingu, zawartej przez Spółkę z Bankiem nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska powołali się Państwo na interpretacje indywidualne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został opublikowany w Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm., natomiast Kodeksu cywilnego w Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.

Aktualna treść art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych brzmi:

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b)umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c)(uchylona)

d)umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e)umowy dożywocia,

f)umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g)(uchylona)

h)ustanowienie hipoteki,

i)ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j)umowy depozytu nieprawidłowego,

k)umowy spółki.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-    Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-    Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-    Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.