Czy w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ... - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.8.2024.1.JKU

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.8.2024.1.JKU

Temat interpretacji

Czy w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z tego samego dnia, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X (dalej jako: „Instytut” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do (…), działającym na podstawie ustawy (…). Instytut jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Zasady funkcjonowania Instytutu zostały uregulowane w Statucie Instytutu (dalej jako: „Statut”), w którym przewidziano, m.in. że podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest:

(1)realizacja projektów badawczych w ramach (…), o którym mowa w (…),

(2)komercjalizacja,

(3)współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Konsekwentnie, Instytut w odniesieniu do części dochodów wydatkowanych na swoją działalność statutową, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W celu realizacji zadań statutowych, Instytut planuje wydatkować środki na nabycie od polskiej spółki kapitałowej (dalej jako: „Sprzedawca”) części jej zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy. Część zakładu pracy nabyta od Sprzedawcy będzie się składać z pracowników wchodzących w skład wydzielonej grupy inżynierskiej (dalej jako: „Nabycie części zakładu pracy”). W związku z Nabyciem części zakładu pracy Instytut zapłaci Sprzedawcy stosowne wynagrodzenie określone w umowie. Nabywana część zakładu pracy nie będzie stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

Aktualnie Instytut i Sprzedający, wspólnie jako usługodawcy, są stronami trójstronnej umowy ramowej (Framework Service Agreement; dalej jako: „Umowa Ramowa”) zawartej z podmiotem trzecim - usługobiorcą (dalej jako: „Klient”). W ramach wykonywania Umowy Ramowej, obecni pracownicy Instytutu oraz pracownicy Sprzedawcy, którzy mają zostać przejęci przez Instytut w ramach Nabycia części zakładu pracy, świadczą usługi inżynierskie i projektowe na rzecz Klienta. Sprzedający, Wnioskodawca oraz Klient zamierzają rozwiązać Umowę Ramową, zaś Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Klientem nową, dwustronną umowę (dalej jako: „Nowa Umowa Ramowa”), na podstawie której Kupujący będzie świadczył na rzecz Klienta odpłatne usługi w zasadniczo tożsamym zakresie, w jakim usługi są obecnie wspólnie świadczone na podstawie Umowy Ramowej przez Kupującego oraz Sprzedającego (tj. przez pracowników, których dotyczy Nabycie zakładu pracy i obecnych pracowników Instytutu). Środki wydatkowane obecnie na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Instytutu świadczących usługi na rzecz Klienta w ramach Umowy Ramowej w całości są uznawane przez Instytut za dochody przeznaczone na cele statutowe i w efekcie za korzystające ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Ponadto, Instytut wskazuje, że jego działalność nie będzie się koncentrować na uzyskiwaniu dochodów z działalności polegających na:

a.wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami;

b.na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o CIT.

W tym stanie faktycznym, Instytut jest zainteresowany uzyskaniem wiążącej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów (środków) przeznaczonych na Nabycie części zakładu pracy.

Pytanie

Czy w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

a. Zasady ogólne dotyczące zwolnienia z CIT dla działalności statutowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Wskazanie w ww. przepisie, że zwolnione z CIT są dochody wydatkowane w części przeznaczonej na określone cele statutowe oznacza, że w odniesieniu do wydatkowania środków na inne cele niż te wskazane w katalogu ustawowym (nawet jeśli są one celami statutowymi) nie możliwe jest zastosowanie zwolnienia.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, ww. zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Podsumowując, przepisy ustawy o CIT przewidują zwolnienie z CIT dla wydatków przeznaczonych na cele działalności wskazanej w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym działalności dotyczącej działalności naukowej i naukowo-technicznej. Tym samym, wydatkowanie środków na cele statutowe, które bezsprzecznie są celami związanymi z działalnością naukową i naukowo-techniczną pozwala na korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jednocześnie, żaden z przepisów ustawy o CIT nie wyłącza bezpośrednio możliwości uznania, że wydatkowanie środków na Nabycie części zakładu pracy jest wydatkowaniem środków na działalność statutową uprawniającą do skorzystania e zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W efekcie, o możliwości zastosowania ww. zwolnienia w przypadku wydatków na Nabycie części zakładu pracy powinna decydować kwalifikacja takiego wydatku jako wydatku na działalność statutową bądź nie.

b. Nabycie części zakładu pracy jako wydatkowanie środków na działalność statutową

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, Instytut jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Zasady funkcjonowania Instytutu zostały uregulowane w Statucie, w którym przewidziano, m.in., że podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest:

(1)realizacja projektów badawczych w ramach (…), o którym mowa w (…),

(2)komercjalizacja,

(3)współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Tym samym, wydatkowanie środków na pozyskanie wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej (pracowników wchodzących w skład wydzielonej grupy inżynierskiej) wpisuje się w działalność statutową. Nie powinno bowiem ulegać wątpliwości, że o kompetencjach do realizacji działalności statutowej Instytutu decydują posiadane przez Instytut zasoby osobowe, w postaci pracowników technicznych, których stan posiadania w związku z Nabyciem części zakładu pracy ulegnie zwiększeniu.

Wnioskodawca wskazuje także, że wydatek na Nabycie części zakładu pracy, z perspektywy Instytutu należy traktować analogicznie jak wydatek poniesiony na wynagrodzenia dla pracowników. Obydwie kategorie wydatków mają bowiem na celu zapewnienie Instytutowi pracowników, którzy będą realizować określone cele Wnioskodawcy.

Jak natomiast wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wynagrodzenia pracowników Instytutu realizujących zadania w ramach Umowy Ramowej są obecnie traktowane jako wydatkowanie dochodów na cele statutowe, a więc pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia z CIT. Konsekwentnie, ze zwolnienia z CIT powinien korzystać również dochód wydatkowany na zapłatę wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy za Nabycie zakładu pracy.

Warto również podkreślić, że wydatek na nabycie pracowników przyczyni się do lepszej realizacji zdań statutowych choćby poprzez zwiększenie możliwości realizacji zadań przez Instytut.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, wydatek na Nabycie części zakładu pracy będzie stanowił przeznaczenie dochodów na realizację zadań statutowych zgodnych z celami wskazanymi w (…). Zgodnie bowiem z (…) i Statutem, Instytut prowadzi działalność naukową i naukowo-techniczną. Tym samym, wydatkowanie środków na pozyskiwanie kompetentnej kadry, niezbędnej do realizacji ww. celów jest wydatkowaniem środków na cele statutowe Instytutu. Tym samym, takie wydatki mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jako wydatki na działalność, która jest działalnością naukową i naukowo-techniczną.

Reasumując, w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z opisem zdarzania przyszłego są Państwo podmiotem należącym do (…) działającym na podstawie ustawy (…). Instytut jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Zasady funkcjonowania Instytutu zostały uregulowane w Statucie Instytutu.

Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają Państwo ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Oznacza to, że ustalają Państwo dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT:

1.Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2.Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. 

Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z treści art. 17 ust. 1a ww. ustawy wynika, że:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1)dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a  także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z  handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a -17k;

2)dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei art. 17 ust. 1b tej ustawy stanowi, że:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe przepisy określają wymóg bezpośredniego wydatkowania dochodu na cele preferowane przez ustawodawcę, niemniej jednak dopuszczają również możliwość tzw. pośredniego wydatkowana poprzez m.in. nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów. Uzupełnieniem powyższej reguły jest również przepis art. 17 ust. 1e ustawy CIT uprawniający do skorzystania ze zwolnienia w przypadku również „pośredniego” przeznaczenia dochodów na nabycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

W myśl art. 17 ust. 1e ustawy o CIT:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, nie można się zgodzić, że mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w przypadku nabycia części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy, składającego się z pracowników wchodzących w skład grupy inżynierskiej. W tym przypadku Państwa dochód zostanie przeznaczony i wydatkowany na opłacenie umownego wynagrodzenia za prawo m.in. wstąpienia jako strona w stosunki pracy w miejsce dotychczasowego podmiotu zatrudniającego, a nie na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Ponosząc wydatek na nabycie części zakładu pracy (przeniesienie pracowników grupy inżynierskiej) nie realizują Państwo żadnego z celów statutowych określonych w ww. przepisie. Nie można uznać, że w takim przypadku dochodzi do przeznaczenia/wydatkowania dochodu, np. na cele naukowe lub naukowo-techniczne. Żadna z ww. wymienionych i preferowanych przez ustawodawcę działalności nie jest faktycznie realizowana w tym przypadku.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną. Z kolei wg powołanej ustawy badania naukowe są działalnością obejmującą badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Natomiast  prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zapłata umownego wynagrodzenia innej spółce kapitałowej za nabycie części jej zakładu, składającego się z wydzielonej grupy inżynierskiej nie może być utożsamiana z działalnością naukową w rozumieniu ww. przepisów. Przyznanie uprawnienia do zwolnienia w opisanej sytuacji powodowałoby istotne naruszenie literalnej treści powołanych na wstępie przepisów ustawy CIT.

Również w art. 17 ust. 1b, jak i w art. 17 ust. 1e ustawy CIT nie został wymieniony przypadek nabycia części zakładu w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Mimo więc tego, że następnie pozyskani pracownicy będą wykorzystywani do realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, nie oznacza to, iż na etapie nabycia części zakładu mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Pozyskanie pracowników w przedstawiony we wniosku sposób może jedynie zwiększyć możliwości realizacji działalności statutowej w przyszłości jednak nie oznacza, że już na etapie pozyskiwania części zakładu realizują Państwo jakąkolwiek działalność naukową lub naukowo-techniczną.

Nie można się również zgodzić z Państwem w zakresie w jakim zrównują Państwo wynagrodzenie wypłacane pracownikom zajmującym się realizacją celów statutowych, z wynagrodzeniem za przeniesienie części zakładu. Nabycie części zakładu, jak wskazano powyżej, może docelowo zwiększyć możliwości późniejszej realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, jednak nie stanowi wynagrodzenia za faktyczną realizację celów statutowych Wnioskodawcy. Wydatki,  w obu przypadkach są ponoszone w znacząco różnych okolicznościach, tym samym nie można ich zrównywać pod względem zastosowania powołanych na wstępie przepisów dotyczących zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Tym samym, nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że w odniesieniu do dochodów wydatkowanych na Nabycie części zakładu pracy Instytut może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Reasumując, Państwa stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).

Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).