Czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wo... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.289.2023.3.MF

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.289.2023.3.MF

Temat interpretacji

Czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P - będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oraz czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie, ustalenia czy:

- poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P - będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oraz

- poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 lipca 2023 r.

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w … jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie w postaci wznoszenia i sprzedaży budynków mieszkalnych oraz użytkowych, na należącej do Wnioskodawcy nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna (…).

Wskazana nieruchomość zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (Uchwała Nr ...) może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (teren oznaczony w graficznym załączniku do planu symbolem 7MU - tj. przeznaczenie podstawowe pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z § 32 ust. 3 przywołanego powyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Nieruchomość ta zostanie także następczo poddana podziałowi w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przyszłe oznaczenia powstałych po podziale nieruchomości gruntowych - w ewidencji gruntów oraz numery ksiąg wieczystych, które zostaną założone dla nowo wydzielonych nieruchomości gruntowych - nie są obecnie możliwe do wskazania.

Uwzględniając okoliczność braku istnienia koniecznej dla zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zarówno w obszarze wymienionej powyżej nieruchomości gruntowej Wnioskodawcy, jak również w obszarze nieruchomości graniczących oraz przyległych do nieruchomości Wnioskodawcy, Wnioskodawca zawarł w dniu 18 maja 2022 r. umowę Nr: … o charakterze zobowiązującym z P Sp. z o.o. (zwane dalej: „P”), (…). P jako spółka prawa handlowego powołana do życia przez Jedynego Wspólnika tj. Gminę, wykonuje w imieniu Gminy zadania własne tej Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w oparciu o regulacje ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

W treści wskazanej powyżej umowy zobowiązującej, P złożył oświadczenie, iż w dacie zawarcia przedmiotowej umowy, w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie została przewidziana budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, do których mogłoby zostać podłączone przedsięwzięcie deweloperskie zamierzone do realizacji przez Wnioskodawcę.

W świetle przedstawionego przez P stanowiska oraz w sytuacji braku choćby samej prognozy wskazującej na termin wybudowania przedmiotowych sieci przez P - Wnioskodawca w celu zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego zdecydował się na konieczne rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej ze środków własnych Wnioskodawcy oraz w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Przedmiotowe sieci zostaną przeprowadzone przez nieruchomości gruntowe Wnioskodawcy oraz przez inne nieruchomości należące do podmiotów trzecich - prywatnych, jak również należące do podmiotów publicznoprawnych, w tym do zarządców dróg publicznych m.in. Gminy - zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz na podstawie wykonanych następczo projektów budowlanych. Stąd też, na podstawie zawartej umowy z dnia 18 maja 2022 r. nr … oraz w oparciu o warunki techniczne przyłączenia nr …, wydane przez P w dniu 25 kwietnia 2022 r. Wnioskodawca zobowiązał się na przyszłość wobec P do:

-zaprojektowania przez Wnioskodawcę infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - na potrzeby przyłączenia do tych sieci obiektów w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych, które mają zostać wzniesione przez Wnioskodawcę w ramach zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego, na nieruchomości należącej do Wnioskodawcy nr ewidencyjny …, położonej (…),

-wybudowania przez Wnioskodawcę infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - na potrzeby przyłączenia do tych sieci obiektów w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych, które mają w przyszłości zostać wzniesione przez Wnioskodawcę w ramach zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego na wskazanej powyżej nieruchomości gruntowej należącej do Wnioskodawcy,

-nieodpłatnego przeniesienia na P prawa własności do zaprojektowanych oraz wybudowanych infrastruktur sieci; wodociągowej i kanalizacyjnej - zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez P, jak również do nieodpłatnego przeniesienia przez Wnioskodawcę na P prawa do dokumentacji projektowej obejmującej budowę infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy infrastruktur sieci, na których mają zostać wybudowane przedmiotowe sieci oraz do przedłożenia treści tych praw celem ich akceptacji przez P przed rozpoczęciem budowy infrastruktur sieci, w tym prawa potwierdzonego stosowną decyzją administracyjną na ewentualne umieszczenie infrastruktur sieci w pasie drogowym, jeśli projekt przebiegu sieci będzie wskazywał na zaistnienie takiej okoliczności,

-ustanowienia przez Wnioskodawcę na rzecz P - po wybudowaniu infrastruktur sieci - nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na wszystkich nieruchomościach, po których będą przebiegały wybudowane infrastruktury sieci, niezależnie od tego komu będzie przysługiwało prawo własności nieruchomości obciążanych rzeczonymi sieciami, za wyjątkiem części infrastruktur sieci zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących drogę publiczną lub należących do podmiotów publicznoprawnych, w której to sytuacji przepisy prawa obowiązującego uniemożliwiają Wnioskodawcy ustanowienie takiej służebności,

-zapewnienia udzielenia P gwarancji na wykonane infrastruktury sieci przez wykonawcę tych infrastruktur sieci (na okres maksymalnie 36 miesięcy licząc od dnia przekazania infrastruktur sieci), z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości udzielenia takiej gwarancji przez wykonawcę infrastruktur sieci, Wnioskodawca zamiennie udzieli własnej gwarancji,

-wykonania wskazanego powyżej przedmiotu umowy w całości - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz ze środków własnych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 6 lipca 2023 r., wskazali Państwo m.in., że:

-Przedmiotu nieodpłatnego przekazania nie będzie stanowił grunt lub jego część (tj. działka nr … lub jej część), w której posiadaniu na zasadzie prawa użytkowania wieczystego jest obecnie Wnioskodawca. Natomiast - zgodnie z treścią opisu stanu faktycznego i treścią uzasadnień stanowisk dla pytań nr 1 i nr 2 złożonego wniosku - wraz z nieodpłatnym przekazaniem infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej Wnioskodawca ustanowi nieodpłatnie na rzecz P nieograniczone w czasie służebności przesyłu na wszystkich nieruchomościach, po których będą przebiegały wybudowane sieci infrastruktur kanalizacji i wody (za wyjątkiem publicznych pasów drogowych i innych gruntów należących do podmiotów publiczno prawnych). W przypadku ustanowienia służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur mediów na nieruchomościach podmiotów trzecich Wnioskodawca poniesie koszty takiego ustanowienia służebności przesyłu wobec podmiotów trzecich, których nieruchomości zostaną obciążone.

Ponadto, zgodnie z informacją zawartą w treści złożonego wniosku, Wnioskodawca będzie dokonywał dalszych podziałów nieruchomości gruntowej tj. działki nr … na nowo wydzielane działki. Te z działek, które zostaną przeznaczone dla potrzeb przeprowadzenia zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego będą ściśle przedmiotowo związane zarówno z uzyskanym pozwoleniem na budowę budynków jednorodzinnych mieszkalnych i użytkowych jak i z wybudowaniem wskazanych infrastruktur sieci kanalizacyjnej i wody (na podstawie koniecznej dokumentacji technicznej), w tym zostaną obciążone ustanowionymi na rzecz P stosownymi służebnościami przesyłu. Przyszły zakres obszarowy i rozgraniczeniowy przewidziany dla nowo wydzielanych działek został już uwzględniony w warunkach technicznych przyłączenia Nr …, wydanych przez P w dniu 25 kwietnia 2022 r., jak również na podstawie tych warunków został również już objęty zawartą z P umową zobowiązująca z dnia 18 maja 2022 r., Nr … .

Ponadto, Wnioskodawca informuje, że dla działki nr … z macierzystej księgi wieczystej (…), została wydzielona nowa księga wieczysta …, do której przeniesiono działkę nr …

-Zgodnie z opisem stanu faktycznego zaprezentowanego w złożonym wniosku - na zasadzie treści zawartej z P umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … przekazanie infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz P nastąpi po dacie przyjęcia sieci do użytkowania zgodnie z właściwymi przepisami - jednak nie później niż do dnia 18 maja 2024 r. Powyższe wynika z ustalonego terminu dla wykonania przedmiotu umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … (min. oddania do użytkowania), który to termin został ustalony przez Strony tej umowy właśnie na dzień 18 maja 2024 r. - pod rygorem prawa do jej jednostronnego rozwiązania przez P.

Ponadto, najpóźniej w terminie 12 miesięcy licząc od daty łącznego spełnienia warunków określonych tą umową w postaci: oddania infrastruktur sieci do użytkowania, dokonania przez P bezusterkowego odbioru końcowego sieci, przekazania P całości dokumentacji i wyników badań, ustanowienia służebności przesyłu na rzecz P - Strony zawrą umowę przenoszącą na P nieodpłatnie prawo do całości przedmiotu umowy z dnia 18 maja 2022 r., Nr … .

P może także zgłosić żądanie zawarcia umowy przenoszącej prawa do całości przedmiotu umowy z dnia 18 maja 2022 r., Nr … - bez spełnienia powyżej opisanych warunków i wówczas umowa przenosząca zostanie zawarta w terminie 14 dni, licząc od dnia przedstawienia takiego żądania na piśmie. W okresie liczonym od daty łącznego spełnienia wskazanych w zdaniu powyższym warunków do daty przejęcia sieci na własność przez P oraz do daty ustanowienia na rzecz P przez Wnioskodawcę służebności przesyłu dla przedmiotowych infrastruktur sieci - P będzie miał prawo do przyłączania do tych sieci; innych odbiorców, innych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dostarczania wody i odbioru ścieków dla odbiorców P oraz prawo do korzystania z nieruchomości zajętych pod sieci infrastruktur kanalizacji i wody w zakresie odpowiadającym treści ustanawianych służebności przesyłu.

-Jak już podniesiono w uzasadnieniu złożonego wniosku (uzasadnienie stanowiska do pytania nr 1) - bez zaprojektowania i wybudowania infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej oraz bez nieodpłatnego ich przekazania na rzecz P - wraz z koniecznymi, ustanowionymi dla funkcjonowania tych infrastruktur służebnościami przesyłu, w tym z konieczną dokumentacją techniczną - Wnioskodawca nie będzie miał jakiejkolwiek innej możliwości dostarczenia wody bytowej do planowanej inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych z wydzielanymi lokalami mieszkalnymi oraz budynków użytkowych, ani też nie będzie miał jakiejkolwiek innej możliwości odprowadzenia ścieków komunalnych z tejże inwestycji.

Ponadto, wskazane infrastruktury - kanalizacyjna i wodociągowa - muszą dla ich realnego funkcjonowania zostać podłączone do istniejących już sieci tych mediów, którymi zawiaduje P w imieniu i na rzecz Gminy. Stad też, budowa wskazanych infrastruktur jest warunkiem koniecznym aby Wnioskodawca mógł w ogóle uzyskać prawem przepisane pozwolenie na budowę osiedla budynków mieszkalnych i użytkowych oraz następczo wybudować takie osiedle - w celu dokonania dalszej sprzedaży wydzielanych w tych budynkach lokali mieszkalnych, w ramach zamierzonego do przeprowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego. Dlatego też, aby zabezpieczyć źródło przyszłych przychodów Wnioskodawcy w postaci zysku z zamierzonej sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych wydzielanych w budynkach mieszkalnych oraz zysku ze sprzedaży lokali użytkowych - Wnioskodawca musi zaopatrzyć te budynki i lokale w wodę bytową oraz odprowadzenie ścieków komunalnych, gdyż w przeciwnym razie sprzedaż taka będzie prawem niedozwolona.

W takiej sytuacji, Wnioskodawca w następstwie niedoprowadzenia rzeczonych infrastruktur kanalizacyjnej i wodnej do przedmiotowych budynków i lokali nie uzyska żadnych przychodów, ponieważ sprzedaż opodatkowana na rzecz przyszłych nabywców nie dojdzie wówczas w ogóle do skutku. Wobec powyższego, właśnie budowa infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej koniecznych dla wybudowania i sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych wydzielanych w tych budynkach zagwarantuje powstanie tej inwestycji deweloperskiej, która będzie stanowiła źródło przychodu Wnioskodawcy.

Zatem, nakłady poniesione na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (wraz z konieczną dokumentacją) oraz nakłady poniesione na pokrycie kosztów ustanawianych służebności przesyłu - zagwarantują powstanie, utrzymanie i zabezpieczenie zarówno źródła przychodów Wnioskodawcy jaki i zagwarantują opodatkowaną sprzedaż wydzielanych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych oraz sprzedaż budynków użytkowych.

-Jak już podniesiono w uzasadnieniu złożonego wniosku (uzasadnienie stanowisk do pytań nr 1) i nr 2):

1)Umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności do infrastruktur kanalizacyjnej i wodnej, której celem i zamierzonym przez Strony skutkiem będzie przejście własności tychże infrastruktur mediów z Wnioskodawcy na P - zostanie zawarta w oparciu o regulacje z art. 49 § 2 in fine kc w związku z art. 3531 kc oraz w związku z treścią umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … (nieodpłatne przeniesienie), z wykluczeniem w tej mierze zastosowania instytucji umowy darowizny wskazanej w regulacji przepisu art. 888 kc. Umowa ta zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej lub treść wynikających z niej zobowiązań zostanie wkomponowana jako składowa aktu notarialnego sporządzanego dla potrzeb ustanawianych ograniczonych praw rzeczowych (w postaci służebności przesyłu) na rzecz P. Wskazana umowa w obszarze zobowiązaniowym zostanie zawarta na powyższą okoliczność nieodpłatnego przekazania według zasad powszechnie stosowanych w obrocie prawnym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami, które to rozwiązania umowne zostały już uprzednio pozytywnie rozpoznane zarówno przez Organy podatkowe jak i Sądy administracyjne, m.in. w ramach przytoczonych w treści złożonego wniosku interpretacji indywidualnych i orzeczeń.

2)Umowa nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz P (lub nieodpłatnego przeniesienia ustanawianych służebności przesyłu na rzecz P) zostanie zawarta w oparciu o regulacje przepisów art. 3051 w zw. z art. 49 § 1 i § 2 in fine kc w zw. z art. 3053 § 1 kc w zw. z art. 3531 kc oraz w związku z postanowieniami umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … - z wykluczeniem w tej mierze zastosowania instytucji umowy darowizny wskazanej w regulacji przepisu art. 888 kc. Umowa ta zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, natomiast w obszarze ustanawianych ograniczonych praw rzeczowych będzie również odpowiadała zasadom powszechnie stosowanym na powyższą okoliczność w obrocie prawnym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami, które to rozwiązania umowne zostały już uprzednio pozytywnie rozpoznane przez Organy podatkowe jak i Sądy administracyjne, m.in. w ramach przytoczonych w treści złożonego wniosku interpretacji indywidualnych i orzeczeń.

3)Ponadto, na zasadzie regulacji przepisów art. 3051 kc w zw. z art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w związku postanowieniami zawartej umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … - Wnioskodawca dokona także nieodpłatnego przeniesienia na P majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej, w tym praw do pozostałej dokumentacji koniecznej dla wybudowania infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w chwili zawarcia umowy przenoszącej, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr …. Nieodpłatne przeniesienie na P majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej, w tym praw do pozostałej dokumentacji koniecznej nastąpi z wykluczeniem w tej mierze zastosowania instytucji umowy darowizny wskazanej w regulacji przepisu art. 888 kc. Umowa ta zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej lub treść wynikających z niej zobowiązań zostanie wkomponowana jako składowa aktu notarialnego sporządzanego dla potrzeb ustanawianych ograniczonych praw rzeczowych (w postaci służebności przesyłu) na rzecz P. Wskazana umowa w obszarze zobowiązaniowym zostanie zawarta na powyższą okoliczność nieodpłatnego przekazania według zasad powszechnie stosowanych w obrocie prawnym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami, które to rozwiązania umowne - podobnie jak rozwiązania dla umów wskazanych w pkt  1) i 2)  powyżej - zostały już uprzednio pozytywnie rozpoznane zarówno przez Organy podatkowe jak i Sądy administracyjne, m.in. w ramach przytoczonych w treści złożonego wniosku interpretacji indywidualnych i orzeczeń.

Pytanie

1.Czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P - będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oraz

czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Państwa stanowisko

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jak również wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

Uzasadnienie:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje koszty uzyskania przychodów, wskazując w regulacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), iż są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Definicja kosztów podatkowych odwołuje się zarówno do przesłanek pozytywnych, jak i negatywnych.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zamierzone do poniesienia wydatki będą kosztami uzyskania przychodów - zarówno bezpośrednio związanymi jak i innymi niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu przez Wnioskodawcę.

Zostają bowiem spełnione łącznie przesłanki ustawowe pozytywne bez realizacji przesłanek ustawowych negatywnych, z uwagi na; zamierzone i definitywne (tj. bezzwrotne) oraz konieczne i celowe poniesienie ich przez Wnioskodawcę dla zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodów jakim będzie następcza realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego – w tym, z uwagi na pozostawanie tych wydatków poza ustawowym, negatywnym katalogiem wykluczającym te wydatki od prawa ich zaliczenia do kosztów. Wskazane, zamierzone do poniesienia wydatki stanowią także o racjonalności działań gospodarczych Wnioskodawcy, który dla wykonania zadania inwestycyjnego mającego stanowić źródło przychodu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy musi te wydatki ponieść aby to źródło przychodu zabezpieczyć i utrzymać.

Co należy podkreślić, Wnioskodawca realizując zamierzony cel gospodarczy nie ma zamiaru oddać pod tytułem darmym wskazanych powyżej; infrastruktur sieci mediów, koniecznej dokumentacji projektowej oraz ustanowionych służebności przesyłu tych mediów - ale nieodpłatnie je przekazać na rzecz P.

W świetle regulacji przepisu art. 888 § 1 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm., dalej: „kc”), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Stąd też, dla instytucji prawa jaką jest darowizna istotny będzie aspekt przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego kosztem darczyńcy. Ponadto, takie uszczuplenie majątku darczyńcy musi mieć charakter nieodpłatny i nieekwiwalentny aby darowiznę można było uznać za prawidłową i skuteczną.

W rozważanym przypadku, zamierzonego - nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz P wskazanych powyżej; infrastruktur sieci, koniecznej dokumentacji projektowej oraz przeniesienia służebności przesyłu - nie ma żadnych podstaw do uznania, że dochodzi do darowizny w świetle cytowanej regulacji kodeksu cywilnego. Wnioskodawca bowiem nie obdarowuje w sposób nieekwiwalentny drugiego podmiotu, a uzyskuje świadczenia wzajemne - gdyż P przejmując infrastrukturę, zobowiązuje się do świadczenia wzajemnego.

Świadczenie to będzie związane z następczym utrzymaniem właściwego stanu przejmowanych infrastruktur (tj. po upływie okresu udzielonej gwarancji) oraz zaopatrywaniem nieruchomości Wnioskodawcy w media konieczne dla przyszłych inwestycji budowlanych Wnioskodawcy. Należy też zaznaczyć, że działania P następczo przejmującego infrastrukturę będą także nastawione na pomoc przy realizacji budowy infrastruktur sieci mediów, która to pomoc obejmie udostępnienie gruntu pozostającego w zarządzie P.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy popierają także wyroki: NSA z 15 kwietnia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1205/97, i z 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt SA/Ka 1836/98 - z uzasadnienia treści których wprost wynika konkluzja, iż np. nowe przyłącza budowanych infrastruktur sieci wodociągowych nie stanowią obiektów kompletnych, co przesądza, że przy ich nieodpłatnym przekazaniu nie dochodzi do darowizny, gdyż po przejęciu konieczne będzie dalsze ponoszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem.

Analogiczne stanowisko prezentują Organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji z 10 stycznia 2012 r. (Znak: ILPB3/423-481/11-4/MM), uznał, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury nie stanowi darowizny. Ponadto, analogiczne rozstrzygnięcie zapadło również wcześniej vide: interpretacja z dnia 4 czerwca 2008 r. (Znak: ITPB3/423-106a/08/MK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Stąd też, wydatki na budowę infrastruktury, która następnie zostanie nieodpłatnie przekazana P będą stanowi koszty uzyskania przychodów działalności Wnioskodawcy, gdyż okoliczność nieodpłatnego przekazania wybudowanej przez Wnioskodawcę infrastruktury mediów wskazanej w niniejszym wniosku stanowi warunek sine qua non dla osiągnięcia w przyszłości przez Wnioskodawcę przychodów oraz ma wpływ na wielkość możliwych do osiągnięcia przez Wnioskodawcę w przyszłości przychodów. Ponadto, koszty realizacji przedmiotowych infrastruktur sieci mediów wraz z konieczną dla ich wybudowania dokumentacją będzie można w bezpośredni sposób powiązać z przychodem Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przyszłych inwestycji deweloperskich.

Odnosząc się natomiast do wydatków, które ma ponieść Wnioskodawca na ustanowienie służebności przesyłu mediów w celu ich następczego, nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P należy przyjąć - że pomimo ich pośredniego powiązania z przychodem Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przyszłych inwestycji deweloperskich, będą one również stanowić wydatki konieczne i racjonalne dla osiągnięcia przyszłego, zamierzonego celu gospodarczego przez Wnioskodawcę. Wydatki te umożliwią bowiem i zagwarantują wykorzystywanie nieruchomości podmiotów trzecich w zakresie koniecznym dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zamierzonych do wybudowania infrastruktur sieci mediów, dlatego też będą związane w sposób ogólny z zapewnieniem i zabezpieczeniem źródła przychodów w postaci zagwarantowania inwestycji deweloperskiej Wnioskodawcy zaopatrzenia w rzeczone media.

Na zakończenie prezentacji niniejszego stanowiska Wnioskodawcy dla pytania nr 1) należy podnieść, że skoro tego rodzaju wydatki będą możliwe do potrącenia w dacie ich poniesienia, czyli w dacie dokonania przez Wnioskodawcę zapłaty jednorazowej o wartości ryczałtowej na rzecz podmiotu trzeciego, którego nieruchomości zostaną obciążone - to wydatki takie będzie należało zakwalifikować właśnie do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, które zostaną potrącone dla celów podatkowych w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT.

Uznanie omawianych wydatków na ustanowienie służebności przesyłu za koszty pośrednie oraz przyjęcie wskazanego w zdaniu uprzednim sposobu ich rozliczenia poparły także Organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012 r., Znak: IPPB3/423-21/12-2/JD, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2009 r., Znak: IBPBI/2/423-300/09/MO oraz z dnia 15 kwietnia 2011 r., Znak: IBPB1/2/423-107/11/JD, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r., Znak: IPPB3/423-616/10-2/JG.

Zgodnie z treścią przywołanej umowy zobowiązującej Wnioskodawca ma zakreślony termin, do którego winien wybudować infrastruktury sieci oraz dokonać ich odbiorów z udziałem P na podstawie sporządzonych na tę okoliczność protokołów przekazania. Termin dla wykonania przedmiotu umowy zobowiązującej z dnia 18 maja 2022 r., Nr … został ustalony przez Strony tej umowy na dzień 18 maja 2024 r.

W następstwie powyższego, zgodnie z postanowieniami rzeczonej umowy zobowiązującej, Wnioskodawca zawrze z P kolejną umowę, na zasadzie której przedmiotowe infrastruktury sieci; wodnej i kanalizacyjnej wraz z dokumentacją konieczną dla ich wybudowania zostaną przeniesione na własność P, jak również - na podstawie której to kolejnej umowy - Wnioskodawca przeniesie na P ustanowione uprzednio służebności przesyłu mediów na nieruchomościach, po których będą przebiegały rzeczone infrastruktury sieci przenoszące wskazane media. Stąd też, w dacie zawierania kolejnej umowy z P - P będzie już w posiadaniu przedmiotowych infrastruktur sieci; wodnej i kanalizacyjnej oraz w posiadaniu dokumentacji projektowej, z jednoczesnym uprawnieniem do przyjęcia przedmiotowych infrastruktur sieci do użytkowania, a tym samym do przyłączania do tych sieci innych odbiorców, jak również przyłączania do tych sieci kolejnych własnych odcinków infrastruktur sieci mediów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Zatem, inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, nie objęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”),

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z  uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z  przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o  CIT. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, iż wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ustawy o CIT, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że przez pojęcie „zachować” należy rozumieć dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać. Natomiast „zabezpieczyć” oznacza uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie źródła. Za koszty związane z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów należy więc uznać przede wszystkim koszty prawidłowego funkcjonowania podatnika oraz prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, do której zalicza się koszty poniesione w celu uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

 poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

  1. przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu), oraz
  2. potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie w postaci wznoszenia i sprzedaży budynków mieszkalnych oraz użytkowych, na należącej do Wnioskodawcy nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca w celu zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia deweloperskiego zdecydował się na konieczne rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej ze środków własnych Wnioskodawcy oraz w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Przedmiotowe sieci zostaną przeprowadzone przez nieruchomości gruntowe Wnioskodawcy oraz przez inne nieruchomości należące do podmiotów trzecich - prywatnych, jak również należące do podmiotów publicznoprawnych, w tym do zarządców dróg publicznych m.in. Gminy.

Wnioskodawca zobowiązał się na przyszłość wobec P m.in. do zaprojektowania infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wybudowania infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; nieodpłatnego przeniesienia na P prawa własności do zaprojektowanych oraz wybudowanych infrastruktur sieci; do nieodpłatnego przeniesienia przez Wnioskodawcę na P prawa do dokumentacji projektowej obejmującej budowę infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; ustanowienia na rzecz P - po wybudowaniu infrastruktur sieci - nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na wszystkich nieruchomościach, po których będą przebiegały wybudowane infrastruktury sieci, niezależnie od tego komu będzie przysługiwało prawo własności nieruchomości obciążanych rzeczonymi sieciami, za wyjątkiem części infrastruktur sieci zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących drogę publiczną lub należących do podmiotów publicznoprawnych, w której to sytuacji przepisy prawa obowiązującego uniemożliwiają Wnioskodawcy ustanowienie takiej służebności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na:

-zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P,

-ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P,

będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wydatki poniesione na zaprojektowanie oraz na wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz przedsiębiorstwa wykonującego zadania gminy tj. P, jak również wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P - mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Z opisu sprawy wynika, że bez zaprojektowania i wybudowania infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej oraz bez nieodpłatnego ich przekazania na rzecz P - wraz z koniecznymi, ustanowionymi dla funkcjonowania tych infrastruktur służebnościami przesyłu, w tym z konieczną dokumentacją techniczną - Wnioskodawca nie będzie miał jakiejkolwiek innej możliwości dostarczenia wody bytowej do planowanej inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych z wydzielanymi lokalami mieszkalnymi oraz budynków użytkowych, ani też nie będzie miał jakiejkolwiek innej możliwości odprowadzenia ścieków komunalnych z tejże inwestycji.

Ponadto, wskazane infrastruktury - kanalizacyjna i wodociągowa - muszą dla ich realnego funkcjonowania zostać podłączone do istniejących już sieci tych mediów, którymi zawiaduje P w imieniu i na rzecz Gminy. Stad też, budowa wskazanych infrastruktur jest warunkiem koniecznym aby Wnioskodawca mógł w ogóle uzyskać prawem przepisane pozwolenie na budowę osiedla budynków mieszkalnych i użytkowych oraz następczo wybudować takie osiedle - w celu dokonania dalszej sprzedaży wydzielanych w tych budynkach lokali mieszkalnych, w ramach zamierzonego do przeprowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego. Dlatego też, aby zabezpieczyć źródło przyszłych przychodów Wnioskodawcy w postaci zysku z zamierzonej sprzedaży gotowych lokali mieszkalnych wydzielanych w budynkach mieszkalnych oraz zysku ze sprzedaży lokali użytkowych - Wnioskodawca musi zaopatrzyć te budynki i lokale w wodę bytową oraz odprowadzenie ścieków komunalnych, gdyż w przeciwnym razie sprzedaż taka będzie prawem niedozwolona.

W takiej sytuacji, Wnioskodawca w następstwie niedoprowadzenia rzeczonych infrastruktur kanalizacyjnej i wodnej do przedmiotowych budynków i lokali nie uzyska żadnych przychodów, ponieważ sprzedaż opodatkowana na rzecz przyszłych nabywców nie dojdzie wówczas w ogóle do skutku. Wobec powyższego, właśnie budowa infrastruktur kanalizacyjnej i wodociągowej koniecznych dla wybudowania i sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych wydzielanych w tych budynkach zagwarantuje powstanie tej inwestycji deweloperskiej, która będzie stanowiła źródło przychodu Wnioskodawcy.

Zatem, nakłady poniesione na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (wraz z konieczną dokumentacją) oraz nakłady poniesione na pokrycie kosztów ustanawianych służebności przesyłu - zagwarantują powstanie, utrzymanie i zabezpieczenie zarówno źródła przychodów Wnioskodawcy jaki i zagwarantują opodatkowaną sprzedaż wydzielanych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych oraz sprzedaż budynków użytkowych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ww. wydatki poniesione przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, bowiem podjęte działania przez Wnioskodawcę przyczyniają się do uznania, że poniesione przez Spółkę wydatki na zaprojektowanie oraz wybudowanie infrastruktur sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jak również wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów zostały poniesione w celu uzyskania przychodu oraz w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość w kwestii ustalenia, czy poniesione przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów - w celu ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz P będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami w dacie ich poniesienia.

Odnosząc się do momentu zaliczenia ww. wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, że podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. Koszty podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można podzielić na:

-koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4-4c ustawy o CIT), oraz

-koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).

Zauważyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji kosztu „bezpośrednio związanego z przychodami” oraz kosztu „innego niż bezpośrednio związanego z przychodami” – brak takiej definicji związany jest z nieokreślonością tych pojęć i brakiem stałych, niezmiennych kryteriów oceny wystąpienia bezpośredniego lub jedynie pośredniego związku takich kosztów z przychodami osoby prawnej w konkretnym przypadku. W efekcie te same wydatki mogą być w danych warunkach bezpośrednimi, zaś w innych jedynie pośrednimi kosztami uzyskania przychodu. Ocena tej kwestii musi być więc dokonywana w każdym przypadku na tle określonej sytuacji, przy uwzględnieniu indywidualnych cech działalności podatnika, w warunkach której wydatki te są ponoszone. Przy czym, jeżeli określone wydatki można powiązać z osiąganiem konkretnego przychodu, to bez względu na możliwość jednoczesnego wywiedzenia pośredniego związku tych wydatków z ewentualnymi innymi przychodami, zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów ocenić należy w kontekście tego przychodu, z którym wydatki te są bezpośrednio związane.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód z jej zbycia.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np.: koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o CIT:

koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT:

koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z  art. 15 ust. 4e ustawy o CIT:

za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić,  że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla wskazanych infrastruktur sieci mediów, mają pośredni związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością (nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przez Spółkę przychodach, ale ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania). Tym samym, przedmiotowe wydatki stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów potrącalne w dacie ich poniesienia. Przy czym, za dzień poniesienia, stosownie do art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, rozumie się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem, ww. wydatki poniesione na ustanowienie służebności przesyłu będą stanowić koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które należy ująć w kosztach podatkowych w dacie poniesienia, jednak nie jak wskazał Wnioskodawca w dacie dokonania przez Wnioskodawcę zapłaty jednorazowej o wartości ryczałtowej na rzecz podmiotu trzeciego, którego nieruchomości zostaną obciążone, tylko w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Jeżeli data ujęcia w księgach ww. kosztu oraz data dokonania zapłaty będzie taka sama, to moment ujęcia ww. kosztu będzie prawidłowy.

Tym samym, z ww. zastrzeżeniem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie/zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako: „PPSA”.  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.