Ustalenie czy Zainteresowany będący stroną postępowania wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przejęciem Dział... - Interpretacja - 0114-KDIP2-2.4010.23.2022.4.SP

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.23.2022.4.SP

Temat interpretacji

Ustalenie czy Zainteresowany będący stroną postępowania wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przejęciem Działalności Wydzielanej oraz braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy i Banku Dzielonego w związku z opisanym Podziałem.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 21 lipca 2022 r. złożony przez :

1)Zainteresowanego będącego stroną postępowania

A. S.A.

2)Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania :

B. S.A.

o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy Zainteresowany będący stroną postępowania wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przejęciem Działalności Wydzielanej oraz braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy i Banku Dzielonego w związku z opisanym Podziałem.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 30 września 2022 r. (data wpływu 30 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. S.A. („Wnioskodawca” lub „Bank Przejmujący”) jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

B. S.A. („Bank Dzielony”) jest specjalistycznym bankiem hipotecznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, którego podstawowym celem jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić zasadnicze źródło długoterminowego finansowana kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Bank Dzielony jest podatnikiem VAT czynnym.

Bank Dzielony oraz Wnioskodawca na podstawie:

‒  Uchwały nr (...) Zarządu B. S.A. z siedzibą w C. z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia planu podziału B. S.A. i sprawozdania Zarządu uzasadniającego podział B. S.A. oraz

‒  Uchwały nr (...) Zarządu A. S.A. z siedzibą w C. z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia planu podziału B. S.A. i sprawozdania Zarządu uzasadniającego podział B. S.A.

wyraziły zgodę na Plan Podziału Banku Dzielonego uzgodniony pisemnie pomiędzy Wnioskodawcą a Bankiem Dzielonym w dniu 31 maja 2022 r. oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz Banku Dzielonego („Plan Podziału").

W wyniku powyższych uchwał dojdzie do podziału Banku Dzielonego przez wydzielenie z Banku Dzielonego określonych aktywów i pasywów, w tym w szczególności portfela kredytów korporacyjnych, części portfela kredytów detalicznych oraz portfela kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: „Podział”).

Podział ma na celu doprowadzenie do specjalizacji i koncentracji działalności Banku Dzielonego w ramach grupy kapitałowej na oferowaniu na rynkach krajowych i zagranicznych listów zastawnych umożliwiających pozyskiwanie finansowania na dalszy rozwój działalności kredytowej Banku Przejmującego opartej o kredyty hipoteczne. Bank Dzielony po Podziale (tj. działalność pozostająca) będzie posiadał głównie aktywa finansowe mogące stanowić zabezpieczenie emisji listów zastawnych. W celu kontynuacji działalności Bank Dzielony (tak jak dotychczas) będzie nabywał wierzytelności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmujący kredytów zabezpieczonych hipotecznie, które mogą stanowić podstawę emisji listów zastawnych przez Bank Dzielony. Na chwilę obecną Bank Dzielony nie przewiduje nabywania kredytów od innych banków ani samodzielnego ich udzielania. Ponadto, pozyskanie stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania jest kluczem do dalszego rozwoju tego segmentu działalności dla grupy kapitałowej.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca oraz Bank Dzielony podjęły decyzję o Podziale z uzasadnionych przyczyn biznesowych i ekonomicznych tj. w celu konsolidacji procesów sprzedażowych i obsługi post-sprzedażowej w ramach jednego podmiotu, tj. Wnioskodawcy, co pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

‒ stworzenie jednego centrum kompetencji w grupie kapitałowej Wnioskodawcy i Banku Dzielonego w obszarze zarządzania usługami i produktami finansowania nieruchomości;

‒ udostępnienie klientom jednolitych kanałów dostępu;

‒ zwiększenie dostępności usług hipotecznych poprzez kanały elektroniczne oraz z wykorzystaniem wyznaczonych placówek;

‒ zwiększenie efektywności operacyjnej w zakresie wdrażania rozwiązań dla klientów;

‒ uproszczenie struktury funkcjonowania działalności hipotecznej;

‒ integrację i rozwój narzędzi zdalnych obsługi klientów do poziomu posiadanego obecnie przez klientów Wnioskodawcy;

‒ skorzystanie z know-how i zasobów informatycznych Wnioskodawcy do zaoferowania usługo wysokim stopniu digitalizacji;

‒ uzyskanie synergii kosztowych, możliwe po wyeliminowaniu dublujących się struktur, zwłaszcza w obszarze IT oraz obszarze operacyjnym.

Głównym ani jednym z głównych celów Podziału nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Podział Banku Dzielonego zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1525 ze zm., dalej: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie na Wnioskodawcę części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Banku Dzielonego w postaci części majątku Banku Dzielonego, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Banku Dzielonego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów obejmujących: (i) kredyty zabezpieczone hipoteką na finansowanie nieruchomości komercyjnych, (ii) kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego lub przez nie poręczone oraz (iii) kredyty zabezpieczone hipoteką udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, co do których zawarcie umowy kredytu z klientem nastąpiło do dnia 25 lipca 2013 r., spełniające kryteria określone w Planie Podziału (dalej: „Działalność Wydzielana").

W wyniku Podziału na Wnioskodawcę przejdą składniki majątku związane z Działalnością Wydzielaną oraz zobowiązania określone poniżej, tj.:

rzeczowy majątek trwały wykorzystywany do prowadzenia Działalności Wydzielanej (wskazane w Planie Podziału laptopy oraz telefony);

wartości niematerialne związane z wykonywaniem Działalności Wydzielanej (m.in. systemy informatyczne);

środki zgromadzone w dniu Podziału na rachunku bankowym dedykowanym Działalności Wydzielanej, istniejącym w dniu Podziału;

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

aktywo z tytułu oczekiwanego zwrotu związane z otrzymaną gwarancją finansową;

zobowiązania związane ze sprawami pracowniczymi oraz zobowiązania do pracowników, którzy w dniu Podziału staną się pracownikami Wnioskodawcy, w tym:

 • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS);
 • rezerwa na premię (ZUS);
 • rezerwa na niewykorzystane urlopy;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składka PFRON;
 • Składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy;
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej, kart (...) oraz ubezpieczenia grupowego;
 • rezerwa emerytalna;

‒   zobowiązania wynikające z nadpłat kredytów przenoszonych do Wnioskodawcy;

‒   wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Wydzielanej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Bank Dzielony świadczy Działalność Wydzielaną oraz względem kontrahentów w szczególności prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Wydzielanej wynikające z:

 • umów dotyczących udzielonych przez Bank Dzielony kredytów wskazanych w Planie Podziału wraz ze wszystkimi dokumentami zmieniającymi i powiązanymi z nimi zabezpieczeniami, w szczególności w postaci hipotek, zastawów rejestrowych, cesji praw z umów najmu i ubezpieczeń, pełnomocnictw do rachunków ustanowionych na zabezpieczenie, umów wsparcia, wystawionych weksli in blanco;
 • umów IT, licencyjnych i dotyczących przeniesienia praw autorskich, umów telekomunikacyjnych oraz pozostałych umów związanych z wykonywaniem Działalności Wydzielanej;

‒   prawa i obowiązki w zakresie umów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników Działalności Wydzielanej istniejące w dniu Podziału;

‒   umowy zawarte między Bankiem Dzielonym a Wnioskodawcą oraz inne zobowiązania Banku Dzielonego względem Wnioskodawcy, które wygasną w chwili Podziału, ponieważ po Podziale Wnioskodawca stanie się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów, w tym umowa dotycząca wykonywania przez Wnioskodawcę na rzecz Banku Dzielonego kompleksowej obsługi kredytów komercyjnych zabezpieczonych hipotecznie oraz usług wspomagających prowadzenie działalności przez Bank Dzielony, umowa dotycząca powołania Komitetu ds. Outsourcingu jako komitet wspólnego Banku Dzielonego i Wnioskodawcy, umowy kredytów udzielonych przez Wnioskodawcę, zobowiązania odroczone wobec Wnioskodawcy, kaucja gwarancyjna w ramach umowy gwarancji z Wnioskodawcą, Umowa Ramowa Gwarancji zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (Gwarant) oraz Bankiem Dzielonym (Beneficjent), Umowy Szczegółowe Gwarancji zawartych pomiędzy Wnioskodawcą (Gwarant) oraz Bankiem Dzielonym (Beneficjent);

‒   wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników Banku Dzielonego, która zawiera dane pracowników Banku Dzielonego, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami Wnioskodawcy. Ponadto, wszelka dokumentacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach realizowanych przez Bank Dzielony w zakresie prowadzonej Działalności Wydzielanej, z chwilą rejestracji Podziału, przejdzie na Wnioskodawcę;

‒   prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem Działalności Wydzielanej, których lista została uwzględniona w Planie Podziału.

Ponadto, Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Banku Dzielonego w ramach spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami toczących się na dzień Podziału i dotyczących Działalności Wydzielanej, w szczególności:

‒   postępowań w zakresie spraw spornych według stanu na dzień podpisania Planu Podziału;

‒   innych postępowań związanych z wydzielanym majątkiem, w tym postępowań egzekucyjnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych czy administracyjnych oraz wieczystoksięgowych związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z wydzielanych umów kredytów.

Podatkowa wartość składników majątku Działalności Wydzielanej będzie kontynuowana przez Wnioskodawcę, ale nie można wykluczyć, że na skutek decyzji biznesowej Wnioskodawca może zaprzestać wykorzystywania części z nich w kolejnych okresach następujących po Podziale.

W ramach Podziału nastąpi, na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 lipca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: „KP”), tj. w trybie przejścia części zakładu pracy, transfer pracowników przypisanych do Działalności Wydzielanej z Banku Dzielonego do Wnioskodawcy.

W wyniku Podziału w Banku Dzielonym pozostanie pozostała część majątku (aktywa i pasywa) oraz prawa i obowiązki Banku Dzielonego, stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Banku Dzielonego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością Banku Dzielonego jako banku hipotecznego w szczególności w zakresie:

‒  udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zakresie których umowy kredytu zostały zawarte przez Bank Dzielony z klientami począwszy od września 2013 r. w ramach współpracy agencyjnej z Wnioskodawcą,

‒  nabywania wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, w tym kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą nabywanych od Wnioskodawcy od roku 2014, a których obsługa na podstawie umowy outsourcingowej powierzona została Wnioskodawcy,

‒  emisji papierów wartościowych w szczególności listów zastawnych i obligacji oraz innych transakcji realizowanych w obszarze skarbu w szczególności transakcji pochodnych,

(dalej: „Działalność Pozostająca”).

W skład Działalności Pozostającej będą w szczególności wchodziły następujące składniki majątku służące realizacji Działalności Pozostającej:

‒   kredyty zabezpieczone hipoteką udzielone osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, inne aniżeli wchodzące w skład Działalności Wydzielanej (tj. dla których umowy kredytu zostały zawarte przez Bank Dzielony z klientami począwszy od września 2013 r. w ramach współpracy agencyjnej z Wnioskodawcą lub nabywane od Wnioskodawcy od roku 2014),

‒   rzeczowy majątek trwały wykorzystywany na potrzeby Działalności Pozostającej (w tym serwery, wyposażenie miejsc pracy, laptopy, telefony komórkowe, samochody służbowe),

‒   systemy informatyczne niezbędne do prowadzenia Działalności Pozostającej i inne wartości niematerialne (w tym licencje, oprogramowanie komputerowe, wartości niematerialne w toku wytwarzania),

‒   środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Działalności Pozostającej,

‒   aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających,

‒   zakupione papiery wartościowe (w tym obligacje skarbowe, bony pieniężne),

‒   zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych oraz obligacji,

‒   zobowiązania z tytułu udzielonego finansowania tj. kredytów oraz pożyczek udzielonych Bankowi Dzielonemu przez Wnioskodawcę,

‒   część zobowiązań odroczonych wobec Wnioskodawcy z tytułu skupionych portfeli wierzytelności kredytowych zabezpieczonych hipoteką,

‒   rozrachunki z klientami i kontrahentami,

‒   rozrachunki z pracownikami tj. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem Działalności Pozostającej oraz wszelkie zobowiązania związane ze sprawami pracowniczymi oraz zobowiązania wobec pracowników Działalności Pozostającej, w szczególności:

 • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS);
 • rezerwa na premię (ZUS);
 • rezerwa na niewykorzystane urlopy;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składka PFRON;
 • Składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy;
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej, kart Multisport oraz ubezpieczenia grupowego;
 • rezerwa emerytalna;
 • ekwiwalent za samochód służbowy,

‒   rezerwy (w tym na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe, na przyszłe zobowiązania, na sprawy sporne), inne aktywa i zobowiązania, w tym z tytułu podatku odroczonego oraz bieżącego,

‒   inne aktywa oraz pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym związane z Działalnością Pozostającą,

‒   wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Pozostającej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Bank Dzielony świadczy Działalność Pozostającą oraz względem kontrahentów, w szczególności prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Pozostającej wynikające z:

 • umów dotyczących udzielonych przez Bank Dzielony kredytów przypisanych do Działalności Pozostającej wraz ze wszystkimi dokumentami zmieniającymi i powiązanymi z nimi zabezpieczeniami, w szczególności w postaci hipotek, zastawów rejestrowych, cesji praw z umów najmu i ubezpieczeń, pełnomocnictw do rachunków ustanowionych na zabezpieczenie, umów wsparcia, wystawionych weksli in blanco;
 • umów najmu nieruchomości, w której Bank Dzielony prowadzi działalność, umów leasingu samochodów służbowych pracowników Działalności Pozostającej, umów IT, licencyjnych i dotyczących przeniesienia praw autorskich, umów telekomunikacyjnych,
 • oraz pozostałych umów związanych z wykonywaniem Działalności Pozostającej tj. w szczególności umów dotyczących utrzymania systemów bankowych; umów dotyczących wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie detalicznych kredytów hipotecznych; umowy dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazie Biura Informacji Kredytowej; umowy ubezpieczenia nieruchomości; umów ubezpieczenia ryzyka spłaty kredytów hipotecznych; umowy dotyczącej wymiany informacji o nieruchomościach; umowy określającej warunki dostępu do systemu D. (platforma compliance); umowy dotyczącej stosowania wskaźników referencyjnych; umów związanych z działalnością emisyjną listów zastawnych (umowa emisyjna, wykonywanie funkcji agenta emisji, umowa prowizyjna, wykonywania funkcji agenta płatniczego); umów dotyczących programu emisji obligacji; umów na finansowanie kredytowe Banku Dzielonego; umowy ramowej dotyczącej zawierania i rozliczania transakcji z NBP; umów ratingowych dotyczącej ratingu kredytowego oraz ratingu listów zastawnych; umowy dotyczącej korzystania z usług portali transakcyjno- informacyjnych; umowy dotyczącej archiwizacji, digitalizacji i przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem Działalności Pozostającej; umowy ramowej o nabywanie portfeli wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką celem ich zrefinansowania przez emisję hipotecznych listów zastawnych oraz powierzenia przez Działalność Pozostającą dalszej obsługi nabytych portfeli oraz portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Działalność Pozostającą; umowy z zakresu obsługi HR oraz kadr i płac; umowy dotyczącej usług windykacyjnych; umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego; umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy; umowy dotyczącej przeprowadzania audytu oraz innych umów kluczowych z perspektywy Działalności Pozostającej.

Działalność Wydzielana i Działalność Pozostająca zostały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Banku Dzielonego w drodze Uchwały Zarządu Banku Dzielonego nr (...) z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i utworzenia w strukturze Banku Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej i Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej.

W uchwale tej Zarząd Banku Dzielonego formalnie potwierdził przypisanie określonych zadań gospodarczych do Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz przypisanie do nich związanych z nimi składników majątkowych i niemajątkowych, które umożliwią realizację ich zadań.

Działalność Pionów Biznesowych jest koordynowana przez koordynatorów: koordynatora Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej i koordynatora Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej, którzy zostali powołani Uchwałą Nr (...) Zarządu Banku Dzielonego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów Pionów Działalności Pozostającej oraz Wydzielanej oraz których szczegółowy zakres działania, kompetencje i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Banku Dzielonego zostały określone w Zarządzeniu (...) Prezesa Zarządu B. S.A. z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie określenia zadań Koordynatorów Pionów Biznesowych Części Pozostającej i Części Wydzielanej.

Do Działalności Wydzielanej zostali formalnie przypisani wybrani pracownicy Banku Dzielonego, których obowiązuje hierarchiczna struktura organizacyjna przewidziana dla Działalności Wydzielanej (w tym w szczególności pracownicy Departamentu Ryzyka Kredytów Komercyjnych oraz wybrane stanowiska zajmowane przez osoby o konkretnych numerach kadrowych).

Do Działalności Pozostającej zostali natomiast formalnie przypisani pracownicy Banku Dzielonego, którzy nie przechodzą do Działalności Wydzielanej, których obowiązuje hierarchiczna struktura organizacyjna przewidziana dla Działalności Pozostającej, tj. pracownicy następujących departamentów: Departament Ryzyka Kredytów Mieszkaniowych, Departament Analiz i Zarządzania ryzkiem, Departament Compliance, Departament Wsparcia Zarządu, Departament Obsługi Prawnej, Departament Rachunkowości i Rozliczeń, Departament Skarbu, Departament Informatyki i Bezpieczeństwa, Departament Wsparcia Procesów Bankowych, a także osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

Do każdego z powyższych Pionów Biznesowych zostaną alokowane przychody i koszty związane z wyodrębnieniem finansowym Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej i Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej. Do Pionów Biznesowych zostaną przypisane wszystkie bezpośrednie dochody, takie jak przychody odsetkowe czy przychody prowizyjne oraz dla każdego z Pionów określony zostanie poziom odpisów aktualizujących. Koszty działalności alokowane zostaną na Piony Biznesowe za pomocą kluczy podziału, a jeśli to możliwe przypisywane zostaną bezpośrednio do danego Pionu Biznesowego zgodnie z listą pracowników, listą wartości niematerialnych i środków trwałych, a także zobowiązań i wierzytelności przypisanych do poszczególnych Pionów w ramach Uchwały Zarządu B. S.A. nr (...) z dnia 31 maja 2022 r. Klucze podziału, o których mowa powyżej, dotyczą następujących pozycji rachunku zysków i strat: przyrost wyniku odsetkowego na instrumentach pochodnych, koszty rzeczowe, opłaty BFG, amortyzacja umów leasingowych oraz podatku bankowego. Pozycje te dzielone są proporcjonalnie do zaangażowania bilansowego na umowach kredytów hipotecznych przypisanych do poszczególnych Pionów Biznesowych według stanu danych na koniec każdego miesiąca. Szczegóły podziału przychodów i kosztów, w tym klucze podziału kosztów, reguluje Uchwała Nr (...) Zarządu B. S.A. z dnia 28.06.2022 r. w sprawie ustalenia zasad alokacji przychodów i kosztów na Piony Biznesowe Banku.

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH, Wnioskodawca przejmie w dniu Podziału całość praw i obowiązków Banku Dzielonego związanych z Działalnością Wydzielaną. W związku z powyższym, bezpośrednio po dniu Podziału, Bank Dzielony zachowa prawa i obowiązki związane z Działalnością Pozostającą. Działalność Banku Dzielonego będzie ograniczona do Działalności Pozostającej, a przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie powiększone o Działalność Wydzielaną.

Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Wnioskodawca jest jedynym (100%) akcjonariuszem Banku Dzielonego, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę części majątku Banku Dzielonego. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Banku Dzielonego.

W ramach Podziału dojdzie jedynie do obniżenia kapitału zakładowego Banku Dzielonego, o kwotę 116.000.000 zł, tj. do kwoty 220.000.000 zł, poprzez umorzenie 150.000 akcji Serii I, 120.000 akcji Serii H, 100.000 akcji Serii G, 140.000 akcji Serii F, 100.000 akcji Serii E oraz 550.000 akcji Serii D. Każda akcja o nominalnej wartości 100 zł. Dodatkowo obniżony zostanie kapitał zapasowy Banku Dzielonego o kwotę stanowiącą różnicę między wartością Działalności Wydzielanej na dzień Podziału a łączną kwotą obniżenia kapitału zakładowego Banku Dzielonego.

Akcje w Banku Dzielonym nie były historycznie nabyte, objęte lub przydzielone przez Wnioskodawcę w drodze połączenia, podziału czy wymiany udziałów.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenie przyszłego

Prowadzona w B. Spółka Akcyjna („Bank Dzielony”) ewidencja umożliwia dokonanie podziału aktywów i zobowiązań, jak też przychodów i kosztów, oraz odpowiedniego przyporządkowania ich do Działalności Wydzielanej.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Uchwały nr (...) Zarządu B. S.A. z 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i utworzenia w strukturze Banku Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej i Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej („Uchwała nr ...”), w związku z wyodrębnieniem finansowym Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej przeprowadza się alokację aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów do działalności Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej na podstawie danych w systemie finansowo-księgowym w Banku Dzielonym. Zasady alokacji przychodów i kosztów, w tym w oparciu o klucze alokacyjne, oraz przychodów i kosztów związanych z powierzeniem pracownikom jednego z pionów biznesowych (tj. Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej lub Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej) zadań związanych z zakresem działalności drugiego pionu biznesowego (jw.) zostały określone w Uchwale Nr (...) Zarządu B. S.A. z 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad alokacji przychodów i kosztów na Piony Biznesowe Banku („Uchwała nr ...”).

Przyporządkowanie przychodów i kosztów do Działalności Wydzielanej jest zatem dokonywane w praktyce na zasadach opisanych w Uchwale nr (...) . Jest to przyporządkowanie dokonywane okresowo (w trybie miesięcznym), aby umożliwić Bankowi Dzielonemu monitorowanie efektywności działań prowadzonych przez piony biznesowe (w tym Pion Biznesowy Działalności Wydzielanej).

Zgodnie z Uchwałą nr (...) Bank Dzielony w ramach rachunkowości zarządczej, przypisuje wszystkie bezpośrednie dochody (dotyczące udzielonych kredytów), takie jak przychody odsetkowe i przychody prowizyjne oraz określa poziom odpisów aktualizujących do poszczególnych pionów (w tym do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej). Koszty działalności związane bezpośrednio z Działalnością Wydzielaną i Działalnością Pozostającą przypisywane są bezpośrednio do odpowiednich pionów (w tym do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) zgodnie z listą pracowników, listą wartości niematerialnych i środków trwałych, a także zobowiązań i wierzytelności przypisanych do poszczególnych pionów (w tym do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) w ramach Uchwały nr (...) Pozostałe koszty alokowane są na piony biznesowe (w tym na Pion Biznesowy Działalności Wydzielanej) za pomocą klucza podziału określonego w ww. Uchwale. Klucz podziału, o którym mowa powyżej, dotyczy następujących pozycji rachunku zysków i strat: przyrost wyniku odsetkowego na instrumentach pochodnych, koszty rzeczowe, opłaty BFG, amortyzacja umów leasingowych, podatek bankowy - te pozycje rachunku zysków i strat dzielone są proporcjonalnie do zaangażowania bilansowego na umowach kredytów hipotecznych przypisanych do poszczególnych pionów biznesowych (w tym do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) wg stanu danych na koniec każdego miesiąca. Wyniki pionu (w tym Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) uwzględniają wszystkie możliwe do alokacji pozycje przychodów i kosztów. Wynik brutto dla poszczególnych pionów biznesowych Banku Dzielonego (w tym Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) prezentowany jest w uzgodnieniu do pozycji rachunku zysków i strat. Raportowanie wyników pionów biznesowych (w tym Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej) odbywa się w trybie miesięcznym, a raporty prezentowane są bezpośrednio do Zarządu.

Przyporządkowanie należności i zobowiązań do Działalności Wydzielanej, jest dokonywane okresowo (w trybie miesięcznym). Polega na przypisaniu określonych kont aktywów i pasywów (należności i zobowiązań) do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej zgodnie z alokacją (na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr (...) do tego pionu biznesowego poszczególnych składników majątku, a także zobowiązań i wierzytelności przeznaczonych do realizacji zadań związanych z tą działalnością.

Mając na uwadze powyższe, Bank Dzielony jest w stanie zidentyfikować w swoich ewidencjach: aktywa (materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do Działalności Wydzielanej, zobowiązania przypisane do Działalności Wydzielanej, a także przychody i koszty związane z Działalnością Wydzielaną - zatem prowadzona w Banku Dzielonym ewidencja umożliwia dokonanie podziału aktywów i zobowiązań, jak też przychodów i kosztów, oraz odpowiedniego przyporządkowania ich do Działalności Wydzielanej. Bank Dzielony jest w stanie sporządzać okresowe sprawozdania obrazujące sytuację finansową Działalności Wydzielanej.

Mając na uwadze powyższe, zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Działalność Wydzielaną będzie wyodrębniony finansowo w przedsiębiorstwie Banku Dzielonego, tj. poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności Wydzielanej, która zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę.

W ramach planowanego Podziału przez wydzielenie, zgodnie z Planem Podziału, na Wnioskodawcę przeniesiona zostanie Działalność Wydzielana Banku Dzielonego, która została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Banku Dzielonego w drodze Uchwały nr (...) jako Pion Biznesowy Działalności Wydzielanej.

Ww. Uchwałą do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej przypisano zadania związane z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów obejmujących: (i) kredyty zabezpieczone hipoteką na finansowanie nieruchomości komercyjnych, (ii) kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego lub przez nie poręczone oraz (iii) kredyty zabezpieczone hipoteką udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, co do których zawarcie umowy kredytu z klientem nastąpiło do 25 lipca 2013 r.

Celem realizacji tych zadań, do Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej przypisano zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, oraz personel niezbędny do obsługi tych składników majątku. Zgodnie bowiem z Uchwałą nr (...):

‒  w skład Działalności Wydzielanej będzie wchodzić Departament Ryzyka Kredytów Komercyjnych oraz pracownicy wskazani w Planie Podziału (wybrane stanowiska zajmowane przez osoby o konkretnych numerach kadrowych), zapewniający obsługę klienta, ocenę ryzyka portfelowego i indywidualnego, działalność restrukturyzacyjną i windykacyjną oraz obsługę księgową i prawną Działalności Wydzielanej (§ 3 ust. 1),

‒  Działalność Wydzielana została wyposażona w środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, a ponadto do Działalności Wydzielanej przypisano zobowiązania i wierzytelności przeznaczone do realizacji zadań związanych z tą działalnością (§ 6 ust. 2) i zostały one szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do ww. Uchwały, gdzie określono m.in. zakres majątku związanego z Działalnością Wydzielaną, w tym rzeczowy majątek trwały (laptopy i telefony) i wartości niematerialne (m.in. systemy informatyczne), środki pieniężne, umowy kredytowe i inne umowy związane z Działalnością Wydzielaną, w tym umowy z Wnioskodawcą, prawa do baz danych, a także pozostałe aktywa i zobowiązania.

Działalność Wydzielana nie obejmuje elementów nieistotnych, pobocznych, które nie są konieczne dla prowadzenia tego typu działalności polegającej na udzielaniu i obsłudze kredytów. Wskazane wyżej elementy niezbędne umożliwią potencjalne funkcjonowanie Działalności Wydzielanej jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Umożliwią one zatem Działalności Wydzielanej wykonywanie zadań w zakresie udzielania i obsługi kredytów wskazanych w Planie Podziału.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym Działalności Wydzielanej świadczy przede wszystkim szczegółowe zidentyfikowanie i przypisanie do Działalności Wydzielanej odrębnych zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, a także przypisanie do Działalności Wydzielanej odpowiednich zasobów (w tym m.in. składników majątku, zasobów ludzkich), które umożliwią wykonywanie tych zadań gospodarczych i które są niezbędne do ich wykonywania.

Mając na uwadze powyższe, zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Działalność Wydzielaną przenoszony do Wnioskodawcy będzie stanowił funkcjonalnie odrębną całość i będzie obejmował elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służył w strukturze Banku Dzielonego, tj. będzie posiadał potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy bez zorganizowania dodatkowych elementów przez Wnioskodawcę.

Mający być przedmiotem transakcji zespół składników, stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych umożliwiający kontynuację działalności prowadzonej dotychczas przez B. S.A. i jest wystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przypisanym do Działalności Wydzielanej zgodnie z Planem Podziału tj. w zakresie udzielania i obsługi części kredytów.

Wnioskodawca nie będzie angażował dodatkowych składników majątku ani zawierał dodatkowych umów, które warunkowałyby możliwość kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez Bank Dzielony w zakresie przypisanym do Działalności Wydzielanej, tj. których brak uniemożliwiałby prowadzenie działalności w tym zakresie. Wnioskodawca udostępni posiadaną powierzchnię biurową dla przejętej Działalności Wydzielanej.

Umowy niezbędne do kontynuacji działalności prowadzonej dotychczas przez Bank Dzielony w zakresie przypisanym do Działalności Wydzielanej, takie jak w szczególności: umowy z pracownikami, umowy dotyczące udzielonych przez Bank Dzielony kredytów wskazanych w Planie Podziału, umowy IT, licencyjne i dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz pozostałe umowy związane z wykonywaniem Działalności Wydzielanej, przejdą w ramach Podziału na Wnioskodawcę.

Pytania

1.  Czy w związku z Podziałem Wnioskodawca z dniem Podziału wstąpi na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Wnioskodawcy w planie Podziału składnikami majątku?

2.Czy Podział nie będzie generował przychodu na gruncie ustawy o CIT dla Wnioskodawcy jako spółki przejmującej?

3.Czy Podział nie będzie generował przychodu na gruncie ustawy o CIT dla Wnioskodawcy jako akcjonariusza Banku Dzielonego?

4.Czy Podział nie będzie generował przychodu na gruncie ustawy o CIT dla Banku Dzielonego?

5.Czy Podział nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Przedmiotem poniższego rozstrzygnięcia są zagadnienia poruszone w pytaniach 1-4. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z Podziałem Wnioskodawca z dniem Podziału wstąpi na podstawie art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Wnioskodawcy w planie Podziału składnikami majątku.

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej). Przepis ten statuuje tzw. sukcesję generalną ograniczoną lub częściową, tzn. w przypadku podziału przez wydzielenie przedmiotem sukcesji są tylko prawa i obowiązki podatkowe spółki dzielonej pozostające w związku ze składnikami majątku przypisanymi spółce przejmującej.

Warunkiem dla sukcesji prawnopodatkowej w przypadku podziału przez wydzielenie jest istnienie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - warunki

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm. dalej także „ustawa o CIT”) i ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. ze zm., dalej także „ustawa o VAT”) zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP") to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zgodnie odpowiednio z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT).

Zgodnie z praktyką organów podatkowych zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi ZCP pod warunkiem, że składniki te można wyodrębnić z przedsiębiorstwa organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie. W konsekwencji organy podatkowe oceniając czy zespół składników majątkowych stanowi ZCP badają spełnienie następujących przesłanek:

‒  przypisanie składników materialnych i niematerialnych - konkretne składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) są przypisane do ZCP; składniki ZCP powinny być wyselekcjonowane i zestawione razem nieprzypadkowo, ale ze względu na efekt, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć; do składników materialnych można zaliczyć przykładowo budynki, urządzenia, pojazdy, wyposażenie; z kolei składnikami niematerialnymi mogą być przykładowo licencje, inne wartości niematerialne i prawne, jak również umowy tej ZCP; ponadto składnik ZCP stanowić muszą pracownicy realizujący działania związane z tą ZCP;

‒  wyodrębnienie organizacyjne - ZCP jest organizacyjnie wyodrębniona w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa i istnieje niezależnie od innych działów przedsiębiorstwa; wyodrębnienie może przybrać formę oddziału, zakładu, działu, wydziału czy departamentu; wyodrębnienie powinno wynikać z aktów korporacyjnych danego przedsiębiorstwa;

‒  wyodrębnienie finansowe - nie oznacza to, że ZCP musi być niezależna (samodzielna) finansowo, jednak na podstawie odpowiedniego wykazu zadań gospodarczych przedsiębiorstwa, możliwe jest przypisanie do ZCP pewnych przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa; organy podatkowe wymagają dodatkowo w niektórych przypadkach, aby ZCP posiadała oddzielny rachunek bankowy; niemniej jednak ZCP nie musi sama sporządzać bilansu;

‒  wyodrębnienie funkcjonalne - ZCP realizując zadania gospodarcze może potencjalnie samodzielnie funkcjonować na rynku; składniki tworzące ZCP powinny umożliwić ZCP rozpoczęcie działalności gospodarczej w charakterze odrębnego podmiotu. Dla oceny odrębności funkcjonalnej istotne jest, aby przedmioty działalności ZCP stanowiły odrębne obszary działalności w przedsiębiorstwie. Przypisany do ZCP zespół składników majątkowych i ich struktura organizacyjna powinny pozwalać na samodzielną realizację zadań, za których realizację odpowiada ZCP.

Mając na uwadze powyższe regulacje, ZCP wystąpi, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

wyodrębniono organizacyjnie zespół tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

wyodrębniono finansowo zespół tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

przeznaczono zespół tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,

wykazano, że zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Podkreślenia wymaga, że dla zdefiniowania danego zbioru składników materialnych i niematerialnych jako ZCP niewystarczające jest, aby składniki te stanowiły zebraną masę majątkową, ale masa ta musi odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Jednocześnie, aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym przenoszonych składników, musiałyby one pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należałoby je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół umożliwiający kontynuację dotychczasowych zadań oraz samodzielne funkcjonowanie na rynku.

Działalność Wydzielana jako ZCP

Działalność Wydzielana jako odrębny, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie oraz w interpretacjach podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/ przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. ZCP musi bowiem stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Podejście takie zostało przedstawione przykładowo w:

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2020 r., sygn. 0114- KDIP2-2.4010.176.2020.5.RK, w której organ wskazał, m.in., że: Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2020 r., sygn. 0111- KDIB1-2.4010.103.2020.1.ANK, w której organ wskazał, m.in., że: (...) zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 listopada 2017 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.260.2017.1.AD,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.266.2017.3.AW.

Powyższy warunek będzie, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony.

Przede wszystkim należy bowiem wskazać, że Bank Dzielony dokonał identyfikacji oraz formalnego przypisania (które znajduje również odzwierciedlenie w praktyce) odpowiednich zasobów do Działalności Wydzielanej stanowiących zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi zdefiniowanej grupy kredytów. Zatem podstawą przypisania określonych zasobów Banku Dzielonego do Działalności Wydzielanej był z góry określony cel gospodarczy, jakiemu mają one służyć.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w celu umożliwienia Działalności Wydzielanej właściwego i efektywnego wykonywania jej funkcji, do Działalności Wydzielanej zostały przypisane m.in. następujące składniki majątkowe i pracownicy:

konkretni pracownicy Banku Dzielonego oraz zobowiązania Banku Dzielonego w odniesieniu do tych pracowników - przenoszenie pracowników Banku Dzielonego do Działalności Wydzielanej będzie dokonywane na podstawie art. 231 KP, który reguluje przenoszenie tzw. zakładu pracy;

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Działalność Wydzielaną;

prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Bank Dzielony z dostawcami i klientami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Działalności Wydzielanej.

Biorąc powyższe pod uwagę - w ocenie Wnioskodawcy - na moment Podziału, Pion Biznesowy Działalności Wydzielanej będzie funkcjonować w oparciu o odpowiednie zaplecze pracownicze, dające się wyodrębnić składniki materialne oraz niematerialne, w tym również należności i zobowiązania, między którymi wystąpią takie wzajemne relacje, że składniki te będą tworzyć zespół majątkowy umożliwiający prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów.

W ocenie Wnioskodawcy Działalność Wydzielana stanowić będzie na moment Podziału zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT i ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o CIT ani ustawy o VAT nie określają, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników materialnych i niematerialnych. Zgodnie natomiast z praktyką organów podatkowych, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego zachodzi w sytuacji, gdy ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej funkcjonującego przedsiębiorstwa, najczęściej jako dział, wydział, oddział, itd., oraz o wyodrębnieniu takim powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Stanowisko takie zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 18 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-235/13-2/GG, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1072.2016.1.AK, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-229/13/DK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1039.2016.1.AK.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza także, że składniki majątkowe tworzące część przedsiębiorstwa powinny posiadać cechę odpowiedniego zorganizowania (czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest np. funkcjonalność składników majątkowych przypisanych do realizacji danej działalności), a także odpowiednie miejsce w strukturze firmy.

Zdaniem Wnioskodawcy o wyodrębnieniu organizacyjnym Działalności Wydzielanej w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego świadczą następujące okoliczności:

Działalność Wydzielana ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, tj. tworzy Pion Biznesowy Działalności Wydzielanej wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego,

‒   w Uchwale Zarządu Banku Dzielonego nr (...) z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i utworzenia w strukturze Banku Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej i Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej Zarząd formalnie potwierdził przypisanie określonych zadań gospodarczych do Działalności Wydzielanej i przypisanie do tej Działalności związanych z nią składników majątkowych i niemajątkowych, które umożliwią realizację jej zadań,

działalność Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej jest koordynowana przez koordynatora Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej,

‒   do Działalności Wydzielanej zostali formalnie przypisani wybrani pracownicy Banku Dzielonego, których obowiązuje hierarchiczna struktura organizacyjna przewidziana dla Działalności Wydzielanej.

Mając powyższe na względzie - w ocenie Wnioskodawcy - Działalność Wydzielana spełnia przesłankę wystarczającego wyodrębnienia organizacyjnego w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

W ustawie o CIT i ustawie o VAT nie zawarto regulacji odnoszących się do rozumienia aspektu wyodrębnienia finansowego. W praktyce wyodrębnienie finansowe jest rozumiane jako możliwość przyporządkowania, poprzez odpowiednią ewidencję rachunkową zdarzeń gospodarczych, zarówno aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań), jak i przychodów i kosztów do danego obszaru działalności i zespołu majątku stanowiącego ZCP. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w literaturze prawa podatkowego: „w zakresie wyodrębnienia finansowego warunkiem jest, aby do zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogły zostać przypisane związane z nim koszty, przychody, należności i zobowiązania” (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016).

Tym samym, wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość oddzielenia finansów ZCP od pozostałej części prowadzonego przedsiębiorstwa. ZCP powinna być w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. W związku z powyższym istotną przesłanką wyodrębnienia finansowego jest także, aby należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego zespołu składników majątkowych w taki sposób, aby możliwe było przejęcie funkcji gospodarczych.

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym obecnie przez organy podatkowe, wyodrębnienie finansowe nie jest równoznaczne z samodzielnością finansową.

Powyższe podejście zostało zaprezentowane przykładowo w:

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.132.2020.4.AW,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.257.2020.4.PB,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2012 r., sygn. ITPB3/423-120/12/DK.

W kontekście przesłanki wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego:

aktywa (materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do Działalności Wydzielanej;

zobowiązania przypisane do Działalności Wydzielanej;

a także przychody i koszty związane odpowiednio z Działalnością Wydzielaną (przychody i koszty odsetkowe, a także inne koszty związane z prowadzeniem Działalności Wydzielanej przypisane do niej bezpośrednio lub alokowane za pomocą kluczy podziału);

Zatem prowadzona w Banku Dzielonym ewidencja umożliwia dokonanie dla celów zarządczych podziału aktywów i zobowiązań, jak też przychodów i kosztów, oraz odpowiedniego przyporządkowania ich do Działalności Wydzielanej. Szczegóły podziału przychodów i kosztów, w tym klucze podziału kosztów, reguluje Uchwała Nr (...) Zarządu B. SA z dnia 28.06.2022 r. w sprawie ustalenia zasad alokacji przychodów i kosztów na Piony Biznesowe Banku.

Niezależnie od występowania wewnętrznych tytułów do rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Banku Dzielonego, Działalność Wydzielana będzie mogła rozpoznawać także zewnętrzne przychody i koszty związane z przypisanym jej zakresem działalności gospodarczej i w następstwie przejściem na nią praw i obowiązków wynikających z umów lub ustaleń z podmiotami trzecimi, funkcjonalnie związanych z Działalnością Wydzielaną.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy Działalność Wydzielana będzie, na moment Podziału, spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W przepisach ustawy o CIT ani ustawy o VAT nie zawarto informacji, jak należy rozumieć przesłankę wyodrębnienia funkcjonalnego. W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie zespołu składników majątkowych (a także zobowiązań), mającego tworzyć ZCP, do realizacji określonych zadań / funkcji gospodarczych.

W ocenie Wnioskodawcy, o wyodrębnieniu funkcjonalnym Działalności Wydzielanej świadczy przede wszystkim szczegółowe zidentyfikowanie i przypisanie do Działalności Wydzielanej odrębnych zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, a także przypisanie do Działalności Wydzielanej odpowiednich zasobów (w tym m.in. składników majątku, zasobów ludzkich). Należy podkreślić, że w Banku Dzielonym funkcjonują także rozwiązania organizacyjne i finansowe (jak opisano powyżej), które umożliwiają wykonanie przypisanych zadań przez Działalność Wydzielaną.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana będzie spełniać przesłankę wyodrębnienia funkcjonalnego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT. Stanowisko, zgodnie z którym przedstawione w opisach stanu faktycznego, podobne do będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zespoły składników majątkowych zostały uznane za ZCP, zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 października 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1039.2016.1.AK oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 listopada 2017 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.260.2017.1.AD.

Zdolność do prowadzenia (kontynuowania) działalności gospodarczej jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze

Aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, istotne jest, aby ZCP obejmowało elementy niezbędne do dalszego, samodzielnego wykonywania działań gospodarczych, które realizowane są w obecnej strukturze przez przedsiębiorstwo. Stanowisko takie zostało zaprezentowane przykładowo w:

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. ILPB4/423-4/12-2/ŁM,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2012 r., sygn. ITPB3/423-120/12/DK,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. ITPB3/4510-231/16/MJ,

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.237.2017.2.AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, przypisany do Działalności Wydzielanej zespół składników materialnych i niematerialnych oraz personel do obsługi tych składników majątku odpowiada całości działań mających na celu realizację zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów obejmujących: (i) kredyty zabezpieczone hipoteką na finansowanie nieruchomości komercyjnych, (ii) kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego lub przez nie poręczone oraz (iii) kredyty zabezpieczone hipoteką udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, co do których zawarcie umowy kredytu z klientem nastąpiło do dnia 25 lipca 2013 r., w Banku Dzielonym, a tym samym Działalność Wydzielana jest w stanie wykonywać samodzielnie zadania w ramach powyższych funkcji. Tym samym, Działalność Wydzielana mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te funkcje.

Wszystkie opisane powyżej argumenty dotyczące przypisania do Działalności Wydzielanej składników materialnych i niematerialnych, w tym należności i zobowiązań, wybranych pracowników, stopień wyodrębnienia i zorganizowania Działalności Wydzielanej w istniejącym przedsiębiorstwie Banku Dzielonego w obszarze organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, pozwala twierdzić, że Działalność Wydzielana będzie posiadać w momencie Podziału potencjalną zdolność do działania jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy, zasoby przypisane do Działalności Wydzielanej oraz jej wewnętrzna struktura organizacyjna umożliwią także Wnioskodawcy kontynuowanie działalności w zakresie, w jakim dotychczas była ona prowadzona przez Bank Dzielony poprzez Działalność Wydzielaną.

Zatem, przesłankę potencjalnej zdolności do funkcjonowania jak przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT należy uznać za spełnioną w odniesieniu do Działalności Wydzielanej na dzień Podziału.

Podsumowując powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana stanowić będzie na moment Podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Działalność Pozostająca jako ZCP

W wyniku Podziału Bank Dzielony zostanie co prawda pozbawiony części swojej działalności, niemniej Działalność Pozostająca będzie nadal prowadzona w ramach tego podmiotu – funkcjonującego banku, posiadającego wszystkie atrybuty zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność Pozostająca jako odrębny, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie oraz w interpretacjach podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/ przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. ZCP musi bowiem stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa.

Powyższy warunek będzie spełniony w ocenie Wnioskodawcy.

Przede wszystkim należy wskazać, że w wyniku Podziału w Banku Dzielonym pozostanie główna część majątku (aktywa i pasywa) oraz praw i obowiązków Banku Dzielonego, w tym:

rzeczowy majątek trwały;

systemy informatyczne i inne wartości niematerialne;

środki pieniężne;

pracownicy niezbędni do realizacji zadań Działalności Pozostającej;

prawa i obowiązki z umów dotyczących Działalności Pozostającej

Będą to składniki pozostałe, inne aniżeli wchodzące w skład Działalności Wydzielanej.

Biorąc powyższe pod uwagę-w ocenie Wnioskodawcy - na moment Podziału, Działalność Pozostająca będzie funkcjonować w oparciu o odpowiednie zaplecze pracownicze, dające się wyodrębnić składniki materialne oraz niematerialne, w tym również należności i zobowiązania, między którymi wystąpią takie wzajemne relacje, że składniki te będą tworzyć zespól majątkowy umożliwiający prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań w zakresie udzielania, nabywania i obsługi kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz z działalnością banku hipotecznego związaną z emisją papierów wartościowych w szczególności listów zastawnych i obligacji.

W ocenie Wnioskodawcy, Działalność Pozostająca stanowić będzie na moment Podziału zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o CIT ani ustawy o VAT nie określają, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników materialnych i niematerialnych. Zgodnie natomiast z praktyką organów podatkowych, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego zachodzi w sytuacji, gdy ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej funkcjonującego przedsiębiorstwa, najczęściej jako dział, wydział, oddział, itd., oraz o wyodrębnieniu takim powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza także, że składniki majątkowe tworzące część przedsiębiorstwa powinny posiadać cechę odpowiedniego zorganizowania (czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest np. funkcjonalność składników majątkowych przypisanych do realizacji danej działalności), a także odpowiednie miejsce w strukturze firmy.

Zdaniem Wnioskodawcy o wyodrębnieniu organizacyjnym Działalności Pozostającej w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego świadczą następujące okoliczności:

‒   Działalność Pozostająca ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, tj. tworzy Pion Biznesowy Działalności Pozostającej wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego,

‒   w Uchwale Zarządu Banku Dzielonego nr (...) z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i utworzenia w strukturze Banku Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej i Pionu Biznesowego Działalności Wydzielanej Zarząd formalnie potwierdził przypisanie określonych zadań gospodarczych do Działalności Pozostającej i przypisanie do tej Działalności związanych z nią składników majątkowych i niemajątkowych, które umożliwią realizację jej zadań,

‒   Działalność Pozostająca posiada własną strukturę organizacyjną opartą na departamentach i samodzielnych stanowiskach,

‒   działalność Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej jest koordynowana przez koordynatora Pionu Biznesowego Działalności Pozostającej,

‒   do Działalności Pozostającej zostali formalnie przypisani pracownicy Banku Dzielonego, którzy nie przechodzą do Działalności Wydzielanej, których obowiązuje hierarchiczna struktura organizacyjna przewidziana dla Działalności Pozostającej.

Mając powyższe na względzie - w ocenie Wnioskodawcy - Działalność Pozostająca spełnia przesłankę wystarczającego wyodrębnienia organizacyjnego w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

W ustawie o CIT ani w ustawie o VAT nie zawarto regulacji odnoszących się do rozumienia aspektu wyodrębnienia finansowego. W praktyce wyodrębnienie finansowe jest rozumiane jako możliwość przyporządkowania, poprzez odpowiednią ewidencję rachunkową zdarzeń gospodarczych, zarówno aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań), jak i przychodów i kosztów do danego obszaru działalności i zespołu majątku stanowiącego ZCP.

W kontekście przesłanki wyodrębnienia finansowego, Bank Dzielony pragnie podkreślić, że jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego:

aktywa (materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do Działalności Pozostającej;

zobowiązania związane odpowiednio z działalnością Działalności Pozostającą;

a także przychody i koszty związane odpowiednio z Działalnością Pozostającą.

Zatem prowadzona w Banku Dzielonym ewidencja umożliwia dokonanie dla celów zarządczych podziału aktywów i zobowiązań, jak i przychodów oraz kosztów oraz odpowiedniego przyporządkowania ich do Działalności Pozostającej.

Niezależnie od występowania wewnętrznych tytułów do rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Banku Dzielonego, Działalność Pozostająca będzie mogła rozpoznawać także zewnętrzne przychody i koszty związane z przypisanym jej zakresem działalności gospodarczej i w następstwie przejściem na nią praw i obowiązków wynikających z umów lub ustaleń z podmiotami trzecimi, funkcjonalnie związanych z Działalnością Pozostającą.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy Działalność Pozostająca będzie, na moment Podziału, spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy, o wyodrębnieniu funkcjonalnym Działalności Pozostającej świadczy przede wszystkim szczegółowe zidentyfikowanie i przypisanie do Działalności Pozostającej odrębnych zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, a także przypisanie do Działalności Pozostającej odpowiednich zasobów (w tym m.in. składników majątku, zasobów ludzkich), co znajduje również formalne odzwierciedlenie w stosownej uchwale Zarządu Banku Dzielonego.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Podział ma na celu doprowadzenie do specjalizacji i koncentracji działalności Banku Dzielonego w ramach grupy kapitałowej na oferowaniu na rynkach krajowych i zagranicznych listów zastawnych umożliwiających pozyskiwanie finansowania na dalszy rozwój działalności kredytowej Banku Przejmującego opartej o kredyty hipoteczne. Bank Dzielony po Podziale będzie nabywał wierzytelności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmujący kredytów zabezpieczonych hipotecznie, które mogą stanowić podstawę emisji listów zastawnych przez Bank Dzielony. Ponadto, pozyskanie taniego i długoterminowego finansowania jest kluczem do dalszego rozwoju tego segmentu działalności dla grupy kapitałowej. Realizacja tego celu jest zapewniona poprzez przypisanie do Działalności Pozostającej adekwatnych składników aktywów, w tym materialnych i niematerialnych, oraz zobowiązań.

Należy podkreślić, że w Banku Dzielonym funkcjonują także rozwiązania organizacyjne i finansowe (jak opisano powyżej), które umożliwiają wykonanie przypisanych zadań przez Działalność Pozostającą.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, Działalność Pozostająca będzie spełniać przesłankę wyodrębnienia funkcjonalnego, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

Zdolność do prowadzenia (kontynuowania) działalności gospodarczej jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze

Aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, istotne jest, aby ZCP obejmowało elementy niezbędne do dalszego, samodzielnego wykonywania działań gospodarczych, które realizowane są w obecnej strukturze przez przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy, przypisany do Działalności Pozostającej zespół składników materialnych i niematerialnych oraz personel do obsługi tych składników majątku odpowiada całości funkcji mającej na celu działalność w zakresie udzielania, nabywania i obsługi kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz z działalnością banku hipotecznego związaną z emisją papierów wartościowych w szczególności listów zastawnych i obligacji

Wszystkie opisane powyżej argumenty dotyczące przypisania do Działalności Pozostającej składników materialnych i niematerialnych, w tym należności i zobowiązań, wybranych pracowników, stopień wyodrębnienia i zorganizowania Działalności Pozostającej w istniejącym przedsiębiorstwie Banku Dzielonego w obszarze organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, pozwala twierdzić, że Działalność Pozostająca będzie posiadać w momencie Podziału potencjalną zdolność do działania jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy, zasoby przypisane do Działalności Pozostającej oraz jej wewnętrzna struktura organizacyjna pozwolą Bankowi Dzielonemu kontynuowanie działalności w zakresie, w jakim dotychczas była ona prowadzona przez Bank Dzielony z wyłączeniem Działalności Wydzielanej.

Zatem, przesłankę potencjalnej zdolności do funkcjonowania jak przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze, o którym mowa w przepisach ustawy o CIT należy uznać za spełnioną w odniesieniu do Działalności Pozostającej na dzień Podziału.

Podsumowując powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Pozostająca stanowić będzie na moment Podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Sukcesja prawnopodatkowa

W zakresie sukcesji prawnopodatkowej będącej skutkiem podziału przez wydzielenie wypowiadał się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 712/16, w którym wskazano: „z uwagi na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia „praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku”, będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji, należy przyjąć, że sukcesji nie podlegają te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do osoby dzielonego podatnika. Sukcesji zaś podlegają prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych”.

W dalszej części uzasadnienia Sąd stwierdził, że „przedmiotem sukcesji są wszelkie skonkretyzowane prawa i obowiązki podatkowe istniejące na dzień podziału. Należy jednak podkreślić, iż przedmiotem sukcesji prawno- podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. W przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają" jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Z kolei w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. “pozostaje" w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej".

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy sukcesji podlegają zatem te prawa i obowiązki, które łącznie spełniają poniższe trzy warunki:

‒    są bezpośrednio związane ze składnikami majątku przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału (a nie np. z osobą podatnika),

‒   powstały przed dniem podziału (przed dniem wydzielenia),

‒   nie zostały wykonane (nie zostały zrealizowane) przez spółkę dzieloną przed podziałem (przedmiotem sukcesji mogą być tylko stany otwarte, które „pozostają” (czas teraźniejszy) jeszcze w związku z przydzielonymi składnikami majątku).

Tym samym, z uwagi na fakt, że zarówno Działalność Wydzielana jak i Działalność Pozostająca stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT oraz ustawy o VAT, zastosowanie znajdzie art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej i Wnioskodawca stanie się sukcesorem podatkowym Banku Dzielonego i wstąpi z dniem Podziału we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Wnioskodawcy, w Planie Podziału, składnikami majątku.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z Podziałem Wnioskodawca z dniem Podziału wstąpi na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Wnioskodawcy w planie Podziału składnikami majątku.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Wnioskodawcy neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisami właściwymi dla oceny skutków podatkowych Podziału z perspektywy Wnioskodawcy jako spółki przejmującej będą art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT. Na ich podstawie nie powstanie po jego stronie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego.

art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT

Zdaniem Wnioskodawcy, jedynym przepisem, z którego należy wywodzić skutki podatkowe Podziału dla Wnioskodawcy jako spółki przejmującej część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, w którym Wnioskodawca posiada 100% akcji, jest art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT. Przepisy te bowiem najpełniej korespondują z Podziałem przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności z uwagi na to, że dotyczą wprost podziałów polegających na wydzieleniu części przedsiębiorstwa spółki córki, gdzie spółką przejmującą jest spółka matka.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT, przychodem jest ustalona, w części odpowiadającej udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą ponad cenę nabycia udziałów (akcji) tej spółki w podmiocie przejmowanym - w przypadku gdy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej taki udział.

Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień podziału. Warunkiem zastosowania powyższego jest posiadanie przez spółkę przejmującą udziału w spółce dzielonej w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Literalne brzmienie obu powyższych przepisów referuje wprost do sytuacji, gdy podział jest realizowany z udziałem podmiotów powiązanych w ten sposób, że spółka przejmująca posiada określony (co najmniej 10%) udział w kapitale zakładowym spółki dzielonej.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, przepis art. 12 ust. 4 pkt 3f nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Podział nastąpi z uzasadnionych przyczyn biznesowych i ekonomicznych, w związku z czym, w ocenie Wnioskodawcy, art. 12 ust. 13 nie znajdzie zastosowania.

Stosując powyższe przepisy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym należy stwierdzić, że:

i.   Wnioskodawca posiada 100% akcji w Banku Dzielonym, w konsekwencji w przypadku Podziału, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT, powstanie dla niego przychód podatkowy,

ii.    jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT przychód ten powinien zostać w całości wyłączony z przychodów podatkowych, ponieważ Wnioskodawca posiada w Banku Dzielonym 100%, a tym samym udział Wnioskodawcy w Banku Dzielonym odpowiada całości majątku Banku Dzielonego.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest również uzasadnione w kontekście regulacji prawa europejskiego (Dyrektywa Rady 2009/133/WE) nakazującego zachowanie neutralności podatkowej restrukturyzacji spółek. Na zachowanie takiej neutralności bez żadnych dodatkowych warunków pozwoliłoby w przypadku analizowanego Podziału właśnie zastosowanie norm art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na zastosowanie do Podziału art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT, inne przepisy ustawy o CIT nie powinny znaleźć zastosowania dla oceny skutków podatkowych Podziału dla Wnioskodawcy jako spółki przejmującej.

Pozostałe przepisy

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na zastosowanie do Podziału art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT, inne przepisy ustawy o CIT nie powinny znaleźć zastosowania dla oceny skutków podatkowych Podziału dla Wnioskodawcy jako spółki przejmującej. Niemniej dla kompletności analizy, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że do ustalenia przychodu w przypadku podziału odnoszą się również art. 12 ust. 1 pkt 8c oraz 8d ustawy o CIT.

Pierwszy z nich wskazuje, że przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników. Zgodnie natomiast z drugim przepisem, przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Zdaniem Wnioskodawcy konieczną konkluzją w przypadku, gdy kilka równorzędnych regulacji przewiduje skutki podatkowe danego zdarzenia, jest znalezienie przepisu najlepiej korespondującego z sytuacją Wnioskodawcy i ustalenie przychodu podatkowego na jego podstawie. W przypadku ustalenia przychodu powstałego w wyniku Podziału na gruncie konkretnego przepisu brak jest konieczności ustalania go ponownie na gruncie innego przepisu - odmienny wniosek prowadziłby do naruszenia utrwalonej w doktrynie oraz orzecznictwie zasady proporcjonalności (A. Mudrecki, 2.2. Zasada proporcjonalności w nauce prawa podatkowego [w:] Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020.).

Wnioskodawca uważa, że w przypadku ustalenia przychodu w oparciu o więcej niż jeden z przepisów art. 12 ust. 1 pkt 8b-9 ustawy o CIT (tj. przepisów regulujących zasady ustalania przychodów w przypadku szeroko rozumianych przekształceń) doszłoby do podwójnego opodatkowania tych samych kategorii przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, kłóciłoby się to z założeniem racjonalnego ustawodawcy, który wprowadziłby do polskiego systemu prawnego przepisy wywołujące różne skutki dla podatników w tych samych okolicznościach. Wniosek taki jest zdaniem Wnioskodawcy niedopuszczalny, a tym samym ustalenie skutków podatkowych po stronie Banku Przejmującego powinno opierać się na wnioskach płynących z wykładni literalnej oraz systemowej wspieranych prakseologicznym założeniem o racjonalności ustawodawcy - wynik takiej wykładni jest zdaniem Wnioskodawcy jasny, tj. ustalenie przychodu powinno nastąpić na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT jako przepisie najlepiej korespondującym z sytuacją będącą przedmiotem niniejszego wniosku.

Odmienny wniosek i wskazanie, że oprócz art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT zastosowanie mogą znaleźć wspomniane art. 12 ust. 1 pkt 8c lub 8d ustawy o CIT prowadziłoby do zaistnienia sytuacji, w której jedna transakcja mogłaby generować różne przychody w różnej wysokości na różnej podstawie prawnej - taki wniosek jest jednak niedopuszczalny przy uwzględnieniu zasady pewności w prawie podatkowym jako kluczowej dla unormowań tej gałęzi prawa (P. Borszowski, Definicje legalne jako wyraz relacji pomiędzy zasadą pewności w prawie podatkowym a elastycznością przepisów [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018.).

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 pkt 8c oraz 8d nie mogą znaleźć zastosowania w odniesieniu do Podziału. Opis zdarzenia przyszłego najlepiej bowiem koresponduje z hipotezą normy zawartej w art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy o CIT – przepis ten jasno wskazuje sposób ustalania przychodu w sytuacji, gdy spółka przejmująca posiada udziały/akcje w spółce dzielonej - i tylko ten przepis może stanowić podstawę prawną do rozpoznania przychodu w wyniku Podziału. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Bank Przejmujący posiada 100% akcji w Banku Dzielonym.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Wnioskodawcy neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisami właściwymi dla oceny skutków podatkowych Podziału z perspektywy Wnioskodawcy jako spółki przejmującej będą art. 12 ust. 1 pkt 8f oraz art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT. Na ich podstawie nie powstanie po jego stronie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Wnioskodawcy neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Do Wnioskodawcy jako akcjonariusza Banku Dzielonego nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 8b ani art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT. W konsekwencji, nie będzie podstawy prawnej do rozpoznania przez niego przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla wspólnika spółki dzielonej powinny być wywodzone z art. 12 ust. 1 pkt 8b lub art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT, przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Tym samym, skoro jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska do pytania pierwszego, powstałe w wyniku Podziału zarówno Działalność Wydzielana jak i Działalność Pozostająca stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Jednocześnie, argumentem za brakiem zastosowania tego przepisu do analizowanego zdarzenia przyszłego przemawia fakt, że w wyniku Podziału nie powstanie wartość emisyjna akcji. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w wyniku Podziału nie zostaną bowiem wyemitowane nowe akcje i nie zostaną one wydane wspólnikowi.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT, przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach przedmiotowego Podziału przez wydzielenie nie dojdzie do emisji akcji i wydania ich wspólnikowi Banku Dzielonego (tj. Wnioskodawcy), zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji nie można mówić o przychodzie w wartości emisyjnej akcji Wnioskodawcy - takich akcji bowiem nie będzie. W konsekwencji należy stwierdzić, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT, nie znajdzie zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Wnioskodawcy neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Do Wnioskodawcy jako akcjonariusza Banku Dzielonego nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 8b ani art. 12 ust. 1 pkt8ba ustawy o CIT. W konsekwencji, nie będzie podstawy prawnej do rozpoznania przez niego przychodu podatkowego.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Banku Dzielonego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3h ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału lub wydzielenia.

Jednocześnie, art. 12 ust. 4 pkt 3h ustawy o CIT wskazuje, że do przychodów nie zalicza się wartości rynkowej składników majątku przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, przepis art. 12 ust. 4 pkt 3h nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Podział nastąpi z uzasadnionych przyczyn biznesowych i ekonomicznych, w związku z czym, w ocenie Wnioskodawcy, art. 12 ust. 13 nie znajdzie zastosowania.

Tym samym, skoro jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska do pytania pierwszego, zarówno Działalność Wydzielana jak i Działalność Pozostająca stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, zastosowania nie znajdzie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Podział będzie dla Banku Dzielonego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3h ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.):

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny Państwa stanowiska.

Odnosząc się zaś do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu, bowiem dotyczą konkretnych indywidualnych spraw podmiotów, które o ich interpretację wystąpiły i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Należy także wskazać, że pytania przedstawione przez Zainteresowanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanych. Zatem inne kwestie wynikające z opisu zdarzenia przyszłego, a nieobjęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

‒  Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

‒  Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

A. Spółka Akcyjna (Zainteresowany będący stroną postępowania – art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

‒  w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

‒  w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.