Wypłata środków pieniężnych na rzecz członków Kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości), kt... - Interpretacja - 0114-KDIP2-1.4010.177.2023.2.PP

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.177.2023.2.PP

Temat interpretacji

Wypłata środków pieniężnych na rzecz członków Kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości), która jak Państwo wskazują mieści się w celach statutowych Kółka Rolniczego, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT i nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy wypłata środków pieniężnych na rzecz członków Kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości), spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Kółka, czy nadal ten dochód pozostanie dochodem wolnym od podatku.

Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 kwietnia 2023 r. (data wpływu 24 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, tj. Kółko Rolnicze powstało w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego celem statutowym jest:

1.Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych.

2.Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

3.Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin.

4.Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

5.Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji.

6.Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

Kółko Rolnicze jest osobą prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami Kółka Rolniczego jest 25 rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rolne jednocześnie zamieszkałych w (…) oraz będących osobami fizycznymi.

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2021 Wnioskodawca wykazał dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 i 39a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r., który stanowi nadwyżkę bilansową powstałą w wyniku sprzedaży nieruchomości należącej do tego Kółka.

Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczony na cele statutowe. Nie wystąpił wówczas obowiązek podatkowy.

Wnioskodawca zamierza, zgodnie z postanowieniami statutu Kółka Rolniczego, dokonać podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Kółka Rolniczego i wypłacić im z tego tytułu środki pieniężne.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Przekazanie członkom Kółka wskazanych we wniosku środków pieniężnych mieści się w celach statutowych. Wypłacone środki mają służyć poprawie materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej (taki cel jest wskazany jako jeden z celów działania Wnioskodawcy we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego).

Pytanie

Czy wypłata środków pieniężnych na rzecz poszczególnych członków Kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości), spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Kółka, czy nadal ten dochód pozostanie dochodem wolnym od podatku?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów podatkowych opisana sytuacja nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy wskazać, że Organ przyjął za Wnioskodawcą, że przekazanie członkom Kółka wskazanych we wniosku środków pieniężnych mieści się w celach statutowych. Wypłacone środki mają służyć poprawie materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej (taki cel jest wskazany jako jeden z celów działania Wnioskodawcy we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”):

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2 ) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

1)przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,

2)przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3)samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT:

wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 281).

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy:

społeczno-zawodowymi organizacjami rolników są:

1)kółka rolnicze;

2)(uchylony);

3)rolnicze zrzeszenia branżowe;

4)związki rolników, kółek i organizacji rolniczych;

5)związki rolniczych zrzeszeń branżowych.

Kółka rolnicze na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, są dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Kółko Rolnicze sprzedało nieruchomość należącą do Kółka. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczony na cele statutowe. Kółko rolnicze zamierza dokonać podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Kółka Rolniczego i wypłacić im z tego tytułu środki pieniężne. Podjęte przedsięwzięcie jednakże mieści się w działaniach statutowych Kółka.

Wskazali Państwo bowiem, że celami statutowymi Kółka Rolniczego są:

1.Ochrona własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych.

2.Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

3.Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin.

4.Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

5.Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej.

6.Poprawa materialnych, socjalnych warunków życia ludności rolniczej i rozwoju oświaty i kultury na wsi.

Ponadto, jednoznacznie Państwo podkreślili, że przekazanie członkom Kółka wskazanych we wniosku środków pieniężnych mieści się w celach statutowych. Wypłacone środki mają służyć poprawie materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej (taki cel jest wskazany jako jeden z celów działania Kółka we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie oraz, gdy

2.środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą,

3.podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wskazanych omawianym przepisie.

Użyte przez ustawodawcę określenie „cel statutowy” należy rozumieć cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie osoby prawnej. Wnioskodawca sam wskazuje, że przekazanie członkom Kółka środków pieniężnych mieści się w celach statutowych Kółka, stanowi realizację jednego z wymienionych w statucie celów działalności. Zatem zostały łącznie spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT.

W związku z powyższym należy uznać, że wypłata środków pieniężnych na rzecz członków Kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości), która jak Państwo wskazują mieści się w celach statutowych Kółka Rolniczego, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT i nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2023r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).