Konieczność korekty informacji wskazanych w składanym zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, ... - Interpretacja - 0111-KDIB3-3.4013.322.2023.2.MAZ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.322.2023.2.MAZ

Temat interpretacji

Konieczność korekty informacji wskazanych w składanym zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 9 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie możliwości korekty informacji wskazanych w składanym zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, wpłynął 18 października 2023 r. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 6 grudnia 2023 r. (wpływ 12 grudnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka … (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) sprowadza do kraju oleje i preparaty smarowe. Sprowadzenie odbywa się w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z tzw. zapłaconą akcyzą. Czynności te, z uwagi na charakter towarów (są wymienione w zał. nr 1 do ustawy), wymagają dokonywania operacji wymienionych w art. 78 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w tym m.in. zgłoszenia planowanego nabycia towarów (dalej jako: „ZPNW”). W zgłoszeniu tym zachodzi konieczność podawania m.in. przewidywanej daty dostawy. Ustalenie tej daty nieraz jest problemem z uwagi fakt, że Spółka korzysta z transportów okazjonalnych i łączonych, zamawianych na platformie przewozowej. Cechą tych transportów jest to, że są one tanie, ale też nieprzewidywalne co do terminu ich wykonania. Bywa, że orientacyjny termin realizacji dostawy różni się od wcześniej deklarowanego nawet o tydzień. Z tego powodu Spółka nabrała wątpliwości odnośnie ewentualnej konieczności korygowania zadeklarowanej wcześniej w ZPNW przewidywanej daty dostawy. Niestety ani CSD odpowiedzialny za usługi na PUESC, ani organ podatkowy rozliczający Spółkę nie potrafią zająć w tej materii stanowiska.

W uzupełnieniu wniosku z 6 grudnia 2023 r. podali Państwo, że przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego są:

a. olej smarowe o kodzie CN 2710 19 87, 2710 19 99 oraz

b. preparaty smarowe o kodzie CN 3403 19 80 oraz 3403 99 00.

Pytania

1.Czy w przypadku, gdy przewidywany termin dostawy ulega zmianie, konieczne jest składanie korekty ZPNW?

2.Jaka jest ewentualna tolerancja czasowa zakładając, że data jest przewidywana, a nie pewna ?

3.Czy zmiana terminu o tydzień może być uznana za zmianę objętą ww. tolerancją?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wyrobów akcyzowych (dalej jako: „ZPNW”) zawiera w swojej treści wymóg podawania daty dostawy, przy czym ma to być data przewidywana. W ustawie o podatku akcyzowym nie ma zdefiniowanego tego pojęcia, zaś na gruncie słownika PWN „przewidywanie” oznacza przypuszczenie, oczekiwanie, spodziewanie, domyślanie się. W efekcie przewidywana data dostawy to data orientacyjna przybycia towarów do wskazanego w zgłoszeniu miejsca. Data ta zatem ex definicione może być obarczona błędem dokładności jej podawania, co powoduje, że gdy się ona zmienia nie ma potrzeby jej korygowania, a zatem korygowania ZPNW, w którym jest ona wskazywana. Tolerancja błędu nie została zakreślona przez ustawodawcę, a zatem nawet gdy zmiana przedmiotowej daty obejmuje kilka dni, np. 7 jak w sytuacji przedstawianej w pytaniu, wcześniejsze założenie dalej obowiązuje, a więc nie ma potrzeby jej ponownego ustalania w formie korekty ZPNW.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1542, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy, kod CN 2710, wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

W poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy, kod CN 3403, wymieniono preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG, nie zostały wymienione wyroby o kodach CN 2710 19 87, 2710 19 99 oraz 3403.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Określenie terytorium kraju oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast jak wskazano w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Określenie terytorium państwa członkowskiego oznacza terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju […].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy:

Określenie terytorium Unii Europejskiej oznacza terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy:

Nabycie wewnątrzwspólnotowe oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Natomiast w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy zdefiniowano, że:

Procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)produkcja wyrobów akcyzowych;

2)wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

a)importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,

b)importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

c)    przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego;

4)nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a)nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Jak stanowi art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 10 ust. 4 ustawy obowiązującego od 13 lutego 2023 r.:

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego przez uprawnionego odbiorcę, powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do miejsca odbioru wskazanego w e-SAD, na podstawie którego wyroby zostały przemieszczone.

Jak stanowi art. 10 ust. 5 ustawy:

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą […].

Jak wskazano w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy:

W przypadku gdy uprawniony odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Przepis art. 78 ust. 3 ustawy wskazuje, że:

W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 40 ust. 7, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1)    przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

2)    złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

3)    bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie.

Stosownie do art. 78 ust. 8 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty.

Na mocy delegacji ustawowej, zawartej w art. 78 ust. 8 ustawy, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1764; dalej jako: „rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia”).

W załączniku do rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia zawarty został wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej (dalej jako: „wzór zgłoszenia”).

Wzór zgłoszenia zawiera w poz. 2 informację o celu złożenia formularza, gdzie należy zaznaczyć właściwy kwadrat: pkt 1 – złożenie zgłoszenia; pkt 2 – korekta zgłoszenia. Należy w tym miejscu zauważyć, że rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia zastąpiło rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 257; dalej jako: „rozporządzenie z 2017 r.”). Wzór zgłoszenia zawarty we wskazanym rozporządzeniu z 2017 r. nie zawierał pozycji dotyczącej celu złożenia formularza.

Z kolei w poz. 5 wzoru zgłoszenia podawane są natomiast przewidywane miejsce (adres) i data dostawy (dzień-miesiąc-rok). Przy tym objaśnienia zamieszczone we wzorze zgłoszenia nie zawierają uwag odnośnie wypełniania poz. 2 i 5, a także sposobu postępowania w przypadku ewentualnej zmiany przewidywanego miejsca i daty dostawy.

W opisie sprawy wskazali Państwo, że sprowadzają do kraju – w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z tzw. zapłaconą akcyzą – oleje i preparaty smarowe o kodach CN 2710 19 87, 2710 19 99, 3403 19 80 oraz 3403 99 00. Czynności te, z uwagi na charakter towarów (są wymienione w zał. nr 1 do ustawy ), wymagają dokonywania operacji wymienionych w art. 78 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w tym m.in. zgłoszenia planowanego nabycia towarów. W zgłoszeniu tym zachodzi konieczność podawania m.in. przewidywanej daty dostawy. Ustalenie tej daty nieraz jest problemem z uwagi fakt, że Spółka korzysta z transportów okazjonalnych i łączonych, zamawianych na platformie przewozowej. Cechą tych transportów jest to, że są one tanie, ale też nieprzewidywalne co do terminu ich wykonania. Bywa, że orientacyjny termin realizacji dostawy różni się od wcześniej deklarowanego nawet o tydzień.

Państwa wątpliwości – wyrażone w zadanych pytaniach – dotyczą:

-konieczności złożenia korekty zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów (ZPNW) w przypadku, gdy przewidywany termin dostawy ulega zmianie;

-ewentualnej tolerancji czasowej przy założeniu, że data jest przewidywana, a nie pewna w składanym zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów;

-możliwości uznania, że w składanym zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, zmiana terminu dostawy o tydzień stanowi zmianę objętą tolerancją czasową.

Zauważyć należy, że oleje i preparaty smarowe o kodach CN 2710 19 87, 2710 19 99, 3403 19 80 oraz 3403 99 00, które Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo, są wyrobami akcyzowymi, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Spółka wskazała, że to nabycie olejów i preparatów smarowych wymaga dokonania m.in. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, co wynika z art. 78 ust. 3 ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 40 ust. 7, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

Przepis art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku opisanych przez Spółkę czynności obejmujących oleje i preparaty smarowe – wymaga dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed wprowadzeniem tych wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 78 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia, zawierające informacje jakie podaje podatnik. Ze wzoru zgłoszenia wynika konieczność zamieszczenia w zgłoszeniu szeregu informacji dotyczących planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego, poza procedurą poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Do podawanych informacji należą m.in. przewidywane miejsce (adres) i data dostawy, a także dane dotyczące zabezpieczenia akcyzowego i przewidywanych do nabycia wyrobów akcyzowych. Użyte słowo „przewidywane” wskazuje, że w zgłoszeniu podaje się przypuszczalne – określone z góry (por. internetowy Słownik języka polskiego PWN – www.sjp.pwn.pl) – informacje co do miejsca i daty dostawy. Zgłoszenie składane jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zatem zgłoszenie stanowi swoistą informację dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego o czynnościach podejmowanych przez podatnika.

Trzeba przy tym pamiętać, że wzór zgłoszenia zawiera również w poz. 2 informację o celu złożenia formularza, więc wymagane jest podania, czy zgłoszenie jest składane, czy jest korygowane. Konieczność korygowania treści zgłoszenia jest pośrednio uzasadniona faktem, że w rozporządzeniu w sprawie wzoru zgłoszenia została dodana pozycja o celu składania formularza, czego nie było w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu z 2017 r. Wzór zgłoszenia natomiast nie zawiera objaśnienia, jakie informacje należy korygować. Oznacza to, że konieczność korekty dotyczy każdej z informacji zawartych w zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Tym bardziej, że zmiana jednej z informacji zawartej w zgłoszeniu ma wpływ na inną informację. Zmiana miejsca dostawy może wpłynąć na właściwość naczelnika urzędu skarbowego; zmiana danych w zakresie przewidywanych do nabycia wyrobów akcyzowych może wpływać na obliczaną kwotę akcyzy lub kwotę zabezpieczenia akcyzowego; z kolei zmiana przewidywanej daty dostawy może mieć wpływ na zabezpieczenie akcyzowe, np. w sytuacji, gdy zmianie ulegnie wysokość stawki podatku lub opłaty paliwowej.

Stosownie do art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy:

Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, jest obowiązany podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 3.

Jak wskazano w art. 63 ust. 2 ustawy:

Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy:

Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

1)podmiot prowadzący skład podatkowy,

2)    zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

3)    zarejestrowany wysyłający,

4)    podmiot pośredniczący,

5)    podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,

6)    pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,

7)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,

8)    uprawniony odbiorca, z wyłączeniem uprawnionego odbiorcy, który odbiera jednorazowo w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD,

9)    podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 3

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.

W myśl art. 65 ust. 8 ustawy:

Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5a i 8-9a oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powyższe do wątpliwości Wnioskodawcy należy zauważyć, że w przypadku wskazania przewidywanego terminu dostawy, termin ten powinien być określony jak najbardziej precyzyjnie i należy go traktować jako obowiązujący, a nabycie przed tym terminem, jak i po nim, bez dokonania korekty zgłoszenia, nie powinno być dokonane. Ma to bezpośredni związek z ustanawianym zabezpieczeniem akcyzowym. Istotą złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym jest ustanowienie zabezpieczenia akcyzowego, obejmującego mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać w wysokości nie mniejszej niż kwota zobowiązania obliczona i wykazana w zgłoszeniu.

Jak stanowi bowiem art. 72 ustawy:

1.    Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

2.    Podmiot, który złożył zabezpieczenie akcyzowe na czas oznaczony, jest obowiązany najpóźniej na miesiąc przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie akcyzowe.

Mając na uwadze treść art. 72 ust. 1 ustawy należy zauważyć, że właściwy naczelnik urzędu skarbowego musi posiadać aktualną informację o przewidywanym terminie dostawy, ponieważ to pozwoli na stwierdzenie, czy złożone zabezpieczenie akcyzowe zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej. Szczególnie więc w sytuacji, gdy następuje np. zmiana wysokości stawki akcyzy lub opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego powinien posiadać wszystkie aktualne dane (informacje, w tym także dotyczącą przewidywanego terminu dostawy), pozwalające na ocenę, czy zabezpieczenie zostało ustanowione w należytej wysokości i terminie.

Zatem w każdych okolicznościach, gdy przewidywany termin dostawy ulega zmianie, Wnioskodawca będzie – zdaniem Organu – zobowiązany do zmiany tej daty w formie korekty złożonego formularza zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Przepisy ustawy, jak również rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia, nie zawierają zasad dokonywania korekty zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Przepisy te nie zawierają również jakichkolwiek uregulowań wskazujących na możliwość stosowania tolerancji czasowej w przypadku, gdy przewidywany termin dostawy ulega zmianie. Z uwagi zatem na przedstawioną powyżej argumentację, Organ stoi na stanowisku, że w każdych okolicznościach, gdy zmianie ulega przewidywany termin dostawy, Spółka jest zobowiązana do korekty zgłoszenia. Tym bardziej, że w przypadku, gdy nowy przewidywany termin dostawy będzie późniejszy od pierwotnie podanego, niezłożenie korekty zgłoszenia w tym zakresie może rodzić konsekwencje w postaci uznania, że Spółka w ogóle nie złożyła zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowy, poza procedurą poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, jak tego wymaga art. 78 ust. 3 ustawy.

Tym samym – oceniając całościowo – stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wszystkich zadanych pytań należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań) Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być rozpatrzone – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383; dalej jako: „Ordynacja podatkowa”).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb Ordynacji podatkowej. Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1634, ze zm.; dalej jako: „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.