Pana usługi należy zaliczyć wyłącznie do otwartego katalogu „działalności usługowej”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) i w związku z tym p... - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.275.2024.2.BM

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.275.2024.2.BM

Temat interpretacji

Pana usługi należy zaliczyć wyłącznie do otwartego katalogu „działalności usługowej”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) i w związku z tym powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

 • nieprawidłowe w części zastosowania 5,5% stawki dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 58.19.29.0 oraz
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 5 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych usług. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 kwietnia 2024 r. (wpływ 23 kwietnia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

1.M.B. (dalej: Wnioskodawca) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod numerem NIP (…), zarejestrowaną w (…).

2.Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, rozlicza się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jest czynnym podatnikiem VAT.

3.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług z podmiotem A. Spółka z o.o., NIP (…) (dalej: A.). W ramach świadczenia usług dla A. wykonuje usługi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem A., w tym w szczególności wykonując usługi zlecone A. przez jego klienta, tj. firmy B.

4.W ramach świadczonych usług wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

a)Zbieranie wymagań (informacje od klienta) w celu usprawniania Systemu Archiwizacji Dokumentów.

Wnioskodawca uczestniczy w uzyskiwaniu informacji od klientów lub innych zespołów firmy B. (tj. firmy, która jest klientem podmiotu, z którym współpracuje Wnioskodawca w ramach zawartej umowy o świadczenie usług) w sprawie ich aktualnych potrzeb, problemów, przyszłych projektów, które będą wymagały wcześniejszego dostosowania Systemu Archiwizacji Dokumentów lub materiałów dydaktycznych jak np. poradniki. Wnioskodawca zbiera wymagania biznesowe poprzez np. warsztaty z pracownikami B., konferencje telefoniczne, spotkania fizyczne grupowe lub indywidualne, sesje burzy mózgów. Wnioskodawca również uczestniczy w opisywaniu wymagań biznesowych (definiują oczekiwania i rezultaty, jakie powinny być zrealizowane by osiągnąć cel) w narzędziu JIRA, czyli systemie do zarządzania projektami informatycznymi, grupując usprawnienia tematycznie i sporządzając dokładny opis na czym dane usprawnienie polega, co należy zrobić, co nie jest częścią tego konkretnego usprawnienia i nie będzie realizowane jako jej część, czy potrzebna jest pomoc innych zespołów i jeśli tak to w jakim zakresie, etc. Dany opis usprawnienia służy później jako wyznacznik do rozłożenia takiego usprawnienia na mniejsze części, bardziej techniczne rzeczy do realizacji, dzięki czemu zespół będzie mógł krok po kroku wdrożyć usprawnienia do systemu.

b)Rozwiązywanie incydentów zgłaszanych przez klientów lub pracowników B.;

Klienci lub pracownicy B. w razie pytań lub negatywnych zdarzeń wpływających na funkcjonowaniu systemu, zgłaszają swoje problemy do zespołu wnioskodawcy jako incydenty lub zwykle zapytania w systemie. Zapytania mogą być rozwiązane w ten sam dzień lub kilka dni w zależności od skomplikowania zgłoszenia, tj. w szczególności, czy Wnioskodawca dysponuje wiedzą i może udzielić odpowiedzi we własnym zakresie - co zdarza się sporadycznie - czy musi się skonsultować ze swoim lub innym zespołem i przekazać sprawę do rozwiązania takiemu zespołowi. Jeśli zgłoszony problem jest potencjalnym błędem systemowym Wnioskodawca może sam spróbować wywołać usterkę w środowisku testowym i zobaczyć czy rzeczywiście jest to błąd systemu lub jeśli nie ma takiej możliwości to poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie osoby zgłaszającej błąd. Wnioskodawca analizuje zebrane informacje w celu udzielenia jak najlepszej pomocy osobie zgłaszającej. Jeśli problem jest rzeczywiście natury technicznej, Wnioskodawca opisuje błąd w narzędziu JIRA i zgłoszą problem zespołowi, aby deweloperzy mogli się przyjrzeć i przeprowadzić własna techniczna analizę i zaproponować rozwiązanie. Wnioskodawca pełni role łącznika między zespołem Systemu do Archiwizacji Dokumentów a zgłaszającym i również na potrzeby zrozumienia problemu może zorganizować spotkanie między zespołem a zgłaszającym, poprowadzić spotkanie i sporządzić notatki, ewentualnie przeprowadzić szkolenie z prawidłowego korzystania z Systemu do Archiwizacji Dokumentów.

c)Przeprowadzania szkoleń klientów i pracowników wewnętrznych B.;

Wnioskodawca w razie potrzeby może prowadzić szkolenia dla klientów B. jak i wewnętrzne. Szkolenia mogą odbywać się online lub w duńskiej siedzibie firmy B. (ograniczone co do konkretnej grupy z racji tego, że oficjalny język szkoleń dla klientów firmy B. jest duński). Szkolenia zazwyczaj dotyczą bardziej zaawansowanych nowych funkcjonalności w systemie albo zmian wchodzących w skład projektów. Wnioskodawca przeprowadza również wstępne szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników zespołu np. struktura zespołu i departamentu, zadania w zespole, wprowadzenie do systemu narzędzi. W skład tych zadań zaliczamy także przygotowywanie materiałów do prezentacji i dla uczestników.

d)Przeprowadzanie testów;

Analizując zmiany w systemie Wnioskodawca może być zaangażowany w proces testowania nowych funkcjonalności bądź weryfikacji poprawności działania systemu po naprawieniu przez inne osoby błędów systemu. Może to obejmować, pisanie scenariuszy testowych, rejestracja scenariuszy w narzędziu firmy, wykonywanie testów, zgłaszanie i opisywanie błędów. Wnioskodawca testuje zmianę w systemie idąc po kolei przez kroki opisane w scenariuszu testowym i sprawdza, czy opisany krok testowy kończy się zgodnie z oczekiwaniami podanymi w scenariuszu, np. krok testowy: wpisz login i hasło i naciśnij enter, oczekiwanie: użytkownik zalogował się do systemu. Jeśli użytkownik w oczekiwaniu otrzyma inny wynik możemy mieć do czynienia z błędem systemu i należy to zgłosić deweloperowi odpowiedzialnemu za programowanie zmiany, aby naprawił błąd. Wnioskodawca opisuje to co zrobił i jak wywołał błąd, jeśli to możliwe dołącza zrzuty ekranu, aby zwizualizować problem. Testy są opisywane zgodnie z wytycznymi firmy B., bo ta firma korzysta z Systemu Archiwizacji Dokumentów i umieszczane w wyznaczonym miejscu w sieci, aby można było do nich później wrócić. Wnioskodawca informuje na bieżąco zespól na codziennych porannych spotkaniach o postępach i przeszkodach w testowaniu.

e)Przeprowadzanie analizy ryzyka zmian w systemie archiwizacji dokumentów;

Wnioskodawca uczestniczy wraz z zespołem bądź w okrojonym składzie, w procesie weryfikacji ryzyka jakie może się pojawić przy wdrażaniu zmian systemowych. Konieczne jest określenie jakie są konsekwencje danej zmiany, gdzie są potencjalne utrudnienia, które mogą wpłynąć na sukces implementacji zmiany i jakie to może mieć skutki dla klienta. Przede wszystkim brane są pod uwagę takie czynniki jak: czy jest konieczność współpracy z innymi zespołami i platformami, czy istnieje ryzyko ujawnienia danych z Systemu Archiwizacji Dokumentów podmiotom nieuprawnionym, czy zmiana obejmuje wszystkich klientów B. czy tylko wybranych, czy w razie problemów po implementacji klienci będą w stanie pracować, kto i jak przeprowadzi testy, czy opis wymagań jest dokładny i nie budzi wątpliwości, czy zespół jest doświadczony w stopniu wystarczającym zęby zmianę przeprowadzić, czy są potrzebne dodatkowe zgody na wdrożenie zmiany architekta systemu.

f)Przygotowywanie prototypów przyszłych zmian w systemie archiwum (inny sposób szkolenia)

Wnioskodawca okazjonalnie przygotowuje tzw. prototypy przyszłych zmian w systemie. Jest to graficzne i czasem użytkowe przedstawienie jak dana funkcjonalność będzie wyglądać i działać po wdrożeniu zmiany w życie. Pozwala to zapoznać się klientom lub pracownikom B. jak dana zmiana będzie działać i wyglądać i czy spełnia wymagania przedstawione na etapie zbierania wymagań. Klienci bądź pracownicy B. mogą mieć uwagi i dodatkowe życzenia, i te modele są w stanie zweryfikować wymagania pod katem przyszłego stanu faktycznego. Prototyp jest przygotowywany na podstawie zebranych wymagań i konsultacji z zespołem. Dodatkowo, w trakcie obowiązywania umowy może się okazać, że Wnioskodawca będzie sporadycznie przygotowywał mapy procesu, choć przygotowywanie map procesu (jeżeli będzie) będzie bardzo sporadyczne. Innymi słowy, to co Wnioskodawca wykonuje usługi, które można opisać na następujących przykładach. Jeżeli klient A. (tu: B.) zamierza poszerzyć funkcjonalność programu archiwizacyjnego (który to program został stworzony przez pracowników czy współpracowników B.), wówczas Wnioskodawca gromadzi/zbiera wytyczne od klientów lub pracowników B. dotyczące nowych funkcjonalności, poprawy dotychczasowych, etc.

g)Przygotowywanie poradników (instrukcji) dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole;

Wnioskodawca w razie potrzeby przygotowuje dokumentacje związana z systemem archiwum, procesami wspieranymi przez System Archiwizacji Dokumentów i aktualizuje dokumentacje, gdy pojawiają się nowe funkcjonalności w Systemie Archiwizacji Dokumentów albo zmian w obecnych funkcjonalnościach. Wnioskodawca opisuje szczegółowo poszczególne partie interfejsu systemu oraz ich zastosowanie, aby każda nowa osoba po zapoznaniu się ze specyfikacja umiała operować w interfejsie dla własnych potrzeb. Całość poprzedzona jest zawsze przygotowaniem ogólnego planu w podpunktach jakie składowe poradnika powinny być opisane. Również w skład jego obowiązków wchodzi sporządzanie poradników dla nowych procesów tworzonych przez zespól. Dokumenty są w formacie PDF i dostępne są online.

5.Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym PIT, który wskazuje, że, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników:

a.opłacających podatek w formie karty podatkowej;

b.korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

c.osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

d.podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

e.Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Uzupełnienie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Zgodnie z art. 14b § 3 ordynacji podatkowej „Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego".

Zatem jedynymi wymogami prawa regulującymi elementy wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, są następujące elementy:

 • wyczerpujący opis stanu faktycznego;
 • oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia przyszłego

Powyższe wskazuje, że ocena prawna zdarzenia przyszłego nie jest elementem wyczerpującego zdarzenia przyszłego, lecz elementem stanowiska wnioskodawcy w danej sprawie - co jest wyrażone expressis verbis w cytowanym powyżej przepisie.

Tymczasem wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia w ramach opisanego zdarzenia przyszłego klasyfikacji PKWiU usług, które świadczy Wnioskodawca, jest w istocie wezwaniem do dokonania przez podatnika kwalifikacji prawnej usług opisanych we wniosku, a więc wezwaniem do wskazania ich oceny prawnej, która to ocena - zgodnie z art. 14b § 3 ordynacji podatkowej, nie jest elementem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (który jest wiążący dla Organów podatkowych), lecz elementem stanowiska wnioskodawcy, który co do zasady nie wiąże Organów podatkowych. Natomiast Wnioskodawca wskazał, że w ocenie Wnioskodawcy opisany we wniosku stan faktyczny powinien być opodatkowany stawkami odpowiednimi stawkami tj. 8,5% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - jako przychody z działalności usługowej oraz 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - jako przychody z działalności usługowej . Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy stanowisko odnośnie do oceny prawnej usług opisanych we wniosku zostało już dokonane.

Art. 3 ust 1 oraz 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) stanowi o obowiązku podatkowym w RP, a dokładniej o rezydencji podatkowej. Podstawowym z warunków jest posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce, przy czym zgodnie z ustawą miejsce zamieszkania w Polsce ma osoba fizyczna która:

a.Posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub

b.Przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wnioskodawca faktycznie mieszka na terenie RP, pracuje na terenie RP, a jego najbliższa rodzina również mieszka na terenie RP. Zgodnie z powyższym Wnioskodawca spełnia obie z przesłanek posiadania miejsca zamieszkania w RP, w związku z czym na podstawie ust. 1 omawianego artykułu podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie RP.

Zgodnie z definicją zawarta w art. 5a ust 6 ustawy o PIT, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest m. in. usługowa działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy.

Tego typu działalność Wnioskodawca rozpoczął wraz z rejestracją do CEiDG, tj. dnia 3 stycznia 2022 r. Niedługo po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej tj. w styczniu 2022 r. uzyskał z niej pierwszy przychód.

Poza przychodami pochodzącymi z działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu, Wnioskodawca nie uzyskuje innych dochodów polegających opodatkowaniu.

Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dnia w formularzu rejestracyjnym działalność gospodarczą, w związku z czym pytanie tyczy się wszystkich lat, od tego czasu tj. od roku 2022 roku.

Wnioskodawca prowadzi dokumentację, na podstawie której podstawie jest w stanie określić przychód z każdego rodzaju wykonywanych czynności, w tym w szczególności pozwalające mu na wyodrębnienie jaki przychód uzyskał z której czynności. Jeśli zatem poszczególne czynności podlegają pod różne stawki podatku, wówczas Wnioskodawca będzie miał możliwość ustalenia jaka część przychodu w danym miesiącu została uzyskana z poszczególnych czynności.

Wnioskodawca nie osiągnął w żadnym z lat poprzedzających lata podatkowe których dotyczą zadane pytania przychodów przewyższających 2.000.000 euro z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, ani z działalności prowadzonej w formie spółki.

Definicja zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej zryczałtowany PIT/ryczałt) stanowiąca, że działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją działalność wykonywana przez Wnioskodawcę, jest działalnością usługową, ponieważ czynności jakie wykonuje w ramach jej prowadzenia zaliczone są do usług zgodnie z klasyfikacją PKWiU.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi opisane we wniosku, które zostały podzielone w uzasadnieniu na cztery poszczególne grupy tj. „grupa 1", „grupa 2", „grupa 3", „grupa 4" powinny zostać zaklasyfikowane odpowiednio jako:

 • „grupa 1": PKWiU 70.22.20.0;
 • „grupa 2": PKWiU 85.59.1 i 62.02.30.0;
 • „grupa 3": PKWiU 62.02.30.0;
 • „grupa 4": PKWiU 58.19.29.0,

przy czym Wnioskodawca podkreśla, że ww. ocena prawna jest jedynie oceną Wnioskodawcy i powinna być rozumiana jako część uzasadnienia, a nie części stanu faktycznego pisanego we wniosku i jako taka nie wiąże organ wydający interpretację.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że:

„Oczywistym jest, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego), a wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Jeżeli jednak organ podatkowy stwierdza, że podany przez wnioskodawcę opis czynności pozostaje w oczywistej sprzeczności z podanym przez podatnika symbolem statystycznym PKWiU klasyfikującym tę czynność, a od tego zależy określenie stosownej dla niej stawki podatku, organ podatkowy winien w tym zakresie wskazać nieprawidłowość podanej klasyfikacji w ramach przedstawionego przez podatnika opisu zdarzenia" - wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 938/16.

Dlatego też:

„W sytuacji, gdy na sposób opodatkowania wpływ ma symbol PKWiU, to przyjęcie, że stanowi on jedynie element stanu faktycznego wniosku o interpretację, z pominięciem również jego normatywnego charakteru, w rezultacie skutkowałoby związaniem organu interpretacyjnego wskazaniem wnioskodawcy w tym zakresie i przekreślałoby w takim przypadku cel interpretacji. Jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt I FSK 938/16 (dostępny w Centralnej Bazie Internetowej Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej CBOSA), gdyby podzielić prezentowane przez organ stanowisko, to organ w takim przypadku nie mogąc wskazać prawidłowej klasyfikacji statystycznej opisanych we wniosku usługi czy towaru musiałby podzielić stanowisko wnioskodawcy w tej kwestii, a co za tym także stawki podatku. Naczelny Sąd Administracyjny w tym składzie podziela stanowisko zaprezentowane we wskazanym wyżej wyroku, że włączenie do ustawy podatkowej identyfikacji towarów i usług na podstawie przepisów o statystyce publicznej sprawia, że symbole klasyfikacji statystycznych mają znaczenie prawno-podatkowe, skoro z woli ustawodawcy ich uwzględnienie jest niezbędne do określenia przedmiotu i stawki opodatkowania. Podobne stanowisko wyrażone też zostało w wyroku NSA z 29 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 179/16 (wyrok dostępny w CBOSA)”. - wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2018 r. I FSK 1917/16.

Wnioskodawca w pełni zgadza się z ww. twierdzeniami, wobec powyższego, wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKWiU powinna być poddana ocenie DKIS, jeżeli - w ocenie DKIS - opis stanu faktycznego jest sprzeczny z ww. klasyfikacją wskazaną (subiektywnie) przez Wnioskodawcę.

Tak jak zostało już to wykazane wcześniej, Wnioskodawca nie jest obowiązany do dokonania samodzielnie klasyfikacji świadczonych usług wg. klasyfikacji PKWiU 2015. Niemniej jednak, z daleko idącej ostrożności Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z klasyfikacją uzyskaną przez Wnioskodawcę w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi świadczone przez wnioskodawcę opisane w „grupie 4”, tj. „Przygotowywanie poradników (instrukcji) dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole;” usługi opisane w tej grupie sklasyfikowane zostały pod PKWiU 58.19.29.0. przy czym Wnioskodawca podkreśla, że ww. ocena prawna jest jedynie oceną Wnioskodawcy i powinna być rozumiana jako część uzasadnienia, a nie stanu faktycznego wskazanego we wniosku.

Zgodnie z Klasyfikacją dokonaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, do części usług świadczonych w „grupie 2” tj. usług opisanych w lit. c pkt 4 stanu faktycznego wniosku należy zastosować klasyfikację PKWiU 85.59.1, przy czym Wnioskodawca podkreśla po raz kolejny, iż zgodnie z przytoczonym wyżej orzecznictwem, to na ogranie wydającym interpretację indywidualną spoczywa ciężar dokonania klasyfikacji usług, a ww. ocena prawna jest jedynie subiektywnym stanowiskiem Wnioskodawcy, które powinna być rozumiane jako część uzasadnienia, a nie stanu faktycznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie otrzymywał tylko przychody uzyskane ze świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym, które - zdaniem Wnioskodawcy - nie stanowią usług wskazanych powyżej.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie otrzymywał tylko przychody uzyskane ze świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym, które - zdaniem Wnioskodawcy - nie stanowią usług wskazanych powyżej.

Usługi jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz Zleceniodawcy wskazane są wprost w umowie i w umowie nie jest określony czy to są usługi kompleksowe czy też nie. Umowa wskazuje, że Wnioskodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz swojego usługobiorcy wymienionych w umowie usług (wymienianych enumeratywnie). Zdaniem Wnioskodawcy, przewaga danych usług nad innymi zależna jest od aktualnego zapotrzebowania na nie Zleceniodawcy, w związku z czym, niemożliwym jest określenie głównego celu umowy. Tak jak zostało to wykazane wcześniej, Wnioskodawca prowadzi dokumentację w oparciu o którą, jest w stanie stwierdzić, ile czasu, w danym miesiącu poświęcił na każda ze świadczonych usług w ramach kontraktu, a czas ten zależny jest od danego miesiąca.

W związku z tym, co zostało wykazane powyżej, wskazywanie klasyfikacji PKWiU, jest bezzasadne ze strony Wnioskodawcy, ze względu na to, iż na świadczenia składa się wiele usług oraz ze względu na to, że tak jak wcześniej już to zostało podkreślone, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji samodzielnie, ponieważ należy to do kompetencji organu.

W rozliczeniach pomiędzy Zleceniodawcą, a Wnioskodawcą, występuje jedna stawka godzinowa, niezależnie od wykonywanych przez niego czynności. Stawka odmienna jest jedynie, w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług w przypadku braku wcześniejszego ustalenia tego czasu.

Wnioskodawcę i Zleceniodawcę, łączy jedynie relacja biznesowa oparta o umowę świadczenia usług, na podstawie której Wnioskodawca świadczy wyłącznie opisane w stanie faktycznym usługi.

Pytania

Wobec opisanego wyżej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powstały następujące wątpliwości:

1)Jaka jest właściwa stawka ryczałtowego PIT do świadczenia usług opisanych w ww. stanie faktycznym w punktach 4 lit. a oraz b?

2)Jaka jest właściwa stawka ryczałtowego PIT do świadczenia usług opisanych w ww. stanie faktycznym w punktach 4 lit. c oraz d?

3)Jaka jest właściwa stawka ryczałtowego PIT do świadczenia usług opisanych w ww. stanie faktycznym w punktach 4 lit. e oraz f?

4)Jaka jest właściwa stawka ryczałtowego PIT do świadczenia usług opisanych w ww. stanie faktycznym w punkcie g?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Właściwą stawką dla usług opisanych w punktach 4 lit. a oraz b stanu faktycznego jest stawka 8,5% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o ryczałtowym PIT.

Ad. 2

Właściwą stawką dla usług opisanych w punktach 4 lit. c oraz d stanu faktycznego jest stawka 8,5% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz c ustawy o ryczałtowym PIT.

Ad. 3

Właściwą stawką dla usług opisanych w punktach 4 lit. e oraz f stanu faktycznego jest stawka 8,5% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałtowym PIT.

Ad. 4

Właściwą stawką dla usług opisanych w punkcie 4 lit. g stanu faktycznego jest stawka 5,5% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o ryczałtowym PIT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami, zryczałtowany PIT można stosować po spełnieniu warunku pozytywnego, określonego w art. 9 ustawy o zryczałtowanym PIT oraz jeśli jednocześnie nie zaistniały przesłanki negatywny, wyłączające możliwość stosowania zryczałtowanego PIT.

Przepisy wyłączające możliwość stosowania zryczałtowanego PIT co do zasady określone są w art. 8 ustawy o zryczałtowanym PIT, zgodnie z którym opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników, którzy:

a)Opłacają podatek w formie karty podatkowej;

b)Korzystają, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienie od podatku dochodowego;

c)Osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy też prowadzenia działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

d)Wytwarzają wyroby opodatkowanie podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

e)Podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmienia działalności wykonywanej:

f)Samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

g)W formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzona samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

h)Samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

i)jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzonej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie, zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

-    w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym PIT:

„Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach”.

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność usługową w rozumieniu ar 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT: działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wnioskodawca nie spełnia żadnej z przesłanek negatywnych wymienionych w powyższych przepisach to w związku z czym zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości rozliczania się przez niego zryczałtowanym PIT jest uzasadnione.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, oznacza to, że posiada on miejsce zamieszkania w RP co w rozumieniu art. 3 ust. 1a który mówi o tym, że: za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną która:

a)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

b)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Art. 12 ustawy o zryczałtowanym PIT przewiduje różne stawki zryczałtowanego podatku dochodowego: 17%, 15%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. W rozumieniu ustępu 5 omawianego artykułu stawką 8,5% zryczałtowanego podatku objęte są:

a)przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej zakresie sprzedaży napojów zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b)przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c)przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d)przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e)przychodów działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f)prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g)prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h)przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

W oparciu o art. 12 ust. 2b, 12% ryczałtem objęte są przychody z usług:

a)związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym PIT. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Jakkolwiek Wnioskodawca podzielił usługi opisane w stanie faktycznym na podgrupy, które są ze sobą ściśle powiązane i do których jego zdaniem należy zastosować jedną stawkę podatku. Grupy te wyglądają następująco:

 • Grupa „1”, do której zaliczają się usługi opisane w punktach 4 lit. a oraz b, które odnoszą się do usług szeroko rozumianej analizy biznesowej IT/ managementu
 • Grupa „2” do której zaliczają się usługi opisane w punktach 4 lit. c oraz d, które odnoszą się do usług szkoleniowych jakie świadczy Wnioskodawca, oraz testów manualnych
 • Grupa „3” do której zaliczają się usługi opisane w punktach 4 lit e oraz f, które odnoszą się do szeroko pojętych usług doradczych?
 • Grupa „4” do której zaliczają się usługi opisane w punkcie 4 lit g, które odnoszą się do tworzenia materiałów dostępnych online

Czynności przedstawione przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawcy, nie są sensu stricto powiązane z wydawaniem, z modyfikacją ani doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego ani oprogramowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o zryczałtowanym PIT.

Warto na tym etapie także wspomnieć o fakcie, że Wnioskodawca złożył wniosek o dokonanie klasyfikacji świadczonych przez niego usług do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, a w odpowiedzi z dnia 12 lutego 2024 r. otrzymał następujące informacje:

„Odpowiadając na wniosek z dnia 25.10.2023 r., Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 ze zm.) wymienione usługi związane z branżą IT, mieszczą się w grupowaniach:

 • zbieranie wymagań (informacje od klienta) w celu usprawniania Systemu Archiwizacji Dokumentów, obejmujące: uzyskiwanie informacji od klientów lub innych zespołów firmy w sprawie ich aktualnych potrzeb, problemów, przyszłych projektów, zbieranie wymagań biznesowych, uczestniczenie w opisywaniu wymagań biznesowych
 • rozwiązywanie incydentów zgłaszanych przez klientów lub pracowników przeprowadzanie analizy ryzyka zmian w systemie archiwizacji dokumentów, obejmujące: uczestnictwo w procesie weryfikacji ryzyka jakie może się pojawić przy wdrażaniu zmian systemowych, określenie jakie są konsekwencje danej zmiany, gdzie są potencjalne utrudnienia, które mogą wpłynąć na sukces implementacji zmiany i jakie to może mieć skutki dla klienta
 • przeprowadzanie testów, obejmujące: testowanie nowych funkcjonalności bądź weryfikację poprawności działania systemu po naprawieniu przez inne osoby błędów systemu, pisanie scenariuszy testowych, rejestrację scenariuszy w narzędziu firmy, wykonywanie testów, zgłaszanie i opisywanie błędów
 • przygotowywanie tzw. prototypów przyszłych zmian w systemie, pozwalających na przedstawienie jak dana funkcjonalność będzie wyglądać i działać po wdrożeniu zmiany w życie, pozwalające na zapoznanie się klientom lub pracownikom jak dana zmiana będzie działać i wyglądać i czy spełnia wymagania przedstawione na etapie zbierania wymagań, przygotowywanie mapy procesu PKWiU 62.02 „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”;
 • przygotowywanie poradników (instrukcji) w formacie PDF, udostępnianych online, dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole, obejmujące: przygotowywanie dokumentacji związanej z systemem archiwum, procesami wspieranymi przez System Archiwizacji Dokumentów i aktualizowanie dokumentacji, gdy pojawiają się nowe funkcjonalności w Systemie Archiwizacji Dokumentów albo zmian w obecnych funkcjonalnościach PKWiU 58.19.29.0 „Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane”;
 • przeprowadzanie szkoleń klientów i pracowników wewnętrznych dotyczących bardziej zaawansowanych nowych funkcjonalności w systemie albo zmian wchodzących w skład projektów oraz wstępnych szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników zespołu np. struktura zespołu i departamentu, zadania w zespole, wprowadzenie do systemu i narzędzi wraz z przygotowywaniem materiałów do prezentacji i dla uczestników PKWiU 85.59.1 „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Usługi opisane umieszczone przez Wnioskodawcę w grupie „1” opisują czynności związane z działaniami analityka biznesowego IT oraz zarządzania projektami. W ramach tej grupy Wnioskodawca świadczy usługi związane ze zbieraniem informacji na temat wymagań do usprawnienia systemu archiwizacji, rozwiązuje (na tyle na ile może) incydenty zgłaszane przez klientów lub ich pracowników, lecz w głównej mierze spełnia funkcję pośrednika, między developerami, a pracownikami, prowadzi analizę ryzyka zmian w systemie, czy przygotowuje prototypy przyszłych zmian w systemie na podstawie których jego klient może zapoznać się z tym, czy spełnia on jego wymogi.

Jak już zostało to przedstawione, zdaniem Wnioskodawcy usługi te powinny zostać opodatkowane stawką 8,5% zryczałtowanego PIT, o czym świadczy bezpośrednio treść przepisów ustawy o zryczałtowanym PIT, a dokładniej art. 12, który wskazuje odpowiednie stawki podatku, jakimi podatnik może rozliczać się w zależności od świadczonych przez niego usług. Przepis art. 12 ust 1 pkt 5 lit a. Przepis ten stanowi bowiem, że stawka 8,5% jest odpowiednia dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8, ust 1 art. 12 tej ustawy. Czynności które Wnioskodawca wykonuje w ramach grupy 1, pomimo faktu iż brzmią profesjonalnie, nie zaliczają się zdaniem Wnioskodawcy bezpośrednio do doradztwa, ponieważ to nie do niego należy implementacja, czy chociażby doradzenie.

Jak zostało to przedstawione w stanie faktycznym, do zadań Wnioskodawcy należy przede wszystkich zbieranie danych, czy to tych, które wpłyną później na wersje systemu dostarczoną do klienta jego kontrahenta, czy dotyczących incydentów, czy innych błędów dotyczących systemu. Rolą Wnioskodawcy w całym procesie jest przede wszystkim przekazanie zdobytych informacji, do odpowiednich zespołów, którzy to bezpośrednio dostosowują system, lub rozwiązują błędy.

W celu ustalenia, czy stawka 8,5% jest odpowiednia dla podatnika działającego w sektorze IT tak jak Wnioskodawca, niezbędnym będzie zapoznanie się z treścią art. 12 ust 1 pkt 2b. Największą wątpliwość sprawiać będzie lit b ww. przepisu, która to odnosi się właśnie do doradztwa. Zgodnie z definicją PWN doradztwo oznacza udzielanie fachowych porad, czego Wnioskodawca, jak już zostało to wykazane wyżej nie robi.

W związku z powyższym odrzucić należy możliwość stawki 12% o której świadczy właśnie art. 12 ust 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym PIT, który stanowi jedyną możliwą podstawę poza art. 12 ust 1 pkt 5 lit a, w związku z czym zasadnym jest stwierdzenie, że usługi opisane w grupie „1” powinny podlegać pod stawkę 8,5%

Usługi zaliczające się do grupy „2” dotyczą czynności jakich dokonuje Wnioskodawca w związku z usługami szkoleniowymi oraz testami manualnymi. Polegają one na różnych wykonywanych przez Wnioskodawcę czynnościach, sięgając od bezpośrednio prowadzenia szkoleń, do przygotowywania materiałów czy środowisk testowo-instruktarzowych dla klientów swoich jak i swojego kontrahenta.

Wnioskodawca uważa, że zastosowanie stawki 8,5 % zryczałtowanego PIT jest właściwe, tym bardziej, że znajduje to potwierdzenie również w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora KIS. Przykładowo, w interpretacji z dnia 30 listopada 2023 r. sygn. akt. 0113-KDIPT2-1.4011.681.2023.2.KD której Wnioskodawca przedstawił bardzo zbliżony stan faktyczny do tego w niniejszym wniosku, a do czynności w nim opisanych zaliczały się między innymi:

„[...] W praktyce Pana działalność obejmuje:

 • szkolenie zespołu z zakresu metodologii...,
 • przygotowanie i prowadzenie ceremonii SCRUM'owych (szkolenie merytoryczne i praktyczne),
 • ciągłe zwiększenie przewidywalności, wydajności oraz jakości efektów prac zespołu (szkolenie merytoryczne i praktyczne),
 • usprawnianie przepływu informacji wewnątrz zespołu poprzez realizację zajęć szkoleniowych,
 • identyfikację i usuwanie utrudnień w pracy zespołu (szkolenie merytoryczne i praktyczne),
 • wsparcie merytoryczne i szkoleniowe menadżerów projektu i produktu w dostarczaniu rozwiązań,
 • szkolenie i edukacja z zakresu zwinnego wytwarzania i rozwoju produktów IT,
 • wsparcie szkoleniowe w zrozumieniu czym jest Scrum oraz stosowania go w wytwarzaniu i rozwoju produktów IT,
 • coaching zespołów, interesariuszy rozwijających produkty IT w sposób zwinny,
 • prowadzenie, facylitację warsztatów szkoleniowych związanych z rozwojem zwinnym produktów IT oraz
 • edukowanie w zakresie zwinnego rozwijania produktów IT. [...]”.

Dla przypomnienia na usługi opisane w grupie „2” składają się:

Przeprowadzania szkoleń klientów i pracowników wewnętrznych B.;

Wnioskodawca w razie potrzeby może prowadzić szkolenia dla klientów B. jak i wewnętrzne. Szkolenia mogą odbywać się online lub w duńskiej siedzibie firmy B. (ograniczone co do konkretnej grupy z racji tego, że oficjalny jeżyk szkoleń dla klientów firmy B. jest duński). Szkolenia zazwyczaj dotyczą bardziej zaawansowanych nowych funkcjonalności w systemie albo zmian wchodzących w skład projektów. Wnioskodawca przeprowadza również wstępne szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników zespołu np. struktura zespołu i departamentu, zadania w zespole, wprowadzenie do systemu narzędzi. W skład tych zadań zaliczamy także przygotowywanie materiałów do prezentacji i dla uczestników.

Przeprowadzanie testów;

Analizując zmiany w systemie Wnioskodawca może być zaangażowany w proces testowania nowych funkcjonalności bądź weryfikacji poprawności działania systemu po naprawieniu przez inne osoby błędów systemu. Może to obejmować, pisanie scenariuszy testowych, rejestracja scenariuszy w narzędziu firmy, wykonywanie testów, zgłaszanie i opisywanie błędów. Wnioskodawca testuje zmianę w systemie idąc po kolei przez kroki opisane w scenariuszu testowym i sprawdza czy opisany krok testowy kończy się zgodnie z oczekiwaniami podanymi w scenariuszu, np. krok testowy: wpisz login i hasło i naciśnij enter, oczekiwanie: użytkownik zalogował się do systemu. Jeśli użytkownik w oczekiwaniu otrzyma inny wynik możemy mieć do czynienia z bledem systemu i należy to zgłosić deweloperowi odpowiedzialnemu za programowanie zmiany, aby naprawił błąd. Wnioskodawca opisuje to co zrobił i jak wywołał błąd, jeśli to możliwe dołącza zrzuty ekranu, aby zwizualizować problem. Testy są opisywane zgodnie z wytycznymi firmy B., bo ta firma korzysta z Systemu Archiwizacji Dokumentów i umieszczane w wyznaczonym miejscu w sieci, aby można było do nich później wrócić. Wnioskodawca informuje na bieżąco zespól na codziennych porannych spotkaniach o postępach i przeszkodach w testowaniu.

Przytoczona wyżej interpretacja odnosi się bezpośrednio do stanu faktycznego. Opisane przez Wnioskodawcę czynności nie znajdują przełożenia „1 do 1”, lecz spowodowane jest to tym, że szkolenia prowadzone są dla innego rodzaju odbiorcy. Omawiana interpretacja przedstawia usługi świadczone na rzecz profesjonalistów, z którymi wnioskodawca interpretacji współpracuje, natomiast Wnioskodawca niniejszej interpretacji usługi szkoleniowe świadczy na rzecz pracowników kontrahenta. Niemniej jednak podstawowym podobieństwem jest zakres szkoleń, ponieważ w obu przypadkach odnoszą się one do pewnego systemu, na którym operują odbiorcy szkolenia.

Do grupy „2” zaliczają się również wspomniane przed chwilą testy manualne, które polegają na fizycznym sprawdzeniu funkcjonalności systemu przez Wnioskodawcę. Usługi tego typu, co do zasady objęte są stawką 8,5%, o czym świadczy m. in. Interpretacja z dnia 1 lutego 2024 r. sygn. akt. 0112-KDSL1-2.4011.526.2023.2.JN której zdarzenie przyszłe dotyczące testów manualnych wyglądało w następujący sposób:

„Wnioskodawca będzie sprawdzał funkcjonalność aplikacji poprzez przeprowadzenie różnego rodzaju testów, które dotyczą przede wszystkim funkcjonalności, "user expirience", płynności wytworzonej przez zespół kontrahenta aplikacji. Testy odbywać się w taki sposób, że Wnioskodawca sprawdza wszystkie możliwe funkcje aplikacji pod względem ww. kryteriów, po przeprowadzeniu testów będzie on przekazywał opinie co do działania aplikacji zespołowi programistów kontrahenta, którzy wprowadzają w miarę możliwości poprawki.”

Czynności opisane przez Wnioskodawcę, są niemalże identyczne do tych opisanych w ww. interpretacji. Cel, sposób wykonywania jak i efekt tych czynności jest taki sam, w związku z czym tak samo jak i w przypadku ww. interpretacji tutaj również adekwatną stawką powinna być stawka 8,5%.

Grupa „3” świadczonych przez Wnioskodawcę usług odnosi się do czynności doradczych w zakresie technologii informatycznych, które następuje poprzez opisane w stanie faktycznym czynności. Polegają one przede wszystkim, na przedstawianiu klientowi kontrahenta Wnioskodawcy, potencjalnego ryzyka jakie może wystąpić w systemie archiwizacji, którego dokonuje on na podstawie szerokiej analizy. Przygotowuje on również w sposób graficzny, lecz czasami również użytkowy prototypy potencjalnych przyszłych zmian dotyczących ww. systemu.

Dogłębna analiza przepisów art. 12 ustawy o zryczałtowanym PIT wskazuje odpowiednią stawkę podatku jaką poddanki powinien zastosować dla czynności jakie wykonuje w ramach świadczonych przez siebie usług. Sięgając bezpośrednio do jednostki redakcyjnej, która wskazuje na okoliczności, w których właściwą jest stawka 8,5 %, tj. art. 12 ust. 1 pkt 5 ukazują się następujące warunki:

a)przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b)przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c)przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d)przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e)przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f)prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g)prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h)przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

Zapoznanie się z treścią przepisu wykazuje, że w przypadku grupy „3” należy skupić się na lit. a, która to odnosi nas do innych jednostek redakcyjnych w tym przepisie.

Analizując całą treści art. 12 należy wyciągnąć następujący wniosek: art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 nie obejmuje usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Punkt 4 omawianego przepisu wskazuje na świadczenie usług związanych z związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, Oraz związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Dogłębna analiza stanu faktycznego nie wskazuje zatem na zastosowanie danego przepisu, ponieważ usługi Wnioskodawcy nie pozostają w związku z żadnym z powyżej wymienionych usług, są one natomiast formą doradztwa w zakresie użytkowania interface, oraz doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych które jak już wskazano to wcześniej wykonuje poprzez przygotowywanie graficznych jak i użytkowych prototypów, oraz audyt danych, na podstawie którego przekazuje jedynie odpowiednie wnioski, osobom odpowiedzialnym, za ich modyfikację lub zabezpieczenie, tym samym nie ingerując w system samodzielnie.

Wobec powyższego twierdzenie Wnioskodawcy dotyczące 8,5% stawki zryczałtowanego PIT dla usług zawartych w grupie „3” jest jego zdaniem w pełni zasadne.

Usługi, które Wnioskodawca zaliczył do grupy „4” polegają na tworzeniu materiałów, które dostępne są w później online. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi stwierdził, że usługi te zaliczają się do grupowania PKWiU 58.19.29.0 „Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane”, a Wnioskodawca zgadza się z tą Klasyfikacją.

Jak to już zostało wyrażone odpowiednią stawką zryczałtowanego PIT dla tego typu usług będzie stawka 5,5%, co potwierdza interpretacja Dyrektora KIS z dnia 4 kwietnia 2023 r. sygn. akt. 0112-KDSL1-1.4011.32.2023.2.AF której stan faktyczny dotyczący tego PKWiU wyglądał następująco:

„Sprzedaży przygotowanych i wymyślonych od podstaw samodzielnie jadłospisów (...) w postaci katalogów. Sprzedaż będzie się odbywać w formie elektrycznej. Dla przypomnienia w ramach grupy „4” Wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

Przygotowywanie poradników (instrukcji) dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole. Wnioskodawca w razie potrzeby przygotowuje dokumentacje związana z systemem archiwum, procesami wspieranymi przez System Archiwizacji Dokumentów i aktualizuje dokumentacje, gdy pojawiają się nowe funkcjonalności w Systemie Archiwizacji Dokumentów albo zmian w obecnych funkcjonalnościach. Wnioskodawca opisuje szczegółowo poszczególne partie interfejsu systemu oraz ich zastosowanie, aby każda nowa osoba po zapoznaniu się ze specyfikacja umiała operować w interfejsie dla własnych potrzeb.

Całość poprzedzona jest zawsze przygotowaniem ogólnego planu w podpunktach jakie składowe poradnika powinny być opisane. Również w skład jego obowiązków wchodzi sporządzanie poradników dla nowych procesów tworzonych przez zespól. Dokumenty są w formacie PDF i dostępne są online.

Jak widać oba stany faktyczne znajdują między sobą wiele podobieństw, ponieważ oba polegają de facto na wytworzeniu pewnego materiału dostępnego za pomocą platformy internetowej, z której korzystają kontrahenci, pracownicy lub klienci Wnioskodawców. Jedyną większą różnicą jest fakt tego, że materiały wytwarzane przez Wnioskodawcę, mogą zostać pobrane nieodpłatnie, czego nie można powiedzieć o sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym przytaczanej interpretacji.

W związku z powyższym prawidłowym jest zatem stwierdzenie, że odpowiednią stawką zryczałtowanego PIT dla grupy „4” będzie stawka 5.5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady ogólne

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

Określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15 % przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a) i b) przedmiotowej ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług:

a)związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Ponadto podkreślić również należy, że w myśl art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3) ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4) ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zatem, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg różnych stawek, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, rozlicza się Pan na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach świadczenia usług dla spółki wykonuje Pan usługi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, w tym w szczególności wykonując usługi zlecone spółki przez jego klienta, tj. firmy B..

W ramach świadczonych usług wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

a)zbieranie wymagań (informacje od klienta) w celu usprawniania Systemu Archiwizacji Dokumentów;

b)rozwiązywanie incydentów zgłaszanych przez klientów lub pracowników B.;

c)przeprowadzanie szkoleń klientów i pracowników wewnętrznych B.;

d)przeprowadzanie testów;

e)przeprowadzanie analizy ryzyka zmian w systemie archiwizacji dokumentów;

f)przygotowywanie prototypów przyszłych zmian w systemie archiwum (inny sposób szkolenia);

g)przygotowywanie poradników (instrukcji) dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole;

Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 70.22.20.0 - grupa 1 - lit. a i b.

W art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) wymienione zostały usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), przy czym symbol „ex” oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi wymienione w tym przepisie, tj. usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane będą stawką 8,5%.

Zatem opodatkowaniu stawką ryczałtu 15% podlegają usługi objęte:

 • klasą 70.10 - usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 • kategorią 70.22.1 -usługi doradztwa związane z zarządzaniem wraz z zawartymi w klasyfikacji podkategoriami i pozycjami z wyłączeniem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.).

Natomiast stawką 8,5% opodatkowane będą pozostałe usługi wymienione w Dziale 70 niezwiązane z ,,usługami firm centralnych (head offices)’’ a także ,,usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem” tj.:

 • klasa 70.21 - usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,
 • kategoria 70.22.2 - pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
 • kategoria 70.22.3 - pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem stawką 8,5% opodatkowane będą usługi mieszczące się w grupowaniu „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych” (kategoria 70.22.2, pozycja 70.22.20.0 PKWiU).

Zbiór usług klasyfikowanych w PKWiU jako 70.22.2 oraz 70.22.3 wyklucza się ze zbiorem usług znajdujących się w grupowaniu 70.22.1, tzn. że są to usługi innego rodzaju, których nie można traktować w żaden sposób łącznie, w tym w szczególności przy stosowaniu właściwej stawki ryczałtu.

W świetle powyższego, przychody, które Pan uzyskuje i będzie uzyskiwać ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 70.22.20.0., mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 62.02.30.0 - grupa 2 - lit. d, grupa 3 - lit. e i f.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w klasie PKWiU 62.02 mieszczą się „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”. Klasa ta nie obejmuje:

 • usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych (strona internetowa, baza danych, określona aplikacja, sieć itp.), sklasyfikowanych w 62.01.1,
 • usług związanych z doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw, takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju strategii handlu elektronicznego, sklasyfikowanych w 70.22.11.0.

W klasie tej znajdują się następujące grupowania:

 • 62.02.10.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego”;
 • 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”;
 • 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Grupowanie 62.02.30.0 obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

 • udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
 • usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
 • udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli,
 • oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Jak wynika z wcześniej cytowanych przepisów ustawodawca określił stawkę ryczałtu w wysokości 12% m.in. dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), a więc usług objętych klasą 62.02, ale wyłącznie tych, które są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy oraz analizy wyjaśnień zawartych w PKWiU w ramach grupowania 62.02 nie wynika, że świadczone przez Pana usługi, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 (opisane w lit. d, e i f) są związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody, które Pan uzyskuje i będzie uzyskiwać ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 85.59.1 - grupa 2 - lit. c.

We wniosku wskazał Pan, że świadczy Pan usługi (grupa 2 - lit. c) sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.59.1 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmujące prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu poznania metod zwinnego wytwarzania produktów.

Zauważam, że do usług w zakresie edukacji, sklasyfikowanych w dziale 85 PKWiU, odwołuje się art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stąd przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.1, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .

Zatem Pana stanowisko w zakresie pytań nr 2 i 3 (usług sklasyfikowanych w PKWiU 62.02.30.0 i 85.59.1) również należało uznać za prawidłowe.

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 58.19.29 - grupa 4 - lit. g.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w dziale 58 mieszczą się usługi związane z działalnością wydawniczą.

Dział ten obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
 • atlasów i map,
 • gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
 • książek telefonicznych i wykazów adresowych,
 • pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Dział ten nie obejmuje:

 • drukowania, sklasyfikowanego w 18.11, 18.12,
 • reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20,
 • rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach działu 59,
 • produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 59.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi polegające na przygotowywaniu poradników (instrukcji) dotyczących systemu archiwizującego dokumenty i projektów w zespole, które zostały przez Pana sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 58.19.29.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług grupowanie to obejmuje - Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Grupowanie to obejmuje:

 • pozostałe publikacje udostępniane w trybie on-line, takie jak: karty z pozdrowieniami, kalendarze, reprodukcje prac artystycznych,
 • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on- line.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • oprogramowania udostępnianego w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowanego w 63.11.

Z opisu sprawy wynika, że wykonuje Pan usługi sklasyfikowane wg PKWiU 58.19.29.0 jako „Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dotyczące przygotowywania przez Pana dokumentacji związanej z systemem archiwum, procesów wspieranych przez System Archiwizacji Dokumentów i aktualizację dokumentacji, gdy pojawiają się nowe funkcjonalności w Systemie Archiwizacji Dokumentów albo zmian w obecnych funkcjonalnościach, jak również sporządzanie poradników dla nowych procesów tworzonych przez zespół. Wskazał Pan, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością usługową.

Tym samym nie sposób zgodzić się z Pana stanowiskiem, że powyższe usługi należy opodatkować 5,5% stawką ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy.

Pana usługi należy zaliczyć wyłącznie do otwartego katalogu „działalności usługowej”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) i w związku z tym powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

Zatem Pana stanowisko w zakresie pytania nr 4 należało także uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

 • stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz
 • zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

Odnosząc się do powołanych wyroków sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnej wskazuję, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołana przez Pana interpretacja indywidualna z 4 kwietnia 2023 r. sygn. akt. 0112-KDSL1-1.4011.32.2023.2.AF została wydana w oparciu o inny stan faktyczny, a mianowicie dotyczy działalności wytwórczej.

We własnym stanowisku do pytania 1 wskazał Pan na art. 12 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w swej treści nie zawiera takiego przepisu, zatem organ uznał to za omyłkę pisarską i przyjął, że Pana intencją był art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

 • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.
 • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 7 lipca 2023 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634); dalej jako „PPSA”). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

 • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).