Możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.02.30.0.... - Interpretacja - 0115-KDST2-2.4011.149.2024.2.PR

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.149.2024.2.PR

Temat interpretacji

Możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.02.30.0.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan w odpowiedzi na wezwanie – w dniu 8 maja 2024 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca.

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym posiadającym nieograniczany obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm. – dalej: „ustawa o PIT”).

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w (...), zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP (...) i numerem REGON (...).

Rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej dnia 1 października 2023 r. i z uwagi na spełnienie kryteriów wymienionych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm., dalej: „Ustawa o ryczałcie”) wybrał formę opodatkowania: ryczałt.

W tym celu dnia 1 sierpnia 2023 r. złożył we wniosku o wpis działalności do CEIDG oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pierwszy przychód został osiągnięty z dniem 30 października 2023 r.

Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Dla celów działalności gospodarczej prowadzi Pan ewidencję przychodów.

W roku 2024 zachowane zostały warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o ryczałcie, tj.: nie został przekroczony limit 2 000 000 Euro. Nie mają zastosowania do Pana działalności wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o ryczałcie.

W ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej świadczy Pan usługi, obejmujące:

a.wykonywanie testów manualnych wraz z raportowaniem wykrytych defektów,

b.tworzenie i rozwój dokumentacji technicznej/systemowej,

c.przegląd, weryfikację i analizę dokumentacji technicznej/systemowej,

d.budowanie i zarządzanie środowiskiem testowym rozwijanej usługi (wirtualne maszyny),

e.opracowanie i wykonywanie testów integracyjnych/E2E (end-to-end)/GUI (interfejs graficzny użytkownika),

f.współpracę z deweloperami i architektami,

g.tworzenie i modyfikację przypadków użycia (use case'ów),

h.instalację i utrzymywanie testowych platform usługowych.

Powyżej przedstawione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Czynności/zadania, które wykonuje Pan w ramach świadczonych usług, obejmują:

wykonywanie testów manualnych wraz z raportowaniem wykrytych defektów – (...);

tworzenie i rozwój dokumentacji technicznej/systemowej – (...);

przegląd, weryfikację i analizę dokumentacji technicznej/systemowej – (...);

analizę dokumentacji – (...);

budowanie i zarządzanie środowiskiem testowym rozwijanej usługi (wirtualne maszyny) – (...);

opracowanie i wykonywanie testów integracyjnych/E2E (end-to-end)/GUI (interfejs graficzny użytkownika) – (...);

Efektem Pana pracy jest zapewnienie, że oprogramowanie działa płynnie i bezbłędnie, zarówno na poziomie poszczególnych modułów, jak i w pełnym przepływie procesu, oraz że interfejs użytkownika jest intuicyjny i wolny od błędów. Praca podatnika przyczynia się do poprawy jakości i niezawodności oprogramowania.

współpracę z developerami i architektami – (...);

Efektem Pana pracy jest poprawa komunikacji technicznej w zespole.

tworzenie i modyfikację przypadków użycia (use case'ów) – (...);

instalację i utrzymywanie testowych platform usługowych – (...).

Podkreślił Pan przy tym, że nie świadczy usług w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Świadczone usługi nie są związane z doradztwem dla wymienionych PKWiU: 62.02.10.0, ex 62.01.1, 62.01.2, ex 62.02, ex 62.09.20.0, 62.03.1. Pod PKWiU 62.02.30.0.

Nie wykonuje Pan usług:

związanych z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w sieci (a więc zaprojektowanie, rozbudowa i jego wdrożenie);

związanych z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci poprzez projektowanie, rozwój i wdrażanie sprzętu komputerowego;

projektowania, rozwoju i wdrażania procedur sterowania dostępem do danych i programów pozwalających na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wykonuje Pan testy manualne aplikacji webowej, która jest systemem dedykowanym dla pracowników w danej firmie.

Nie pełni Pan obowiązków członka zarządu w spółce Zleceniodawcy, na której rzecz świadczy usługi, to jest (...), spółki mającej swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Spółka ta jest jedynie pośrednikiem pomiędzy podatnikiem, a firmą (końcową), dla której świadczy Pan swoje usługi.

Zlecenia realizowane przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem kontrahenta. Podatnik ma możliwość wykonywania zleceń zdalnie, w różnych miejscach oraz czasie, a także nie jest związany sztywnymi godzinami pracy. Jednakże ze względu na specyfikę świadczonych usług istnieje możliwość uzgodnienia miejsca i czasu realizacji zlecenia z kontrahentem.

Występuje Pan jako podmiot profesjonalny, w związku z czym ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie czynności w ramach realizacji zleceń. Ponosi Pan ryzyko związane z tą działalnością, zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług. Osiąga Pan obecnie przychody tylko i wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzupełnienie wniosku

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym skorzystał Pan z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie prowadził działalności gospodarczej, a zatem nie osiągnął przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Pierwszym rokiem prowadzenia działalności był rok 2023 – tytułem uzupełnienia wskazał Pan, iż przesłanki wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy zostały w niniejszym stanie faktycznym spełnione, albowiem nie korzystał Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W roku 2023 ww. limity przychodów nie zostały przekroczone.

W ramach tworzenia i rozwoju dokumentacji technicznej/systemowej :

a)nie tworzy Pan instrukcji i procedur oraz powiązanych z nimi danych umożliwiających komputerom i innym programowalnym urządzeniom wykonywanie określonych funkcji, albowiem instrukcje i procedury mają postać opisową nie zawierają kodu ani jego fragmentów.

b)dokumentacja nie pozwala odtworzyć instrukcji przeznaczonych dla komputera i przekształcić ich do postaci kodu źródłowego.

Pana pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opisanej we wniosku podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.: Dz.U. 2022 poz. 2647 ze zm., dalej: „ustawa o ryczałcie”)?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT”), osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie wynika, że użyte przez ustawodawcę określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Nie osiągnął Pan przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego stosuje formę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przesłanki negatywne wyboru ryczałtu, wynikające z treści art. 8 ustawy o ryczałcie, nie mają do Pana zastosowania.

Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Klasyfikacja ta, ze względu na swój ograniczony charakter, nie odnosi się jednak wprost do wszystkich usług.

Pana zdaniem, opisana we wniosku działalność, jest sklasyfikowana pod PKWiU 62.02.30.0 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

W ramach działalności zajmuje się bowiem:

wykonywaniem testów manualnych wraz z raportowaniem wykrytych defektów;

tworzeniem i rozwojem dokumentacji technicznej/systemowej;

przeglądem, weryfikacją i analizą dokumentacji technicznej/systemowej;

budowaniem i zarządzaniem środowiskiem testowym rozwijanej usługi (wirtualne maszyny);

opracowaniem i wykonywaniem testów integracyjnych/E2E (end-to-end)/GUI (interfejs graficzny użytkownika);

współpracą z deweloperami i architektami;

tworzeniem i modyfikacją przypadków użycia (use case’ów);

instalacją i utrzymywaniem testowych platform usługowych.

Artykuł 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie wprost odnosi się do powołanych symboli PKWiU. Oznacza to, że w niniejszym przypadku możliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a przedmiotowa działalność powinna zostać zakwalifikowana jako inna działalność usługowa – nigdzie niewspomniana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie, podlegająca opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Przy symbolach PKWiU 62.02 ustawodawca umieścił znak „ex”. Stosownie zaś do art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Z uwagi na fakt, że świadczone przez Pana usługi nie mieszczą się w zawężonym grupowaniu, właściwą dla tego zakresu działalności stawką będzie 8,5%.

Pana stanowisko o prawidłowości zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do przychodów z usług sklasyfikowanych pod kodem 62.02.30.0 PKWiU 2015 znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in.:

interpretacja indywidualna sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1136.2023.2.MS2 z: 29 lutego 2024 r.;

interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.942.2023.2.HJ z 1 marca 2024 r.;

interpretacja indywidualna sygn. 0112-KDSL1-1.4011.489.2023.3.MK z 29 lutego 2024 r.;

interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.920.2023.2.DJD z 28 lutego 2024 r.;

interpretacja indywidualna sygn.:0112-KDIL2-2.4011.70.2024.1.AG z 23 lutego 2024 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.)

ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1)12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

2)8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, świadczy Pan usługi w branży IT w zakresie manualnego testowania oprogramowania sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU: 62.02.30.0 – „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia będących przedmiotem zapytania usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU: 62.02.30.0 i – jak wynika z opisu sprawy – niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy założeniu, że spełnia Pan ustawowe warunki przewidziane dla tej formy opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Ponadto należy podkreślić, że w przypadku wskazania przez Pana nieprawidłowego symbolu PKWiU udzielona odpowiedź w drodze interpretacji indywidualnej nie będzie dawała Panu waloru ochronnego, o którym mowa w art. 14k – 14n Ordynacji podatkowej. Konsekwentnie, organ podatkowy może zakwestionować Pana rozliczenia, jeżeli okaże się, że stosuje Pan nieprawidłową stawkę.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.); dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).