Możliwość zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do PKWiU 58.11.30.0; 85.60.10.0; 73.11.19.0 - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.185.2024.2.AK

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.185.2024.2.AK

Temat interpretacji

Możliwość zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do PKWiU 58.11.30.0; 85.60.10.0; 73.11.19.0

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 20 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 6 maja 2024 r. (wpływ 6 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 9 stycznia 2024 r. Przeważający rodzaj działalności to PKD 63.12.Z „Działalność portali internetowych”. Wnioskodawczyni jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (złożyła oświadczenie o wyborze formy opodatkowania).

W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawczyni wykonuje następujące usługi:

1) Usługi reklamowe

Wnioskodawczyni nagrywa filmy o treściach edukacyjnych (porady pedagogiczne), które są umieszczane na profilach Wnioskodawczyni w portalach społecznościowych (...). W trakcie filmów reklamuje określone towary lub usługi firm, które zapłaciły za taką reklamę. Przychody Wnioskodawczyni pochodzą zatem z należności za reklamę.

2) Usługi udzielania dostępu do kursu online

Wnioskodawczyni nagrywa kursy, do których następnie sprzedaje dostęp. Kursy zawierają treści o charakterze edukacyjnym - z zawartością porad pedagogicznych. Dostęp do kursu jest odpłatny. Wnioskodawczyni uzyskuje zatem przychody z należności za dostęp do kursów.

3) Sprzedaż własnych e-booków

Wnioskodawczyni przygotowuje we własnym zakresie e-booki z treściami edukacyjnymi z zakresu pedagogiki. Są one rezultatem własnej, autorskiej działalności. Wnioskodawczyni przysługują zatem prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś samej Wnioskodawczyni przysługuje status twórcy. Przychody Wnioskodawczyni będą zatem pochodziły z należności za dostęp do e-booka.

Przychody Wnioskodawczyni nie przekraczają 2 000 000 euro w skali roku.

W przypadku Wnioskodawczyni nie występują przesłanki określone w art. 8 ustawy podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przesłanki wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Ponadto w piśmie z dnia 6 maja 2024 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku – w odpowiedzi na pytania organu doprecyzowano opis sprawy w następujący sposób:

Ad 1.

Oprócz działalności wskazanej we wniosku Wnioskodawczyni uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę. Pracodawcą jest w (…).

Ad 2.

Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Ad 3.

Obecnie żaden kurs online nie został stworzony przez Wnioskodawczynię.

W planach jest tworzenie kursu, który:

1. Ma być stworzony na platformie e-learningowej tego typu.

2. Kurs można będzie kupić na (...).

3. Dostęp do kursu będzie ograniczony czasowo (3 miesiące).

4. Faktury mają generować się automatycznie na platformie kursów.

Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię opisane w punkcie 2 wniosku (tj. dostęp do kursów online) nie będą stanowiły usług przesyłania strumieni video przez Internet. Wnioskodawczyni najpierw będzie nagrywała filmy, a dopiero potem je opublikuje (tzn. publikacji będą podlegały gotowe filmy, a nie nagrania na żywo).

Ad 4.

Działalność opisana we wniosku obejmuje działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji.

Ad 5.

Przychody z tytułu sprzedaży e-booków będących przedmiotem wniosku stanowią wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do stworzonych utworów. W zamian na honorarium klient może korzystać z utworu.

Ad 6.

Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza w zakresie udzielania dostępu do kursu online oraz z reklamowania określonych towarów lub usług firm jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ad 7.

Obecnie Wnioskodawczyni nie stworzyła jeszcze żadnego e-booka. W przyszłości planuje:

1. stworzyć e-book na gotowej platformie;

2. Podlinkować link do e-booka do (...);

3. Faktury mają generować się automatycznie na platformie e-booków.

Ad 8.

1. Osoba zainteresowana klika w link (...);

2. Osoba zainteresowana kupuje kurs;

3. Po dokonaniu wpłaty online (na stronie) klient automatycznie dostaje email z loginem i hasłem do platformy kursu;

4. Klient ma dostęp do kursu na określony czas (3 miesiące).

Ad 9.

Reklamodawcy kontaktują się z Wnioskodawczynią poprzez:

-wiadomość prywatną na (…)

-wiadomość mailową: (…)

Wnioskodawczyni zapoznaje się z usługą/produktem reklamodawcy. Jeśli są zgodne z zasadami (...) + zasadami Wnioskodawczyni (np. kurs psychologiczny reklamuje tylko jeśli autor kursu ma wykształcenie wyższe z dziedziny psychologii). Wnioskodawczyni wysyła cennik.

Jeśli jest to standardowa reklama, cena jest ustalana za format: określona cena za reklamę w relacjach/reels, reels+relacja.

*W przypadku zamówienia reklamy na dłuższych okres (np: 3 relacje/miesiąc przez 3 miesiące) cena jest ustalana indywidualnie.

*Wnioskodawczyni ma też oferty współpracy partnerskiej - dostaje procent ze sprzedaży, np. 10% za każdą sprzedaż. Do tej pory Wnioskodawczyni nie miała takiej formy sprzedaży, ale jest planowana w przyszłości.

Po ustaleniu ceny, ustalany jest termin publikacji reklamy. Zwykle Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnych wytycznych/gotowych tekstów - Wnioskodawczyni sama pisze „scenariusz” reklamy.

Przed publikacją niektórzy reklamodawcy muszą zaakceptować treść, np.: 24 godziny przed datą publikacji. Mogą zasugerować ewentualne poprawki, które Wnioskodawczyni bierze pod uwagę.

Wnioskodawczyni publikuje reklamę na profilu (…), dodając informację, że jest to współpraca reklamowa, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wnioskodawczyni wysyła statystyki reklamy reklamodawcy. Wnioskodawczyni wystawia fakturę używając strony udostępnionej przez firmę księgową, podając rachunek firmowy.

Ad 10.

Działalność wykonywana przez Wnioskodawczynię nie mieści się w żadnym z grupowań wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ad 11.

W ocenie Wnioskodawczyni, świadczone przez nią usługi są klasyfikowane do następujących grupowań PKWiU:

1) Sprzedaż e-booków - PKWiU 58.11.30.0 „Książki on-line";

2) Kurs on-line - PKWiU 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację";

3) Usługi reklamowe - PKWiU 73.11.19.0 „Pozostałe usługi reklamowe".

Ponadto Wnioskodawczyni spodziewa się, że w przyszłości będzie otrzymywała należności z tytułu reklamy na portalu (...). Na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia wpływ będzie miała popularność filmów publikowanych przez Wnioskodawczynię.

W ocenie Wnioskodawczyni taka działalność stanowi usługę w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdaniem Wnioskodawczyni, taka usługa klasyfikowana jest do grupowania 73.11.19.0 PKWiU „Pozostałe usługi reklamowe”.

Pytania

1.Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane usługi Wnioskodawczyni opisane w punkcie 1 (usługi reklamowe)?

2.Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane usługi Wnioskodawczyni opisane w punkcie 2 (usługi udzielania dostępu do kursów online)?

3.Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane usługi Wnioskodawczyni opisane w punkcie 3 (usługi udzielania dostępu do e-book’ów)?

4.Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane przychody z reklam w serwisie (...)? (pytanie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 maja 2024 r.)

Pani stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawczyni

Ad 1) W ocenie Wnioskodawczyni usługi reklamowe (opisane w punkcie 1) są opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%.

Ad 2) W ocenie Wnioskodawczyni usługi udzielania dostępu do kursu online (opisane w punkcie 2) są opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Ad 3) W ocenie Wnioskodawczyni usługi udzielania dostępu do e-book’ów (opisane w punkcie 3) są opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%.

Ad 4) Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody z reklam w serwisie (...) powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 15%. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (stanowisko Wnioskodawczyni sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 maja 2024 r.)

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy określona została definicja legalna pojęcia „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w myśl którego jest to pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Podatnik może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) (uchylona),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) (uchylona),

e) (uchylona),

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6) (uchylony).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ust. 1 ustawy. Zdaniem Wnioskodawczyni, w kontekście rozpatrywanej sprawy na szczególną uwagę zasługują następujące przepisy:

1) W przypadku usług reklamowych - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o ustawy;

2) W przypadku usług udzielania dostępu do kursów online - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy;

3) W przypadku usług udzielania dostępu do e-booków - art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy.

Z powyższych przepisów wynikają następujące stawki podatku:

1) Dla usług reklamowych - 15%;

2) Dla usług udzielania dostępu do kursu online - 8,5%;

3) Dla usług udzielania dostępu do e-booków - 5,5%.

Prawidłowość stosowania stawek określonych w pkt 2 i 3 potwierdza, między innymi, interpretacja indywidualna z dnia 20 czerwca 2023 r. nr 0115-KDST2-1.4011.156.2023.3.AW.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Biorąc pod uwagę treść art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy należy wskazać, że działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podsumowując powyższe należy wskazać, że:

1)       Wnioskodawczyni świadczy usługi: reklamowe, udzielania dostępu do kursów online oraz udzielania dostępu do własnych e-booków;

2)       Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję przychodów umożliwiającą określenie przychodu z każdego rodzaju działalności;

3)       w przypadku Wnioskodawczyni nie mają zastosowania wyłączenia z art. 8 ustawy;

4)       w roku poprzedzającym rok podatkowy Wnioskodawczyni nie osiągnęła przychodów w formie spółki ani przychody nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie;

5)       Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że Wnioskodawczyni może opodatkować przychody uzyskiwane ze swojej działalności według następujących stawek:

1) Dla usług reklamowych - 15%;

2) Dla usług udzielania dostępu do kursu online - 8,5%;

3) Dla usług udzielania dostępu do e-booków - 5,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. Z 2024 r. poz. 776):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 226 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika, że:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylona

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) – e) uchylona

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4. – 7. (uchylony).

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o, art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c oraz art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

-15% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

-15% przychodów ze świadczenia usług reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

-8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

-8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

-5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Natomiast, zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

działalność wytwórcza – działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zatem, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg różnych stawek, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, której szczegółowy zakres wraz ze wskazaną przez Panią klasyfikacją PKWiU to:

1)Usługi reklamowe

Nagrywa Pani filmy o treściach edukacyjnych (porady pedagogiczne), które są umieszczane na Pani profilach w portalach społecznościowych (...). W trakcie filmów reklamuje określone towary lub usługi firm, które zapłaciły za taką reklamę. Pani przychody pochodzą zatem z należności za reklamę. Reklamodawcy kontaktują się z Panią poprzez:

-wiadomość prywatną na (…)

-wiadomość mailową: (…)

Zapoznaje się Pani z usługą/produktem reklamodawcy. Jeśli są zgodne z zasadami (...) + Pani zasadami (np. kurs psychologiczny reklamuje tylko jeśli autor kursu ma wykształcenie wyższe z dziedziny psychologii), wysyła Pani cennik. Jeśli jest to standardowa reklama, cena jest ustalana za format: określona cena za reklamę w relacjach/reels, reels+relacja.

-W przypadku zamówienia reklamy na dłuższy okres (np: 3 relacje/miesiąc przez 3 miesiące) cena jest ustalana indywidualnie.

-Ma też Pani oferty współpracy partnerskiej - dostaje procent ze sprzedaży, np. 10% za każdą sprzedaż. Do tej pory nie miała Pani takiej formy sprzedaży, ale jest planowana w przyszłości.

Po ustaleniu ceny, ustalany jest termin publikacji reklamy. Zwykle nie otrzymuje Pani żadnych wytycznych/gotowych tekstów - Pani sama pisze „scenariusz” reklamy. Przed publikacją niektórzy reklamodawcy muszą zaakceptować treść, np.: 24 godziny przed datą publikacji. Mogą zasugerować ewentualne poprawki, które Pani bierze pod uwagę. Publikuje Pani reklamę na profilu (…), dodając informację, że jest to współpraca reklamowa, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wysyła Pani statystyki reklamy reklamodawcy. Wystawia fakturę używając strony udostępnionej przez firmę księgową, podając rachunek firmowy. Spodziewa się Pani, że w przyszłości będzie otrzymywała również należności z tytułu reklamy na portalu (...). Na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia wpływ będzie miała popularność filmów publikowanych przez Panią. Wskazała Pani, że ww. świadczone usługi reklamowe są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 73.11.19.0 „Pozostałe usługi reklamowe”.

2) Usługi udzielania dostępu do kursu online

Nagrywa Pani kursy, do których następnie sprzedaje dostęp. Kursy zawierają treści o charakterze edukacyjnym - z zawartością porad pedagogicznych. Dostęp do kursu jest odpłatny. Uzyskuje Pani zatem przychody z należności za dostęp do kursów. Osoba zainteresowana klika w link (...), po czym kupuje kurs. Po dokonaniu wpłaty online (na stronie) klient automatycznie dostaje email z loginem i hasłem do platformy kursu. Klient ma dostęp do kursu na określony czas (3 miesiące). Usługi świadczone przez Panią, tj. dostęp do kursów online nie będą stanowiły usług przesyłania strumieni video przez Internet. Najpierw będzie Pani nagrywała filmy, a dopiero potem je opublikuje (tzn. publikacji będą podlegały gotowe filmy, a nie nagrania na żywo). Wskazała Pani, że świadczone usługi udzielania dostępu do kursu online są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację”.

3) Sprzedaż własnych e-booków

Przygotowuje Pani we własnym zakresie e-booki z treściami edukacyjnymi z zakresu pedagogiki. Są one rezultatem własnej, autorskiej działalności. Przysługują Pani zatem prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś Pani przysługuje status twórcy. Pani przychody będą zatem pochodziły z należności za dostęp do e-booka. Obecnie nie stworzyła Pani jeszcze żadnego e-booka. W przyszłości planuje Pani stworzyć e-book na gotowej platformie, podlinkować link do ebooka do (...). Faktury mają generować się automatycznie na platformie e-booków. Przychody z tytułu sprzedaży ebooków będących przedmiotem wniosku stanowią wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do stworzonych utworów. W zamian za honorarium klient może korzystać z utworu. Wskazała Pani, że sprzedaż własnych e-booków jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 58.11.30.0 „Książki on-line”.

Dodatkowo wskazała Pani, że oprócz działalności wskazanej we wniosku uzyskuje Pani dochody z tytułu umowy o pracę. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest Pani opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (złożyła oświadczenie o wyborze formy opodatkowania). Prowadzi Pani ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej działalności. Prowadzona przez Panią działalność gospodarcza w zakresie udzielania dostępu do kursu online oraz z reklamowania określonych towarów lub usług firm jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast, działalność opisana we wniosku (sprzedaż własnych e-booków) obejmuje działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Pani przychody nie przekraczają 2 000 000 euro w skali roku. W Pani przypadku nie występują przesłanki określone w art. 8 ustawy podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, działalność wykonywana przez Panią nie mieści się w żadnym z grupowań wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że dla przychodów uzyskiwanych przez Panią z tytułu świadczenia usług udzielania dostępu do kursu on-line, opisanych w pkt 2 stanu faktycznego, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 85.60.10.0 jako „usługi wspomagające edukację”, stawka ryczałtu wynosi 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odnosząc się natomiast do kwestii stawki ryczałtu dla świadczonych przez Panią usług reklamowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 73.11.19.0 – „Pozostałe usługi reklamowe”, opisanych w pkt 1 stanu faktycznego, zauważyć należy że ustawodawca wprost przewidział w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawkę 15%, m.in. dla usług reklamowych mieszczących się w dziale PKWiU 73. Zatem właściwą stawką podatku dla świadczonych przez Panią usług w tym zakresie jest stawka 15%.

Natomiast, w przypadku prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży e-booków własnego autorstwa, mamy do czynienia z działalnością wytwórczą w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W konsekwencji przychody uzyskiwane przez Panią z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej, opisanej w pkt 3 stanu faktycznego, stanowiącej działalność wytwórczą, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, Pani stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

·Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

·Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości klasyfikacji świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego). W przypadku wskazania przez Panią nieprawidłowego symbolu PKWiU udzielona odpowiedź w drodze interpretacji indywidualnej nie będzie dawała Pani waloru ochronnego, o którym mowa w art. 14k – 14n Ordynacji podatkowej.

·Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).