Określenie stawki ryczałtu. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.263.2024.2.RK

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.263.2024.2.RK

Temat interpretacji

Określenie stawki ryczałtu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 6 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 30 kwietnia 2024 r. (wpływ 9 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej (dalej: „Spółki”), która w ramach prowadzonej działalności, korzystając ze specjalistycznych technik, umiejętności i informacji, opracowała system franczyzowy X, w których sprzedawane jest (...).

Spółka udziela franczyzobiorcom (podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze) prawa do wykorzystywania systemu (dalej: „Systemu”) obejmującego prawo do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym (marką) Spółki, prawo do wykorzystywania know-how oraz prawo do pomocy handlowej i technicznej zagwarantowanej przez Spółkę. Główną zasadą Systemu jest (...) według koncepcji przyjętej przez Spółkę.

Na podstawie zawartej umowy franczyzowej franczyzobiorca ma obowiązek przygotować … według receptur Spółki i sprzedawać je w przyjęty przez Spółkę sposób. W ramach zawartych umów franczyzowych, Spółka zobowiązuje franczyzobiorców do zakupu towarów w miejscach wskazanych przez Spółkę, a głównym dostawcą jest Firma.

Jednocześnie Spółka zawarła umowę z Firmą, przedmiotem której jest współpraca pomiędzy Spółką a Firmą w zakresie sprzedaży towaru przez Firmę franczyzobiorcom Spółki. Firma  zobowiązuje się dostarczać produkty znajdujące się w jej ofercie oraz produkty dedykowane, tj. produkty, których nie ma w stałej ofercie Firmy zamawiane przez nią u producenta na wyraźny wniosek Spółki. Współpraca z Firmą zapewnia franczyzobiorcom ustalony poziom cen, najwyższą jakość produktów, która odpowiada wymogom sanitarnym higienicznym i epidemiologicznym, jak również dotyczącym sposobu opakowania i oznaczenia towaru zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Spółka za te usługi otrzymuje wynagrodzenie.

Zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Urząd Statystyczny, opisane wyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Występując z wnioskiem zamierza Pan ustalić prawidłową stawkę ryczałtu dla przychodów ze świadczonych w ramach Spółki usług.

Suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro, a Pan nie spełnia żadnej przesłanki wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o ryczałcie, pozbawiającej możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W piśmie z 30 kwietnia 2024 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał Pan, że prowadzona przez Pana działalność w formie spółki cywilnej jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 - art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.12.0, które są przedmiotem wniosku, polegają dokładnie na tym co zostało przedstawione we wniosku. Czynności, jakie wykonuje Pan mają charakter tzw. usług pośrednictwa w interesach, polegających na zaopatrzeniu franczyzobiorców w towary niezbędne do przygotowania …, zgodnie z recepturą Spółki, zobowiązując ich do zakupu towarów od Firmy. Spółka otrzymuje od Firmy wynagrodzenie za możliwość dostarczania swoich towarów do franczyzobiorców Spółki, a franczyzobiorcy, zgodnie z zawartą ze Spółką umową, mają obowiązek dokonywania zakupu towarów od Firmy. W efekcie franczyzobiorcy korzystają wyłącznie z produktów najwyżej jakości pożądanych przez Spółkę.

Przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń. Nie uzyskuje Pan przychodów z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu wybrał Pan 1 stycznia 2023 r. Spełnia Pan warunki do opodatkowania w formie ryczałtu, określone w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pana udział w Spółce wynosi 33,33%.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy Pana przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym, ustalony proporcjonalnie do Pana prawa do udziału w zyskach Spółki, może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

W Pana ocenie, przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym, ustalony proporcjonalnie do Pana prawa do udziału w zyskach Spółki, może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych (…).

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu możliwy jest pod warunkiem nieprzekroczenia limitów przychodu wskazanych w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak wskazano w treści wniosku, suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. Warunek z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uznać zatem należy za spełniony.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W punktach 1-4 oraz 6-8 ww. ustawy wymieniony jest szereg usług, jednak żadna z nich nie jest powiązana z PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Zgodnie z Wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), grupowanie to obejmuje m.in. usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową. Jak wskazano wyżej, Spółka zawierając umowę z Firmą organizuje zaopatrzenie swoich franczyzobiorców w towary najwyższej jakości, niezbędne do przygotowywania …, zobowiązując ich do zakupu towarów od Firmy.

Tym samym, za właściwą należy uznać stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%, co potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych, wskazując że „przychody z tytułu świadczenia usług objętych grupowaniem PKWiU 74.90.12.0, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – interpretacja z 7 lipca 2023 r. Nr 0115-KDST2-2.4011.206.2023.2.PS. Tożsame stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął w interpretacji z 14 kwietnia 2023 r., Nr 0112-KDSL1-1.4011.20.2023.2.MJ oraz z 17 maja 2023 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.201.2023.4.MKA.

Mając powyższe na względzie, Pana przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym, ustalony proporcjonalnie do Pana prawa do udziału w zyskach Spółki, może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych uzyskane z działalności gospodarczej, również tej prowadzonej w formie wymienionych spółek (w tym spółki cywilnej).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Według art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1,

1)jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2)rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak – jak Pan oświadczył – w Pana sytuacji negatywne przesłanki nie występują.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy:

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że jest Pan wspólnikiem Spółki cywilnej, która w ramach prowadzonej działalności, korzystając ze specjalistycznych technik, umiejętności i informacji, opracowała system franczyzowy X, w których sprzedawane jest (...). Spółka udziela franczyzobiorcom (podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze) prawa do wykorzystywania Systemu obejmującego prawo do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym (marką) Spółki, prawo do wykorzystywania know-how oraz prawo do pomocy handlowej i technicznej zagwarantowanej przez Spółkę. Jednocześnie Spółka zawarła umowę z innym podmiotem (Firmą), przedmiotem której jest współpraca pomiędzy Spółką a Firmą w zakresie sprzedaży towaru przez Firmę franczyzobiorcom Spółki. Firma zobowiązuje się dostarczać produkty znajdujące się w jej ofercie oraz produkty dedykowane, tj. produkty, których nie ma w stałej ofercie Firmy zamawiane przez nią u producenta na wyraźny wniosek Spółki. Współpraca z Firmą zapewnia franczyzobiorcom ustalony poziom cen, najwyższą jakość produktów, która odpowiada wymogom sanitarnym, higienicznym i epidemiologicznym, jak również dotyczącym sposobu opakowania i oznaczenia towaru zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Spółka za te usługi otrzymuje wynagrodzenie. Wskazał Pan ponadto, że opisane wyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń. Suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów prawnych oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Spółkę - w której jest Pan wspólnikiem - ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w zyskach Spółki.

Podsumowanie: przychód - proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce cywilnej - z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zostały zakwalifikowane świadczone usługi do odpowiedniej klasyfikacji wg PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w sprawie będącej przedmiotem Pana wniosku.

Wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja dotyczy Pana, nie dotyczy natomiast pozostałych wspólników Spółki cywilnej.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).