Możliwość zastosowania 12% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01. - Interpretacja - 0115-KDST2-1.4011.97.2024.2.NC

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.97.2024.2.NC

Temat interpretacji

Możliwość zastosowania 12% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla świadczonych usług. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 4 kwietnia 2024 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych („podatek PIT”). Od (...) 2017 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem. Przeważającym przedmiotem Pana działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z). Od 2022 r. opodatkowuje Pan swoje przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku PIT zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.) („ustawa o ZPD”). Złożył Pan w tym zakresie stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dokumentację podatkową dla potrzeb rozliczenia podatku PIT prowadzi Pan w formie ewidencji przychodów.

1 marca 2020 r. zawarł Pan ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (dalej: „Spółka”) umowę o świadczenie usług (dalej: „Umowa”). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Pana na rzecz Spółki usług konsultingowych dotyczących programowania w branży IT, a w szczególności: wytwarzanie oprogramowania (również od strony graficznej), projektowanie, modelowanie, planowanie, szkolenia, wsparcie techniczne, konsultacje, doradztwo, utrzymywanie działania systemów, reagowanie na incydenty. Przedmiotem Umowy jest również zobowiązanie się do natychmiastowego przeniesienia wszelkich posiadanych praw do dzieł na Spółkę. Dziełem, zgodnie z treścią Umowy jest program komputerowy, dokumentacja techniczna, kod źródłowy oraz każdy utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), („ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), powstały w wyniku realizacji Umowy, który zobowiązany jest Pan stworzyć i przenieść do niego prawa, zgodnie z postanowieniami Umowy i zleceniem Spółki. Pod pojęciem „dzieło” rozumiany jest także jego projekt, tworzenie, wdrażanie w jakiejkolwiek formie lub formacie. Pana rola polega na wspomaganiu i systematyzowaniu pracy wielu osób, czego wynikiem jest produkt zgodny ze specyfikacją nakreśloną przez Spółkę. Koordynuje Pan pracę zespołów programistycznych, opracowując plany i strategie we współpracy z działami Product Management, Support i Sales działającymi w ramach Spółki. Dodatkowo uczestniczy Pan w planowaniu, projektowaniu, wytwarzaniu, dostarczaniu i utrzymaniu produktów oferowanych przez Spółkę, na rzecz której świadczy Pan usługi będące przedmiotem zawartej Umowy.

Do prawidłowego wykonywania tych czynności wykorzystuje Pan „techniczną” wiedzę związaną z programowaniem. W przypadku, gdy w trakcie realizowanych zadań okaże się, że niezbędna jest ingerencja w kod źródłowy systemu, odnotowuje Pan taki fakt i sygnalizuje konieczność ww. modyfikacji do odpowiedniego zespołu programistów.

Nie uczestniczy Pan w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia usług na rzecz Spółki lub ich klientów nie powstają programy komputerowe. Wystąpił Pan do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Dodatkowo wystąpił Pan do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej w celu sklasyfikowania przez organ wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) świadczonych przez Podatnika usług na gruncie podatku od towarów i usług.

Za świadczone usługi przysługuje Panu wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie poprawnej faktury VAT wystawionej na koniec miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę. Oświadczył Pan, że od początku prowadzenia działalności przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w którymkolwiek roku podatkowym oraz nigdy nie wystąpiły przesłanki wyłączające opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w art. 8 ustawy o ZPD. Zarówno Pan, jak i Spółka, na rzecz której świadczy Pan usługi to podmioty powiązane w sposób pośredni w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), („ustawa o PIT”). Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług jest ustalone na poziomie rynkowym, ewidencjonuje Pan przychód uzyskiwany z tego tytułu w odpowiedniej ewidencji. Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, chciałby Pan opodatkować przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług w ramach zawartej Umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%.

Uzupełnienie wniosku

Wskazał Pan, że wniosek dotyczy 2022 i 2023 r.

Doprecyzował Pan, że według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługi o których mowa w treści wniosku są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01, czyli „Usługi związane z oprogramowaniem”.

Poza wskazaną działalnością gospodarczą uzyskuje Pan inne dochody podlegające opodatkowaniu. Są to dochody uzyskane z obrotu kapitałem, funduszy/pożyczek. Są one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem PIT, tzw. podatkiem Belki.

Wskazał Pan, że w ramach wykonywanych usług – wymienionych w treści wniosku – nie uzyskuje Pan przychodów na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest Pan wspólnikiem w ww. Spółce, na rzecz której świadczy usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest Pan prokurentem w Spółce. Wynika to z lokalnych potrzeb formalno-prawnych. Poza usługami opisanymi we wniosku, nie wykonuje Pan na rzecz ww. Spółki innych usług.

Wyjaśniając jak należy rozumieć „powiązanie podmiotów w sposób pośredni” doprecyzował Pan, że posiada udziały w spółce z siedzibą w USA, która to spółka posiada 100% udziałów w Spółce, na rzecz której świadczy Pan usługi opisane we wniosku.

Pytanie

Czy wskazane w opisanym powyżej stanie faktycznym usługi powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana opinii, wskazane w opisanym stanie faktycznym usługi powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD.

Uzasadnienie stanu faktycznego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZPD, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli przychody podatnika w danym roku, w którym chce skorzystać z omawianej formy opodatkowania nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro oraz podatnik nie spełnia żadnej z negatywnych przesłanek wymienionych w art. 8 ustawy o ZPD.

Pana przychody w żadnym roku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro rocznie, nie spełnia Pan także żadnej z negatywnych przesłanek do zastosowania ryczałtowej formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z opisanej działalności gospodarczej. W Pana opinii oznacza to, że spełnia Pan formalne warunki do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 w klasie PKWiU 62.01 mieszczą się „Usługi związane z oprogramowaniem”. Klasa ta obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. Klasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

pisanie programów na zlecenie użytkownika,

projektowanie stron internetowych.

W klasie 62.01 znajduje się podklasa 62.01.1 – „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych” i grupowanie 62.01.11.0 – „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”. Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,

projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),

projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,

wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

Grupowanie to nie obejmuje:

usług związanych z projektowaniem i rozwojem stron internetowych oferowanych w pakiecie z usługą hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.13.0,

usług związanych z projektowaniem i rozwojem aplikacji oferowanych w pakiecie z usługą hostingu i bieżącym zarządzaniem aplikacją, sklasyfikowanych w 63.11.19.0,

usług związanych z projektowaniem i rozwojem baz danych oferowanych w pakiecie z bieżącym zarządzaniem zasobami danych, sklasyfikowanych w 63.11.19.0.

Podkreślić należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD, w przypadku PKWiU ex 62.01.1, wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do tworzenia oprogramowania, czy programowania. Przy czym związek ten, może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni. W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o ZPD, nie zawiera definicji oprogramowania. W tym celu – mając na względzie, że ustawa o ZPD dla ustalenia właściwej stawki zryczałtowanego podatku PIT, odsyła do właściwej klasyfikacji statystycznej – należy posłużyć się definicją Oprogramowania zawartą w zeszycie metodologicznym Głównego Urzędu Statystycznego „Zeszyt metodologiczny. Wskaźnik społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Zgodnie z zawartą tam definicją Oprogramowanie (Software) to – całość instrukcji i procedur (programów) oraz powiązanych z nimi danych umożliwiających komputerom i innym programowalnym urządzeniom wykonywanie określonych funkcji. Oprogramowanie jest często rozumiane jako synonim terminu program komputerowy, chociaż ma nieco szersze znaczenie – obejmuje także programy wykorzystywane przez inne urządzenia. Do oprogramowania zalicza się systemy operacyjne, programy użytkowe (aplikacje), programy do tworzenia programów, programy sterujące działaniem różnych urządzeń (od telewizorów i innego sprzętu elektronicznego, kalkulatorów, przez telefony komórkowe, do podzespołów komputerowych np. nagrywarek DVD) – tzw. firmware, a także różnego rodzaju programy wykorzystywane przez urządzenia i systemy sieciowe, telekomunikacyjne itp.

Analiza powołanych przepisów prawa, jak również wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU 2015, w kontekście przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w szczególności zakresu świadczonych usług, prowadzi do stwierdzenia, że świadczone przez Pana, a będące przedmiotem zawartej Umowy, usługi są sklasyfikowane w kategorii PKWiU 62.01.11.0 i mają związek z oprogramowaniem. Ponadto, zgodnie z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania. Z orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych wynika, że usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które odnoszą się do szerszego pojęcia niż tylko programowanie. Wszystkie usługi mające związek nawet pośredni z oprogramowaniem powinny zostać zaliczone do usług związanych z oprogramowaniem (np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 września 2023 r., I SA/Po 567/23). Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Pana rola polega na wspomaganiu i systematyzowaniu pracy wielu osób, czego wynikiem jest produkt zgodny ze specyfikacją nakreśloną przez klienta. Oprócz tego uczestniczy Pan w planowaniu, projektowaniu, wytwarzaniu, dostarczaniu i utrzymaniu produktów firmy. Zatem zasadne jest Pana stanowisko, że świadczone przez niego usługi są związane z oprogramowaniem i mieszczą się w pojęciu usług związanych z programowaniem.

Powyższe potwierdza wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2023 r., I SA/Kr 504/23 Reasumując:

1)spełnia Pan wszelkie wymogi formalne, aby móc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)w ramach opisanych we wniosku usług świadczy Pan usługi mieszczące się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem,

3)w przypadku usług świadczonych przez Pana zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 12%, jako właściwa dla usług związanych z oprogramowaniem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD.

Mając na uwadze powyższe, wskazane w stanie faktycznym usługi, w Pana opinii, powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ZPD.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676). Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 12% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Z informacji przedstawionych w odpowiedzi na wezwanie wynika, że świadczy Pan usługi sklasyfikowane wg kodu PKWiU 62.01– „Usługi związane z oprogramowaniem”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie objętym wnioskiem świadczył Pan usługi konsultingowe dotyczące programowania w branży IT, a w szczególności: wytwarzanie oprogramowania (również od strony graficznej), projektowanie, modelowanie, planowanie, szkolenia, wsparcie techniczne, konsultacje, doradztwo, utrzymywanie działania systemów, reagowanie na incydenty. Na podstawie Umowy zawartej ze Spółką był Pan zobowiązany do stworzenia dzieła (programu komputerowego, dokumentacji technicznej, kodu źródłowego, utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz natychmiastowego przeniesienia na Spółkę wszelkich posiadanych praw do stworzonych dzieł. Pana rola polegała na wspomaganiu i systematyzowaniu pracy wielu osób, czego wynikiem jest produkt zgodny ze specyfikacją nakreśloną przez Spółkę. Koordynował Pan pracę zespołów programistycznych, opracowując plany i strategie we współpracy z działami Product Management, Support i Sales działającymi w ramach Spółki. Dodatkowo uczestniczył Pan w planowaniu, projektowaniu, wytwarzaniu, dostarczaniu i utrzymaniu produktów oferowanych przez Spółkę, na rzecz której świadczył Pan usługi będące przedmiotem zawartej Umowy.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że dla przychodów uzyskiwanych przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mieszczących się w klasie PKWiU 62.01 – „Usługi związane z oprogramowaniem” i – jak wynika z ich opisu – związanych z oprogramowaniem, zastosowanie ma 12% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określona w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego). W przypadku wskazania przez Pana nieprawidłowego symbolu PKWiU udzielona odpowiedź w drodze interpretacji indywidualnej nie będzie dawała Panu waloru ochronnego, o którym mowa w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej.

Interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie objętym pytaniem dotyczącym ustalenia stawki opodatkowania w zakresie opisanych usług. A zatem, nie odnosi się do innych kwestii zawartych w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie były przedmiotem zapytania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).