Określenie stawki ryczałtu dla PKWiU 62.02.30.0. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.272.2024.2.HJ

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 27 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.272.2024.2.HJ

Temat interpretacji

Określenie stawki ryczałtu dla PKWiU 62.02.30.0.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 23 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 3 maja 2024 r. (wpływ 3 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 8 listopada 2021 r. pod firmą (…), pod adresem (…), zarejestrowaną w CEiDG pod nr NIP: (…) i nr REGON: (…). Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wybrana przez Pana forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach prowadzonej bezpośrednio działalności gospodarczej zajmuje się Pan wykonywaniem na rzecz zleceniodawcy technicznych audytów bezpieczeństwa IT, czyli tzw. testów penetracyjnych, obejmujących aplikacje (webowe, mobilne, desktopowe), infrastrukturę, systemy, sieci i procesy IT, w tym analizowaniem kodów źródłowych aplikacji pod kątem występowania luk bezpieczeństwa, wykonywaniem badań bezpieczeństwa informatycznego u klienta wskazanego przez zleceniodawcę, testami realizowanymi manualnie, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Każde zlecenie kończy się przygotowaniem raportu technicznego z wykonanego badania.

W roku obecnym, wybrana przez Pana forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód chciałby Pan opodatkować 8,5% stawką ryczałtu, poczynając od 2021 r. W tym celu złożył Pan naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach świadczonych usług wykonuje Pan badanie bezpieczeństwa aplikacji lub sieci wskazanej przez Zleceniodawcę. Jako aplikację należy rozumieć: aplikację internetową (stronę internetową uruchamianą w ramach przeglądarki), aplikację mobilną lub aplikację desktopową (aplikację uruchomianą bezpośrednio na komputerze użytkownika). W przypadku badania aplikacji, Zleceniodawca może dodatkowo dostarczyć do analizy kod źródłowy aplikacji. W ramach badania sprawdza Pan poszczególne funkcjonalności/elementy systemu pod kątem występowania luk bezpieczeństwa (np. sprawdza Pan możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników aplikacji). W tym celu wykonuje Pan manualne testy, które polegają na weryfikacji założonych hipotez (np. czy jako nieautoryzowany użytkownik można uzyskać dostęp do danych, które wymagają autoryzacji). Wspomaga się Pan również automatycznymi skanerami bezpieczeństwa. Wyniki skanera weryfikuje Pan manualnie. Zidentyfikowane luki bezpieczeństwa opisuje Pan wraz rekomendacjami naprawy w raporcie, który następnie jest dostarczany Zleceniodawcy.

Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie). W roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza Pan zastosować formę zryczałtowanego podatku dochodowego nie osiągnął Pan przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że pierwszy przychód osiągnął Pan 30 listopada 2021 r. Rozliczenia przychodu dokonuje Pan według preferencyjnej stawki podatku 8,5% od osiągnięcia pierwszego przychodu do chwili obecnej.

W ramach prowadzonej bezpośrednio działalności gospodarczej wykonuje Pan usługi sklasyfikowane pod PKWiU 60.02.30.0 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, polegające w praktyce na wykonywaniu na rzecz zleceniodawcy technicznych audytów bezpieczeństwa IT, czyli tzw. testów penetracyjnych, obejmujących aplikacje (webowe, mobilne, desktopowe), infrastrukturę, systemy, sieci i procesy IT, w tym analizowaniem kodów źródłowych aplikacji pod kątem występowania luk bezpieczeństwa, wykonywaniem badań bezpieczeństwa informatycznego u klienta wskazanego przez zleceniodawcę, testami realizowanymi manualnie, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Każde zlecenie kończy się przygotowaniem raportu technicznego z wykonanego badania. W ramach świadczonych usług wykonuje Pan badanie bezpieczeństwa aplikacji lub sieci wskazanej przez Zleceniodawcę. Jako aplikację należy rozumieć: aplikację internetową (stronę internetową uruchamianą w ramach przeglądarki), aplikację mobilną lub aplikację desktopową (aplikację uruchamianą bezpośrednio na komputerze użytkownika). W przypadku badania aplikacji, zleceniodawca może dodatkowo dostarczyć do analizy kod źródłowy aplikacji. W ramach badania sprawdza Pan poszczególne funkcjonalności/elementy systemu pod kątem występowania luk bezpieczeństwa (np. sprawdza Pan możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników aplikacji). W tym celu wykonuje Pan manualne testy, które polegają na weryfikacji założonych hipotez (np. czy jako nieautoryzowany użytkownik można uzyskać dostęp do danych, które wymagają autoryzacji). Wspomaga się Pan również automatycznymi skanerami bezpieczeństwa. Wyniki skanera weryfikuje Pan manualnie. Zidentyfikowane luki bezpieczeństwa opisuje Pan wraz z rekomendacjami naprawy w raporcie, który następnie jest dostarczany Zleceniodawcy. Powyższe czynności są wykonywane przez Pana jako działalność usługowa w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i tylko z wyżej wymienionych usług osiąga Pan przychód. Nie są one związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Beneficjentem usługi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę na terytorium Polski. Spółka jest podmiotem niepowiązanym z Panem, nie pełni Pan w niej funkcji zarządczych, ani nie posiada udziałów w kapitale, nie jest również byłym i obecnym pracodawcą, na rzecz którego świadczyłby Pan usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywałby w ramach stosunku pracy. Usługi świadczone są na podstawie wiążącej Pana i zleceniodawcę umowy B2B.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w dniu rejestracji działalności w CEiDG, tj. 8 listopada 2021 r. Świadczone przez Pana usługi opisane w stanie faktycznym są sklasyfikowane pod PKWiU 62.02.30.0. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy usługa, która dotyczy wniosku, sklasyfikowana kodem PKWiU 62.02.30.0, może być opodatkowana 8,5% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Uzyskuje Pan przychody ze świadczenia usług polegających na wykonywaniu na rzecz zleceniodawcy technicznych audytów bezpieczeństwa IT, czyli tzw. testów penetracyjnych, obejmujących aplikacje (webowe, mobilne, desktopowe), infrastrukturę, systemy, sieci i procesy IT, w tym analizowaniem kodów źródłowych aplikacji pod kątem występowania luk bezpieczeństwa, wykonywaniem badań bezpieczeństwa informatycznego u klienta wskazanego przez zleceniodawcę, testami realizowanymi manualnie, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Każde zlecenie kończy się przygotowaniem raportu technicznego z wykonanego badania. Usługi te sklasyfikowane są według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego i mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową. Praca, którą Pan wykonuje nie ma znamion usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem. Usługi, jakie Pan wykonuje nie obejmują, ani tworzenia i utrzymywania środowiska testowego (programów, aplikacji), ani programowania (kodowania) testowanego oprogramowania, ani usług i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego. Świadczone usługi nie obejmują również doradztwa w zakresie oprogramowania. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody.

Świadczone przez Pana usługi nie mieszczą się w zawężonym grupowaniu, więc można dla tego zakresu działalności zastosować stawkę 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

 - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi Pan od 8 listopada 2021 r. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, a wybrana przez Pana forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej bezpośrednio działalności gospodarczej zajmuje się Pan wykonywaniem na rzecz zleceniodawcy technicznych audytów bezpieczeństwa IT, czyli tzw. testów penetracyjnych, obejmujących aplikacje (webowe, mobilne, desktopowe), infrastrukturę, systemy, sieci i procesy IT, w tym analizowaniem kodów źródłowych aplikacji pod kątem występowania luk bezpieczeństwa, wykonywaniem badań bezpieczeństwa informatycznego u klienta wskazanego przez zleceniodawcę, testami realizowanymi manualnie, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Każde zlecenie kończy się przygotowaniem raportu technicznego z wykonanego badania. Złożył Pan naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej bezpośrednio działalności gospodarczej wykonuje Pan usługi sklasyfikowane pod PKWiU 60.02.30.0 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Czynności wykonywane nie związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeśli faktycznie spełnia Pan wszystkie warunki uprawniające do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nie jestem uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydałem na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU i kwestia ta nie podlegała ocenie.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sprawy będącej przedmiotem Pana zapytania (określenia stawki ryczałtu). Inne kwestie zawarte w opisie sprawy nie podlegały ocenie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).