Stawka ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0. - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.203.2024.3.PR

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 16 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.203.2024.3.PR

Temat interpretacji

Stawka ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 22 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwania – pismami z 18 kwietnia 2024 r. (wpływ 18 kwietnia 2024 r.) oraz 7 maja 2024 r. (data wpływu 7 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej.

Zgodnie z treścią wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) przeważający przedmiot działalności Wnioskodawcy określony został jako 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

W ramach tak prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca współpracuje z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (dalej: Zlecający) w oparciu o umowę współpracy gospodarczej (dalej: Umowa), w ramach której świadczy usługi z zakresu (...). Zakres świadczeń realizowany na rzecz i zlecenie Zlecającego obejmuje regularne czynności, które określone zostały ogólnie jako świadczenia na rzecz Zamawiającego wszelkich usług z zakresu projektowania graficznego według zapotrzebowania zgłaszanego przez Zlecającego, w szczególności w następującym zakresie: (...). Niemniej w praktyce czynności te sprowadzają się do następujących czynności/usług:

a)prowadzenie rozmów z klientami Zlecającego mających na celu zdefiniowanie potrzeb, wymagań i założeń do projektu strony internetowej;

b)analiza rynkowa istniejących stron internetowych/animacji konkurencji klienta Zlecającego;

c)opracowanie listy funkcjonalności jakie będzie posiadała strona internetowa, architektury informacji na projektowanej stronie internetowej oraz makiet uwzględniających powyższe aspekty;

d)przygotowanie prototypu strony internetowej w celu sprawdzenia założeń, przebadania rozwiązań z użytkownikami i weryfikacji założeń z klientem Zlecającego – czyli zaprojektowanie funkcjonalności poszczególnych sekcji strony internetowej;

e)opracowanie projektu struktury i zawartości strony internetowej klienta Zlecającego, w tym warstwy wizualnej dla strony internetowej lub jej prototypu;

f)opracowanie biblioteki modułów, z których składać się będzie cały produkt (strona internetowa), tak aby umożliwić jego rozbudowę i zapewnić spójność rozwiązań w jego ramach;

g)przekazanie wyników prac z punktów a-f powyżej do developerów, których zadaniem będzie stworzenie kodu dla opracowywanego produktu (strony internetowej) zgodnie z przekazanymi wytycznymi.

Głównym wynikiem realizowanych prac, oprócz przekazanych w trakcie prowadzonych rozmów wytycznych, jest projekt (wizualizacja) strony internetowej wraz z projektem jej działania.

Podkreślenia wymaga fakt, iż strony, które tworzy Wnioskodawca są wdrażane całkowicie na tzw. (...), tj. narzędziu (...), czyli takim wizualnym edytorze stron internetowych bez konieczności pisania kodu. Podstawowe założenie tej platformy zakłada całkowicie wyłączenie kodu z procesu powstawania strony internetowej a tym samym projekt takiej strony może być wykonany również przez osobę, która nigdy nie miała do czynienia z oprogramowaniem, programowaniem, pisaniem kodu etc.

Przenosząc powyższe zakresy usług na płaszczyznę PKWiU (2015) Wnioskodawca uzyskał klasyfikację statystyczną wydaną przez Główny Urząd Statystyczny (...) 2023 r., zgodnie z którą opisane powyżej usługi mieszą się w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

W celu rozwiania wątpliwości Wnioskodawca pragnie wskazać, iż nie realizuje działań w zakresie:

·związanym stricte z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01), ani związanym z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), tzn. Wnioskodawca nie jest programistą (nie świadczy usług związanych z programowaniem), nie wytwarza, nie rozwija/ulepsza oprogramowania, technologii informatycznych a jedynie projektuje wizualnie i funkcjonalnie strony internetowe. Tym samym należy uznać, iż Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU 62.01), a usługi realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieszczą się pod symbolem PKWiU 62.01.11.0;

·usług reklamowych (PKWiU 73.1);

·usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2). W tym zakresie jednak Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w celu poprawnej identyfikacji potrzeb i oczekiwań klienta Zlecającego, Wnioskodawca musi zapoznać się ze stronami internetowymi podmiotów z branży, w której działa klient Zlecającego. W tym celu przeprowadza research, który można określić jako badanie rynku, których celem jest uzyskanie wiedzy na temat postaw i preferencji konsumentów (PKWiU 73.20.1). Niemniej, wyniki takiego badania nie są celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a jedynie wykorzystywane przez niego w ramach prac nad produktem (stroną internetową). Działania Wnioskodawcy w tym zakresie mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią celu samego w sobie, a jedynie mają pomóc Wnioskodawcy lepiej zorientować się w potrzebach klienta Zlecającego i docelowo lepiej zaprojektować dany produkt (stronę internetową);

·specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), z wyjątkiem opracowania warstwy wizualnej dla strony internetowej lub prototypu (zgodnie z pkt e powyżej).

Uzupełniająco Wnioskodawca pragnie wskazać, iż:

-rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 4 lipca 2022 r. wybierając opodatkowanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. nie zryczałtowanym podatkiem dochodowym tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);

-usługi opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie są i nie będą świadczone na rzecz byłego pracodawcy (tj. Wnioskodawca nie uzyska w 2024 r. z prowadzonej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym (2023 r.) lub bieżącym (2024 r.) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy);

-do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy (w szczególności Wnioskodawca nie będzie osiągał przychodów z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych ani nie zamierza wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym);

-Wnioskodawca nie dostarcza usług hostingu, bieżącego zarządzania aplikacją i zasobami danych;

-zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nie przekroczy 2 mln EUR;

-Wnioskodawca nie wyklucza, iż będzie świadczył usługi objęte złożonym wnioskiem również na rzecz innych niż Zlecający podmiotów;

-wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczenie na rzecz Zlecającego usług obejmuje wynagrodzenie z tytułu wszystkich świadczeń jakie Wnioskodawca wykonuje na rzecz Zlecającego Spółki na podstawie Umowy (w tym obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę majątkowych praw autorskich);

-prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku z 18 kwietnia 2024 r. udzielił Pan następujących odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Którego roku podatkowego lub lat podatkowych dotyczy Pana wniosek?

Odpowiedź: Wniosek dotyczy 2024 r. i lat następnych.

2.Kiedy (dd-mm-rrrr) osiągnął Pan pierwszy przychód z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem Pana zapytania, który zamierza Pan opodatkować zryczałtowaną stawką podatku?

Odpowiedź: Pierwszy przychód z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem wniosku osiągnięty został 2 lutego 2024 r. Jest to data wpłynięcia środków z tytułu wystawienia faktury za świadczenie usług opisanych we wniosku o interpretację.

3.Czy złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeśli tak to kiedy (dd-mm-rrrr)?

Odpowiedź: Tak, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone poprzez platformę CEIDG 24 stycznia 2024 r.

4.Czy w roku podatkowym/latach podatkowych, którego/których dotyczy wniosek (wskazanych w odpowiedzi na pkt II.1 wezwania), w odniesieniu do Pana zachowane zostały/zostają/zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Tak.

5.Czy w roku podatkowym/latach podatkowych, którego/których dotyczy wniosek (wskazanych w odpowiedzi na pkt II.1 wezwania), w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej miały/mają zastosowanie/będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Nie.

6.Jakie dokładnie czynności wykonuje Pan w ramach świadczonych usług wskazanych we wniosku? Należy wskazać na czym konkretnie polegają Pana usługi w zakresie:

a)prowadzenia rozmów z klientami Zlecającego mających na celu zdefiniowanie potrzeb, wymagań i założeń do projektu strony internetowej;

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem każdego projektu strony www Wnioskodawca wykonuje tzw. kick-off call, na którym poznaje klienta, jego potrzeby i oczekiwania względem nowej strony internetowej, którą Wnioskodawca miałby zaprojektować. Rozmowa przeważnie trwa 30-45 minut i przez ten czas Wnioskodawca zadaje pytania odnośnie grupy docelowej do jakiej klient chciałby się odnieść, preferencji wizualnej projektu, oczekiwań względem częstotliwości komunikacji, co dokładnie strona ma prezentować lub sprzedawać. Wnioskodawca uzyskuje na tym etapie również informacje na temat obecnej szaty wizualnej firmy czy produktu klienta i na tej podstawie Wnioskodawca proponuje jej odświeżenie lub pracuje na wypracowanym już stylu wizualnym klienta (brandingu).

b)analizy rynkowej istniejących stron internetowych/animacji konkurencji klienta Zlecającego;

Odpowiedź: Po otrzymaniu podstawowych informacji o biznesie klienta Wnioskodawca rozpoczyna analizę rynkową (research) poprzez wyszukiwanie i przeanalizowanie konkurencji klienta. W tym celu Wnioskodawca znajduje strony internetowe lub artykuły bezpośrednio związane z branżą klienta i na ich podstawie Wnioskodawca sprawdza jakie są obecne trendy wizualne i sprzedażowe również pod względem prezentowania animacji, czy poziomu interaktywności na stronie – ruchome elementy takie jak zdjęcia, przyciski, slajdery, czy karuzele z galerią.

c)opracowania listy funkcjonalności jakie będzie posiadała strona internetowa, architektury informacji na projektowanej stronie internetowej oraz makiet uwzględniających powyższe aspekty;

Odpowiedź: Po przedstawieniu klientowi analizy rynkowej Wnioskodawca przygotowuje podstawową architekturę informacji strony, na której rozplanowane jest rozmieszczenie niezbędnych sekcji w odpowiedniej kolejności z odnośnikami do innych stron-inspiracji w celu przybliżenia klientowi wizji Wnioskodawcy na funkcjonalność danego elementu np. cytaty użytkowników produktu klienta będą się zmieniały samoczynnie po upływie x czasu w prawo z możliwością przełączania ich poprzez nawigację strzałkami.

Następnie Wnioskodawca wykonuje makietę strony głównej, na której Wnioskodawca uwzględnia wszystkie powyższe informację w bardziej wizualny i szczegółowy sposób, uwzględniając bardziej dokładne rozmieszczenia poszczególnych elementów i sekcji. Wszystkie te czynności Wnioskodawca wykonuje w programie (...) (aplikacji do projektowania różnego rodzaju grafik niewymagającej znajomości programowania ani pisania przez użytkownika jakiegokolwiek kodu programowania) i przesyła do klienta w formie interaktywnego linku lub jako wyeksportowane obrazy w formacie png lub jpg.

d)przygotowania prototypu strony internetowej w celu sprawdzenia założeń, przebadania rozwiązań z użytkownikami i weryfikacji założeń z klientem Zlecającego – czyli zaprojektowania funkcjonalności poszczególnych sekcji strony internetowej;

Odpowiedź: Etap przygotowania prototypów następuje po akceptacji przez klienta architektury informacji i makiet. Prototypowanie również wykonywane jest przez Wnioskodawcę w programie (...) i polega ono na zaprezentowaniu klientowi danej funkcjonalności (jak np. wcześniej wspomniany element cytatów użytkowników) w formie interaktywnego (klikalnego) prototypu, dzięki któremu wraz z klientem Wnioskodawca jest w stanie zweryfikować, czy dana funkcjonalność działa lub co powinien w niej poprawić (np. czas wykonania się przełączenia cytatu użytkownika na kolejny) lub rodzaj animcji (tzw. easing).

e)opracowania projektu struktury i zawartości strony internetowej klienta Zlecającego, w tym warstwy wizualnej dla strony internetowej lub jej prototypu;

Odpowiedź: Kolejnym etapem jest wprowadzenie warstwy wizualnej według wcześniej wykonanych makiet i architektury informacji projektu strony internetowej. W tym celu w programie (...) Wnioskodawca wykonuje już właściwy projekt uwzględniając odpowiednią typografię, jej hierarchię (skalowanie wielkości nagłówków i tekstu), zdjęcia lub grafiki (przesłane przez klienta lub wykonane przez Wnioskodawcę) oraz inne elementy, czy efekty graficzne. Wszystkie te elementy Wnioskodawca umieszcza w odpowiednim układzie (layoutcie) tak, aby strona była nowoczesna, ciekawa, atrakcyjna i odpowiadała na założenia i wymagania klienta.

f)opracowania biblioteki modułów, z których składać się będzie cały produkt (strona internetowa), tak aby umożliwić jego rozbudowę i zapewnić spójność rozwiązań w jego ramach;

Odpowiedź: Dla ułatwienia przyszłego rozbudowania strony Wnioskodawca tworzy w programie (...) edytowalną bibliotekę modułów i pojedynczych komponentów (np. moduł listy benefitów produktu składającego się z ikony, nagłówka i tekstu). Taki moduł pozwala na szybkie edytowanie i kopiowanie jego zawartości w celu przeniesienia go na inną podstronę bez konieczności ingerencji w jego podstawowe wartości jak np. wielkość czcionki w nagłówki, ilość linii tekstu, czy wielkość i koło-wspierającej ikony.

g)przekazania wyników prac z punktów a-f powyżej do developerów, których zadaniem będzie stworzenie kodu dla opracowywanego produktu (strony internetowej) zgodnie z przekazanymi wytycznymi;

Odpowiedź: Tak jak wszystkie etapy, cały projekt wizualny i prototypy podlegają akceptacji klienta, po którym następuje przekazanie projektu do (...) developera. W tym celu Wnioskodawca przygotowuje w programie (...) tzw. (...), czyli szczegółową listę wszystkich kolorów, wielkości nagłówków, tekstów, prototypów interakcji/animacji wraz z opisem prawidłowego wykorzystania wszystkich tych elementów. Następnie (...) developer odtwarza sekcja po sekcji każdy zaprojektowany przez Wnioskodawcę element na platformie (...) (platforma do tworzenia stron internetowych bez pisania kodu).

7.Czy wykonywane przez Pana ww. usługi w lit. a-g wskazane we wniosku są w jakikolwiek sposób związane z oprogramowaniem:

-jeśli tak – na czym polega ten związek (proszę szczegółowo go opisać),

-jeśli nie – proszę wskazać, na jakiej podstawie ten związek nie występuje?

Odpowiedź: Jedyny związek z oprogramowaniem jaki zauważa Wnioskodawca to oprogramowanie jakiego Wnioskodawca używa podczas tworzenia projektów stron www, tj. (...). Dla porównania taki sam związek można zaobserwować u księgowych, którzy używają programu (…) do przygotowywanych przez siebie kalkulacji czy architekta, który wykorzystuje programy komputerowe do wizualizacji projektowanych przez siebie budynków, budowli, powierzchni. Analogicznie, zdaniem Wnioskodawcy, tak jak w przypadku księgowych, czy architektów trudno mówić o związku usług księgowych z oprogramowaniem (są to po prostu usługi księgowe lub architektoniczne) tak w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie projektowania stron internetowych trudno doszukiwać się związku jego usług z oprogramowaniem w związku z wykorzystaniem do pracy/świadczenia usług takiej czy innej aplikacji, czy programu komputerowego.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż jego działalność nie jest w jakikolwiek sposób związana z programowaniem czy pisaniem kodu, ponieważ Wnioskodawca nie tworzy gotowych, „żywych” stron www, a jedynie ich projekty wizualne/graficzne, które są potem odtwarzane przez (...) developerów na platformie (...) w technologii (…) czyli takiej, która również nie wymaga pisania kodu.

Pytanie

Czy w przedstawionym zdarzeniu Wnioskodawca będzie mógł opodatkować usługi opisane w pkt a-g powyżej (stanowiące przedmiot działalności Wnioskodawcy) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% (zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy)?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi wymienione w pkt a-g opisanych przez Wnioskodawcę powyżej będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm. – dalej: Ustawa), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 Ustawy użyte w Ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym).

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 Ustawy.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (...), do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 Ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi w szczególności:

-14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

-12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

-8,5% przychodów z działalności usługowej (...) (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8).

Zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

(ii)

Analizując powyższe przepisy należy wskazać, że symbole PKWiU, opisujące usługi wykonywane przez Wnioskodawcę zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b Ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.). Przepis ten przewiduje dla tych symboli PKWiU stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 ustawodawca postanowił umieścić znak „ex”.

Stosownie do art. 4 ust. 4 Ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy, niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu podlegać powinny wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU z dnia 23 października 2015 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć „pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych”.

Jak wynika z opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę, usługi świadczone przez Wnioskodawcę:

-dotyczą zasadniczo analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności projektów cyfrowych, analizy i modelowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju projektów cyfrowych, definiowania wymagań i interfejsów, przygotowania dokumentacji etc. a tym samym

-nie będą spełniały wskazanej powyżej definicji a tym samym nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

(iv)

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nie jest uprawnione stawianie tezy, że skoro projektowanie struktury i zawartości stron internetowych mieści się w zakresie czynności związanych z oprogramowaniem (tj. PKWiU 62.01.11.0), to osiągany przez Wnioskodawcę przychód objęty powinien być stawką podatkową w wysokości 12%. Powyższe wnioskowanie znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 maja 2023 r. (sygn. akt I SA/Gd 1399/22).

Oznaczenie „ex” przy symbolu interesującego nas grupowania PKWiU, oznacza bowiem to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy, niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu podlegać powinny wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) a takich czynności, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca nie realizuje.

(v)

Mając więc na uwadze powyższą analizę przepisów oraz zakres opisanych we wniosku usług świadczonych przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy (tak długo jak spełniane nadal będą przez Wnioskodawcę pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Według art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)uchylona

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)– e) uchylona

f)   działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

(uchylony)

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej 4 lipca 2022 r. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone poprzez platformę CEIDG 24 stycznia 2024 r. Pana wniosek dotyczy 2024 r. i lat następnych, w których w odniesieniu do Pana zachowane zostały/zostają/zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie miały/nie mają zastosowanie/nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, współpracuje Pan ze Zlecającym w oparciu o umowę współpracy gospodarczej, w ramach których świadczy Pan usługi z zakresu (...). Zakres świadczeń realizowany na rzecz i zlecenie Zlecającego obejmuje regularne czynności, które określone zostały ogólnie jako świadczenia na rzecz Zamawiającego wszelkich usług z zakresu projektowania graficznego według zapotrzebowania zgłaszanego przez Zlecającego, w szczególności w następującym zakresie: (...). W praktyce czynności te sprowadzają się do czynności/usług:

a)prowadzenia rozmów z klientami Zlecającego mających na celu zdefiniowanie potrzeb, wymagań i założeń do projektu strony internetowej;

b)analizy rynkowej istniejących stron internetowych/animacji konkurencji klienta Zlecającego;

c)opracowania listy funkcjonalności jakie będzie posiadała strona internetowa, architektury informacji na projektowanej stronie internetowej oraz makiet uwzględniających powyższe aspekty;

d)przygotowania prototypu strony internetowej w celu sprawdzenia założeń, przebadania rozwiązań z użytkownikami i weryfikacji założeń z klientem Zlecającego – czyli zaprojektowania funkcjonalności poszczególnych sekcji strony internetowej;

e)opracowania projektu struktury i zawartości strony internetowej klienta Zlecającego, w tym warstwy wizualnej dla strony internetowej lub jej prototypu;

f)opracowania biblioteki modułów, z których składać się będzie cały produkt (strona internetowa), tak aby umożliwić jego rozbudowę i zapewnić spójność rozwiązań w jego ramach;

g)przekazania wyników prac z punktów a-f powyżej do developerów, których zadaniem będzie stworzenie kodu dla opracowywanego produktu (strony internetowej) zgodnie z przekazanymi wytycznymi,

które mieszą się w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0.

Dokonując analizy będących przedmiotem wniosku usług, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2015 r.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) w dziale 62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE mieści się klasa 62.01 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.

W klasie PKWiU 62.01 mieszczą się „Usługi związane z oprogramowaniem”. Klasa ta obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Klasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

-rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

-pisanie programów na zlecenie użytkownika,

-projektowanie stron internetowych.

W klasie 62.01 znajduje się kategoria 62.01.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

-62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania,

-62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wyjaśnienia do PKWiU wskazują, że grupowanie 62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

-projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,

-projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),

-projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,

-wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

Usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród „Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych” (PKWiU 62.01.1), które rzeczywiście są związane tylko z oprogramowaniem.

Wskazać również należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach polegających na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie „oprogramowanie” ma tu znaczenie szersze niż „program komputerowy”.

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie zawiera definicji oprogramowania. W tym celu – mając na względzie, że ustawa dla ustalenia właściwej stawki podatku, odsyła do właściwej klasyfikacji statystycznej – należy posłużyć się definicją Oprogramowania zawartą w zeszycie metodologicznym Głównego Urzędu Statystycznego „Zeszyt metodologiczny. Wskaźnik społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Zgodnie z zawartą tam definicją Oprogramowanie (Software) to – całość instrukcji i procedur (programów) oraz powiązanych z nimi danych umożliwiających komputerom i innym programowalnym urządzeniom wykonywanie określonych funkcji. Oprogramowanie jest często rozumiane jako synonim terminu program komputerowy, chociaż ma nieco szersze znaczenie – obejmuje także programy wykorzystywane przez inne urządzenia. Do oprogramowania zalicza się systemy operacyjne, programy użytkowe (aplikacje), programy do tworzenia programów, programy sterujące działaniem różnych urządzeń (od telewizorów i innego sprzętu elektronicznego, kalkulatorów, przez telefony komórkowe, do podzespołów komputerowych np. nagrywarek DVD) – tzw. firmware, a także różnego rodzaju programy wykorzystywane przez urządzenia i systemy sieciowe, telekomunikacyjne itp.

Jak Pan wskazał we wniosku, głównym wynikiem realizowanych prac jest projekt (wizualizacja) strony internetowej wraz z projektem jej działania. Ponadto jak wynika z uzupełnienia wniosku, po przedstawieniu klientowi analizy rynkowej przygotowuje Pan podstawową architekturę informacji strony, na której rozplanowane jest rozmieszczenie niezbędnych sekcji w odpowiedniej kolejności z odnośnikami do innych stron-inspiracji w celu przybliżenia klientowi Pana wizji na funkcjonalność danego elementu. Następnie wykonuje Pan makietę strony głównej, na której uwzględnia wszystkie powyższe informacje w bardziej wizualny i szczegółowy sposób, uwzględniając bardziej dokładne rozmieszczenia poszczególnych elementów i sekcji. Etap przygotowania prototypów strony internetowej następuje po akceptacji przez klienta architektury informacji i makiet. Kolejnym etapem jest wprowadzenie warstwy wizualnej według wcześniej wykonanych makiet i architektury informacji projektu strony internetowej. W tym celu wykonuje Pan już właściwy projekt uwzględniając odpowiednią typografię, jej hierarchię (skalowanie wielkości nagłówków i tekstu), zdjęcia lub grafiki (przesłane przez klienta lub wykonane przez Pana) oraz inne elementy, czy efekty graficzne. Wszystkie te elementy umieszcza Pan w odpowiednim układzie (layoutcie) tak, aby strona była nowoczesna, ciekawa, atrakcyjna i odpowiadała na założenia i wymagania klienta. Dla ułatwienia przyszłego rozbudowania strony tworzy Pan edytowalną bibliotekę modułów i pojedynczych komponentów. Cały projekt wizualny i prototypy podlegają akceptacji klienta, po którym następuje przekazanie projektu do (...) developera. W tym celu przygotowuje Pan tzw. (...), czyli szczegółową listę wszystkich kolorów, wielkości nagłówków, tekstów, prototypów interakcji/animacji wraz z opisem prawidłowego wykorzystania wszystkich tych elementów.

Zauważam, że grupowanie PKWiU 62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania zawiera szeroki wachlarz usług, które są związane z oprogramowaniem, począwszy od projektowania tego oprogramowania przez jego programowanie aż po jego rozwój. W grupowaniu tym mieszczą się różne czynności związane z oprogramowaniem, w tym m.in. projektowanie struktury i zawartości stron internetowych a nie tylko zapis kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych. Zatem mieszczące się w tym grupowaniu usługi są związane z oprogramowaniem, dotyczą oprogramowania (jak też wskazuje sama nazwa grupowania).

Czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem. Za taką ich kwalifikacją przemawia fakt, że – jak Pan wskazał – wynikiem realizowanych przez Pana prac w ramach usług, których dotyczy wniosek, jest projekt (wizualizacja) strony internetowej wraz z projektem jej działania.

Podkreślam, że wszelkie usługi – sklasyfikowane w kategorii 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”– związane z oprogramowaniem spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 8,5%.

Dlatego też uzyskiwane przychody ze świadczenia ww. usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie – jak Pan wskazał – 8,5%.

Okoliczność, że w zakres świadczonych przez Pana usług opisanych we wniosku nie wchodzi świadczenie usług związanych z programowaniem nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, ale są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania.

O ile wskazał Pan, że strony internetowe, które Pan tworzy są wdrażane całkowicie na tzw. (...), tj. narzędziu (…), czyli wizualnym edytorze stron internetowych bez konieczności pisania kodu, nie Pan jest programistą, nie wytwarza, nie rozwija/ulepsza oprogramowania, technologii informatycznych a jedynie projektuje wizualnie i funkcjonalnie strony internetowe, to jednak efektem realizowanych przez Pana prac jest projekt (wizualizacja) strony internetowej wraz z projektem jej działania, a więc świadczone przez Pana usługi są niewątpliwie związane z oprogramowaniem w postaci strony internetowej, tj. z projektowaniem struktury i zawartości strony internetowej.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku wskazać trzeba, że w świetle tak przedstawionego opisu czynności, które Pan wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem.

Reasumując – przychody osiągane w 2024 r. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczonych przez Pana usług opisanych we wniosku w zakresie: (...), których efektem jest projekt (wizualizacja) strony internetowej wraz z projektem jej działania i sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki w wysokości 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli Pana sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się, to uzyskiwane przychody ze świadczenia ww. usług w kolejnych latach podatkowych będą również podlegały opodatkowaniu stawką 12% określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ww. ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

-zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

-zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

W odniesieniu do powołanego przez Pana wyroku sądu wskazuję, że rozstrzygnięcie w nim zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).