Możliwość opodatkowania 5,5% stawką ryczałtu działalności gospodarczej obejmującej usługi budowlane (budowy domów o budynków mieszkalnych oraz ich spr... - Interpretacja - 0115-KDST2-2.4011.402.2023.1.AJZ

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.402.2023.1.AJZ

Temat interpretacji

Możliwość opodatkowania 5,5% stawką ryczałtu działalności gospodarczej obejmującej usługi budowlane (budowy domów o budynków mieszkalnych oraz ich sprzedaży).

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Będąc polskim rezydentem podatkowym mającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej działającej pod firmą: A z siedzibą w B, NIP: (...), REGON: (...) (dalej „Spółka”). Głównym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (klasyfikowane pod nr PKD: 41.20.Z; PKWiU 41.00.11.0, PKWiU 41.00.12.0, PKWiU 41.00.13.0, PKWiU 41.00.14.0). Spółka prowadzi działalność od 14 grudnia 2013 r. Od 2022 r. Spółka prowadzi pełną księgowość ewidencjonując zdarzenia gospodarcze za pomocą ksiąg rachunkowych.

W ramach swojej działalności Spółka jako generalny wykonawca świadczy usługi deweloperskie polegające na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, tj. kupuje nieruchomości gruntowe pod zabudowę (z uwagi na brak osobowości prawnej spółki cywilnej, nabywane grunty są współwłasnością jej wspólników), zleca opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, uzyskuje pozwolenie na budowę, zleca realizację prac podwykonawcom (firmom budowlanym) i finalnie dokonuje sprzedaży wybudowanych obiektów. Przedmiotem prac budowlanych są domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, jak również budynki zbiorowego zamieszkania. W historii swojej działalności Spółka dotąd postawiła i sprzedała po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ok. 45 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w B oraz ok. 90 mieszkań w dwóch budynkach wielorodzinnych.

Na ogół potencjalny nabywca domu lub lokalu mieszkalnego pojawia się na etapie budowy. Z takim nabywcą zwierana jest wtedy najpierw umowa rezerwacyjna, po czym zawierana jest umowa deweloperska w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z tą ustawą, przez umowę deweloperską rozumie się umowę, na podstawie której deweloper (tj. przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska (zawierana w formie aktu notarialnego) w świetle prawa cywilnego, stanowi umowę o roboty budowlane. Po zakończeniu procesu budowy Spółka uzyskuje niezbędną dokumentację, taką jak komplet dokumentacji geodezyjnej, wypisy i wyrysy, zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami (oddanie do użytkowania). Po zgromadzeniu powyższych dokumentów Spółka zawiera z nabywcą ostateczną umowę przeniesienia własności wybudowanego domu lub lokalu mieszkalnego.

Zasadniczo domy i lokale mieszkalne nie są budowane na indywidualne zamówienie klienta. Klientami są w przeważającej większości osoby prywatne.

Incydentalnie w związku z podstawową działalnością Spółka osiąga również przychody tytułem prowizji za pośrednictwo kredytowe. Przychody te stanowią znikomy procent przychodów osiąganych przy okazji świadczenia usług stanowiących główny przedmiot działalności (tj. roboty budowlane), są ściśle związane z tą działalnością, natomiast ich osiąganie samo w sobie nie jest celem prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprócz działalności poprzez Spółkę, prowadzi Pan również indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: C z siedzibą w B, NIP: (...), REGON: (...). Głównym przedmiotem tej działalności jest świadczenie usług rachunkowo-księgowych i doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Na dzień złożenia wniosku przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje Pan według skali liniowej, tj. według art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozważa Pan obecnie rezygnację z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym i złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w latach 2024 i następnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Informuje Pan, że w 2023 r. jego całkowite przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej wyniosą poniżej kwoty 2.000.000 euro, jak również suma przychodów wspólników Spółki nie przekroczy w 2023 r. kwoty 2.000.000 euro. Drugi ze wspólników Spółki, X, podobnie jak Pan złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej począwszy od 2024 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do wykonywanej przez Pana działalności gospodarczej nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ:

nie dokonywał Pan zmiany prowadzonej działalności na działalność podejmowaną w formie spółki wspólnie z małżonkiem (małżonek nie uczestniczył i nie uczestniczy w Spółce),

nie świadczył Pan i nie planuje świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy.

Pytanie

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, budowa domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania, a następnie sprzedaż tychże domów oraz lokali mieszkalnych, może być uznana za działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych – i w związku z tym, czy uzyskane przez Pana w przyszłości przychody z tej działalności mogą być opodatkowane według stawki ryczałtu w wysokości 5,5% tj. według przepisów art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, osiągane przez niego przychody ze sprzedaży wybudowanych przez Spółkę domów, budynków oraz lokali mieszkalnych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a świadczone przez Spółkę usługi powinny zostać uznane za roboty budowlane o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a przez to zostać opodatkowane u wspólnika Spółki (tutaj Pana) stawką 5,5%, którą to stawkę zgodnie z tym przepisem stosuje się do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumiana jest w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ww. ustawy nie definiują pojęcia „usługi budowlane”, czy „roboty budowlane”. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7). Przez obiekt budowlany należy w myśl tej ustawy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Roboty budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, ujęte zostały w sekcji F tej Klasyfikacji, obejmującej:

budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,

roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta obejmuje następujące działy wg PKWiU:

Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W opisie stanu faktycznego podał Pan, że wykonywane przez Spółkę usługi budowlane zaliczane są do robót budowlanych oznaczonych symbolami PKWiU 41.00.11.0, PKWiU 41.00.12.0, PKWiU 41.00.13.0, PKWiU 41.00.14.0). Tym samym, zgodnie z grupowaniem podanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), symbole te oznaczają odpowiednio: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach, budynki o trzech i więcej mieszkaniach, budynki zbiorowego zamieszkania. Wznoszenie ww. obiektów budowlanych stanowi podstawowy przedmiot działalności gospodarczej Spółki.

Mając na względzie powyższe przepisy oraz podany opis stanu faktycznego należy Pana zdaniem stwierdzić, że Spółka świadczy usługi klasyfikowane jako roboty budowlane, a przychody osiągane przez Pana ze sprzedaży wybudowanych przez Spółkę domów, budynków oraz lokali mieszkalnych będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 5,5%.

Zwraca Pan uwagę, że podobne zagadnienie do przedstawionego w niniejszym wniosku było już przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które jednoznacznie, w sposób pozytywny potwierdzały, że stosowanie stawki ryczałtu w wysokości 5,5% jest możliwe, np.:

interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2021 r.o nr 0115-KDIT1.4011.22.2021.1.MR,

interpretacja indywidualna z dnia 17 września 2021 r.o nr 0113-KDIPT2.4011.471.2021.2.MGR,

interpretacja indywidualna z dnia 22 lutego 2022 r.o nr 0115-KDIT1.4011.900.2021.1.MR,

interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2022 r.o nr 0114-KDIP2-1.4011.132.2022.2.JF,

interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2022 r.o nr 0112-KDIL2-2.4011.153.2022.1.AA.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa – pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia roboty budowlane. Dlatego należy w tym zakresie odnieść się do art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć:

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Roboty budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, ujęte zostały w sekcji F tej Klasyfikacji, obejmującej:

budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,

roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta obejmuje następujące działy wg PKWiU:

Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że ramach spółki cywilnej prowadzi Pan działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (klasyfikowane pod nr PKD: 41.20.Z; PKWiU 41.00.11.0, PKWiU 41.00.12.0, PKWiU 41.00.13.0, PKWiU 41.00.14.0). Spółka prowadzi pełną księgowość, ewidencjonując zdarzenia gospodarcze za pomocą ksiąg rachunkowych. Na podstawie umów o roboty budowlane, świadczy Pan usługi polegające na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych takich, jak domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, czy budynki zbiorowego zamieszkania. Planuje Pan wraz ze wspólnikiem w 2024 r. rezygnację z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym i złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku 2024 i latach następnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pana całkowite przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej w 2023 r. nie przekroczą kwoty 2.000.000 euro, jak również suma przychodów wspólników Spółki nie przekroczy w 2023 r. kwoty 2.000.000 euro. Do wykonywanej przez Pana działalności gospodarczej nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile stan prawny nie ulegnie zmianie, począwszy od 2024 r. będzie miał Pan prawo do opodatkowania przychodów ze świadczonych usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – Budynki mieszkalne (Sekcja F, Dział 41 PKWiU) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 5,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, dopóki nie wystąpią przesłanki negatywne, wykluczające tę formę opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że wskazana przez Pana klasyfikacja PKWiU jest prawidłowa. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; (dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).