Stawka ryczałtu dla świadczonych usług o PKWiU 62.01.12.0. - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.401.2023.2.KS

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.401.2023.2.KS

Temat interpretacji

Stawka ryczałtu dla świadczonych usług o PKWiU 62.01.12.0.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 13 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 12 października 2023 r. (wpływ 12 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: „Wnioskodawca” lub „Podatnik”). Złożony wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz zaistniałego stanu faktycznego. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022, 2023 i kolejnych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna.

Wnioskodawca rok 2022, 2023 i lata kolejne planuje rozliczać się w zakresie jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2 000 000 EURO.

Zakres wykonanych usług mieści się w grupie usług opisanych kodem PKWiU: 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. W praktyce działalność obejmuje:

-definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

-tworzenie dokumentacji technicznej systemów IT;

-projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

-projektowanie koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

-projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemów IT;

-tworzenie dokumentacji projektowej systemów IT;

-weryfikowanie różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-przygotowywanie środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT.

Wszelkie wskazane powyżej zadania, które Wnioskodawca realizuje dotyczą usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. W wyniku świadczonych usług wskazać należy, że Wnioskodawca bierze udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych i to jest efektem ich świadczenia. Wyżej wymienione czynności nie są i nie będą w przyszłości związane z oprogramowaniem, programowaniem (pisaniem kodów).

Podsumowując, charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy. Wnioskodawca zadecydował o stosowaniu opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: „Ustawa o ryczałcie”). W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (...) w piśmie z (…) 2023 r. o znaku (…) poinformował Wnioskodawcę, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług obejmujących:

-definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

-tworzenie dokumentacji technicznej systemów IT;

-projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

-projektowanie koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

-projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemów IT;

-tworzenie dokumentacji projektowej systemów IT;

-weryfikowanie różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-przygotowywanie środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT;

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wnioskodawca nie uzyskał i nie uzyska z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca nadmienia, że nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Wnioskodawca nie tworzy i nie utrzymuje środowiska testowego, nie programuje oprogramowania oraz nie poprawia błędów oprogramowania. Nie świadczy też usług i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Natomiast działalność Wnioskodawcy GUS w wydanej opinii zaklasyfikował pod PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Wnioskodawca miał i ma prawo do stosowania formy opodatkowania – ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, Wnioskodawca nie przekroczył i nie przekroczy dochodu 2 000 000 euro. W przypadku działalności wykonywanej w roku 2022, 2023 i latach kolejnych, zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne.

W piśmie z 12 października 2023 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, udzielił Pan następujących odpowiedzi na zawarte w wezwaniu pytania:

1.Czy zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

2.Od kiedy (dd-mm-rrrr) prowadzi Pan działalność gospodarczą?

Odpowiedź: (...)-03-2022 r.

3.Na jakich zasadach (forma opodatkowania) dokonywał/dokonuje Pan rozliczeń podatkowych w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Wyłącznie ryczałt ewidencjonowany.

4.Kiedy (dd-mm-rrrr) osiągnął Pan pierwszy przychód z tytułu działalności, o której mowa we wniosku i którą zamierza Pan opodatkować zryczałtowaną stawką podatku?

Odpowiedź: 04-07-2022 r.

5.Kiedy (dd-mm-rrrr) złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Odpowiedź: 13-03-2022 r.

6.Czy prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.)?

Odpowiedź: Tak, prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza była/jest/będzie działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.).

7.Czy prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez Pana działalności odrębnie?

Odpowiedź: Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności opodatkowanej innymi stawkami ryczałtu, ale gdyby takową działalność prowadził to by stosował ewidencję.

8.Wobec wskazania we wniosku, że:

Wnioskodawca miał i ma prawo do stosowania formy opodatkowania – ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, Wnioskodawca nie przekroczył i nie przekroczy dochodu 2 000 000 euro.

prosimy wyjaśnić, czy w latach podatkowych, których dotyczy wniosek, w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej miały/mają/będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Nie, w latach podatkowych, których dotyczy wniosek, w odniesieniu do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie miały/mają/będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

9.Czy w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 świadczył/świadczy/będzie Pan świadczył usługi projektowania, rozwoju, wdrażania oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci?

Odpowiedź: Nie, w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 Wnioskodawca nie świadczył/nie świadczy/nie będzie świadczył usługi projektowania, rozwoju, wdrażania oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

10.Jakie dokładnie czynności/zadania wykonuje Pan w ramach świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 – „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”? Należy wskazać na czym konkretnie polegają Pana czynności/zadania w zakresie:

a)definiowania i utrzymywania dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

b)tworzenia dokumentacji technicznej systemów IT;

c)projektowania standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

d)projektowania koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

e)projektowania i wdrażania infrastruktury systemów IT;

f)tworzenia dokumentacji projektowej systemów IT;

g)weryfikowania różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

h)przygotowywania środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT.

Prosimy o ich wyczerpujące scharakteryzowanie, tj. opisanie, na czym konkretnie polegają wymienione przez Pana usługi/czynności:

1) czego dotyczą?

2) jaki jest ich zakres?

3) co jest ich efektem?

Prosimy o oddzielną charakterystykę w odniesieniu do każdej z ośmiu wyżej wymienionych w lit. a-h przez Pana usług/czynności.

Odpowiedź: Wnioskodawca przedstawia wykonywane usługi:

a)definiowania i utrzymywania dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych:

-Tworzenie dokumentacji dla systemów komputerowych;

-Instrukcje obsługi systemu, w tym sieci komputerowej czy sprzętu komputerowego;

-Dokumentacja tworzona jest na podstawie istniejących systemów lub takich, które wkrótce powstaną, ale znane są już wymagania projektowe;

-Zawiera informacje pozwalające na włączenie/wyłączenie wymaganej funkcjonalności, wskazówki co należy zrobić w celu identyfikacji problemu oraz zawiera potencjalne rozwiązanie problemu;

-Dokumentacja powstaje w formie plików tekstowych, graficznych lub video;

-Dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana.

b)tworzenia dokumentacji technicznej systemów IT:

-Tworzenie dokumentacji dla systemów IT, tj. instrukcje obsługi systemów IT klienta, jak i firm trzecich;

-Zawiera informacje pozwalające na włączenie/wyłączenie wymaganej funkcjonalności, wskazówki co należy zrobić w celu identyfikacji problemu oraz zawiera potencjalne rozwiązanie problemu;

-Dokumentacja tworzona jest na podstawie istniejących systemów IT lub takich, które wkrótce powstaną, ale znane są już wymagania projektowe;

-Dokumentacja powstaje w formie plików tekstowych, graficznych lub video;

-Dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana.

c)projektowania standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych:

-Wyznaczenie kierunku rozwoju systemu komputerowego poprzez zdefiniowanie standardów jakie system powinien spełniać w zakresie architektury, pojedynczych komponentów czy konfiguracji;

-Standardy mają postać dokumentów, w których zdefiniowane są reguły jakich należy przestrzegać podczas projektowania systemów komputerowych;

-Powstają zdefiniowane standardy dla architektury systemów komputerowych;

-Powstają zdefiniowane standardy dla komponentów systemów komputerowych – m.in. definicja komponentu oraz jego interfejsów;

-Powstają zdefiniowane standardy dla konfiguracji systemów komputerowych – definicja w jaki sposób można konfigurować system komputerowy, np. za pomocą jakiej technologii.

d)projektowania koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe):

-Projektowanie prototypów sieci i systemów komputerowych;

-Powstaje dokument definiujący koncept projektu z zakresu sieci bądź systemów komputerowych;

-Dokument definiuje zakres potrzebnych prac, architekturę systemu bądź sieci, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

e)projektowania i wdrażania infrastruktury systemów IT:

-Powstaje projekt infrastruktury systemów IT w postaci dokumentu;

-Dokument definiuje m.in. jakie technologie, w tym systemy operacyjne, systemy używane do instalacji, konfiguracji oraz zarządzania systemem IT powinny zostać użyte do osiągnięcia celów systemu IT.

f)tworzenia dokumentacji projektowej systemów IT:

-Tworzenie dokumentacji projektowej dla systemów IT, tj. dla systemów IT klienta;

-Dokumentacja kompleksowo definiuje wymagania projektowe, architekturę projektu. Określa także plan i zakres projektu, jego cele czy oczekiwany rezultat;

-Dokumentacja projektowa powstaje w formie plików tekstowych.

g)weryfikowania różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-Sprawdzenie czy dany system IT, komponent lub aplikacja działają zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz niefunkcjonalnymi;

-Weryfikacja czy dana część bądź całość systemu IT posiada zaimplementowane funkcjonalności;

-Weryfikacja czy dana część bądź całość systemu IT posiada poprawną konfigurację i działanie jest zgodne z oczekiwanym rezultatem zapisanym w dokumentacji projektowej;

-Na podstawie weryfikacji powstaje raport dopuszczający system do użytku lub lista sugerowanych poprawek.

h)przygotowywania środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT:

-Instalacja systemów na serwerach oraz konfiguracja sieci w celu umożliwienia komunikacji między serwerami oraz aplikacjami na serwerach;

-Zainstalowane systemy to między innymi systemy operacyjne, system do wirtualizacji systemów operacyjnych oraz inne systemy firm trzecich, jak i klienta;

-W efekcie środowisko systemowe jest gotowe do instalacji systemu klienta.

Ponadto prosi Pan o uwzględnienie orzeczenia WSA w Gdańsku I SA/Gd 1399/22 i o nieprzypisywanie Panu realizacji czynności, których Pan nie wykonuje.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

-definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

-tworzenie dokumentacji technicznej systemów IT;

-projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

-projektowanie koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

-projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemów IT;

-tworzenie dokumentacji projektowej systemów IT;

-weryfikowanie różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-przygotowywanie środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT;

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód osiągany przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu usług obejmujących czynności wypunktowane w opisie sprawy, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0., podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej w skrócie również „ustawa o zryczałtowanym podatku”.

Ustawa o zryczałtowanym podatku, zgodnie z art. 1 pkt 1, reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647), przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Biorąc pod uwagę ww. przepisy, należy wskazać, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku zryczałtowanym – zarobkową działalność usługową i z tego tytułu osiąga przychody.

Uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 Euro (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku). Wnioskodawca spełnia ten warunek.

W stosunku do Wnioskodawcy nie aktualizują się również wyłączenia wskazane w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku. Wnioskodawca złożył też stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku), co stanowi kolejny warunek skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Stawki zostały określone w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z pkt 2b lit. b oraz pkt 5 lit. a tego przepisu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odpowiednio wynosi:

-12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

-8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Wnioskodawca świadczy na rzecz Zleceniodawcy usługi zaliczane do grupowania 62.01.12.0 (co potwierdzone zostało również w powołanej w opisie sprawy opinii Urzędu Statystycznego wydanej na wniosek Wnioskodawcy) i z tego tytułu osiąga przychody. Należy w tym miejscu podkreślić, że zarówno możliwość korzystania z omawianej formy opodatkowania, jak i wysokość stawki ryczałtu zależy od rodzaju świadczonych w ramach działalności usług – od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, a klasyfikacji tej – przyporządkowania danych czynności do konkretnego grupowania PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku zryczałtowanym, ilekroć w ustawie tej używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Użycie w przepisie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zatem zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danej części grupowania.

Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku, obejmuje również usługi sklasyfikowane w grupowaniu wyższego (bardziej szczegółowego) poziomu, tj. 62.01.12.0. Jednak użycie w omawianym przepisie przed symbolem grupowania 62.01.1 oznaczenia „ex” oznacza, że stawkę ryczałtu 12% należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia „usług związanych z oprogramowaniem”, co nie aktualizuje się w sytuacji faktycznej Wnioskodawcy.

Działalność Wnioskodawcy nie obejmuje bowiem tego rodzaju aktywności. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie dotyczą czynności związanych z oprogramowaniem. Definiując pojęcie „usług związanych z oprogramowaniem” należy mieć na względzie stanowisko wyrażone przez Główny Urząd Statystyczny w objaśnieniach do PKWiU 2015 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. 1676 z 23 października 2015 r.)).

Zgodnie z ww. objaśnieniami do usług takich należy zaliczyć: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia rozumianych jako: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Mając na uwadze ww. opis sprawy oraz przytoczone powyżej stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego, podkreślić trzeba, że Wnioskodawca nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie, Wnioskodawca nie pisze kodu, nie modyfikuje go, nie dokonuje analizy kodu oprogramowania, wobec czego nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem, sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1. Co więcej, w razie ewentualności zaistnienia potrzeby rozgraniczenia usług stosownie do różnych stawek opodatkowania, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, czego warunkiem jest prowadzenie ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności. Mając świadomość konieczności odpowiedniego zróżnicowania stawek ryczałtu w zależności od faktycznej istoty świadczonych usług, w wypadku Wnioskodawcy zaktualizowaniu się takiej potrzeby, dokona on odpowiedniego rozdziału tych usług i opodatkuje je właściwą stawką podatku, czego wyrazem będzie stosowna ewidencja.

Podsumowując, okoliczności przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełniają wszystkie pozytywne przesłanki warunkujące możliwość opodatkowania osiąganego przez Wnioskodawcę przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5% i jednocześnie nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające taką możliwość.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)uchylona

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)– e) uchylona

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)(uchylony)

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Według art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z informacji przedstawionych we wniosku oraz uzupełnieniu wynika, że jest Pan polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. 13 marca 2022 r. złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza była/jest/będzie działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022, 2023 i kolejnych, przy czym pierwszy przychód z tytułu działalności, o której mowa we wniosku i którą zamierza Pan opodatkować zryczałtowaną stawką podatku osiągnął Pan 4 lipca 2022 r. W przypadku działalności wykonywanej w latach 2022, 2023 i latach kolejnych, zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne. W latach podatkowych, których dotyczy wniosek, w odniesieniu do wykonywanej przez Pana działalności nie miały/nie mają/nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskał i nie uzyska Pan z działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Zakres wykonanych przez Pana usług mieści się w symbolu PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. W praktyce Pana działalność obejmuje:

-definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

-tworzenie dokumentacji technicznej systemów IT;

-projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

-projektowanie koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

-projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemów IT;

-tworzenie dokumentacji projektowej systemów IT;

-weryfikowanie różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-przygotowywanie środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT.

Jak Pan wskazał, bierze Pan udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych i to jest efektem ich świadczenia. Charakter wykonywanych usług jest ściśle ukierunkowany na projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Dokonując analizy będącej przedmiotem wniosku usługi, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU 2015.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w dziale 62 – USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE mieści się klasa 62.01 – USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.

W klasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

-PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”,

-PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”.

Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że grupowanie PKWiU 62.01.12.0 obejmuje:

-usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

-usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Odnosząc się do powyższego, PKWiU 62.01.1 obejmuje zarówno usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0, jak i w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Jednak znajdujące się przy grupowaniu PKWiU 62.01.1 oznaczenie „ex” (PKWiU ex 62.01.1) oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród „Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych” (PKWiU 62.01.1), które rzeczywiście są związane tylko z oprogramowaniem.

Wskazać również należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Przy czym związek ten, może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach polegających na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie „oprogramowanie” ma tu znaczenie szersze niż „program komputerowy”.

Zatem usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

Analiza wykonywanych przez Pana czynności, które są sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0, prowadzi do wniosku, że są one niewątpliwie nakierowane na oprogramowanie, stąd niezasadne jest przyjęcie, że usługi te nie są związane z oprogramowaniem.

Za uznaniem stanowiących przedmiot wniosku usług za związane z oprogramowaniem przemawia fakt, że dotyczą one czynności:

a)definiowania i utrzymywania dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, które polegają na tworzeniu dokumentacji dla systemów komputerowych, instrukcji obsługi systemu, w tym sieci komputerowej czy sprzętu komputerowego. Dokumentacja tworzona jest na podstawie istniejących systemów lub takich, które wkrótce powstaną, ale znane są już wymagania projektowe. Zawiera informacje pozwalające na włączenie/wyłączenie wymaganej funkcjonalności, wskazówki co należy zrobić w celu identyfikacji problemu oraz zawiera potencjalne rozwiązanie problemu. Dokumentacja powstaje w formie plików tekstowych, graficznych lub video. Dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana;

b)tworzenia dokumentacji technicznej systemów IT, które polegają na tworzeniu dokumentacji dla systemów IT, tj. instrukcji obsługi systemów IT klienta, jak i firm trzecich. Zawiera informacje pozwalające na włączenie/wyłączenie wymaganej funkcjonalności, wskazówki co należy zrobić w celu identyfikacji problemu oraz zawiera potencjalne rozwiązanie problemu. Dokumentacja tworzona jest na podstawie istniejących systemów IT lub takich, które wkrótce powstaną, ale znane są już wymagania projektowe. Dokumentacja powstaje w formie plików tekstowych, graficznych lub video. Dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana;

c)projektowania standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych, które polegają na wyznaczeniu kierunku rozwoju systemu komputerowego poprzez zdefiniowanie standardów jakie system powinien spełniać w zakresie architektury, pojedynczych komponentów czy konfiguracji. Standardy mają postać dokumentów, w których zdefiniowane są reguły jakich należy przestrzegać podczas projektowania systemów komputerowych. Powstają zdefiniowane standardy dla architektury systemów komputerowych. Powstają zdefiniowane standardy dla komponentów systemów komputerowych – m.in. definicja komponentu oraz jego interfejsów. Powstają zdefiniowane standardy dla konfiguracji systemów komputerowych – definicja w jaki sposób można konfigurować system komputerowy, np. za pomocą jakiej technologii;

d)projektowania koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe), które polegają na projektowaniu prototypów sieci i systemów komputerowych. Powstaje dokument definiujący koncept projektu z zakresu sieci bądź systemów komputerowych. Dokument definiuje zakres potrzebnych prac, architekturę systemu bądź sieci, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne;

e)projektowania i wdrażania infrastruktury systemów IT, które polegają na tym, że powstaje projekt infrastruktury systemów IT w postaci dokumentu. Dokument definiuje m.in. jakie technologie, w tym systemy operacyjne, systemy używane do instalacji, konfiguracji oraz zarządzania systemem IT powinny zostać użyte do osiągnięcia celów systemu IT;

f)tworzenia dokumentacji projektowej systemów IT, które polegają na tworzeniu dokumentacji projektowej dla systemów IT, tj. dla systemów IT klienta. Dokumentacja kompleksowo definiuje wymagania projektowe, architekturę projektu. Określa także plan i zakres projektu, jego cele czy oczekiwany rezultat. Dokumentacja projektowa powstaje w formie plików tekstowych;

g)weryfikowania różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania, które polegają na sprawdzeniu czy dany system IT, komponent lub aplikacja działają zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz niefunkcjonalnymi. Weryfikacja czy dana część bądź całość systemu IT posiada zaimplementowane funkcjonalności. Weryfikacja czy dana część bądź całość systemu IT posiada poprawną konfigurację i działanie jest zgodne z oczekiwanym rezultatem zapisanym w dokumentacji projektowej. Na podstawie weryfikacji powstaje raport dopuszczający system do użytku lub lista sugerowanych poprawek;

h)przygotowywania środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT, które polegają na instalacji systemów na serwerach oraz konfiguracji sieci w celu umożliwienia komunikacji między serwerami oraz aplikacjami na serwerach. Zainstalowane systemy to między innymi systemy operacyjne, system do wirtualizacji systemów operacyjnych oraz inne systemy firm trzecich, jak i klienta. W efekcie środowisko systemowe jest gotowe do instalacji systemu klienta.

Okoliczność, że w zakres świadczonych przez Pana usług nie wchodzi programowanie (pisanie kodów), tworzenie oprogramowania, analiza kodu oprogramowania czy poprawianie błędów oprogramowania nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, ale są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

Całość opisanych przez Pana czynności i zadań odnosi się wprost do systemów komputerowych i informatycznych.

Co istotne w sprawie wskazał Pan, że bierze udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, a charakter wykonywanych usług jest ściśle ukierunkowany na projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Zauważam, że systemy komputerowe, systemy informatyczne, wchodzą w zakres pojęcia „oprogramowanie”, zatem wszelkie usługi – sklasyfikowane w kategorii PKWiU 62.01.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – z nimi związane spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 8,5%.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzam, że przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem tych usług za związane z oprogramowaniem wskazuje opis świadczonych przez Pana usług.

Wobec tego uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie – jak Pan wskazał – 8,5%.

Podsumowując, przychód osiągnięty przez Pana w latach 2022, 2023 i następnych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

-definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych;

-tworzenie dokumentacji technicznej systemów IT;

-projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

-projektowanie koncepcji rozwiązań i rozwoju technologii informatycznych (sieci i systemy komputerowe);

-projektowanie i wdrażanie infrastruktury systemów IT;

-tworzenie dokumentacji projektowej systemów IT;

-weryfikowanie różnych systemów IT i aplikacji pod kątem prawidłowego designu, poprawności konfiguracji i działania;

-przygotowywanie środowiska (environment) na serwerach na potrzeby systemów IT,

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega/będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

-zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

-zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Zaznaczam także, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnośnie powołanego przez Pana wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – wskazać należy, że powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).