Opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 70.22.30.0 (pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalnośc... - Interpretacja - 0115-KDST2-1.4011.46.2023.1.RH

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.46.2023.1.RH

Temat interpretacji

Opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 70.22.30.0 (pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarcze) 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla świadczonych usług. Uzupełnił go Pan pismem z 16 marca 2023 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu niezależnie od miejsca osiągania dochodów i osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczy Pan usługi na rzecz Zleceniodawcy i wykonuje kompleksowe czynności polegające na:

koordynowaniu procesu alokacji zasobów ludzkich w firmie oraz udzielaniu pomocy w zakresie selekcji pracowników, podwykonawców i kontrahentów, którzy mogą być potrzebni w procesie/projekcie;

nadzorowaniu aktualnych projektów w spółce w zakresie alokacji pracowników, planowania oraz wykorzystywania zasobów;

prowadzeniu cyklicznych spotkań z interesariuszami;

zapewnieniu ciągłości trwania procesu planowania w firmie;

raportowaniu do interesariuszy (dyrektorzy, kierownicy);

tworzeniu oraz aktualizacji standardów, raportów, procedur dla procesu planowania, w celu zoptymalizowania efektywności projektów prowadzonych przez firmę;

dalej „Usługi”.

Wykonuje Pan zatem Usługi sklasyfikowane jako – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wykonuje Pan usług doradztwa związanego z zarządzaniem strategicznym oraz finansowym.

Usługi, które Pan świadczy na rzecz Zleceniodawcy zostały przez Pana sklasyfikowane następująco:

PKWiU (2015) 70.22.30.0 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sklasyfikował Pan również swoją główną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następującymi kodami PKD:

PKD 70.22.Z. – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Zaznacza Pan, że samodzielnie sklasyfikował ww. czynności, pod wskazaną klasyfikację PKWIU.

Jednocześnie dodaje Pan, że powyższe klasyfikacje mają charakter jedynie pomocniczy i nie stanowią Pana oceny odnośnie klasyfikacji usług będących przedmiotem interpretacji według klasyfikacji PKWIU.

Zaznacza Pan przy tym, że w związku z wykonywaniem ww. Usług nie wykonuje czynności związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, jak również nie wykonuje usług związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi oraz w zakresie instalowania oprogramowania.

Zaznacza Pan, że intencją jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości opodatkowania osiąganych przychodów z tytułu wykonywanych Usług na rzecz Zleceniodawcy zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki ryczałtu 8,5% począwszy od przychodów uzyskiwanych od stycznia 2023 r. Jest Pan opodatkowany ryczałtem od 2022 r., złożył oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym osiągnął pierwszy przychód.

Ww. Usługi będzie Pan świadczyć w 2023 r. oraz w latach następnych. Wykonane Usługi w okresach miesięcznych są dokumentowane fakturą, w której wskazywana jest pozycja wykonanej pozostałej usługi doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na tej podstawie jest Pan w stanie prowadzić ewidencję wykonanych usług. Faktury wysyła Zleceniodawcy każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania Usług i otrzymuje płatność 14 dni od tego wydarzenia.

W 2022 r. przychody z Pana działalności gospodarczej nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro, jak również limit ten nie zostanie przekroczony w 2023 r., jak i w latach kolejnych.

Jednocześnie wskazuje Pan, że osiągnął pierwszy przychód w 2023 r. w miesiącu styczniu i dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania właściwą dla osiąganych przychodów, poprzez złożenie oświadczenia o wyborze tej formy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r.

W stosunku do Pana nie mają zastosowania tzw. przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie, wykluczające możliwość stosowania tej formy opodatkowania dla osiąganych przychodów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ramach prowadzonej przez Pana jednoosobowej działalności gospodarczej, może Pan osiągać również przychody z tytułu świadczenia innych usług, w tym wykonywanych na rzecz innych podmiotów, jednakże te inne (pozostałe usługi) nie są przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku.

Pytanie

Czy uzyskiwane od 2023 r. przychody z tytułu świadczonych Usług, opisanych szczegółowo w opisie stanu faktycznego, mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%?

Jednocześnie informuje Pan, że intencją zapytania zawartego we wniosku jest ocena prawno-podatkowa w zakresie zaistniałego stanu faktycznego, a Wnioskodawca nie składa dodatkowego zapytania w zakresie potencjalnego zdarzenia przyszłego.

Pana stanowisko w sprawie

W Pana opinii, uzyskiwane począwszy od 2023 r. przychody z tytułu świadczonych Usług, opisanych szczegółowo w opisie stanu faktycznego, mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.

UZASADNIENIE

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2540, ze zm.), zwaną dalej „ustawą o ryczałcie”, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy PIT.

W dalszej części ustawy PIT (art. 5b ust. 1) wskazano natomiast, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3.wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przepis art. 2 ust. 1 ustawy o ryczałcie przewiduje wprost, iż osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, przy czym, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu uzależniona jest m.in. od spełnienia warunków wymienionych w art. 6 ww. ustawy oraz od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Artykuł 8 ustawy o ryczałcie od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera katalog przesłanek negatywnych, powodujących wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Niezależnie od powyższego, dla skuteczności skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, niezbędne jest także złożenie pisemnego oświadczenia o jej wyborze. Jak wynika bowiem z treści art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie od przychodów, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od przedmiotu działalności podatnika. Jak stanowi natomiast art. 12 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w zakresie, m.in.:

przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

I tak, zgodnie z ustawową definicją (art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ryczałcie) przez działalność usługową rozumie pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji (PKWIU) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

Powołując się na treść klasyfikacji 70.22.30.0 PKWiU, obejmuje ona swoim zakresem „pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Pomocniczo, w dziale 70.22.Z PKD wskazano pod tą klasyfikacją „doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych”.

Konstrukcja przepisów ustawy o ryczałcie przewiduje, że stawką bazową ryczałtu dla świadczonych usług jest stawka 8,5%, o czym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie, chyba że inny przepis szczególny przyporządkowuje daną, konkretną usługę do innej – wyższej bądź niższej – stawki ryczałtu.

Powyższe stanowisko potwierdza, wykształcona w tym zakresie linia interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym m.in. w interpretacjach indywidualnych z dnia:

30 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.788.2022.3.KD, w której wskazano m.in., że „Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem PKWiU (…), PKWiU 70.22.30.0 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz PKWiU 74.90.20.0 – Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile spełnione będą pozostałe warunki opodatkowania w tej formie.”;

28 kwietnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.25.2022.2.IM, w której wskazano m.in., że „Natomiast przychody z tytułu usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.22.30.0) – zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podlegają opodatkowaniu stawka 8,5%.”;

3 lutego 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.536.2022.1.AS, w której wskazano m.in., że „Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami: 70.22.20.0 oraz 70.22.30.0 będą opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do przychodów otrzymywanych przez Pana w 2023 r. (i latach następnych) z tytułu świadczenia usług, niezwiązanych z doradztwem związanym z zarządzaniem strategicznym oraz finansowym, opisanych w opisie stanu faktycznego powinny być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.

Podsumowując, całość przedstawionych powyżej okoliczności uprawnia Pana do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów osiąganych z działalności gospodarczej, począwszy od 2023 r. (i w latach następnych), gdyż:

zostaną spełnione wszystkie warunki, uprawniające do stosowania tej formy, o których mowa w art. 6 ww. ustawy, jak również nie wystąpią przesłanki wykluczające możliwość stosowania tej formy, określone w art. 8 tej ustawy,

złożył Pan właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2022 r. i nie zmienia tej formy opodatkowania w 2023 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym;

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Z kolei zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676), pod pojęciem usług rozumie:

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych – usługi na rzecz produkcji;

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania, zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką” (…).

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W świetle natomiast art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczy Pan usługi na rzecz Zleceniodawcy i wykonuje kompleksowe czynności polegające na:

koordynowaniu procesu alokacji zasobów ludzkich w firmie oraz udzielaniu pomocy w zakresie selekcji pracowników, podwykonawców i kontrahentów, którzy mogą być potrzebni w procesie/projekcie;

nadzorowaniu aktualnych projektów w spółce w zakresie alokacji pracowników, planowania oraz wykorzystywania zasobów;

prowadzeniu cyklicznych spotkań z interesariuszami;

zapewnieniu ciągłości trwania procesu planowania w firmie;

raportowaniu do interesariuszy (dyrektorzy, kierownicy);

tworzeniu oraz aktualizacji standardów, raportów, procedur dla procesu planowania, w celu zoptymalizowania efektywności projektów prowadzonych przez firmę.

Usługi, które Pan świadczy na rzecz Zleceniodawcy zostały przez Pana sklasyfikowane według PKWiU (2015) pod symbolem 70.22.30.0 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2022 r. Pana przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro, jak również limit ten nie zostanie przekroczony w 2023 r., jak i w latach kolejnych. Ponadto w stosunku do Pana nie mają zastosowania tzw. przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie, wykluczające możliwość stosowania tej formy opodatkowania dla osiąganych przychodów.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku, w świetle powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, że skoro wykonywane przez Pana od stycznia 2023 r. usługi sklasyfikowane wg PKWiU 70.22.30.0 - Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie są usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem, to do przychodów uzyskanych z tytułu ich świadczenia może Pan zastosować stawkę 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika bowiem, że stawka 15% ryczałtu obejmuje wyłącznie: usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, nie obejmuje zaś pozostałych usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej PKWiU 70.22.30.0.

Zatem, uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu usług – sklasyfikowanych wg PKWiU 70.22.30.0 „Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” – mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie objętym pytaniem dotyczącym ustalenia stawki opodatkowania w zakresie opisanych usług. A zatem, nie odnosi się do innych kwestii zawartych w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie były przedmiotem zapytania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; (dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).