Możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.12.0 ... - Interpretacja - 0115-KDST2-2.4011.95.2023.1.AD

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.95.2023.1.AD

Temat interpretacji

Możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.12.0 i PKWiU 63.11.19.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną od 2 lipca 2021 r.

Obecnie prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest opodatkowany podatkiem liniowym. Od 2023 r. zamierza Pan rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pierwszy dochód z tytułu prowadzonej działalności, który zamierza Pan opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągnął w styczniu 2023 r., w związku z czym 17 lutego 2023 r. złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania.

Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a działalność jest opodatkowana tym podatkiem.

Świadczy Pan usługi na rzecz podmiotu trzeciego (dalej zwanego: Zleceniodawcą).

Wszystkie wymienione we wniosku usługi świadczone są w ramach prowadzonej działalności.

Usługi świadczone przez Pana nie podlegają wyłączeniu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym ma być stosowany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przekroczyły 2.000.000 euro, zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

Przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym (którego dotyczy wniosek) i w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą prowadzi.

Nie ma Pan innych źródeł przychodów, z których uzyskiwałby dochody podlegające opodatkowaniu.

Świadczy Pan w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własne imię i nazwisko usługi polegające na opracowywaniu komputerowym powierzchni i wyglądu elementów filmów animowanych przy użyciu mapowania tekstur i cieniowania proceduralnego.

Usługi świadczone przez Pana polegają na (...).

Planuje Pan opodatkować swoje przychody od 1 stycznia 2023 r. stawką podatku 8,5%.

W art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, w oparciu o który rozważa Pan opodatkowanie, nie wskazano katalogu kodów PKWiU, do których ten przepis się odnosi (katalog ma charakter otwarty). W konsekwencji powyższego, na potrzeby niniejszego wniosku o interpretację wskazuje Pan jakich usług z pewnością nie świadczy. Takie podejście przez wykluczenie prowadzi bowiem w przekonaniu Pana jednoznacznie do tego, że do świadczonych usług będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, zgodnie z którym do działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8, ma zastosowanie stawka ryczałtu 8,5%. Zakres Pana działalności nie mieści się bowiem we wskazanych kodach PKWiU, do których odnoszą się inne stawki tego podatku.

Uwzględniając powyższe, w Pana przekonaniu, o ile zatem działalność:

nie mieści się w zakresie kodów PKWiU, do których mają zastosowanie inne stawki podatku od przychodów ewidencjonowanych,

ma charakter usługowy,

nie podlega wyłączeniu opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 8 ustawy,

zasadne będzie zastosowanie stawki 8,5% w odniesieniu do przychodów dotyczących tej działalności.

Pozostaje Pan w uzasadnionym przekonaniu, że jego działalność nie wpisuje się w zakres kodów PKWiU, do których mają zastosowanie inne stawki podatku.

W tym kontekście zauważa Pan, że:

stawka 17 % podatku od przychodów ewidencjonowanych nie będzie miała zastosowania w analizowanej sprawie, bowiem Wnioskodawca nie świadczy wolnego zawodu,

stawka 15% nie będzie miała zastosowania, bowiem usługi o zakresie zbliżonym do tych świadczonych przez Pana nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W odniesieniu do stawki 15% potencjalne kody jakie mogłyby być rozważane w kontekście działalności to:

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0).

Niemniej jednak zakres Pana działań skupia się wyłącznie na oprawie artystycznej grafiki ruchomej w produkcjach animowanych, wobec tego za niezwiązane z Pana działalnością uważa usługi mieszczące się w kodzie 18.20 PKWiU - usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji, a uszczegółowiając 18.20.30 - „usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji’’.

Zgodnie z klasyfikacją PKD (tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności), powyższy kod 18.20.30 PKWiU należałoby przyporządkować do kodu 18.20.Z PKD - „Reprodukcja zapisanych nośników informacji". W definicji ww. kodu PKD wskazano zakres działań nieobjętych w ramach podanej podklasy, a wśród nich wskazano m. in. produkcję i dystrybucję filmów.

Uwzględniając powyższe działania podejmowane przez Pana w ramach wskazanych czynności wykluczają możliwość przypisania jego działalności do analizowanego kodu 18.20.30 PKWiU, bowiem element procesu twórczego dopracowania graficznego postaci i przedmiotów należy uznać za element produkcyjny filmów, wykluczony z ww. kodu PKD i PKWiU.

W kontekście powyższego stwierdził Pan, że nie prowadzi działalności reprodukcji komputerowych nośników informacji, a zatem jego działalność nie mieści się w ramach charakterystyki symbolu 18.20.30 PKWiU.

Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dział 60 obejmuje:

usługi związane z nadawaniem programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów, itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,

transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,

programy radiowe i telewizyjne przeznaczone do późniejszej emisji, zazwyczaj dla określonej grupy odbiorców, a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim.

Pana zdaniem, powyższe czynności wskazane w ramach PKWiU działu 60 nie są bliskie zakresowi prowadzonej przez niego działalności oraz nie uzyskuje on przychodów ze świadczenia takich usług. Działalność nie klasyfikuje się zatem do PKWiU działu 60.

Usługi polegające na przesyłaniu strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0).

Symbol PKWiU 59.11.25.0 obejmuje usługi przesyłania danych za pośrednictwem strumieni wideo przez Internet, które jednocześnie nie obejmują usług przesyłania danych za pośrednictwem strumieni audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0.

Zgodnie z opisem działalności, zakres świadczonych przez niego usług nie jest tożsamy ze specyfikacją symbolu PKWiU 59.11.25.0 i nie uzyskuje Pan przychodów z tego tytułu.

Usługi kulturalne i rozrywkowe (PKWiU dział 90).

Powyższy kod obejmuje podrzędne kody:

PKWiU: 90.01 - usługi artystów wykonawców,

PKWiU: 90.02 - usługi wspomagające wystawianie przedstawień, artystycznych.

PKWiU: 90.03 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej,

PKWiU: 90.04 - usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych.

Uwzględniając powyższe oraz charakter usług świadczonych przez Pana należy stwierdzić, że zakres usług świadczonych nie mieści się w katalogu kodów PKWiU dział 90.

Do działalności nie będzie zatem miała zastosowania stawka 15% podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka 14% nie będzie miała zastosowania, bowiem usługi o zakresie zbliżonym do tych świadczonych przez Pana nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2a Ustawy.

W odniesieniu do stawki 14% potencjalne kody jakie mogłyby być rozważane w kontekście Pana działalności to dział 74 PKWiU „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, w której wyszczególniono symbol 74.1 PKWiU - „Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania".

Wskazując na definicję kodu 74.10.Z PKD, zauważa Pan, że podklasa ta obejmuje:

projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,

działalność projektantów graficznych,

działalność dekoratorów wnętrz.

Działalność nie mieści się w katalogu kodu 74.1 PKWiU - „Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania”.

Stawka 12% nie będzie miała zastosowania, bowiem usługi o zakresie zbliżonym do tych świadczonych przez Pana nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy i nie uzyskuje Pan przychodów z tytułu takich świadczeń.

Zakres usług świadczonych przez Pana nie jest związany z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, nie jest związany z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), nie jest także związany z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), ani oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3).

Ponadto świadczone przez Pana usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), nie są związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), nie są objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), nie dotyczą usług w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), nie są także związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

również stawka 10 % podatku od przychodów ewidencjonowanych nie będzie miała zastosowania, bowiem nie świadczy Pan usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

nie znajduje Pan także w ustawie uzasadnienia do opodatkowania swoich przychodów stawką niższą niż 8,5%.

Uwzględniając powyższe - drogą eliminacji należy stwierdzić, że do zakresu świadczonych przez Pana usług będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy, a więc przychody z tytułu usług świadczonych powinny być opodatkowane stawkę 8,5% .

Niezależnie od powyższego, zdaniem Pana, kody PKWiU najbardziej oddające charakter jego działalności mieszczą się w kategorii:

59.12.14 PKWiU - usługi związane z efektami wizualnymi oraz

59.12.15 PKWiU - usługi związane z animacją.

Zgodnie bowiem z opisem kategorii w klasyfikacji PKD pod symbolem 59.12.Z (Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - odpowiednim dla działalności wskazanej przez Pana, podklasa ta obejmuje:

montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,

działalność laboratoriów filmowych,

cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,

wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,

działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.

Zgodnie z opisem działalności przedstawionym przez Pana, wskazane powyżej symbole kodów najlepiej odzwierciedlają rzeczywisty charakter wykonywanych zadań. W konsekwencji, zdaniem Pana, prowadzona działalność powinna zostać sklasyfikowana na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako działalność usługowa wskazana w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy. Przepis ten, w brzmieniu „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8”, nie zawiera konkretnych czynności usługowych, które powinien wykonywać podatnik korzystający ze stawki 8,5% przypisanej do wskazanego przepisu, co świadczy o otwartym charakterze przepisu.

Wobec powyższego, w przekonaniu Pana, odpowiednią stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytanie

Czy w opisanych okolicznościach faktycznych, może Pan opodatkować świadczone usługi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 % zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Pana, może opodatkować świadczone przez siebie usługi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 % zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1 f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Przy czym użyte w ustawie określenie „pozarolnicza działalność gospodarcza” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (art. 4 ust. 1 pkt. 12 ww. ustawy).

W myśli art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta jako jedno ze źródeł przychodów wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Jednocześnie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uwzględnia wymienione wyłączenia z możliwości zastosowania tej formy opodatkowania. I tak zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona),

a)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

b)(uchylona),

c)(uchylona),

d)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6)(uchylony).

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4).

Próbując sklasyfikować zakres prowadzonej działalności wskazuje Pan następującą weryfikację :

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencyjnych wynosi 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Działalność nie polega jednak na świadczeniu wolnego zawodu, zatem wskazany przepis stanowczo nie obejmuje swoim zakresem świadczonych przez Pana usług.

15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy między innymi przychodów z tytułu świadczenia usług reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), usług w zakresie przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0) oraz usług kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90) - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. h, lit. i oraz lit. y ww. ustawy.

Zgodnie z klasyfikacją PKD (tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności), wskazany powyżej kod 18.20.30 PKWiU należałoby przyporządkować do kodu 18.20.Z PKD - „Reprodukcja zapisanych nośników informacji”. W definicji ww. kodu PKD wskazano zakres działań nieobjętych w ramach podanej podklasy, a wśród nich wskazano m.in. produkcję i dystrybucję filmów. W kontekście powyższego, zdaniem Pana nie prowadzi działalności reprodukcji komputerowych nośników informacji, a zatem jego działalność nie mieści się w ramach charakterystyki symbolu 18.20.30 PKWiU.

Odwołując się do wyjaśnień PKWiU, usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych sklasyfikowane w PKWiU dział 60 obejmuje:

usługi związane z nadawaniem programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów, itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,

transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,

programy radiowe i telewizyjne przeznaczone do późniejszej emisji, zazwyczaj dla określonej grupy odbiorców, a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim.

Zdaniem Pana, zakres jego działalności nie odpowiada czynnościom wskazanym w ramach grupy PKWiU 60, dlatego świadczone usługi nie powinny zostać objęte tą klasyfikacją.

Stawką 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są objęte usługi polegające na przesyłaniu strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), które w swojej charakterystyce nie obejmują usług przesyłania danych za pośrednictwem strumieni audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0. Zgodnie z czynnościami wykonywanymi przez Pana w ramach prowadzonej działalności, zakres jego usług nie jest tożsamy ze specyfikacją symbolu PKWiU 59.11.25.0.

Z kolei zgodnie z klasyfikacją PKWiU w dziale 90 do którego przypisano usługi kulturalne i rozrywkowe.

Objęto grupowania:

PKWiU: 90.01 - usługi artystów wykonawców,

PKWiU: 90.02 - usługi wspomagające wystawianie przedstawień, artystycznych.

PKWiU: 90.03 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej,

PKWiU: 90.04 - usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych.

Biorąc pod uwagę zakres usług świadczonych przez Pana należy stwierdzić, że nie mieszczą się one w katalogu kodów PKWiU działu 90.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU74.1).

Podklasa 74.10.Z PKD obejmuje:

projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,

działalność projektantów graficznych,

działalność dekoratorów wnętrz.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w opisie stanu faktycznego, stwierdzić należy, że zakres działalności nie odpowiada żadnej z wyżej wymienionych czynności.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Ponadto obejmuje usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) (art. 12 ust. 1 pkt. 2b lit. a i b ustawy).

Świadczone przez Pana usługi nie są związane z żadnym z zakresów czynności wskazanych w przepisie powyżej.

10% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przypisana jest do przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy.

Nie świadczy Pan usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, zatem zakres Pana działalności stanowczo nie powinien zostać przypisany do PKWiU 68.10.1 objętego 10% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, wskazano 8,5% stawkę, którą objęte są przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt. 1-4 oraz 6-8.

Wskazany przepis nie definiuje kodów PKWiU objętych stawką 8,5%, dlatego specyficzna charakterystyka działalności zdaje się być najbardziej prawdopodobna do objęcia wspomnianym przepisem.

Jednocześnie jak wskazano w stanie faktycznym, podaje Pan następujące kody:

59.12.14 PKWiU - „usługi związane z efektami wizualnymi” oraz

59.12.15 PKWiU - „usługi związane z animacją”

jako najlepiej odpowiadające zakresowi jego działalności. Żadne z dwóch wyszczególnionych kodów PKWiU nie zostało przypisane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do konkretnej stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie powyższego, zdaniem Pana, odpowiednią stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla tworzenia unikalnych komputerowych efektów specjalnych (animacji komputerowych do filmów i programów telewizyjnych), którą powinien zastosować jest stawka 8,5%.

Potwierdzenie wyżej przedstawionego stanowiska stanowi interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1057.2021.2.MGR.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540)

ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)(uchylona)

c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)(uchylona)

e)(uchylona)

f)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU, przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi, dla których wskazał klasyfikacje PKWiU 59.12.14.0 Usługi związane z efektami wizualnymi” oraz PKWiU 59.12.15.0 „Usługi związane z animacją. Złożył Pan oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzyskiwany przychód nie przekroczył limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. Do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli – co wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku – zostały spełnione wszystkie wymogi formalne co do tej formy opodatkowania wynikające z powołanych przepisów ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie zagadnienia objęte pytaniem.Inne kwestie poruszane we wniosku, w tym rozważania dotyczące klasyfikacji PKWiU świadczonych usług, nie były przedmiotem oceny przez tut. organ.

Ponadto należy podkreślić, że w przypadku wskazania przez Pana nieprawidłowego symbolu PKWiU udzielona odpowiedź w drodze interpretacji indywidualnej nie będzie dawała Panu waloru ochronnego, o którym mowa w art. 14k – 14n Ordynacji podatkowej. Konsekwentnie, organ podatkowy może zakwestionować Pana rozliczenia, jeżeli okaże się, że stosuje Pan nieprawidłową stawkę.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.).