Możliwości zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego PKWiU 74.90.12.0. - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.126.2023.2.AK

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 25 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.126.2023.2.AK

Temat interpretacji

Możliwości zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego PKWiU 74.90.12.0.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 marca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z dnia 13 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r. (wpływ 2 maja 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(„Wnioskodawca”) prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą pod firma (…) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: (…), działalność Wnioskodawcy zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) określona została następującym numerem PKWiU: 74.90.12.0 tj. „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny. Z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”.

Wnioskodawca jest zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.; dalej „Ustawa PIT”) polskim rezydentem podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest stroną umowy odpłatnego świadczenia usług związanych z reprezentowaniem interesów handlowych Spółki zarejestrowanej i działającej w stanie (…) („Spółka”).

Umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką należy rozpoznać jako umowę nienazwaną, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

Wnioskodawca nie wyklucza świadczenia usług na rzecz innych podmiotów prawa polskiego lub zagranicznego. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości świadczenia usług innego rodzaju.

Wnioskodawca świadczy, za wynagrodzeniem, na rzecz Spółki następujące usługi:

1)  Usługi wsparcia rozwoju biznesu i technologii Spółki w zakresie: nawiązywania, utrzymywania i rozwoju relacji biznesowych z nowymi oraz obecnymi klientami i partnerami Spółki, w tym przy komercjalizacji technologii;

2)  Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z ośrodkami naukowymi i naukowcami, - przygotowywanie ofert handlowych oraz prowadzenie prezentacji i rozmów biznesowych, uczestnictwo w przygotowywanie i negocjowanie umów oraz nadzór nad ich realizacją;

3)  Kojarzenie Spółki wraz z potencjalnymi kontrahentami, ośrodkami B+R, partnerami rozwijającymi technologie oraz podmiotami świadczącymi usługi medyczne;

4)  Gromadzenie i analiza informacji na temat branży, trendów rynkowych, klientów konkurencji i partnerów Spółki, proponowanie, projektowanie i tworzenie strategii rozwoju produktu, biznesu, sprzedażowej oraz materiałów promocyjno-reklamowych, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych;

5)  Poszukiwanie partnerów strategicznych mogących nawiązać strategiczną współpracę w komercjalizacji produktu

- dalej łącznie jako „usługi”.

Łączna kwota osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej nie przekroczy w 2023 r kwoty 2 000 000 euro, obliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku 2023.

Wnioskodawca złoży w ustawowym terminie oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2023 rok i począwszy od tego roku będzie opodatkowywał przychody uzyskiwane w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca będzie prowadzić działalność w oparciu o księgowość uproszczoną na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego w taki sposób, że ewidencja przychodów w pełni umożliwi określenie przychodów osiąganych osobno z tytułu usług oraz osobno z każdej innej kategorii działalności gospodarczej.

Ponadto w piśmie z dnia 28 kwietnia 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, w odpowiedzi na wezwanie organu doprecyzowano opis sprawy w następujący sposób:

Ad I Potwierdził Pan, że przedmiotem wniosku, są usługi wymienione w opisie stanu faktycznego, tj.:

-    Usługi wsparcia rozwoju biznesu i technologii spółki w zakresie: nawiązywania, utrzymywania i rozwoju relacji biznesowych z nowymi oraz obecnymi klientami i partnerami spółki, w tym przy komercjalizacji technologii;

-    Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z ośrodkami naukowymi i naukowcami, - przygotowywanie ofert handlowych oraz prowadzenie prezentacji i rozmów biznesowych, uczestnictwo w przygotowywanie i negocjowanie umów oraz nadzór nad ich realizacją;

-   Kojarzenie spółki wraz z potencjalnymi kontrahentami, ośrodkami B+R, partnerami rozwijającymi technologie oraz podmiotami świadczącymi usługi medyczne;

-    Gromadzenie i analiza informacji na temat branży, trendów rynkowych, klientów konkurencji i partnerów spółki, proponowanie, projektowanie i tworzenie strategii rozwoju produktu, biznesu, sprzedażowej oraz materiałów promocyjno-reklamowych, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych;

-    Poszukiwanie partnerów strategicznych: mogących nawiązać strategiczną współpracę w komercjalizacji produktu,

(dalej łącznie jako „usługi”) – a nie niesprecyzowane „usługi innego rodzaju”, których świadczenia Pan „nie wyklucza” – wskazując:

Tak, potwierdzam usługi wymienione w opisie stanu faktycznego wniosku.

Ad II.1 - Wnioskodawca prowadzi działalność od 1 lutego 2023 r.

Ad II.2 - Wnioskodawca nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej. Na cele działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów (określającą między innymi, datę wpisu, datę uzyskania przychodu, numer dowodu stanowiącego podstawę do wpisu, określenie wysokości przychodu według konkretnej stawki ryczałtu oraz podsumowanie przychodów), a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzeniem Ministrem Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca dodatkowo prowadzi również ewidencję na cele podatku VAT.

Ad II. 3 - Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 4 pkt 2 Wnioskodawca rozpoczął wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzysta (nie korzystał) z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ad II.4 - Wynagrodzenie za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest wynagrodzeniem z góry określonym (wynagrodzenie stałe).

Ad II.5 - Obecnym Zleceniodawcą Wnioskodawcy jest spółka prawa (…). Wnioskodawca nie jest wspólnikiem zleceniodawcy. Wnioskodawca nie jest członkiem zarządu zleceniodawcy.

Ad II.6 - Wnioskodawca osiągnął pierwszy przychód w dniu 24.02.2023.

Ad II.7 - Na pytanie organu: Czy złożył już Pan oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2023 rok?

Odpowiedział Pan: Wnioskodawca złożył takie oświadczenia w ramach rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

Ad II.8 - Działalność Wnioskodawcy jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ad II.9 - Wnioskodawca świadczy usługi samodzielnie, bez kierownictwa zleceniodawcy, w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym. Świadcząc usługi Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, a także pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.

Ad II.10 - Na pytanie organu: Czy do wykonywanej przez Pana działalności mają zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.)?

Odpowiedział Pan: Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie mają zastosowania powyższe wyłączenia.

Pytanie

Czy w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prawidłowym będzie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki podatku wskazanej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. tj. w wysokości 8.5%?

Pana stanowisko w sprawie

Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki podatku wskazanej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w wysokości zryczałtowanego podatku 8.5%.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2540 z późn. zm.) dalej „ustawa”, dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy PIT, osiąga przychody (dochody) rozumiane jako pochodzące z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Za takie przychody (dochody), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży, uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Pozarolnicza działalność gospodarcza została w myśl art. 5a pkt 6 ustawy PIT, zdefiniowana jako zarobkowa działalność:

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

-  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy PIT.

Przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych (...) mogą być zgodnie z art. 6 ustawy opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ustawy w poprzedzającym roku podatkowym Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie ani w formie działalności prowadzonej w formie spółki. Ponadto, Wnioskodawca nie spełnia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy, tj. nie:

1)opłaca podatku w formie karty podatkowej;

2)korzysta, na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiąga w całości lub w części przychody z tytułu:

a)prowadzeni aptek,

b)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

4)wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmuje wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)        samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)        w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)        samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W zakresie usług wykonywanych przez Wnioskodawcę odpłatnie na rzecz spółki w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676. z 2017 r., poz. 2453. z 2018 r., poz. 2440. z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z ustawą wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W ocenie Wnioskodawcy zasadę wskazaną powyżej należy wykładać w ten sposób, że przychody ze świadczenia usług są objęte stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, jeżeli brak jest możliwości przyporządkowania danego rodzaju działalności do innych kategorii czynności precyzyjnie określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy, do których stosowane są odmienne stawki.

W ocenie Wnioskodawcy brak jest możliwości dopasowania usług do którejkolwiek z kategorii czynności wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy.

Na uwagę zasługuje, że usługi pośrednictwa o zbliżonym zakresie czynności do opisanych powyżej usług są kwalifikowane do grupowania 74.90.12.0 PKWiU i tym samym podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu 8.5%.

Zostało to potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych:

1) interpretacja Dyrektora KIS z dnia 12 sierpnia 2021 r o nr 0113-KDIPT2-1.4011.586.2021.1.KO

„Wnioskodawca świadczy usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu obsługi handlowej klientów oraz reprezentowania zleceniodawców na zewnątrz w ramach obsługi handlowej, organizuje i uczestniczy w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych). Nawiązuje i utrzymuje bezpośrednie relacje z kontrahentami m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów; przedstawia kontrahentom zastosowania i możliwości produktów oferowanych przez jego zleceniodawców. Ww. usługi są sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 74.90.2. (...). W świetle powyższego, mając na względzie podane przez Wnioskodawcę grupowanie PKWiU oraz zakres świadczonych usług, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez niego z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów”.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy jego działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie z uwagi na to, że w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy nie przewidziano źródła przychodów, którego zakres odpowiadałby opisanej we wniosku działalności usługowej Wnioskodawcy, to właściwą stawką podatku dla usług będzie stawka 8.5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

     Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)  odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)  są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)   opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)   korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)   osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)   prowadzenia aptek,

b)   (uchylona)

c)   działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)  (uchylona)

e)  (uchylona)

f)   działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)  wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)  podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)  samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)  w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)  samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Na mocy art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3) ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4) ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W opisie stanu faktycznego przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.  Pana działalność sklasyfikowana została według PKWiU pod symbolem: 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”;

2.  Świadczy Pan na rzecz zleceniodawcy (Spółki, w której nie jest Pan wspólnikiem oraz nie jest członkiem zarządu) następujące usługi:

1)       Usługi wsparcia rozwoju biznesu i technologii Spółki w zakresie: nawiązywania, utrzymywania i rozwoju relacji biznesowych z nowymi oraz obecnymi klientami i partnerami Spółki, w tym przy komercjalizacji technologii;

2)       Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z ośrodkami naukowymi i naukowcami, przygotowywanie ofert handlowych oraz prowadzenie prezentacji i rozmów biznesowych, uczestnictwo w przygotowywanie i negocjowanie umów oraz nadzór nad ich realizacją;

3)       Kojarzenie Spółki wraz z potencjalnymi kontrahentami, ośrodkami B+R, partnerami rozwijającymi technologie oraz podmiotami świadczącymi usługi medyczne;

4)       Gromadzenie i analiza informacji na temat branży, trendów rynkowych, klientów konkurencji i partnerów Spółki, proponowanie, projektowanie i tworzenie strategii rozwoju produktu, biznesu, sprzedażowej oraz materiałów promocyjno-reklamowych, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych;

5)       Poszukiwanie partnerów strategicznych mogących nawiązać strategiczną współpracę w komercjalizacji produktu

 3.   z tytułu świadczonych usług otrzymuje Pan wynagrodzenie, które jest wynagrodzeniem z góry określonym (wynagrodzenie stałe);

4.   działalność prowadzi Pan od 1 lutego 2023 r., a pierwszy przychód osiągnął Pan w dniu 24.02.2023 r. (stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania złożył Pan w ramach rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG);

5.   prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

6.  spełnia Pan warunki do opodatkowania ryczałtem, o których mowa w art. 6 powyższej ustawy;

 7.  w przedstawionym stanie faktycznym nie mają zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychody z tytułu świadczonych przez Pana usług objętych grupowaniem PKWiU: 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką podatku, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

·    Interpretacja indywidualna dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

·    Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).